Jdi na obsah Jdi na menu

ID-ENTITA

 ID-ENTITA je TOTOŽNOST v rozšířené realitě mnoho-rozměrového prostředí toho, co nazýváme Oktávou dimenzí Živosti. Je to vstup do privátní informační zóny, která je zároveň Kompozitním Bytím - tedy Celistvostí Existence. Sféra mnoha vyjádření Života, kterou vnímáme propojenou škálou frekvencí - tzv. ALFA-BETA-GAMA spojitým stavem přímého denního Vědomí. V běžném životě to představuje volnou dostupnost vjemů, kterých jinak (dříve) bylo možno dosáhnout jen speciální technikou navozeným rozpoložením, které se označuje jako meditační nebo hypnagogický změněný stav Vědomí, také jako tvůrčí vytržení v zóně kreativních aktivit a přijímání inspirací. Tyto, dříve oddělené, stavy Vědomí (Alfa a Gama), jsou dnes již u mnoha lidí, kteří transformovali do formátu Galaktického Člověka, napojené na denní Beta frekvenci a jako nový rozměr skenování energo-informačního toku se stávají součástí normálního pohybu realitou - tj. běžnou kvalitou žité Přítomnosti. Na pozadí celku kolektivní populace tento trend nabývá převažujících hodnot = nutné kroky pro běžící instalace nového Systému Podpory Života a přestavby aurických EM polí každého jednotlivce. Z úhlu nadhledu - ze středu Celku Společenstva Bytostí - je to kakofonie frekvencí, kterou komponuje mentální hyperaktivita spojité Entity Živosti a lze ji "pozorovat" jako "výstřely" Individualit nad hladinu propojených aurických polí Života. Spolu pak vytvářejí prostředí dynamické rovnováhy v elektro-magnetických sférách projeveného Světa Skutečností.

 ID-Entita tedy není jen nějaký "doklad", kterým bychom byli schopní prokázat svoji Totožnost - je Osnovou našeho Bytí ve vícerých (mnohých) alternacích sebe-sama. Překračuje časový parametr aktuálního Života - ve kterém se prezentujeme touto konkrétní Osobností, která má přesně dané - známé výchozí body pro stanovení Identity, kterou se zde prokazujeme. Je polem mnoha Osobností, kterými jsme byli, nebo kterými jsme v jiných polohách vyjádření, které jsou dalšími "sub-totožnostmi" téže Bytosti, kterou ve zdrojovém formátu Bytí jsme. My nemusíme znát detailní podrobnosti o všech našich alternacích - stačí žít s vědomím toho, že Tady a Teď jsme prostě jejich součtovou verzí a kdykoliv (vlastně neustále) na pozadí čerpáme podporu ze všech životních zkušeností, které nám jsou v zónách Paměti k dispozici. Náš jedinečný ÁRIA-KÓD je vstupním "heslem" do těch svazků, které nazýváme Knihami Života nebo Akašickou knihovnou. Tento LOG-IN neztrácíme smrtí, ani neměníme narozením - je segmentem Zdrojové Matrice Vesmíru Celku, nezná hranice, ani limity fyzického omezení pohybu. Je ve stálé Superpozici (je všude a nikde) a jako jednotka Fluidního Vědomí spolu-vytváří množinu různě vyjádřených Identit. Na případné obnovení "Vesmíru", ve více-prostorovém schématu Oktávy dimenzí Živosti, stačí pouhé dvě Bytosti ve zdrojovém režimu tvořivé aktivity. 

 Takovými Bytostmi jsme - ten potenciál neseme každý, jen ne všichni víme, že ten Zdrojový Oheň lze zažehnout a s jeho pomocí se projevovat do intencí Celistvosti. Většina lidí se realizuje na bázi Světla Poznání, kterým pak skládá schémata k Projektům Evoluce. Vědomí "Síly", která v nás dřímá, vytváří celou škálu psychických anomálií, kterým člověk mnohdy trvale a nevratně propadá. Jsou to různé sebe-klamy, iluze nadřazenosti a předimenzované stavy sebe-vědomí, co součtem staví překážky smysluplné cestě k vyšším metám osobního růstu.

 Fakt, že jsme svrchované, solitérní Bytosti ohnivého založení, nám nikdo nikdy nevzal, jen jsme ho tváří v tvář realitě potlačili. Paraziticky koncipovaný Model Existence, ve kterém jsme po tisíce let živořili, jinou variantu sebe-vyjádření nepodporoval. Ty světlé výjimky, kdy konkrétní jedinci ve fyzickém těle (v hmotném součtovém formátu vyjádření) dokázali pochopit svoji Celistvost a na tom základu přetransformovat svůj Život, umožnily systémové skulinky v osnovách programů archetypálních šablon matrixu - Modelu hierarchického uplatnění Moci. Zapsali se zlatým písmem do lidských dějin a stali se Majákem pro všechny ostatní, kteří zapomněli nebo ztratili Naději. Díky nim víme - máme zpětnou vazbu pro niterná tušení - že není vše takové, jak je nám předkládáno a že především chápáním sebe-sama - v kompozitním formátu Bytí - uvolňujeme ty "spící" Geny, které mají sílu přestavět všechny vrstvy naší subtilnosti - od nehmotné, éterické - po tvrdou slupku hmoty a její rámcové fyzické konstanty (axiomy) - do multi-dimenzionálních vazeb Existence, tj. do formátu Galaktického Člověka a projevení ohnivého charakteru naší celistvé Bytosti.

 Světlo je efektem toho Zdrojového Ohně, kterého Jiskru neseme v Kvantovém Rozhraní vlastní ID-ENTITY. Skrze něj čerpáme Podporu Života. Světlo neexistuje bez svého Zářícího Zdroje a ten nikdy nemůže být tolik zastřený, aby jeho Světlo neprosvítalo. Černo-Černá Tma "temné hmoty" Vesmíru - jsou zatím neoraná Pole Poznání - sekce v Jednotném Informačním Poli, která čekají na mentální kontakt s Inteligencí zájmu o jejich obsah - s Člověkem a dalšími uhlíkovými formami  - místa, která postupně osvicujeme svým vnitřním Zářičem Bytí. 

 Být Zářící Bytostí znamená být Světlem Zdrojového Ohně, který je Prvotním vyjádřením Života v obecném smyslu. Každá Světelná Bytost je automaticky Bytostí Ohnivou - v nějakém stupni projeveného uvědomění. Každá Ohnivá Bytost (Zářící) je sama o sobě Elementem Tvořivé Síly = "ztělesněním" základního Kosmického Principu Sebe-organizace autonomních soustav v Mozaice Života.

 ID-ENTITU, jako Fenomén Existence, vnímáme každý po svém, tj. specifickou osobní optikou - vlastní jedinečnou perspektivou. Vyjádření je nakonec vždy reflexí těch priorit, kterým dáváme přednost a které tvoří (nepřenosný!) komplex akčně-RE-akčních rozhodnutí - čili projev Svobodné Vůle. Pokud se projevujeme ze svého nitra, z vlastního Centrálního Bodu Přítomnosti, jsme sto přijmout odpovědnost za svoje činy, pak je ta Vůle skutečně Svobodná. Pokud jednáme "jménem" někoho/něčeho jiného - odděleného od naší ID-ENTITY - pak se o "svobodu" (v ryzím charakteru původu rozhodnutí) nejedná - protože to jsme pak v pozici tlumočníka/distributora cizí vůle - mluvčím Entity s odlišným ID původu, pro kterou vykonáváme nějakou sjednanou "službu", která bývá vázána na nějakou "odměnu" (jako v pracovním poměru). Za následky aplikace oné cizí vůle "teoreticky" prostředník nenese odpovědnost - i když v hierarchii pobídek ve starém Modelu řízení Evoluce to bylo obojetně vyložitelné a poplatné "oficiálnímu" výkladu litery "zákona". 

 To je ale již tématem popisu nově se formátující Portálové anomálie, který má pracovní název "IN-NOMINE" a budu ho publikovat v nejbližších dnech. ID-ENTITA je dalším pojmem, který ve svých spisech často zmiňuji - proto, pro lepší orientaci v tom, co se snažím svými texty sdělit, uvádím tento podrobný souhrn dané problematiky. Možná, že vytržený z kontextu, mnohým moc neřekne - ale tyto statě sekce INFONIKA jsou určeny především stálým čtenářům, kteří pravidelně sledují vývoj Portálových Událostí a už vědí na co-kde-a proč odkazuji - v souvislosti s poznáváním jejich přínosu pro osobní i kolektivní sféru Transformace Vědomí. 

 id-entita.jpg