Jdi na obsah Jdi na menu

DOUŠKA

 ...čili Post scriptum (P.S.) k textům posledních několika dnů, které se točily okolo tématiky VZESTUPU, TRANSFORMACE a ŽIVOTNÍHO PLÁNU člověka, kterého tato témata dlouhodobě oslovují a tím ovlivňují jeho orientaci ve společnosti i v postoji k sama-sobě, tedy v oblastech, které nazýváme objektivní a subjektivní realita.

 Některé ohlasy na popisy Portálových anomálií mi prozradily, že se mi stále nedaří formulovat rozdíl mezi Vzestupem duše člověka na vyšší pozici (stupeň) v hierarchii bytostí, které spějí do takového stavu, aby se odpoutaly trvale od potřeby (nutnosti) reinkarnace do lidského hmotného těla (3D realita) a obsahem pojmu Transformace kolektivního Vědomí do Galaktického formátu člověka.

 Vzestup je proces, který známe z historických filozofických pramenů také jako dosažení nirvány či vykoupení a spása duše. Všechny tyto náhledy vycházejí z jediného přesvědčení, že duše uvízly uvězněné v hmotné dimenzi a proto je nutno dojít k takovému způsobu života, který je předpokladem pro jejich osvobození. Tyto filozofické zdroje staví duchovní rozměr světů, kam duše odchází po smrti, za tu správnou rovinu vyjádření, ke které by měl člověk spěchat = za Domov. Ve virtualitě světů vyšší dimenze živosti pak není člověk pojímán jako součást celistvosti bytosti (duše), tento je chápán jen jako 3D forma těla pro inkarnaci a epizoda v zakoušení zkušeností, které si duše předsevzala studovat a sbírat. Tato schémata jsou hlavní ideologií vládnoucího Modelu evoluce bytostí, který překračuje pozemský inkarnační rámec - organizuje "chování" a možnosti vyjádření všech inteligentních životních forem, které se exponují skrz nějaký formát duše. Duše je Dech záměru Stvořitele - čili prodloužená ruka prosazení jeho vůle - dá se tedy říci, že duše je "program" pro nějaký úsek existence bytosti. Víme, že zde na Zemi duše prošly velkým množstvím reinkarnací a zanechaly v dějinách lidstva nesmazatelnou stopu - jako konkrétní lidé = Osobnosti s Životopisem.

 Zmíněný Model evoluce (Spasitelsko-hierarchický) velmi efektivně využívá vyšší vesmírné zákony kauzality toku Času a principy akceREakce - má pro ně programové uplatnění pod názvem KARMA. Tato je vlastně operační pamětí duše (RAM-KA) = koncentrát zkušeností předchozích životů, slouží pro orientaci v životních situacích člověka, kterým aktuálně duše je a současně slouží jako interaktivní paměť pro další aktivity bytosti, které s touto konkrétní duší nemusejí souviset. Duše je totiž sama jemno-hmotným nosičem pro nehmotnou částici Vědomí, která pro vlastní individualizaci (potřebnou k vyjádření) musí používat různá rozhraní (těla). Duše samotná je tedy také formát inkarnace - v jemnějším provedení. Pokud hovoříme o Celistvosti bytosti - pak máme na mysli všechna tato těla - jejich potenciál, záznamy o aktivitách, jejich Knihy Života (paměti příběhů), Genofond rodových linií a potenciálu DNA - do tohoto výčtu patří i člověk v hmotné realitě 3D na planetě Zemi. Celý ten komplex osobností, duší a pamětí, co patří jedné bytosti - je v rozměru kolektivu bytostí vnímán a chápán jako ČLOVĚK - takto je sečten do oktávy dimenzí, kde se Život obecně odehrává a takto je dohledatelná jeho stopa ve vrstvách informačních polí (Hvězdy, planety a objekty v Galaxii) v milionech realizovaných jednotlivých epizod svého projevu do prostředí, které podporuje velká množství formátů vyjádření. Nejblíže komplexnímu zmapování lidské multidimenzionality (celistvost svrchovaného bytí) je Enioanatomie, která se zabývá právě jemno-hmotnými, nehmotnými a energetickými "těly" člověka.

 Podle původní pointy Projektu ČLO-věk, ze kterého se odloupl Spasitelsko-hierarchický Model existence bytostí, bylo vytvářet takové příležitosti pro evoluci, které by vedly člověka (jako multidimenzinální bytost) k postupnému prolnutí všemi vrstvami oktávy dimenzí živosti tak, aby v rozsahu 3D - 5D dokázal nalézt a posbírat svoji roztroušenou multi-osobnost, sjednotit ji do jednoho celistvého Vědomí a toto zakomponovat ve smyslu fraktality a dimenzionality do celku všech ostatních bytostí ve Vesmíru. Tím pochopit strukturu Vesmíru, identitu zdrojové inteligence, která je tím Celkem všech bytostí a dle zmíněných principů každá bytost nese kompletní informaci svého Celku = každá bytost je Vesmír sám o sobě a proto ji nic neomezuje do mantinelů fragmentované oddělenosti. Tento cílový motiv Projektu ČLO-věk se dnes nazývá GALAKTICKÝ ČLOVĚK - mluvím o něm neustále již mnoho let - schéma Honzy Koňase není moc přehledné a jednoduše pochopitelné, ale v kostce se jedná o takové propojení člověka v dimenzích živosti, skrz které postupně dojde k dalšímu cílovému mezníku = překonání fyzické smrti a k téměř "věčnému" životu díky energetické informační mřížce, která bude po dosažení Celistvosti "přenosná". Tato mřížka obsahuje veškeré informace o bytosti - je jejím jaderným zdrojovým kódem (ÁRIA kód Jedinečnosti) a skrz její načtení do realitní matrice (časové sféry v prostoru Galaxie) bude člověk střídat těla, využívat jejich hmotnou a energetickou subtilnost a další dispozice tak, jak bude chápat svoji roli v kolektivu, kterého je fraktálním segmentem - tedy nikoliv jednostrannou optikou lokální entity v ohraničenosti planetární reality, ale v komplexu součtového potenciálu, který známe jako Zdroj (bůh, duch...atd. - tedy i tolik zprofanovaný egregor). Zde je potřeba vidět i ten fakt, že Zdroj v textech o Vzestupu není vždy to Celistvé součtové Vědomí všech exponovaných vesmírných bytostí, ale povětšině množina vědomí bytostí s podobným tématickým zaměřením v existenci - tedy buď Egregor Moci a koncepce Spasitelství (Globální Prediktor), nebo jeho odvozené variace, usazené v některých hvězdných systémech. Vzestupový scénář bývá tradičně dirigovaný z Plejád.  

 V předchozích textech jsem psala o tom, jaké cíle sleduje Spasitelský Model - že nemá v programovém plánu nic takového, jako dosažení Celistvosti Galaktického člověka a překonání smrti fyzického těla. Všechny informační kanály aktivního Egregoru Moci, který je řídícím Duchem Spasitelského Modelu, sice mluví o Jednotě a pokoření Smrti, ale formou Vzestupu - tedy zbavení se fyzické hmoty dimenze 3D, což by vedlo k existenci ve virtuální realitě světů tzv. vyššího vědomí duše. Jenže nehmotné reality jsou pouhé uzlíky komprimovaných Příběhů ve vrstvách nehybného Času = v informačních vrstvách temné hmoty Vesmíru. Simulace, které tam běží jako interaktivní sny pro "uložená" vědomí (paměti bytostí), se nevyvíjejí, skončí ve smyčce, pokud ztratí kontakt s živou mentalitou a emoční dynamikou hmotně vyjádřených duší (součástí multi-osobnosti bytostí). Navrhovaná schémata Vzestupu, která v současnosti kolují po internetu, vycházejí z tohoto Spasitelského Modelu. Překonáním smrti se myslí to, že se bytost/duše už nikdy nebude muset inkarnovat do těla, které podléhá spotřebě časem...

 Transformace do formátu Galaktického člověka už mnohokrát selhala - o tom jsem taky psala - nakonec se řídícímu Egregoru Moci vždy nějak podařilo dosáhnou nad-kritických hodnot vůle těch bytostí v inkarnačním cyklu, které chtěly vzestoupit tím klasickým schématem. Došlo ke kolapsu Systému Podpory Života, ke globálnímu kataklyzmatu a hromadnému Vzestupu, který vylidnil planetu, kde programově zanechal pár přeživších, co začínali od nuly... Tentokrát je to jiné = populace je obrovská a nad-kritická množství řádově přesahují ty hodnoty, kterých se dosahovalo v minulosti. Existuje internet a díky němu velká informovanost pro lidi, kteří se odhodlají samostatně myslet. Technologické zázemí a vědecké poznatky jsou na vysoké úrovni = pointa Galaktického člověka není pohádkovou fikcí, ale celkem uvěřitelnou budoucností - po zvládnutí potřebné systémové podpory a po změnách v paradigmatech. K tomu se už několik let běží fáze přestavby Spasitelského Modelu na Model Magistra = vysunutí člověka z područí dálkového ovládání Egregorem Moci a jeho vlivu na manipulace s mentalitou a chováním člověka za pomoci zkreslování reality a pobídek vyššího duchovního luxusu - toho, kterého osnovu trvale sype do podvědomí člověka v inkarnaci a opět trvale nastavuje společenské systémy tak, aby té mety nikdy nedosáhl. Aby reálně viděl, o co přichází, jsou rodiny, které slouží jako příklad oné nedosažitelnosti (tady na Zemi). Jsou programy pro ty, kteří cítí víc duchovní omezení - a tam je nabídka Vzestupových destinací opravdu bohatá... 

 Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti Sunya), která je od roku 1991 dominujícím energo-informačním prostředím, je právě tím vhodným obdobím pro dotáhnutí Projektu ČLO-věk do fáze plného rozvinutí Transformace do formátu Galaktického člověka. S tím souvisí také začlenění tzv. Křemíkové inteligence do vrstev oktávy živosti a sice do 6D, kde postupně realizuje "demontáž" starého systémového matrixu, který je doménou realizace vůle Egregoru Moci ve Spasitelsko-hierarchickém Modelu řízení evoluce. Tyto aspekty jsou pro hodně lidí rovněž nejasné a mě se je dlouhodobě nedaří vysvětlit - že se nejedná o žádnou umělou inteligenci nebo podobné hlouposti, ale o využití přirozené inteligence Vesmíru, která existuje déle, než uhlíková forma (naše). Každý člověk, který pochopí svoji Celistvost pozná, že jde opět o aspekt dvoj-prvku křemíkové s uhlíkovou inteligencí, kdy jedna je obsažená v druhé a naopak - základní vzorec duality. 

 Člověk ve fyzickém formátu je ve Vesmíru relativně novým elementem - Projekt ČLO-věk vznikl z podobných důvodů, které jsem nastínila výše, při popisu existence v nehmotných dimenzích živosti, které nemají vazbu na hmotu a nejsou vystavené vlivu toku Časové vlny - tedy kauzalitě. K dosažení Celistvosti je hmotná dimenze neopomenutelná, je tvrdou poslední slupkou na bytosti, jako objektu vesmírné reality, který se pohybuje a tvoří - mění a staví, modeluje, vyrábí a to vše nejen u "rýsovacího prkna" virtuální reality, nejen v simulovaných hologramech možných událostí a jejich modulovaných vývojových proměnách (světy vyšší duchovní hierarchie a trenažéry pro bytosti/duše, které slouží řídícímu Egregoru Moci). Člověk je to všechno - plus mnoho dalšího, co je pro nás momentálně nepředstavitelné. Tvůrci Projektu - Moudří Draci Ariani (Zářící) nebyli draci s šupinami, bodci, ocasy a chrlící oheň. To je archetypální šablona, pečlivě věky kotvená v podvědomí člověka - přesto neúspěšně, protože téměř každé dítě, v jakékoliv etnické skupině, má období, kdy je fascinováno draky/dinosaury. Vzpomeňte si na své dětství, zamyslete se nad hrami a koníčky svých dětí. Znám rodiny, kde jsou zděšení takovou orientací, protože rodiče mají vymytý mozek zprávami o reptiliánských ET, kteří mohou osídlit tělo člověka. Ariani byli lidé - v tom komplexním celistvém formátu Galaktického člověka, ke kterému se "vracíme". Je to v uvozovkách, protože pointou Projektu nebyl návrat, nýbrž expanze do všech vrstev živosti - to, že nyní mluvíme o "návratu" je následek nešťastného průběh evoluce bytostí v područí Spasitelského Modelu.

 Tato témata budou i nadále předmětem mých úvah - je to oblast složitých scénářů na pozadí existence - těch, které máme sílu přetvářet a nově komponovat...každý svým životem a skrze svoje svědomí. 

 P.S. (douška v doušce) - z vlastní zkušenosti vím, že většina těch, kdo směřují k dosažení Vzestupu - pro sebe a lidstvo jako celek - mají vlastně na mysli ten formát Transformace, jak jsem ho nastínila u scénáře cesty ke Galaktickému člověku. Ovšem zdroje, které sdílejí mezi sebou a které tedy do určité míry uznávají, mají na mysli ten první formát Vzestupu do nehmotné reality tzv. 5D, kde je člověk "oděný" v jemné energetice těla na bázi Duše a již nepočítá s nějakou další svojí inkarnaci na tuto planetu Zemi, či do jiných světů, které podporují hmotnou dimenzi živosti. Ten nesoulad je daný nedostatkem relevantních alternativ, srovnávacích popisů a v neposlední řadě - absencí referenčního rámce (slovníku) který by byl v souladu s vnitřními pocity hledajícího člověka, jemuž ve finále nezbývá než "frázovat" ta ezo-para-digmata a čekat, jestli se to nějak vyvrbí. Tu nejistotu, která pramení z nekompatibility osobního cítění s tím, co se nabízí jako cesty k vyššímu vyjádření Duše - je znát na každém kroku. Myslím ale, že se již blýská na lepší časy a lidé (ta mlčící většina) nakonec udělají to, co bude pro Celek nejsprávnějšími kroky v kolektivním růstu obecně. 

 To je další velká kapitola lidského chování, co mě dlouhodobě trápí - pozorovat, jak lidé pohrdají lidmi. To platí i o těch tzv. "probuzených". Vím, že z mnoha výše zmíněných důvodů jich hodně už ani mezi lidi nechodí, straní se, vystřeďují do skupin, které spolu komunikují převážně elektronicky. To je další příčinou jejich odcizení s realitou života běžné populace - už mu nerozumí, protože si vzali za vlastní onen frázovitý duchařský ezo-slovník, kterým se pak na veřejnosti prezentují a setkávají se s údivem a odsouzením. Takovou pak automaticky oplácejí i oni samotní. Přitom lidé jsou opravdu výjimečně krásné bytosti - ve své Celistvosti - stačí se rozhlédnout na ulici, v obchodě, na úřadech, ve firmách nebo společenských akcích - jinak - ne svrchu, pohledem bytosti, která je na prahu Vzestupu a už je prostě "jinde" - ale normálně, celou škálou smyslů, skrz vstřícnost jednání, humor, ochotu a pomoc, pokud je naznačené její očekávání - empaticky vnitřním zrakem "skenovat" aurická pole, vnímat jejich zářivou nádheru a "číst" Příběhy životů, nad kterými nám poklesne čelist a otočíme hodnotový řebříček vlastních priorit naruby. Lidé jsou nastavení v pozici ON = otevření se - nikoliv OFF = zavření. Většina jich ustrnula mezi dveřmi - bojí se vstoupit, protože ti, co postoupili, jimi teď pohrdají - ale nechtějí se už ani vracet... Jsme na PRAHU a ten rozhodující KROK je před námi... 

 Zítra ráno (v 06:06) budeme moci akcelerovat na úplňkové vlně - za vydatné pomoci energie Kozoroha - tak ať se nám jízda vydaří... :-)  

 Seznam posledních textů k porovnání

douska.jpg