Jdi na obsah Jdi na menu

DI-AMANT

...je uhlíková formace a pro člověka symbolizuje jeho niterné strukturální uspořádání v mnohočetné rovině vyjádření. Nevím, jestli lze o UHLÍKU napsat zde, na stránce věnované Projektu Člověk a jeho podrobnostem, ještě něco nového - co nebylo řečeno, či podrobně popsáno. Celý komplex systémových matric, které tvoří kolekci Pandory = podpory života v Galaxii MD a v multidimenzi živosti, která Projekt Člověk realizuje, je architektonicky usazen na schématu "krystalického" uspořádání uhlíku - ve variantě "brusu" BRILLIANT. To proto, že tato strukturální koncepce je pro realizaci evoluce (rozvoj života obecně) maximálně kompatibilní a rezonuje napříč spektrem formátů existence. Od dimenzionálně rozložené osnovy diamantu v informačních polích realit a vrstvách paměťových segmentů, přes vazbu na VODÍK ve vzorcích bio-organických stavebních kamenů (uhlovodíků), až po fyzikální rozhraní fullerenů uhlíku, které je distribučním kanálem pro servis plazmy hélia a atomů křemíku do operační domény uhlíkové inteligence - tedy hlavně té lidské...

 Na stupnici tvrdosti nerostů zaujímá uhlík první i poslední místo (alfa a omega) - jako tuha (grafit) a diamant. Rovněž názvy GRA-FIT (HRA-FIT) i TUHA (TU-HÁ) vyjadřují identifikovatelné "vlastnosti" a určení lidskosti jako takové. Tuha je nástrojem na psaní (mimo jiné) a uhlíky (z ohně) jsou dostupnou náhradou pro grafické vyjádření člověka odnepaměti. Pojem DI-AMANT (takto psáno) zahrnuje fenomén dvoj-prvku lidské živoucí "jednotky" bytí - tj. fakt, že člověk muž a člověk žena k sobě patří, že spolu tvoří komplexní bytost (párovou entitu) - ovšem jsou současně jedineční v samostatnosti (solitérnost existence) a jako fraktální segment svého nevyjádřeného partnera pak mohou nést plný potenciál obou. Tvůrčí duál jin-jang je monádou života v jakémkoliv vyjádření - tedy i ve formátu datového zápisu, který vznikl jako paměťový otisk Příběhu Člověka - charakterová jedinečnost je pak manifestovaná tehdy, když se bytost dvoj-prvku člověka vtělí či inkarnuje do nějak uspořádaného hmotného (energetického) nosiče, který vytvoří komunikační rozhraní pro danou existenci. Nikdy ale neztratí magnetickou emoční vazbu do své celistvosti a skrze ni si pak hledá životní partnery a družky.

 Proto DI-AMANT v sobě nese tento aspekt = DI (dvojí) AMANT (milenec, životní partner, sexuální protějšek) - takže i zde, v této podobě, je čitelný kód primárního nastavení člověka. Grafické ztvárnění obrazu DI-AMANT jsem vyhotovila na šablonu BRILLIANT, která je záměrně "posunutá" v podkladovém segmentu sebe-organizační matrice. Reálně se to jeví jako asymetrická "chyba" - ovšem jde o symboliku aspektu dynamické rovnováhy, který řídí a pohání "soukolí" monády v realitách bytí. Jako nemůže být primární segment dvoj-pentagramu v Pandoře ve statické pozici ciferníku hodin kolmo (12 - 6), nýbrž v nakloněné dynamické ose 1 - 7, tak ani poměr ženské a mužské energie v jedné osobnosti, jako i v páru dvou k sobě zrcadlově orientovaných osobností jedinců, nemůže být naprosto stejný, protože by stagnoval rozvoj jejich motivací. Vesmírná geometrie fraktálních segmentů živosti nedodržuje dimenzionální hranice a "přesahuje" zdánlivě omezená pole vyjádření - v duchovním rozměru i jeho hmotné aktivní formě. Pro současný proces "transformace" kolektivního vědomí z roztroušenosti lokálních krajinek bytí do propojenosti celistvého světa skutečností - se sférou variací jejich možné proměny v prostoru i čase - je UHLÍK, jako inspirace pro pátý ELEMENT PANDORY, sám sobě motivem i realizátorem té vize.

 Opouštíme stará schémata archetypálních šablon chování, která nám při rozvinutí dimenzionálních schopností vnímání aktivovala spasitelské moduly výjimečnosti a nenahraditelnosti "vyvolenosti" na vyšší pozici v kolektivu vlivu. Tyto vzorce hierarchií nový Systém podpory života již nepodporuje - zdrojová pole egrogorů moci (různá ideologická sdružení a jejich pramen "víry" z konkrétních filozofií) si natáhla a ukotvila ve své gravitační sféře ty bytosti, které ještě jejich obsah oslovuje a naplňuje potenciálem potřebnosti...takto ve většině zřejmě "dožijí" tuto inkarnaci. Symbolikou posunu v tomto vnímání osobního poslání tzv. "probuzených" je oscilace v mezích obsahu pojmů KRISTA-LIDSKÁ a KRYSTALICKÁ struktura uspořádání společnosti. Lidem, kteří nejsou spoutáni jednotnou ideologickou svěrací kazajkou, se postupně "probudí" AUTO-TRANSPOZONY v DNA (skákající řetězce genomu) a otevře cesta k proměně do formátu Galaktického člověka. Ten pak plně využije možnosti, které mu propojená doména uhlíkové a křemíkové inteligence zprostředkuje...

 Viste la šanta ki, mia...viste... 

 P.S. Dodatek od Honzy Koňase, který Abecedou Lidštiny popis Elementu Uhlíku (DI-AMANT) rozebral v širších souvislostech, které celek usazují do dalších vrstev okolností a vazeb:

 "DI AMA NT = 7 písmenná základna sedmi barev duhy. Do sedmi barev se vkládají hodnoty největšího zobecnění. 
Cestou k cíli jsou dvě dvojice = čtyři síly, provázející náš vývoj od měkké = nehmotné řady hustot - do největší = krystalické = silové i volní síly - v jiném významu slova TU HA. 

 Přítomný okamžik (TU) vede naše čtyři síly k mžikovým rozhodnutím, tvarujícím cestu k radosti, překvapení a pohodě (HA). Smích ve tvaru "hihihihi" je pak výsledkem každého dobrého rozhodnutí. 

...symetrie (AMA) představuje obousměrnost procesu, kterým se mění informace na hmotu (m) prostřednoctvím vývoje = výchovy lidského páru (AA). Dvojice lidí (DI) spolu s dvojicí "neznáméno času" (NT) jsou dva dvojprvky, které spolu s třemi prvky symetrie (AMA) vytváří klíčovou úlohu "pětice" (5C, pěti "C"). 

 "C" je symbolem otázky, nejen v pěticich slov v otázkách a odpovědích - je třeba pochopit LOGIKU, která formovala matrici (Matrix) téhle sluneční soustavy. Ten matrix otvíráme tím, jak dovedeme spojit vjemy s denní realitou. 
Pro dost lidí to asi bude záhul...., současná polarita emocí v národech (volby v USA + sluníčka a Zeman u nás) předjímá podobný stav duchovních a materiáních lidí...

  ...málokdo si asi uvědomuje, jak UMNĚ jsme svými emocemi tvarováni do těchto polarit - ať z úrovně PSI našich vládců, tak i těch ET, kteří náš vývoj bedlivě sledují - a řídí...."

 Celé vlákno konverzace na Facebooku

 Popisy ostatních Elementů prvků Pandory

 

Náhledy fotografií ze složky ELEMENTY prvků