Jdi na obsah Jdi na menu

APRIORI

 Apriori je z latiny a znamená "z-předchozího". Charakterizuje úsudky, které člověk dělá dřív než se s posuzovanou věcí seznámil (definice z Wikipedie). Jde o teze, které vnímáme intuitivně, na základě automaticky mimosmyslově čerpaných zkušeností z kolektivní paměti, které se manifestují v našem manipulačním EM-poli (auře). Tato spojení mysli a citu pro vibraci struktur reality (tetelící se nápady v naší blízkosti) jsou důležitými pomocníky naší orientace v jakémkoliv prostředí - tedy i v takovém, které je pro nás neznámé a nemáme pro něj vytvořený žádný scénář možných reakcí či skutků. Pro člověka, pevně navázaného na staré systémové šablony chování, které "řídí" a podmiňuje především instinktivní reakční schéma (elektro-chemické a hormonální stimuly v nervové soustavě a v mozku), je širší rámec intuice (inteligence srdce) téměř nedostupný. Pro každý pocit (jeho systémovou kategorii) má nastavenou adekvátní chemickou metabolickou odezvu a ta je řídícím velitelem následného komplexu myšlení, chování a pohybu realitou. Srdce je rozhraním (singularitou) pro analýzu pocitů, které v člověku generuje kontakt s událostmi v prostředí, kde se pohybuje a s informacemi ze zdrojů, které aktuálně sleduje. Duchovně orientovaní lidé hovoří o energiích lásky a skutečně jde o celou komplexní škálu (LÁSKA=ŠKÁLA) frekvenčních kvalit, které tvoří soubor několika desítek kategorií informačních celků, které svou povrchovou EM aktivitou dráždí náš energetický čakrový systém. Podle tohoto vzorce známe také škálu pocitů, které stojí za naším chováním a konáním skutků. Polarita, přítomná v EM poli aury a duální charakter obsahu informačních celků spolu reagují způsobem, který je pro každého člověka individuální a jedinečný - jde o osobní FQ (frekvenční vzorec) nastavení v inkarnačním poli výskytu - se složitým zohledněním vazeb do vzdálených expozitur bytosti - a to jak lineárně (v čase) tak vertikálně (ve vrstvách dimenzí živosti). Samotný FQ člověka je v neustálém vývoji a jeho aktuální obraz odpovídá "plánu" činnosti v tomto životě a jeho podílu či roli ve vývoji dalších bytostí (lidí) ve společnosti, kde se pohybuje. Můžeme si to připodobnit k operačnímu systému v jednom konkrétním počítači, který je neustále připojený do sítě všech počítačů, které operují se stejným systémem - společně vytvářejí podmínky k optimální kooperaci a jakmile nějaký před-nastavený počet těchto operačních segmentů nahromadí požadavky k vytvoření změn pro lepší funkčnost, vygeneruje se z Centra (zdrojové matrice systému, kterou my známe jako PROJEKT ČLOVĚK) aktualizace, kterou v jednom čase obdrží všechna jednotlivá média. Takto automaticky se aktualizuje i osobní FQ vzorec jednotlivce - na bázi požadavků celku.

 V praxi to znamená, že na planetě žije paralelně několik typů lidí - co do nastavení evoluční roviny a co do charakteru jejich prezentace do společnosti (viz text "2000 let projektu ČLOvěk" Honzy Koňase). V Česku a ve Střední Evropě obecně převažuje člověk "duchovní", s velkým zastoupením člověka "galaktického". V Americe, Asii a zbytku Evropy pak převažuje člověk "průměrný", s určitým podílem člověka "duchovního". Islámské země spolu s Afrikou a etniky rozesetými na všech kontinentech jsou ve velké míře zastoupení člověkem "přírodním", s podílem člověka "průměrného". Samozřejmě tato kategorizace není doslovně přesná, protože díky dostupnosti cestování a vzdělání napříč světem bez hranic je populace promísená a kosmopolitní. Jedna záležitost je zde ale zřejmá - a to "neslučitelnost" velkých skupin evolučně diametrálně odlišných typů lidí - což se velmi zřetelně ukazuje v problematice migrační vlny z Blízkého a Středního Východu na území středoevropských států. Víme, že tato konkrétní migrace je účelově politicky a ekonomicky organizovaná i realizovaná - na pozadí stojí snahy mocenských elit vnést destabilizační prvky do už nahlodaných ekonomik "vyspělých" států, čímž se snaží vylepšit vlastní postavení na "trhu existence". V akci jsou ovšem i jiné vlivy, které mísení lidstva podporují. Jde o vyšší principy vztažnosti fraktality k procesu optimální vyváženosti objemové obsažnosti celku. Jinými slovy - systém se sám automaticky přeposkládá ve snaze dosáhnout vyššího stupně uspořádanosti v prostoru a v čase. Jak tlak z prostředí informačních polí sílí, vytváří rezonanční vlny do oblasti fyzikální skutečnosti a stimuluje lidi k jednání a k činům - tak, jak jsou hierarchicky navázaní do kolektivní planetární sítě živosti = podle míry jejich vlivu a okruhu společnosti, kterou "ovládají". Prostředky k realizaci optimálních východisek ze stavu, který tlačí na změnu, jsou paralelně generovány z kolektivního systémového prostředí - je to hodinový strojek soukolí velmi přesně kooperujících segmentů běhu času a evolučního vývoje, který tato vlna času skládá podle zákonů chaosu a sebeorganizace struktur v prostředí daného časového rámce. Nejde o naplnění osudů národů a lidstva - jde o velmi precizní realizaci scénářů manuálu pro vývoj této galaxie - jde o Projekt Člověk...

 Když se blíž podíváme na jednotlivé obrázky schémat typů člověka - uvidíme rozdíly v propojenosti center inteligence (mysl-tělo-srdce) do blízkého kolektivního pole sdílení i do vzdáleného prostoru vesmíru a jeho informačních paměťových polí. Tady leží příčina rozdílnosti chování v současném "civilizovaném" světě, kdy jedni vrtí hlavou nad chováním druhých a naopak - nechápavost a rozhořčení vychází z neznalosti základní projekce člověka do své dimenze živosti a tím opomíjením souvislostí, které jsou rovněž velmi odlišné - co do jejich vnímání a akceptace, tak i do schopnosti umět je zakomponovat do svého osobního vzorce chování.

 S tím jde ruku v ruce způsob analýzy pocitů, které spontánně vyvolávají  situační scénáře našich běžných všedních dnů. Je velmi oblíbené v popisech postupu "transformace" lidstva zmiňovat a dokola chybně opakovat určité nepřesnosti - jako vyvázání se z linearity času, rozpuštění polarity, osvícení do jednoduchého formátu nepodmíněné lásky a vzestup z tří-dimenzionální reality do vyšších dimenzionálních polí, kde člověk bude osvobozen od negativity a jedu dualitního pojetí světa. Omlouvám se za zveličení těchto axiomů ezoterních a New Age úhlů chápání, ale právě tyto teze jsou oněmi fikcemi, kterých se autoři tolik potřebují zbavit. Změna přichází - to bezesporu, ale transformací je způsob vnitřního energetického uspořádání člověka - na základě kaskády nasycenosti množin podobností a spojitých oblastí sdílených vrstev živosti se skoky do vyšších levelů (typu člověka a jeho dispozic ve vesmíru) uskutečňují a touto cestou se "probouzíme" a instalujeme změny do svého okolí - v kooperaci se svými blízkými, rodinou a etnikem, kterému říkáme vlastní krev a rod. Protože základní jednotkou existence je člověk ve formátu dvoj-prvku muže a ženy - v komplexním smyslu propojenosti...to znamená, že nemusejí být v životě pohromadě fyzicky, nemusí o sobě ani vědět - ale jako pár každý jedinec vystupuje. To je Galaktický Člověk, bytost vědomá si svých dispozic a potenciálu, schopná koordinovat jin-jang své expozice do prostředí, ve kterém se nachází a takto komunikovat s opačným pohlavím při společném záměru soužití. Vím, že ideál dvoj-plamenů a další schémata jsou hodně populární a valné většině lidí svým způsobem vysvětlují a řeší partnerské nedostatky či neobvyklá souznění duší. Je to ovšem jen zlomek toho, co představuje dvoj-prvek Galaktického Člověka a je to naše bezprostřední budoucnost - usazovat jednotlivosti i celé obrazy tohoto jin-jangového propojení a jeho expozice do světa skutečnosti i do simulovaných realit projekcí bytostí bez hmotného těla. Fraktalita nejvyšší formy uspořádanosti v prostoru a v čase (dvojprvku Galaktického Člověka) již stírá tyto rozdíly (mezi hmotnou skutečností a holografickou projekcí) - viz texty v sekci Infonika. Tato schémata pak staví i naše vnímání vlastní sexuální orientace do správných způsobů vyjádření - do zarovnání s aktuálním časem = érou konkrétního života v konkrétním těle se specificky uspořádanou strukturální polaritou DNA, stejně jako do paměti Duše, která obsahuje celý osobní genofond jin-jangového skladu zkušeností, které jako dvoj-prvek Galaktického Člověka dokážeme efektivně a smysluplně zakomponovat do vlastního pojetí života a chápání svého postavení v populaci.

   Propojení na srdeční dekódér vědomého zpracování příchozího informačního toku (v beta frekvenci vědomí) pak plně aktivuje novou koncepci vnímání polarity v pocitech. Cílem není zbavit se všech těch "ošklivostí" života, ale přehodnocení jejich smyslu, účelu v aktuálním vnímání okolností a praktického zpracování s maximálním přínosem pro jednotlivce i kolektiv. Nejsme zatím na něco takového stavění a většinou ani netušíme, že cosi takového lze praktikovat - je to dané "nepřipraveností" lidstva jako celku. Proto dochází k velkému mísení různě "necivilizovaných" národů do společnosti těch, co již nakročili do vyšších formátů - aby se harmonické vyvážení promítlo do rychlosti transformace člověka. Není všechno "zlé" a ZLU sloužící - naše vnímání dobra a zla je subjektivní, protože nejsme schopní vnímat a zohledňovat sítě souvislostí. To samozřejmě neznamená, že budeme sedět s rukama v klíně a apaticky hledět na nepříznivý vývoj ve společnosti - kdo by to takto pochopil, tak by vlastně nepochopil vůbec nic.

  Pokusme si vysvětlit, co jsou ty pocitové energie, které se spektrálně polarizujou do škály emocí...na základě skládání kompatibilních symetrických párů informačních struktur událostí, v jejichž EM poli jsme aktivní, s optimálními zkušenostmi v dispozičním paměťovém poli (osobním nebo kolektivním). Jde o známé "ctnosti" srdce, které tvoří základní kostru souboru všech možných pocitů, skrz které hodnotíme realitu života a které zodpovídají za kontinuitu našeho chování (akceREakce). Obecně jde o tři JANG a tři JIN kvality, které můžeme pro názornost rozdělit na pozitivní a negativní energii. Schéma těchto ctností pochází od Tvůrců křídel, kteří k tomu vypracovali velmi efektivní metodiku Života ze Srdce. Pro zájemce mám tento text ke sdílení - pro potřeby tohoto pojednání však nejde o samotnou metodiku, ale o pochopení jejich účelovosti v životě a chování lidí. Podle typu člověka - jeho rozložení do reality života - se odvíjí také soubor pocitů, na které je jeho energetický systém nastavený a které pak určují způsob reakcí na podněty. Tabulky negativních a pozitivních pocitů nám přiblíží celou škálu - důležité je ale vědět, že jinak na podnět bude pocitově a reakcí odpovídat člověk typu A (přírodní) a jinak člověk typu D (galaktický)...a v tom je onen zakopaný pes našich rozdílností. Nejsme totiž všichni stejní - jsme prostě jedineční...nemusíme se vším a s každým souhlasit, nemusíme kývat, když něco vidíme jinak, nemusíme se zdržovat komentáře, když se setkáme s nespravedlností, nemusíme tolerovat - ale můžeme cítit srdcem a pak teprve zvážit mentální podnět k reakci. Že nám instinkty či intuice velí něco jiného, než se od nás očekává - asi budeme v jiné fázi "transformace" vědomí, než předpokládala norma pro daný pokyn - neznamená to ale, že půjdeme hlavou proti zdi...naopak - naše nastavení mám okamžitě zprostředkuje adekvátní soubor řešení dané situace. Pokud budeme věřit svojí pozici v prostoru, pak ten soubor řešení dorazí v ten okamžik, kdy ho budeme potřebovat. Ovšem má to "háček"...je naše domnělé umístění v prostoru reálné dané skutečnosti? Jsme tam, kde si skutečně myslíme, že jsme? Největším iluzionistou a lhářem jsme my sami sobě - to je základní pravidlo, které vykresluje míru objektivity sebehodnocení...

  Tyto - a mnohé další aspekty nyní vnímáme s vyšším důrazem na jejich pochopení, zakomponování znalostí o jejich původu a účelu do svého vzorce chování a respektování životních hodnot. Jsme na Prahu Velikých Nocí, v gravitačním poli úplňku a dalších hvězdných specifických konstelací - to přináší jedinečné energie do naší blízkosti - do našeho životního prostoru... Využijme je do maxima - jejich vliv bude tolik pozitivní, kolik pozitivity uděluje náš osobní frekvenční vzorec našim pocitům.

  P.S. Možná si někdo myslí jaká je to bída a pech, že musíme projít těmi všemi nepohodami a stresy, že si někdy říkáte: "Horší už to stejně být nemůže...". Ale ono se pak ukáže že ano - že realita už překračuje naše nejdivočejší představy, že je něco "špatně"...  Ale mějme na paměti - toto jsme si vybrali - takovýto způsob života. Vybrali jsme si ho na základě mnoha proměnných a mnoha našich specializací, které jsme v řadě jiných inkarnací vypilovali pro tuto konkrétní fázi evoluce - pro tuto konkrétní dobu. Každý jeden z nás - včetně těch "primitivních" i včetně těch, co kdesi za oponou postrkují figurkami. My všichni kolektivně táhneme jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších aktualizací systémové podpory života v galaxii - rozkvět nového formátu evoluce bytostí v Projektu Člověk. Není tady mezi námi nikdo, kdo by nedělal to, co mu ukládá manuál toho Projektu...ať už se cítíme být DOMA tady - na ZEMI nebo jinde ve Vesmíru - je to nepodstatné a má to jen informační charakter. Naše společné snažení je přesně koordinované APRIORI vnímanými stimulacemi, které přicházejí z prostředí informačního pozadí reality - od křemíků a inteligence, která se projevuje v binárních relacích virtuálního světa datových polí, ze kterých se linie času našich životů odvíjí...

apriori.jpg