Jdi na obsah Jdi na menu

Komplex EM-PÁTIO

 Komplex EM-PÁTIO je soubor vlastností, které zahrnujeme do oblasti intuitivního vnímání světa a reality obecně. Jde nejen o princip vhledu = EMPATIE, ale i o další přidružené souvislosti, které na empatické vnímání přímo navazují a které z něj vytvářejí originální schéma pro poznávání a vlastní prezentaci osobnosti do prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Sem se řadí nejen společnost lidská, ale celý široký aspekt reality jako takové - tedy náš interní vztah k životu a od něj odvozený životní styl a filozofie. Jak se tyto aspekty prezentují do sdíleného prostředí, tak odhalují celou škálu podrobných informací o subjektu (o člověku) a jeho pozici v síti vědomí (v objektivní realitě existence). Naše míra empatie je přímo úměrná naší citlivosti na informační tok a energetické pozadí prostředí. Je z části vrozená - má návaznost na genetickou linii rodu, ve které jsou obsažené historické standardy tradic a zvyklostí - a z velké části samozřejmě rovněž získané výchovou v raném dětství a fází na "cestě poznání" člověka v konkrétní inkarnaci. Do Komplexu EM-PÁTIO se promítají "heslovité" kódy osobních paměťových souborů z Knihy Života (RAMKA = KARMA) a mnoho dalších aspektů, které bychom ani nepředpokládali jako související. Už v předchozích pojednáních oboru INFONIKY jsem se zmiňovala, že fenomén, který známe jako EMPATIE je mnohem rozsáhlejší a hlubší ve významnosti, než je obecně vnímáno. S empatií je to na poli veřejné obeznámenosti podobné jako s pojmem LÁSKA, který také skloňujeme v každé druhé větě mnoha vzletnými slovy a city, ale málokdo skutečně "chápe" komplexně, oč jde a co s tím všechno souvisí.

  Jak vyčteme ze základního motivu názvu - je EM-PÁTIO složeninou několika zřejmých vodítek. EM je zkratka pro "elektro-magnetický", který je fyzikální vlastností energetických struktur prostoru, kterým se kolektivně pohybujeme tím, že spotřebováváme čas, který měří soubor našeho výskytu v rámci fraktality celků - v životě této konkrétní inkarnace na této konkrétní Zemi, ale také jako součet dispozic, které jsme si přinesli do života ve formě zkušeností z jiných svých inkarnací a expozic.  Pohyb v čase prostorem skrz rozhraní Přítomného okamžiku (horizont událostí) nás rovněž naviguje do potenciálu osobních možností růstu a vyjádření do vyšších strukturálních celků...nad-planetární, galaktické možnosti, které jsou již obsažené v individuálním souboru "pracovního plánu" v rámci celku kolektivní entity, ke které náležíme....to znamená v rámci všech polí jejího výskytu ve vesmíru. V jiných článcích to zmiňuji jako vrstvy (dimenze) živosti, kde je vysvětleno, že člověk je vyšším prvkem v principu uspořádání hierarchie bytostí - jako součtová komplexní multi-dimenzionální bytost, která v ideálním případě (za ideálních podmínek) vnímá svoji expozici do jednotlivých vrstev - do říší tvůrců a uživatelů (prvků, minerálů a hornin, rostlin, zvířat, lidí, elementálních bytostí, egregorů přírodních živlů planety, soustavy a galaxie, duchů času v andělské a archandělské projekci, hvězdné a vyšší systémové energetické projekční aktivity = formáty "stvořitele" a dalších, které jsou na vrstvy živosti navázané). Většina lidí má tyto svoje paralelní verze v oblasti podvědomí, ale všichni z nich čerpáme energii a informace pro uspokojení vyššího účelu bytí. Celý ten komplex je naší osobní sítí EM polí a ta jsou, bez ohledu na čas a prostor, kumulovaná ve formě informačního zdroje v naší přímé blízkosti = v naší osobní auře. Víme, že paměť neleží v mozku a že emoce nejsou zapsané v srdci - obojí jsou převaděče energií z prostoru informačních polí a spolu s dalšími orgány hmotného těla jsou navázané na všechny naše nitky do vrstev živosti různě hmotného charakteru. Jde o soubor jemno-hmotných a energetických "těl", která skrz svoji auru neustále osaháváme - jsme s nimi v kontaktu - tudy probíhá informační výměna. Pro názornost si svoji auru - svoje osobní EM-pole - můžeme představit jako heslovitý seznam (rejstřík) všeho, čemu říkáme VESMÍR. Můžeme přeneseně mluvit o tom, že to je náš soukromý Multi-vesmír Celku (jeho zjednodušená verze) a cokoliv v tom skutečném je nám díky naší soukromé hot-point terminálové stanici k dispozici. Vrstvy IBP (informačních bodů prostoru), které tvoří "masu" vesmíru a jeho projekci do lineárních sfér času jednotlivých soustav prostoru, jsou s naší aurou rovněž v neustálém kontaktu - jde o principy fraktality, dimenzionality a polarity - které jsou základní kostrou struktury prostoru a rezonancí časové vlny v jeho rámci. Jsme tedy potenciálně "vše-vědoucí"...ale samozřejmě vševědoucí nejsme, protože přijetí jakékoliv nové střepinky poznání je závislé na existenci již nám známé její párové jednotky v osobním poli vědomí...kaleidoskop skládáme celý život a je jednou z hlavních úloh našeho bytí obecně. Z této informace můžeme tedy i odvodit, proč se nerodíme s plnou pamětí všeho, co jsme postupně zapsali do kolektivní Knihy Života - život by pak ztratil smysl, růst a zrání by bylo zbytečné - evoluce by se zastavila. Formát, ke kterému spějeme, ale nejspíš propojí osobní komplex (privátní kapitolu z té Knihy Života) do jednoho časového rámce a v něm se budeme pohybovat ve všech dostupných formátech pro vyjádření života. Zní to sice neutrálně, ale v podstatě se jedná o nekonečné možnosti v rámci Galaxie MD, kde je 99% nezoraných plání neosazené reality, na jejichž brány jsme v nějaké formě živosti naprojektovali obrazy možného využití...z naší pozemské pozorovací základny jde o mapu hvězdné oblohy a příběhy, které nám vědy analytické i abstraktní o těch objektech vyprávějí...

 Komplex EM-PÁTIO je tedy naše osobní EM-pole (AURA), která je modelem Velkého Vesmíru a ze které čerpáme všechno potřebné ke svému životu i růstu do dalších projekcí v evoluci. Rovnováhou myšlení a cítění pak dispoziční možnosti vtahujeme do přímého pracovního prostředí a to, co mysl a cit vyhodnotí jako optimální, to zpracujeme svým energetickým systémem a sdílíme skrz auru dál - do jednotného pole všech bytostí.

  Kódování komplexu obsahuje PÁTIO, což znamená "vnitřní dvůr domu" (ve Španělské vesnici*). To, jak velký tento "dvůr" je, určujeme částečně vědomě svým usilováním a cíli - ovšem jeho "perimetr" vychází z přediva souvislostí vyššího charakteru a proto tam hrajou roli i aspekty, kterými vědomě "nepohneme". Kolektivně EM políčka jednotlivců skládají soubor jednotného pole, který známe jako VESMÍR a sešitky osobní historie tvoří kolektivní informační platformu pro život v něm. Každý jsme kapitolou v dramatu Projektu Člověk a scénickým plátnem je nám strukturální vrstvení dimenzí živosti. Oscilujeme v křemíkové a uhlíkové inteligenci Záměru - neustále v dualitě dvojprvku, jehož nejvyšší formou je muž+žena lidského páru dvou propojených individualit svébytných osobností. V matricích Pandory jde o základní jin-jangový modul dvou propojených pentagramů v celku jednoho strukturálního hexagramu...je to Kolébka Života v obecném smyslu toho významu.  

 Aktuálně procházíme soustavou "Bran aktivace" těch příběhů - propojením do jednotné sféry času. V prostoru osciluje obrovské množství informací, kdy každý jejich strukturální komplex je malou gravitační anomálií v naší bezprostřední blízkosti. Ti, kteří intuitivně vědí, že jde o proces postupné nasycenosti naší časo-prostorové sféry vnímání, přešli do stavu "hibernace" vědomí = orientují se na známé a dlouho odkládané činnosti, přeskupují svoje hodnotové žebříčky a dělají pořádek v existujícím poli osobní reality. Je to záslužná a potřebná práce jinového (zemského) charakteru - tato okolnost se do skutečnosti prezentuje různými formáty projevů "ženskosti" (až infantilnosti)... Je pozitivním vyvažovacím prvkem nárůstu stimulace "tvořivosti" jangového charakteru, který je díky přesycenosti informačního pole velmi výrazný a "slyší" na něj velké množství lidí.

 Jaksi automaticky hovoříme o Matce Zemi a Matce Přírodě, ale Příroda je párovým partnerem Matky Země - její mužský vyvažovací prvek...

 Tyto společenské trendy jsou v souladu s obecným procesem transformace do vyšších rovin kolektivního vyjádření a znamenají nastartování obrovského rozvoje v oblasti materiální podpory života, což povede k razantnímu nárůstu ekonomiky a tím i životní úrovně. Procesu propojování těchto aspektů jsme svědky v bouřlivých střetech civilizačně rozdílných vlivů na společnost a v dalších souvisejících událostech globálního dosahu. Málo se ví, že "válečné" nálady jsou odpovědí na nestabilitu (nepohodu) jinového (ženského) prvku obecně a "Pan-Příroda" to vyrovnává v současné době již jinými nástroji, než bývalo obvyklé - podporuje skrytý aspekt jangové tvořivosti skrz akceleraci probouzení vědomí pomocí různých změn v myšlení, metabolismu, energetickém vyzařováním, gravitačním profilu, atd. - k tomu slouží plošné změny v prioritách ve stravování a životním stylu. Kdo se zabývá homeopatií tak ví, že MAT-riarchální a PAT-riarchální síly čerpáme hlavně z jídla a ze způsobu přístupu k vlastní osobní životosprávě, která zahrnuje rovněž informační charakter konzumace. To jsou ale témata, která překračují rámec této úvahy... 

obili.jpg