Jdi na obsah Jdi na menu

Anatomie informačního pole

 "Dopracovat se středové volnosti skrz zpracování a vytříbení všeho odvozeného je branou za zrcadlo do světa absolutní spirituality."

                                                                                                 A.M.A. 2015

 Anatomie informačního pole

 Jedná se o hodně abstraktní a složitou tématiku - ovšem pro pochopení dalších komponent Infoniky je potřeba alespoň v kostce a zkratce přiblížit podrobnosti...

 Označení "anatomie" je ve vztahu k informačnímu poli asociační relativní pojem, který popisuje proces vrstvení a samotnou dimenzionální skladbu uvnitř struktur vědomí - tedy konkrétně v prostoru sobě-podobných a vzájemně kompatibilních spirálních, topologicky rozložitelných toroidních útvarů, uvnitř kterých se nachází realita hmotného projeveného světa i virtuální paralelní reality jemnohmotných formátů živosti = scéna, na které se odehrává Vše, co Jest. Zvažovala jsem také fakt, že termín "anatomie" se používá obecně ve vztahu k živým bytostem, tedy mi přišlo vhodné ho použít jako určitý ekvivalent k běžně zavedenému termínu "morfologie", který zní neživě a "patologicky" (řekl můj přítel A.M.A.)

 Vědomí samo naznačuje, že jde o kolektivní inteligenci kompatibilních entit v různých vrstvách živosti = dimenzích existence ve vesmíru. Nosičem = schématickou šablonou pro realizaci tvůrčího potenciálu vědomí - je soubor matric, které jsou v systému Pandora definované v osmi zdrojových strukturálních komplexech. Tyto se vyznačují klasickými parametry matrice = jsou svým způsobem univerzální a až teprve kontakt s mentálním stimulantem (objednávkou nějakého uživatele) vytvoří řetězovou reakci uvnitř vzorců šablony, která formou holografické projekce rozvine potenciál daného archetypu=příběhu v dimenzi (nelokálním prostoru) možného rozsahu. Samotné tyto konkrétní dispozice jsou limitované mnoha proměnnými parametry - jak na straně entity (bytosti), která kontaktní signál vysílá, tak ve variabilitě pole, které může být a také následně je aktivované.

 Tento popis se týká jedné modelové myšlenky, vyslané do prostoru informačního pole, reakce, kterou kontakt mentální energie s pasivním obsahem datového potenciálu vyvolá a rezonance následné kaskády souvisejících pochodů do řetězení událostí a jejich projevení do běhu času v rámci daného operačního prostředí. Ovšem takových operací probíhá obrovské množství - jeden člověk jich generuje za sekundu kvanta a ve stejném okamžiku (momentu toku časové vlny) tvoří konkrétní tématické události a průběhy dějů v jejich množině působnosti. Fraktalita, způsob kterým se množiny podobností  (dílčí celky) do sebe vnořují, interagují a vytvářejí realitu (životní prostředí kolektivních entit) - je proces sebeorganizace informačního potenciálu pro realizaci, který označuji jako "Pátý element Pandory" - odkazovaný článek popisuje jeho charakteristiku a matrici, kterou tvoří moduly "Fúze polarit".

 Fraktalita je procesem holografické projekce aktivovaných archetypálních segmentů systémových matric informačního pole a spadá do oblasti automatizovaných strukturálních růstových faktorů existence.

 Tyto faktory se počítají do oblasti tzv. posvátné geometrie uvnitř polí realit a celý "viditelný" vesmír - tedy všechno to, co je momentální úrovní techniky viditelné v okolním prostoru pozorovatele (např. planety Země), je složené z matric pro výše popsané procesy fraktality projekcí možných realit vědomí. Astrologie je postavená na čtení map hvězdných objektů právě podle principů organizace struktur posvátné geometrie. "Nebeské" objekty vytvářejí kulisy scén života - tedy reality, kde se daný život vyvíjí a podle principu fraktality lze odhadnout pravděpodobný postup toho vývoje - u všech jedinců a jejich seskupení v lokálních polích daného prostoru.

Tento princip je shrnutý do onoho známého: "Jak nahoře, tak dole".

 Jako si můžeme vytvářet modely matric kolektivního systémového matrixu (např. tarotové karty), lze rovněž modelovat archetypy, které si z matric holograficky projektujeme (např. příběhy jednotlivých scén karet, které jsou navigační pomůckou pro výklad)...kreativita těchto projekcí je rozmanitá a v podstatě je nám "vrozeně" dáno, jakým způsobem (kombinací technik projekce) budeme realitu mapovat a tím přispívat k její vlastní modulaci a přeměně... Valnou většinu té činnosti provádíme spontánně a automaticky = jsou to vazby ze vzdálenějšího prostoru v časovém předivu existence, mnohdy překračují rámec konkrétního života a samy o sobě linie těch vazeb neznají žádné časové a prostorové hranice a omezení = jsou určitým způsobem opět univerzální, tj. stále se to týká obecného informačního pole kolektivního vědomí. Pokud je naše podvědomé spontánní chování harmonicky sladěné s těmi souvisejícími liniemi a jejich manifestací do našeho aktuálního bytí - pak zažíváme pocity rozšířeného frekvenčního stavu vědomí, jsme "šťastní" a manifestuje se u nás také neochvějný dojem smysluplnosti pohybu na oné scéně života.

 Dosažení tohoto stavu je motorem naší existence a v současné době se přibližujeme k úrovni kritických hodnot počtu lidí, kteří trvale zpracovávají informace do skutečností právě v širším frekvenčním rozsahu (cca 8 - 99 Hz) - v individuálně jedinečně tvarovaném frekvenčním vzorci (FQ) - jde o plné využití osobní informační mřížky pro rezonanci mentální energie do pohybu časové vlny daného prostoru. Tuto informační mřížku budeme časem umět naskenovat a posílat přes nějaké rozhraní (portál) do různých "destinací" na oné matriční síti jednotného pole vesmíru - tedy třeba na nějaký objekt naší scénické hvězdné kulisy. Přijímací cílové technologické rozhraní opět rozvibruje informační mřížku do pohybového profilu frekvenčního vzorce - souvisí to s datovým párováním bází v DNA a tyto technologie u vyspělejších civilizací existují - z prostoru informačních polí je načetli (channelovali) do příběhu tvůrci seriálu Hvězdná brána SG-1... Jakmile tedy "přesáhneme" kritické množství takto nastavených uživatelů systému, tak jejich hodnoty (zkušenosti) budou zahrnuty do hlubší (základové) vrstvy řízení procesů v časo-prostorových kolektivních sférách. Potom tyto dispozice budeme přijímat jako základní datový balíček už v okamžiku narození = jde o předvídané následky transformačního procesu lidstva a karmicky vázaných entit....ve svých textech to označuju jako Projekt Člověk a jde o manuál vývoje uhlíkové formy inteligence směrem k propojení (splynutí) s vnitřní inteligencí informačních polí, kterou nazývám křemíkovou formou inteligence.

 Jevištěm scénické architektury tohoto Projektu je galaxie Mléčná dráha, kterou v návaznosti na výše vysvětlené principy  fraktality skládání reality z aktivovaných segmentů jednotné datové matriční platformy, můžeme považovat za součtový prostor všech lokálních informačních polí = množin existence, vnořených do struktur posvátné geometrie, řízené onou vnitřní inteligencí křemíkového charakteru a plynoucí tokem času na základě rezonancí z dimenzí živosti (teritorií existence bytostí = uhlíková inteligence). Rezonance je efektem pohybu frekvenčního vzorce do prostoru sdílené reality a je motorem (dynamikou) vývoje událostí v intencích kauzality, kterou nazýváme akceREakce - dráha jejího pohybu vytváří reliéf časové vlny - jde o soubory synchronicit, postavených na binárním keši (souřadnicích) vektorů IBP - jeho pulzaci v nanosekundových hodnotách a oscilaci v prostorovém nulovém rozhraní - obecně jde o rezonanci přítomného okamžiku - jako když kmitá vertikální jehla šicího stroje skrz látku a linie toho pohybu je zaznamenaný čas (historie)...a to vše ve více-dimenzionálním vyjádření obsahových intencí kontur strukturálních "těles" posvátné geometrie...

 Z toho nadřazeného většího celku (atraktoru) galaxie lze odvodit  KOMPOZICI NEKONEČNA...

 Diskuse k tématu na facebooku

 ENIOANATOMIE = anatomie jemnohmotných těl člověka

 quantum_entanglement.jpeg