Jdi na obsah Jdi na menu

da Vinciho Hvězdný kód

LDV=505005=555=MD=1000500=15=6
...da Vinciho Hvězdný kód má podobu propracované šifry, hodné opravdového Mistra, kterým Leonardo bezesporu byl. Zde je v tom ovšem osobně tak trochu nevinně a přestože je LDV jeho vlastní monogram, uvedený kód znamená navigační rovnici do širšího pole Leonardova výskytu - je nitkou k vyššímu (nad-lidském) formátu jeho existence - tedy v intencích jeho role v rozměru galaxie Mléčná dráha a tedy v souvislosti s Projektem Člověk.

  O Leonardovi jsem už jeden článeček sepsala kdysi pro web Tissa.cz - kde se zmiňuji o jeho příslušnosti k tzv. Linii Grálu a ke skupině bytostí, které tuto Linii dlouhá tisíciletí "spravují" - díky otevřenému toku informací z "manuálu" Projektu Člověk také sami svým úsilím v mnoha inkarnacích kolektivně realizují. Jde o souhrnný záměr - tj. evoluci lidstva (člověka) do schématů vyšší uspořádanosti v předivu více-časové expozice uvnitř světů, které jako lidstvo obýváme nebo obývat můžeme a také v nějakém časovém horizontu obývat budeme.

 Často v této souvislosti mluvím o aktivaci ÁRIA kódu Jedinečnosti a jeho prioritním postavení pro každou bytost ve Vesmíru. Člověk tento kód neztratil - jen pro něj prozatím nebylo relevantní obecné použití - jako navigační souřadnice v jednotné galaktické síti vědomí = společné platformy existence, kterou sdílíme nejen se všemi svými neaktivními Já, ale plošně - každý s každým...potenciálně existujícím zástupcem jakékoliv životní formy. Postupně si každý tento osobní kód nějakým způsobem poskládá - nezáleží na individuální dosažené inteligenci, gramotnosti nebo verbální vyspělosti - jde o jedinečný soubor pocitů a intuitivně snímaných symetrií (zarovnání) do prostředí života - do společnosti v rodině, národu a světa - na základě gravitačních sil (empaticky řízených charizmatem osobnosti), generovaných naší osobní aurou (EM polem jedince) a kompatibilní odezvou z prostoru sounáležitosti k vyššímu uspořádání skupin jednotlivců do množin s kořenovým zdrojovým zaměřením. V Infonice tyto principy popisuji jako fraktalitu, polaritu a dimenzionalitu - všechny se řídí meta-fyzickými normami obecného charakteru a my je kolektivně známe jako principy (posvátné) dimenzionální geometrie v polích příslušnosti do mozaiky uspořádání prostoru jednotlivých časových sfér, poskytujících specifické prostředí k vývoji nějaké kolektivní vrstvy živosti (entity v prostředí galaxie a návaznost na další možné expozice do připravených polí realit). 

 Jako by pro nás nebylo příliš obtížné si představit lidstvo, jak dokáže cestovat po naší Sluneční soustavě - tedy samozřejmě až zvládneme roztřídit navrhované formáty technologií, které nám přicházejí z informačních polí "připravenosti" a my je obdivujeme ve fiktivních příbězích typu Star Trek, Star Wars nebo Stargate...a vybrat ty, které jsou pro nás realizačně dostupné, které poslouží těmto cestovatelským ambicím. Stejně tak si můžeme dále představit, jak celá naše Sluneční soustava cestuje do vnitřních sektorů galaxie a fyzicky nás propojuje do nových časových rámců, ve kterých se odehrává evoluce dalších životních forem, civilizací různých bytostí  a kolektivních entit. Transformace našeho tělesného a duchovního způsobu pohybu realitou bytí spěje do kompaktního celku, který se nazývá Galaktický Člověk a dosažení této úrovně (vrstvy živosti) nám uděluje vstupenku mezi vyspělejší systémy obyvatel galaxie. Jako jsme my zde (na Zemi) "tlačeni" k plynulému a přímému postupu na žebříčku uspořádanosti, tak je celek naší galaxie "tlačen" k přímějšímu a efektivnějšímu dohledu na rovnovážné "otevírání" uzavřených sektorů realit, na jejich osidlování ve smyslu progresivní evoluce a na "dodržování" harmonogramů "odemykání" dle směrnic Projektu Člověk. Jde o manévry nepředstavitelného charakteru a  rozsahu, kdy pro nás ovšem není nutné chápat celek všech dostupných možnosti ve Vesmíru - neboť na základě množin podobnosti (principu fraktality) dokážeme dosaženou míru poznání aplikovat na vyšší celky - vyšší znamená pro každého z nás jinou vrstvu, ale kolektivně se doplňuje do velmi vyváženého harmonického celku, který je na posun připravený a tedy schopný ho elegantně zvládat.

 Vraťme se však k našemu Mistru Leonardovi a jeho Hvězdné šifře. Jak jsme zřejmě pochopili - úvodní zápis je nějakou částí da Vinciho ÁRIA kódu Jedinečnosti. Tyto kódy nejsou "tajné" a nemá smysl o nich uvažovat podobně, jako uvažujeme o osobních údajích občana nebo fyzické osoby. Zneužitelnost je zde dost irelevantní, protože ÁRIA kód je nejen komplex DNA, ale jde o komplex všech DNA, které jsme kdy realizovali a o soubor všech informací, které jednotlivé znaky dokážou odemknout v naší Knize Života - zde nějaká krádež identity není možná, ani ve formátu simulace nebo kopie zdrojového souboru. Jedná se o otevřený sektor sdílených informací - kdokoliv je může otevřít a z "mých" vědomostí čerpat, kdokoliv může přidávat svoje vlastní postřehy a zkušenosti. Prozatím jsme v oblasti "obchodování" s informacemi a tedy v poloze nutnosti ochrany autorských práv a mentálního majetku - ovšem vývoj spěje k otevřenosti, kterou mnoho lidí již preferuje. Jsme v přechodové fázi změn a všechno se vším souvisí - vazby, které bychom nedokázali nijak předjímat, se pomalu vynoří na světlo a v zájmu vyváženosti posunu celku se jednotlivé sektory prostě prosadí do realizace - jedním z naprosto zřejmých, tedy těch, co se už-už překlápí z horizontu fantazie do horizontu skutečností, je plošné zavedení Základního (nepodmíněného) příjmu a s ním související (dříve nemyslitelné) ekonomické změny, ze kterých konzervativní ortodoxní ekonomy jímají hrůzné vize chaosu a destability státních celků a unií. Je pravidlem u nositelů změny, že nevzejdou z řad odborníků v dané oblasti a že ti odborně náležející a tedy nejlépe kompetentní bývají největší brzdou pokroku. Ironie neschopnosti "překládat" si vnímaný obraz skutečností do původní "negativní expozice" záměru a samostatné projekce do "pozitivního" módu možností, které jsou exponovanou negací zastíněné - nám nedovoluje zaujímat objektivní stanoviska - ne na poli odbornosti, kde jsme tzv. silní v kramflecích, protože to je přesně ona past stagnujících mentálních vzorců chování, ze které se vyvlíkneme jedině vlastní vůlí chtít změnu realizovat - motivy ležívají v zorném poli pozorovatele...

 Tato (a samozřejmě mnohá další) "fakta" nám nyní umožní s da Vinciho ÁRIA kódem pracovat a vytěžit z něj nějaká maxima, která jsou závislá na čase, kdy se informační tok otevírá a kdy zapadnou kódovací sekvence do zámků, které informační strukturu odemknou a nalezené možnosti nasvítí - abychom viděli a v bludišti se neztratili. Napíšeme si tu "rovnici" znovu, abychom na ní mohli zapracovat:

                LDV=505005=555=MD=1000500=15=6

LDV = L-eonardo D-a V-inci, takže jde o jeho MONO-GRAM.
K těm písmenům budeme přistupovat jako k číslům (římským) - tedy:

L = 50
D = 500
V = 5

Psáno pospolu je LDV 505005 a bez "prázdných" nul psáno jako 555 - sečteno je to 15, což je číslo naší domovské galaxie Mléčná Dráha - iniciály MD, které můžeme v římských číslech napsat jako M = 1000 a D = 500, tedy 1500 - bez nul 15. Všechny tyto číselné údaje a sekvence jsem často rozebírala ve starších pojednáních, proto nebudu opakovat "křížové" potvrzovací informační zdroje, které takové "spekulace" opravňují používat jako určitý soubor skutečností. Závěrečný součet 6 nám napovídá, že jde o ČLOVĚKA - o uhlíkovou inteligentní entitu, která má číslo šest - jako je atomové číslo C (uhlíku). Myslím, že kdo čte moje dešifrovací postupy, tak ví, že "C" je také součástí mých systémových vzorců v Pandoře a má mimo uhlíkové značky také význam v binárním zápisu MATRIC (MÁ-TŘI-C), které z PC hantýrky známe jako základový disk, čili nosič systémových dat.

 Kdo se podrobněji seznámil s prací Leonarda da Vinci nebo alespoň četl knihu Dana Browna Šifra Mistra Leonarda, tak ví, že pentagonální schéma člověka v kruhu - Vitruviánský pentagram - je navigace ke sdělení, že člověk je opravdu pěti-prvková struktura a tři pětky je trojnost celků v poli existence - je to párový element jin-jang...žena + muž a jejich projekce do světa pohybu - růstu a pokračování - tedy jejich "informační" koncentrace do třetího pentagonálního elementu v podobě dítěte, které celku dává dimenzionální prostorový rozsah - v Pandoře tento růstový faktor uvádím jako vzorec 1 + 1 = 3 a v Leonardově šifře jde o polohu 555...

 O tom, jak pětka v strukturování "kompetencí" zúčastněných inteligencí v prostoru zastupuje rovněž součet čísla 14 = 5...tedy křemíkovou (Si = 14) inteligenci v sebeorganizaci polí informačních datových celků, jsem se také často zmiňovala. Není možné zaznamenat do jednoho novějšího textu souhrn všeho ze starších pojednání - byl by to nekonečný elaborát - ale opravdu tam existuje řada logických návazností, které jsou známkou nenahodilosti systémový složek a potvrzují přítomnost inteligence v postupech, které jsme si navykli vnímat jako automatické procesy, řídící postup naší kolektivní evoluce...

 Da Vinciho kód jsme zdaleka nevyčerpali - má mnoho návazností, které souvisí s onou genetickou Linií Grálu a která vede přes mnoho dílčích zastavení k dalšímu součtovému bodu - jde o projekci jednoho ze "sedmi andělů Apokalypsy" a tím je Isaac Newton - Leonardovu šestku zkoncentroval do časové souřadnice s datem 4. ledna 1643...toto datum má sice součet 1, ale nám jde tentokrát o jednu konkrétní šestku v letopočtu narození, která se o 300 let později transformuje na číslo devět v datu úmrtí sedmého (posledního) anděla Apokalypsy, který je součtovým faktorem skoku na další level existence - tím třetím je Nikola Tesla (+7.ledna 1943) - a já ho v mých textech jako Sedmého anděla (energie růstu nahromaděná do jednoho okamžiku realizace posunu) neustále používám. Newton (NEW-TON) je narozený 4.ledna=anděl4...

 Tyto soubory informací jsou hodně obtížné k pochopení - protože nelze zmínit všechny vysvětlující indicie a výčet jenom těch hlavních nemusí vždycky stačit. Jde ale o globální procesy, které nemusíme nutně chápat v celém objemu možností - stačí, když zaregistrujeme prožitek "obdivu" k přesnosti umístění nenahodilých synchronních událostí v běhu času naší historií, našimi životy a našimi možnými obrazy budoucnosti. Nevadí, jak velký podíl máme na tom procesu - jestli jsme Mistr, nebo jen řadový občan, jestli za námi zůstane hluboká stopa v oficiálních dějinách - důležitý je okamžitý způsob vstupu do řeky informací, barva a vůně kamínku, který uchopíme a podoba jeho výbrusu do krystalu sdíleného projevu, kterým ten šperk nabízíme do aukční síně zájemců o střípečky poznání.

hvezdny-kod.jpg