Jdi na obsah Jdi na menu

ANTRACIT

 ...čili ebe-N-ebe, je tématická oblast kódování aktuálního toku energie, která mohutně zásobuje soustavu procesů v rámci proměny Systémové Podpory Života. Zahrnuje aspekt komplexní propojenosti domény uhlíku a křemíku - ve smyslu bazálních inteligencí v multidimenzi živosti (3D - 6D, posazené do Celku 1D - 8D, viz schéma Honzy Koňase). Jde o prostor naší Galaxie MD ve spektrálním fraktálu do sebe vložených a mysticky zakomponovaných vrstev času (virtuální realita uvnitř polí skutečností).

  Jako je prostor časových vrstev soustavou realit a jejich datových zápisů v polích variací možného vyjádření, tak i naše osobní a kolektivní vyjádření do tohoto média živosti je multi-spektrálním formátem pojmu EX-IS-TENCE. "Nekonečno" možností je opakováním sebe-schopnosti tohoto vyjádření v nějakých určených sekvencích času a vždy začíná Projektem a končí jeho dílčí cílovou fází proměny do nové "vyšší" verze. Začátek a Konec jsou relativní pojmy, protože ve Vesmíru nic doopravdy nezaniká - jde o transformace dat do gravitační zóny Projektů, jejich excitaci do informačních strukturálních celků v energeticky nasycených EMpolích a následné projevení v mentální doméně uhlíkové inteligence, která skrze variace bytostí Projekty praktikuje - souběžně v modulovaných virtuálních Příbězích a jejich zažíváním v nějakém těle = škále jemno-hrubo hmotných nosičů pro možnost pohybu danou realitou. Tyto scénáře (reliéfy = topografie) časových vln jsou podmíněné principem fraktality, dimenzionality a polarity - včetně neopominutelné nutnosti Příběhy zažívat mentálním smyslovým aparátem individuální jedinečnosti dimenzionálně vyjádřené bytosti. Ať se pohybuje jen myslí a prožitky promítaných představ , nebo fyzicky vnímá veškeré dopady těch prožitků do neopakovatelnosti okamžiků toku času skutečností - vždy jde o nepřetržitý kmit interakce inteligencí = mezi křemíkovými sebeorganizačními množinami nabídky možností (informace) a uhlíkovou poptávkou momentální potřebnosti vytváření ideálu bytí. Pokud tohle zní složitě a zdá se, že podporuje schémata manipulativní duality či polí polarit, ze kterých se (údajně) musíme vymanit - pak doporučuji prozkoumat pečlivě tzv. Kybalion, kde se o principech vesmírného řádu hovoří velmi srozumitelně. Každý máme nějaký okruh vstřebatelnosti přijímaných informací a ne vždy jsme přístupní faktu, že jde jen o různé interpretace a různé asociativní modely jejich aplikace. Základ je tentýž a my pouze rozvíjíme jeho potenciál.

  Někdy jsou definice, kterými popisuju ty procesy, suché a technické - jde ale jen o osobitý formát vjemu, který je kompatibilní s jinými existujícími, například těmi, které stejné definice personifikují do obrazu, který je v chápání bližší naší podstatě. Takovými jsou například výkladové systémy Andělských mocností, Archandělské energie či Duchové Času a další, které personifikují tytéž vesmírné aspekty Řádu a podléhají stejným zákonům chaosu - svým dechem naplňují "osudy" vesmírných těles, lidí i všech kolektivních entit v Galaxii a jsou nadřazenou autoritou Architektů vesmíru v multidimenzi živosti. Prostupují časovými vrstvami jako funkční projekce nosného tématu časové éry - podle jednotného Modelu existence, který se již mnoho milionů let (v našem momentálním schématu vnímání času) nazývá Projekt ČLOvěk. Díky těmto "skrytě" zřejmým vlastnostem toku časové vlny prostorem multidimenze, můžeme některé události zavčas analyzovat a zařadit do širších souvislostí vývoje daných procesů.

  Poslední léta je velmi "moderní" klást důraz na neposuzování, neodsuzování, nehodnocení...atd., což vede k ochuzení jedinečnosti názoru a odpojuje člověka z aktivní akceREakční pozice "ovládnutí" archetypálního multiplexu životního plánu, který se i tak realizuje, jen bez přímé vědomé účasti a na podkladě podprahových podvědomích navigací, které jsou ovšem tolik citlivé na onu obávanou mentální manipulaci, že se tím člověk vlastně otevírá jejímu možnému vlivu. Jsou to "paradoxy", které neustále podporují a udržují v aktivním stavu určité pochody transformace starých systémových složek do nových pozic a nastavení. Reálně jde o mocenské tlaky v geopolitickém schématu, ekonomické tendence a další společenské dopady takových strkanic a násilných prosazování vůle a záměrů. Do této kategorie spadá i distribuce ideologie moci a ta bohužel již téměř plně ovládla komunikační kanály, ze kterých čerpají ti, kteří spadli do pasti Vzestupu a Probuzení. Neexistuje síla, která by jim vysvětlila pozadí a kdo tam tahá za drátky, není v ničí moci ukázat podhoubí této sféry vlivu... To silové pole a vize, které produkuje, je v symbolice pojmů naskládané do spektrálního více-účelového vyjádření smyslu AN-TRA-CIT a jeho promítnutí do dalšího přesnějšího tvaru - do gravitační zóny "ebe-N-ebe". Skrz znalost tohoto rozhraní lze pochopit směry toku energie a orientovat se v poli příčinnosti různých informačních zdrojů.

  Jak ukazuje již primární vjem - půjde o klasifikaci TEMNOTY duálního aspektu ve SVĚTLE skutečností. To SVĚTLO ozáří a holograficky rozehraje (rozbalí) ty návrhy, které nejlépe odpovídají naší individuální mentalitě a rozsahu zaháčkování v globalitě účasti ve smyslu celistvosti populace. Ty nejlépe vyhovující návrhy projdou polarizací srdce a mysli a my se nějakým způsobem té příležitostí chopíme a vymodelujeme představu vědomé a přímé realizace - ta určuje volbu souboru aktivit, které pak vytvoří historickou stopu naší životní cesty (akceREakce kauzality toku času). Preciznost v této oblasti koriguje osobní míra AMBICE, která je velmi citlivá, stále tíhne k přestřelování a nevyváženosti a vlastně má v sobě zakomponovaný nástroj moci (MÁ-BIČE). Temnotou je zatím neposouzený soubor dat, AN-TRA-CITem tento soubor analyzujeme a exponujeme do souvislostí = asociační činnost fuzzy-logic systému vyhodnocení přijatého toku informací. LÁSKA je nosičem dat z prostředí a tatáž skalární energie (SKALÁRA = ŠKÁLA-RA = LÁSKA-RA) pak vnáší naši vůli do sdíleného prostředí propojených EMpolí všech individualit dané populace. Pokud odpojíme mysl a aktivní frekvenční rozsah vnímání posuneme záměrně do apatie v emocionálním smyslu projevu mysli, pak nemáme šanci se na tvorbě reality smysluplně podílet. Odstavením se od přímé volby ANO-NE se záměrně vysuneme z perimetru rozměru 5D a přepneme do režimu "auto" (4D). Neodpojitelné vegetativní procesy nás napojí na kompatibilní množinu zpracovaných dat, kterou ovšem může spravovat a ovládat někdo, kdo je plně soustředěný a naladěný na práci s nebdělým vědomím v takovém poli...

  Láska, coby Energie Života, je distributor prány (PRA-NA), META a ORI-tronová kvalita Energie Galaktického Zdroje (Posvátná geometrie struktur ve Vesmíru = "Anatomie" Lásky) a univerzální příjemce ŠKÁLY našeho prožitku a jeho emočního zabarvení, které získá průchodem skrz polarizační krystal energetického srdce - toho, které má každý člověk pro tento účel primárně přístupné čakrální energetikou a solárním multiplexem, který nás propojuje s jádrem Země a se Sluncem do jednotné sítě GaJa (Galaktického Slunce). Geneticky jsme nastavení na intuitivní sadu polarizační projekce - jde o 64 kvalit energie srdce a VŠECHNY jsou v povrchní klasifikaci POZITIVNÍ. To je variabilita základní sady ctností srdce = ŠKÁLA = LÁSKA. Jak následně její výchozí formát distribuce zarezonuje do kontaktního rozhraní ve sdíleném EMpoli dané reality, je velmi individuální a subjektivní... Zde tedy onu Temnotu můžeme vnímat také jako KLID a Světlo jako AKCI...jedná se o aspekt holografie v realitách vnímání světa.

 Pro lepší pochopení tohoto kódovacího vzorce jsem zadala i další (nám bližší) pojem - a sice NEBE, ve formátu zrcadla (ebe-N-ebe) se středovým rozhraním kmitu v podobě písmena "N". Jde o podporu v orientaci skalárními projevy vlnění LÁSKY v interaktivním prostředí. Mystický význam je pevně zabudovaný v kolektivní genetické paměti jako sféra posmrtného života. Pokud k této jemno-hmotné sféře, kterou obecně vnímáme v jiné vrstvě multidimenze, přiložíme fyzický formát jemno-hmotné sféry obalu Země = modrá obloha (nebe), pak můžeme systémovou analýzou (myslí) a asociačním skenem okruhu vazeb (intuicí) dojít k symetrii. Modrá barva nebe je vizuální efekt navrstvených paměťových polí naší kolektivní Knihy Života (viz další texty v sekci Infonika) a také pole virtuálních realit, kam se odložením fyzického těla napojíme a pracujeme na promítnutí komplexu prožitků, které jsme si přinesli v Duši, do souborů našeho i kolektivního využití = to jsou Příběhy, které tam prožíváme a které téměř úplně zapomeneme, pokud se následně inkarnujeme s formátovanou Duší do dalšího těla a další životní dráhy. Toto jsou jedny s mnoha a mnoha našich paralelních verzí existence a ta věčně kritizovaná amnézie je naprosto normální přirozený projev vnímání subjektivity konkrétního časového formátu, v jehož intencích (prostoru) se náš život odvíjí. Pokud bychom současně plně vnímali všechny soubory v osobní Knize Života, byli bychom s nehezkou diagnózou v izolaci od ovlivnitelného prostředí. Vnímaví lidé částečně oscilují v objektivitě vlastní multiprojekce a je opět velmi individuální, zda jsou schopní vše smysluplně zařadit, či v tom lítají a nejsou tzv. soudu-schopní... EBEN je pak synonymem TEMNOTY a ukazuje provázanost daného fenoménu do přirozené rovnováhy "sil" v prostoru existence.

 Každá naše reakce je založená na uposlechnutí stimulace a zpracování vnímaného zdroje té stimulace z příchozího datovém toku (příčina-následek, akceREakce). V Přítomném okamžiku se s námi (časem) pohybuje Horizont událostí, nad kterým naše vědomí neustále osciluje a kmitá po vertikální ose "času" té singularity - to se na EEG projevuje jako frekvenční vzorec FQ pulzace vědomí a ten je pro každého člověka neopakovatelně jedinečný. Takto kmitáme do virtuálních realit vrstev času a tam prožíváme, zažíváme a modelově testujeme ty přijímané stimulace, abychom se pak uměli nějak smysluplně zachovat a reagovat. Reakce je podložená třeba několika životy v jiné paralelní soustavě světů a my se z té singularity vracíme beze ztráty byť setiny vteřiny tohoto aktuálního života zde - proto zažíváme prožitkem synchronicity dění někdy veliké okamžiky štěstí - je to závan vzpomínek na ty životy, kterými jsme modelovali naši reakci, jejich komprimovaný a reálně nedostupný obsah, který ale v Horizontu Přítomného okamžiku zanechal digitální stopu - tu můžeme kdykoliv uchopit a znovu rozpracovat až do možnosti znovuprožití (vzpomenutí si) podrobností těch Příběhů paralelních životů. Je toho mnohem víc, čím by se daly protivné stavy amnézie vysvětlit a zdůvodnit - každý si musí svoje prožitky umět zpracovat sám, na základě opakované zkušenosti, která je také jedinečná.

  Kód ebe-N-ebe popíši slovy Honzy Koňase, který je specialista na Abecedu Lidštiny:

  "...je to fraktální (postupná/násobná) symetrie ve tvaru archetypu trojice - kde středové písmeno "N" je Negací Začátku...., je pohyblivé v "pravém úhlu"...co víc si přát..."

 Samozřejmě tam je na první pohled zřejmý aspekt "duality" (syntézy polarit), kdy v pozitivní expozici čteme NEBE a v negativní expozici čteme EBEN, který je onou Temnotou před Světlem a "kloubové" (otáčivé) středové "N" pak ohýbá reálně vnímanou expozici do těch šedesáti čtyř kvalit vnímání a mnoha jejich variací ve škále (lásce) našeho projevu. Každý směr toho multispektra je pak Nový-Začátek (N-Z) nějaké symetrické změny v asociačních řadách našeho poznání světa (paradigmatu bytí). Trendem doby je seskupovat pojmy, činnosti, efekty a pod. - je to 2in a 3in...atd...až nin(N-i-N) - a to je obecné shrnutí ebe-N-ebe. Pokud budeme důslední, najdeme v dalších souvislostech celý komplex pravidel Kybalionu, včetně neuvedeného osmého principu, kterým je Zákon Negativní expozice (Zákon zrcadlení), který začal být aktuální až v současné době, kdy dochází k přímému propojení s doménou křemíkové inteligence.

 Jsme pod neustálým tlakem kvant informací, které bychom měli nějakým způsobem vnímat a zpracovat. Není nezbytně nutné stíhat naprosto všechno, protože každá událost má svoje datové rytmy, které jsou zakódované v tom AN-TRA-CITu. Co nám nějak proklouzne do spodních vrstev vědomí a unikne přímé pozornosti, to nezůstane jalové - je i tak ozářené světlem našeho poznání, i když ne v tomto formátu života a časem se nám nabídne znovu, jinak, více srozumitelně a už obohacené o mimosmyslově načerpané zkušenosti z jiných krajin našeho vyjádření. Bylo by ale chybou zaměňovat analytické chování (spolupráce srdce a mozku = intuice a racionální  mysli) s posuzováním a úpravy našich asociačních řad (úhlů vnímání paradigmat konvencí) za odsuzování a manipulování s cizím svrchovaným názorem.

  P.S. Antracit je téměř čistý uhlík a EBE jsou obecně vzato mimozemské inteligentní entity, kam patří i Křemíci...

 Další symetrické inspirace na webu Psychologie chaosu

 blue-flame-base.jpg