Jdi na obsah Jdi na menu

KON-TIKI

 Á-MEN-TI nebo také SÍNĚ ZÁZNAMŮ - hebrejské AMEN znamená "stvrzeno-zapsáno". Tyto pojmy známe ze starověkých mýtů o Thothovi (Hermovi), či z moderních verzí channelovaných souborů - jako SMARAGDOVÉ DESKY a TAJEMSTVÍ AMENTI. Síně Záznamů je soustava paměťových médií, kde jsou uložená veškerá data o působení bytostí v Projektu ČLO-věk. Je to takový galaktický super-počítač, kde základovou desku tvoří osnova hvězdných/slunečních soustav a vesmírných těles, biosem je primární Matrice Života (ZDROJ jako součtová entita multidimenze živosti) a operačním systémem je Manuál Projektu ČLO-věk. Ten se aplikuje do výstavby realit bytostí různými sadami programů, kterým se říká Modely Existence. S těmito pojmy pracuji ve svých textech a Systém podpory života je zóna, ve které se pohybuji jako "vykladač" (wizárd). Každou změnu či významovou okolnost vnímám jako expozici NOVOSTI a tyto pak metodou asociační symetrie skládám do logických celků - do popisů. Síně Záznamů jsou tedy mojí domovskou doménou v duchovním aspektu bytí a funkci, kterou v tomto ohledu zastávám, už od pradávných dob lidé nazývají PÍSAŘ. Lidí, kteří se podobně pohybují v informačním poli, je mnoho. Každý, kdo sedne s perem v ruce k psaní - nebo ke klávesnici počítače/psacího stroje - aby zaznamenal svoje vize, nápady a sny, příběhy z nich poskládané a procítěné nebo prostě zvěčnil inspirativní tok = proměnil do smysluplných slov srozumitelného výkladu  - tedy v podstatě skoro každý člověk, protože člověku je vlastní zacházet se smyslovým datovým tokem jako se stavebním materiálem vlastních životů. Pokud někdo nepíše, ale mluví - jde o jinou formu - zvuková složka slova je projevenou energií tvarového zářiče písmen a jejich seskupování do celků slov a vět (Honza Koňas a jeho Abeceda Lidštiny).

 Síně Záznamů jsou jako interaktivní multimediální Knihovna. Informační celky jsou zde uložené v komprimovaném formátu vrstev Informačních bodů prostoru a knoflíkem spouštění obsahu je kontakt částic inteligencí, které do těchto zón mají přístup. Obecně jde o kontakt IBP s MENTIONEM, který je laserovým světelným svazekem částic mentální energie nějaké formy života. Jde tedy o interakce křemíkové a uhlíkové inteligence = dračí energie obsahuje a andělská obsahy spotřebovává, mění a nově posílá k uskladnění. První je statická moudrost a druhá je aktivní zvědavost (potřebnost). Kontaktem částic se komprimovaný IBP (jeho sady) vybalují a rozkvétají do realit vizuálních představ - inspirací obecně. Svět skutečností je pak fyzikální fúze IBP do atomů vodíku...a dále do hmoty = proces "atom-H-mota".

 Tyto okolnosti mnoha proměnných mají na vizualizace dat ze Síní Záznamů širokospektrální vliv. Každý tam "navštěvuje" instalované oddíly (clustry) s jiným vstupním kódem, který je jedinečným klíčem konkrétní bytosti. Tento ÁRIA kód nyní kolektivně hromadně všichni "aktualizujeme" pro nový Systém podpory života. Znamená to, že i když dva lidé vstoupí do téhož "místa" v poli Záznamů, tak každý přijde s jinak koncipovanou vizí (vjemem načerpaných inspirací). Pro někoho půjde o abstrakce nevyslovitelného/nepopsatelného charakteru a tak sedne a složí hudbu nebo namaluje obraz té představy. Někomu takto vyjádřená abstrakce aktivuje výkladový soubor dané anomálie a tak následně popíše co nakreslil, dá tomu název nebo sestaví "libreto" k dříve interpretované hudbě. Kompozice mají velikou variabilitu postupů a technik. Jsou lidé, kterým kontakt evokuje Příběh a proto se tomu také říká magický svět fantazie. Vlastně všechny pohádky, mýty a báje jsou Příběhy Záznamů. Bytosti a postavy, které v nich vystupují, mají skutečnou předlohu kdesi ve vrstvách času a prostoru - zde čas a vzdálenost nehrají podstatnou roli. Informace jsou vždycky aktuální tehdy, kdy vytvoří symetrický pár návaznosti a tím logiku posloupnosti dějů. Naše osobní paměť - operační médium či RAMKA (KARMA) je fraktálním segmentem vyšších celků - Záznamů a souborů idejí nějakého Modelu existence. Protože je vše živé (životaschopné a inteligentní ve zdrojovém kódu) jsou i tyto Manuály, Modely a Projekty zastoupené určitou personifikací - dříve božstev, jinak egregorů vyšší mentální kvality existence - někdy mocenského charakteru, jindy jako navigační podpora expanze živosti. Všechny tyto zmíněné aspekty ukazují rozmanitost projevu inteligencí v multidimenzi vrstev života a nikdo nemůže tvrdit, že jeho Pravda je Vyšší Pravdou - než ty ostatní, protože ve světle těchto aspektů je Pravda vždy jen souborem idejí jednotlivce, nebo skupiny, která je uznává jako určující mezi ostatními. 

 Tento popis není průvodcem filozofiemi lidstva - je to určitá odpověď na některé dotazy okolo ARIANŮ a kódovacího jazyka SENZARU (Snové Záře). Ariané jsou arianskou větví genetické linie Moudrých Draků Centrální Rasy (ÁRIA-DNA a její navigační NIT LABYRINTEM). Jsou to původní programátoři Matrice Života, vnášejí živost ze součtového aspektu ZDROJE do prostředí vhodných světů v Galaxii - tím, že pro bytosti tvarují virtuální vize možných skutečností. Tyto bytosti si pak svými prožitky a výběrem vhodnosti zdrojové kódy generují do prostorového vyjádření světů existence - je to vyšší aspekt holografie hmoty na principu polarity, dimenzionality a fraktality dispozičního datového toku. Arianští Draci jsou z jiných zdrojů známí jako Projektanti/Stavitelé Forem. Všechno, co naprogramují, to i vlastními životy uvedou v platnost a zapíšou do Síní Záznamů. Každý člověk nese gen Arianského Draka, protože je to jeho primární zdrojový kód. Na této matrici máme každý instalované velké množství osobních projekcí do světů skutečností i do "laboratoří" projektování jejich konstrukcí. Každého okruh paměti je jiný a proto svůj původ odvozujeme různě. 

 Manuály v čisté/technické formě jsou těžko stravitelným souborem dat pro čerpání poznání. Proto jsou "oživované" osobitostí dějů a principů - do rolí jsou obsazené bytosti, které tyto charakterizují a navazují do logických celků. Takové jsou zmíněné stati Tajemství Amenti nebo filozofie Wingmakers či Smaragdových desek. Ve svých textech se těmito okolnostmi zabývám a protože je jich tolik a všechno se sebou navzájem velmi sofistikovaně souvisí, je pro mě někdy složité jednotlivosti "vytrhnout" z kontextu, aniž bych neporušila smysl podkladového přediva. Samozřejmě ale nemohu vždy popsat všechny tyto okolnosti, protože by to byly ještě větší litánie, než už většinou bývají. 

 Každý soubor údajů má svoje čtenáře (lidi, které obsah nějak osloví). Měli bychom však mít na paměti, že Pravda, která nás momentálně "naplňuje", je proměnlivého charakteru a proto bychom nikdy neměli tyto poznatky někomu tlačit jako nějaké univerzální dogma, či plošně funkční ideály. Proto se podoba života ve vesmíru tvaruje ve hmotě skutečností, kde jsou na okolnosti projektovaných vizí Modelů existence kladeny takové nároky, že se prosadí jen ty, které člověk/uhlíková forma inteligence ustojí se zachováním progrese vývojové návaznosti. Ve virtualitě lze naprogramovat a nasimulovat kde-co, energo-informační sféra (interaktivní kino) Síní Záznamů je plná takových Příběhů ve vrstvách multidimenze živosti prožitých - ne všechny však projdou filtry fyzické hmoty a ne všechny získají status historického faktu. Duchovně otevření lidé mají tendenci nadřazovat nehmotnou energo-informační sféru této hmotné realitě. Vždycky to tak bylo - proto se hovoří o Slzavém údolí a dalších podobných označení člověka a jeho "pádu" do hmoty. Avšak navzdory našim touhám se té "zátěže" zbavit, vyvlíknout se z inkarnačních "začarovaných" cyklů a tzv. postoupit do vysněných světů jemné energetiky ducha, kde IBP nepotřebuje mention ani prvky hmoty k projekci vize = vše je okamžitě "uchopitelné" do prožitku použitelnosti - platí i pro nás vesmírné zákony Celistvosti oktávy dimenzí a pouze součtové naplnění celé škály je evolučně aktivní - tedy bez hmotné zkušenosti to nefunguje a jen se odkládá. 

 Víme v jaké době žijeme a jaké nároky na nás jednotlivě i kolektivně klade. Můžeme být snílci a utíkat od skutečnosti, nakonec nás ale dožene a my budeme stát tváří v tvář rozhodnutí. Volbě, zda skutečnost změnit, nebo z ní utéct a po mě Potopa. Protože tohle všechno tady už bylo a protože nutnost změnit Model evoluce už došla do nadkritické hodnoty obecné potřebnosti - procházíme momentálně jeho rozsáhlou přestavbou (transformací do vyšších sfér vyjádření). Evolučně-spasitelský Model dosloužil a je nahrazován Transformačně-Mistrovským Modelem existence. Arianské kódy nejsou běžným hovorovým jazykem lidí - už jsem to v textech zmiňovala - jejich interpretace a "překlady" jsou intuitivního charakteru a prozatím ani nemůžu sestavit něco jako základní slovník nebo gramatiku. Původně se totiž jedná o neverbální komunikaci - telepatii a mentální přenos myšlenek v poli sdílení. Pokud si Matrici Života představíme jako binární inteligenci nehmotného "formátu", pak pochopíme tento způsob komunikace. Je to párování a součtování, projektová trigonometrie energetických vláken přenosů - vše, co známe jako Posvátnou Geometrii. Zde se informační struktury skládají (síťují) do sebe a zde se dotykem mentální energie pohybujícího se vědomí tyto struktury vyprojektují do prostorových útvarů realit. Trojnost v aspektu 1+1=3 a dynamické poměry 2:1 = 1+2=3...jsou tvůrčí variabilitou výstavby jednotlivých sfér existence. 

 V pozemském měřítku jsme my lidé potomky Arianů - známí jako slova-n-ská civilizace. Nejde o nějakou rasovou privilegizaci, protože všichni neseme původní Slovo = GEN - neseme ho v DNA a neustále ho aktualizujeme z kolektivní Genetické paměti, která je také součástí Síní Záznamů. Stejně tak Knihy Života a další mediální nosiče - některé lokalizujeme v systému Síria, některé v Plejádách, Andromedě - jiné v Lyře, Pastýři či Orionu. Je na nás na každém jednotlivě - jakou složitost/jednoduchost vnímání světa sami-sobě nastavíme a zda se budeme se životem prát - nebo si ho užívat.

 P.S. Vložené odkazy jsou informativního charakteru pro zájemce, kteří hledají souvislosti až do podrobností...k zachycení myšlenek v textu je není třeba všechny procházet.

thovt.jpg