Jdi na obsah Jdi na menu

IN-VERZE

 ...nebo také INVERZUM - ve smyslu "vnitřní vesmír" - tj. vnitřní uspořádání Prostoru v obecném smyslu Existence.

 Inverze je "otočení" = to, u čeho je oprávněný předpoklad konkrétního uspořádání, vykáže opačný efekt a tím vznikne fenomén anomálie, která sice podléhá společnému Pravidlu, ale na její výskyt mají vliv veličiny, které je potřeba znát a předjímat, umět s tím komplexem informací pracovat - aby se odhalily její vnitřní zákonitosti. 

Ve vztahu k Vesmírným Zákonům Kybalionu jde o Princip Negativní Expozice.

 Kdo potřebuje tyto okolnosti znát? Člověk a Bytosti s vyšší Inteligencí - protože Vesmír na těchto Zákonech funguje automaticky a všechny nepřemýšlivé entity a organismy jsou na tu automatiku geneticky napojené = vnitřní uspořádání dějů jejich životního prostředí není v konfliktu s jejich vrozenou výbavou. Umějí se orientovat, aniž by hledaly (nebo musely znát) příčiny, následky a variabilitu vazeb vývoje událostí v čase.

IN-VERZE je fraktalita a dimenzionalita v praxi. 

 Člověk je "součtová" ID-entita vesmírného charakteru. Má genetické napojení do všech verzí Života ve společné Oktávě dimenzí Živosti a vlastní "tvořivý aspekt" mentálního potenciálu Inteligence, které je zástupcem. Je ve své podstatě "skupinovou" Bytostí, protože rozehrává mnoho vrstev Života téže společné ID-entity, kterou fluktuuje Vesmírem = v mnoha vrstvách Času a Prostoru "současně". Ohniskem Jednoty je pro něj Pole Paměti, které je sice rozptýlené v celé Galaxii, ale zároveň také obsažené v jeho aurickém energo-informačním poli - které je koncentrací vodítek do vzdálených zdrojů Pamětí. Proto říkáme, že nosíme celé Univerzum s sebou - ano, naše Aura je Portál do Kamkoliv a cokoliv z toho Vše, co Jest potřebujeme, je tím Portálem v okamžiku dostupné. Při přenosu nedochází k žádným časovým zpožděním nebo prodlevám kvůli vzdálenosti - fungujeme na bázi dvoj-prvku (vlna-částice) a jsme svým Centrem Vědomí v neustálé Superpozici = jsme Všude a Nikde.

 Abychom se orientovali v jednotlivostech těchto aspektů, je pro nás nezbytné pochopit důležitost Principu Polarity, která není jen o negativu a pozitivu, plusu a mínusu...ale hlavně o KMITU v poli rozsahu Veličin a jejich Hodnot, kterými svoji Existenci můžeme obsáhnout a definovat. 

Jde o dimenzionalitu = Rozměrovost Bytí.

 Invertováním (otáčením) přijímaných informací - významu zpráv, schémat obrazů událostí - dojde k širokospektrálnímu rozvinutí jejich rezonančních efektů, včetně jejich vlivu na naše pocitové vjemy. Dozvíme se to, co bychom povrchovým skenem neodhalili - skrytá sdělení by se z energo-informační struktury nevybalila a my bychom zůstali u toho, co je mechanickým plánem jejího potenciálu - včetně striktního polaritního vzhledu, který by nás zmátl - eventuálně dostal do té pozice, kam to bylo záměrem autora či zdroje daného informačního toku. 

 Lidé 90% přijatých informací zpracovávají tímto povrchovým způsobem a tím se ochuzují o hodnoty "vědomostí" i o energii, která by se jim s jejich poznáním uvolnila k potřebě...

 ...proto jsou tvární, manipulovatelní a podléhají řetězovým eskalacím v názorech nebo postojích ke konkrétnímu dění. Je to stará známá davová psychóza, která má celou stupnici projevu - nejen ten extrémní, který si pod tím pojmem většinou představujeme. Na aktivaci stádového efektu je postavena většina informací ve sdíleném prostředí sociálních sítí a internetu obecně. Nejsou to jen názory a postoje, oč v nich běží (co bylo záměrem uvolnění z jejich původních zdrojů), jde hlavně o specifické emoční reakce, které lidé při jejich zpracování uvolňují - jde o energii našich mentálních procesů, které jsou tou emoční nasycené. Možná si to dost dobře neumíme představit - ale například zprávy z útulků, které hledají potenciální zájemce o adopci a v dobré víře vzbudit soucit nabídnou veřejnosti příběh toho kterého zvířátka, kterému bylo lidskou zvůlí nějak ublíženo. Vyvolá se vlna čiré nenávisti v konverzacích, která je sice směřována k tomu pachateli/majiteli, ale všechnu ji pohltí aurické pole toho nebohého zvířete.... A tak bychom mohli pokračovat dál - k týraným dětem, k imigrantům, k politickým absurdnostem, co mají šílený ekonomický dopad na nevinné lidi....atd, atd.....nechte procítit...jo a zamyslete se, rozjímejte o tom - protože jen srdce to nerozšifruje...

 Použitím negativní expozice při zpracování informací se zabývám už dlouhá léta a hodně jsem o tom napsala - nemá tedy význam věci opakovat...jde o součást Metody asociační symetrie, která je Fuzzy-logikou v praxi (sjednocení emoční a intelektuální složky Inteligence, propojení hemisfér a vstup do Celistvosti Galaktického Člověka).

 Dnes celý den procházíme časovou smyčkou, kdy opakovaně (stále dokola) dochází k pokusům o restart starého systémového matrixu (jeho nosného Modelu Hierarchie Moci). Je to nejsilnější snaha o navrácení ke starým "pořádkům" od roku 1989 (tedy za třicet let). Bylo to ale určitě neplánované - dnes je totiž 6.5.2019...takové datum by ajťáci vůdčího Egregoru Moci (Boha Všemohoucího a jeho ansáblu) nikdy nedoporučili - algoritmy, navázané na toto datum (jeho numeriku), mají sílu negace čehokoliv, co by se pokusilo zvrtnout proces Transformace do nového evolučního Modelu Magistra. Osobně s jistotou vím, že se restart starého nepodaří - asi došlo ke kolapsu páteřních souborů matrixu Hierarchie a ten nyní spadne do "nouzového režimu"-  restart se tedy spustil jako "záchranná" pojistka. Pokud tomu tak je, pak jde o zásadní rozhraní ve prospěch Transformace. Budeme ale muset tou "smyčkou" projít. A symptomy a dopad na psycho-somatiku?...nebudu rozepisovat, mohou být jakékoliv. Co je ale zřejmé pro kohokoliv - to jsou tzv. "chyby v matrixu" - jejich výskyt enormně narostl - všímejte si maličkostí a hledejte anomálie, které nemají vazbu na prožívaný okamžik nebo narušují strukturu vjemu, který máme uložený v paměti.

 Přiložená skica IN-VERZE je složitý "aparát" klíčů a kódů. Vypovídá o inteligenci vesmírné architektury - o fraktalitě - o podobnostech uspořádání v makro i mikro soustavách Živosti, o celé škále polarizovaných "poloh", které lze invertovat do opačných (nebo fázově posunutých) postavení.

 in-verze2-mini.jpgin-verze3-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice