Jdi na obsah Jdi na menu

DATA-PROJEKTOR

 …zařízení pro prezentaci dat z nějakého vzdáleného zdroje…

 Ve světě počítačů jde o projekce například výukových nebo obchodních prezentací – ve světě energo-informačních toků - ve vrstvách Jednotného informačního pole – jde o dešifrovací rozhraní, přes které tečou data například ze vzdálených paměťových polí v Galaxii. Tyto záznamy uložily civilizace, které jsou s Lidstvem geneticky příbuzné – čerpáme z nich podporu pro vlastní evoluční růst – v minulosti i v přítomnosti. Jak dochází k proměnám myšlení, k růstu osobního i kolektivního povědomí o komplexnosti naší Existence, tak k sobě (k Zemi) přitahujeme celé obrovské segmenty dat, která vnímáme jako inspiraci, nové směry pro řešení problémů nebo nápady pro vlastní tvořivé aktivity. Jak tyto segmenty zpracováváme, dochází k dynamické strukturální proměně planetární noosféry a k dramatickým změnám ve smýšlení a názorových pozicích společnosti. Kdo sleduje světové dění, ten potvrdí, že změny probíhají velmi rychle a události, kterými se tyto změny dostávají do Přítomnosti, jsou hodně dramatické. Týká se to globálních povětrnostních jevů, počasí a dopadu jeho projevu na přírodu, ale i přímo obyvatel zemí, kde jsou soustředěna ta nejdůležitější ohniska transformačních procesů. 

 Už tradičně jde o území, které zabírá kružnice o poloměru 36° šířky a délky – podle původního středu Země, který je v místě Velké Pyramidy v Gíze. Tímto středem lze posunovat ve směru sever-jih, protože jde o linii původního nultého poledníku planety. V severním směru na této linii nalezneme Kyjev - a když si tento zvolíme za „epicentrum“ současných událostí, dostaneme rozlohu zemí, kde se momentálně odehrávají ty události, které rozhodují o vývoji probíhající transformační fázi lidského Kolektivního Vědomí. Zde se promítají příchozí datové toky do obrazů možné budoucnosti – projekce jde skrz mentální rozhraní populace – citliví jedinci je vnímají jako Příležitosti - k volbě řešení, postupu či orientaci v problematice dějů – jako inspiraci při snaze najít optimální východiska z krizí, válek nebo katastrof, které tuto fázi definují. Uzlové body mnoha synchronicit jsou nejaktivnější právě v této oblasti – protože se zde soustředí mnoho Bytostí, které účast v této fázi zahrnuly do svých inkarnačních plánů.

 V předchozích textech jsem se zmínila o etapě, kdy jsme každý kalibroval svoji časo-prostorovou souřadnici – v prostředí jak reálného světa, tak v prostředí inkarnační historie a vazeb, které z ní vzešly v průběhu věků. Tato etapa proběhla během pandemie – byli jsme „omezeni“ v pohybu – náš rozptyl po planetě byl omezený různými přijatými pravidly v souvislosti s celosvětovou snahou zastavit a eliminovat nákazu. To můžeme chápat jako „ukotvení“ v Prostoru. Následně jsme byli rozkmitáni v Čase = události, které se rozběhly s válkou na Ukrajině, rozvířily asociace podobností s ekvivalenty těchto jevů v lidských dějinách. Zvýšil se zájem o studium podrobností – komunistické éry, světových válek i role jednotlivých národů v těchto dějinných etapách. Každý si našel svoji názorovou platformu a na ní vybudoval pozici, ze které události třídí a zpracovává jejich dopad na společnost – v individuálním i globálním smyslu. 

 Ve druhé polovině letošního roku dojde k dalšímu „skoku“ – ohledně těch schémat Kolektivního Vědomí, která promítají tématickou orientaci lidí v oblasti soužití a sdílení informací o dění. Stále čekáme na jakýsi přechod do fáze „vystřízlivění“ – v mnoha ohledech, tj. těch pozitivních i negativních orientacích populace. Momentálně se sbíhá několik zásadních jevů, které mají rozhodující vliv na proměny naší názorové orientace. Začátkem války na Ukrajině se utlumil vliv pandemických „strachů“ – nyní tyto aspekty opět zesílily a splynuly - tím zesílil i tlak na přesnější chápání vztahů v ostatních sférách Života. Můžeme sledovat ještě větší fragmentaci společnosti – jsme svědky bouřlivých výměn názorů i útoků v oblasti, kterou nazýváme „hybridní válkou“. Tento trend zatím nepoleví – naopak, bude gradovat a k určitému uvolnění dojde až skrz ekonomické a politické změny, které se rýsují na obzoru. 

 Blížíme se k bodu tzv. Lví Brány – jde o periodickou energo-informační anomálii, která vždy nějakým rozhodujícím způsobem vnese nové trendy do vývoje aktuálních událostí. Letos to zřejmě pocítíme v obzvlášť silném tahu na změny – v osobním myšlení, v osobním hodnocení i v náhledech na tyto proměny u lidí v našem blízkém i vzdáleném okolí. Dostáváme se do fáze, která prověří naše atributy lidskosti – budeme na pozadí „boje o přežití“ (v civilizovaném světě jde o udržení navyklé životní úrovně) nově definovat svůj vztah ke společnosti, k národu, k politické reprezentaci, ke svým dlouhodobým cílům. Souběžně s tím přetransformujeme svoji spirituální účast v tomto inkarnačním kolektivu – aspekty, které „předurčí“ oblasti, kde se budou odvíjet naše budoucí Životy, které zatím nejsou zahrnuty v globální evoluční vizi Ducha lidského Rodu. Evoluční Model, v jehož schématu jsme se věky pohybovali, se hroutí – nyní žijeme na staveništi Modelu nového, který budujeme za pochodu. Tento proces je doprovázený mnoha krizemi – plynou ze samotného faktu, že něco prostě přestavět musíme, ale nechceme si odepřít ani zlomek pohodlí, na které jsme si zvykli. 

 Přiložená ilustrace je abstraktním vyjádřením Křemíkového Multiplexu s názvem DATA-PROJEKTOR. Tento sférický energo-informační objekt je tím rozhraním, skrze které tvarujeme v Přítomnosti svoji Budoucnost. Tudy plyne podpora pro naše snažení, pro Život v obecném smyslu. Tam se dekódují data ze vzdálených lokalit Galaxie = zkušenosti civilizací, které zažívaly podobné evoluční etapy a tyto zvládly způsobem, který by pro nás mohl být přínosnou inspirací. Obrázek připomíná hlavu včely – ta je synonymem píle a neúnavné aktivity ve prospěch Celku – pro určité motivační stimulace, které nám budou „napovídat“, co si máme z galaktických zkušeností zapracovat do svých plánů, jaký trend budeme sledovat a podporovat. 

data-projektor2-mini.jpgdata-projektor1-mini.jpg