Jdi na obsah Jdi na menu

LA-VITA-RA

 čili
 KRAJINA NÁVRATŮ

 ...jsou synonyma pro oblasti v naší galaxii Mléčná dráha (Ga-MD), které známe jako světy projevené skutečnosti. Pro lepší pochopení jde o dimenze živosti, které nazýváme 3D - 6D - tedy ty vrstvy realit, kde probíhají linie času (kontinuum) a s tím spojené principiální projevy pohybu časové vlny - jde o komplex existence, který respektuje zákony AKCE-RE-AKCE. Je to duální sféra - to znamená, že zde symetricky probíhá propojování a další přesměrování pohybu toku Informačních bodů prostoru (IBP) v návaznosti na jejich pulzaci v gravitačním poli nulového časového bodu = Přítomného okamžiku. Oscilací v jeho horizontu přijímají IBP kvanta energie z uhlíkové vrstvy živosti a tuto transformují do binárních kódů, které se magneticky vážou na kompatibilní místa zdrojových matric v jednotném galaktickém poli vědomí. Vibrující formy života (SVĚT-LA) generují paprsky k aktivaci latentních (spících, zazipovaných) shluků IBP (TEaM-NOTA) a tak neprojevená (černá) "hmota" vykvétá skrze principy holografické projekce do strukturálních formátů různě husté (jemné) hmoty světa skutečností. VODÍ-K, kterým jsou informační pole nasycená, pak na principu množinové sebe-organizace prvků stimuluje hustotu strukturální mřížky dané reality. Jde o reflexní efekt  ATOM-H-MOTA a z něj vyplývající další "složitosti" vyšších formátů uspořádání prostoru sféry živostí. Každý atom je specifickou entitou v rámci kolektivního vědomí - společným jmenovatelem jejich příslušnosti k dané množině prvku hmoty určuje soubor vnitřních vlastností jejich struktury, které známe jako PRO-TÓNY....tyto "klonované" aspekty VODÍ-KU vytváří variabilitu stavebních kamenů reality v principu holografické projekce. Základním kamenem je právě atom vodíku (H) a tento můžeme vnímat jako projevený IBP. V jiných svých úvahách jsem toto téma rozebírala hodně podrobně - souvisí se stavbou systému Pandora (Systém pro podporu života, který nahrazuje starší model systémového matrixu). Jak lze s výskytem kořene slova TÓN v tomto oboru dimenzionálního projevu živosti vnímat - jde o víc, nežli jen frekvenční pásma vibračních segmentů matric a jejich rezonanční efekt do plynutí časové vlny, která takto vytváří prostor k realizaci projekcí reality - jde tady o mnoha-úhlové uspořádání vnitřních vrstev času v polích vědomí, kterému se říká vertikální osa času  a pro lepší chápání si ji můžeme představit jako tlačítko "play" nebo postaru - jako dýku zapíchnutou do tlusté knihy příběhů - kde se stránky otevřou (soubor rozbalí), tam svojí mentální energií (fantazií) rozehráváme zapsaný příběh - čtením nebo poslechem čteného - a proto zapsaný příběh není nikdy fixně stejný pro všechny = každý máme unikátní schopnost kreativního myšlení, které odráží naše širší zakořenění v čase a širší rozložení v prostoru dimenzí živosti. Problematika je součástí trojice aspektů v oboru INFONIKA, které popisuju jako FRAKTALITU, DIMENZIONALITU a POLARITU - jsou to základní principy, které určují parametry kolektivní reality a od které se odvíjí vnímání i té individuální v poli jednotlivce.

 Jsme aktuálně v pozici velkého "osvícení" zdrojových matric vědomí - to vytváří nejlepší podmínky k rozvinutí světů existence daného rozsahu dimenzí živosti - je to i díky fotonovému pásu galaxie, do kterého jsme s naší sluneční soustavou vstoupili. Jsme pod vlivem emisí vysoce energeticky nabitých částic, které propojeným hvězdným kanálem posílá naše Slunce - tam se koncentrují informační balíky pro náš evoluční skok. Na plazmovém obrazu Slunce (v jeho helio-sféře) se tyto prezentují jako obří strukturální formace, které jsou někdy považovány za lodě vyspělých civilizací z prostoru galaxie - není to "chybný" závěr - jde jen o jiný úhel vnímání propojené uhlíkové a křemíkové formy inteligence. Totéž se odehrává ve vysokých vrstvách naší planetární sféry a podobné aktivity zaznamenáváme i na dalších planetách a tělesech soustavy. Jde o globální proces "probouzení", který má nezměrný dosah v nehmotné informační vrstvě a rezonančně symetricky ve vrstvě projevené hmoty našeho životního prostoru.

 "Kódování" LA-VITA-RA mě zaujalo svojí variabilitou, která stimuluje úhly vnímání v mnoha směrech. V "překladu" jde o ŽIVOT ve formátu celého spektra jeho možností - to souhlasí s rozsahovým záběrem dimenzí živosti - RA = Andělská energie, Slunce našich Životů a podstata našich existencí v inkarnacích - v cirkulaci sférami dimenzí živosti a s tím neodmyslitelně spojenou "akce-RE-akční" Knihou Zápisů (KARMA = RAMKA). Proto KRAJINA-NÁVRATŮ...všichni jsme v jednom kole a poslední dobou to pociťujeme přímo fyzicky*... Další specialitou v názvu LA-VITA-RA je propojení s názvem auta (SUZUKI-VITARA) - a co je AUTO, to souvisí s fraktalitou (sebe-organizací) struktur naší Krajiny-Návratů. Někdy se setkáváme s pojmem "Vesmír Svobodné vůle", který jsme převzali z channelingových zdrojů a automaticky ho zakomponovali do oblasti, do které směřujeme - tedy přeneseně se osvobozujeme z "Vesmíru manipulace a vnucování cizí vůle" do té svobodné "free" verze. Obecně je toto pak vlastně jiné pojetí překlopení do nového Systémového matrixu = Systému pro podporu života. Tento způsob vnímání je onou obrovskou "iluzí", do které se chytli všichni ti, kteří tvrdí, že projevený svět neexistuje a právě tento náš život v Krajině Návratů (LA-VITA-RA) je jeden veliký manipulační podvod. Už jsem to mnohokrát jinde rozebírala - jde o efekt "negativní expozice" = převrácený formát vnímání poloh projevu života, nepochopení nutnosti střídání naší expozice v inkarnaci  a ve virtuálních světech modelování příběhů po potřeby dalšího Návratu do Krajiny skutečností. Vysvětlení toho, co původní kanál naznačoval "Vesmírem svobodné vůle" je trochu jiné - jde o nezastupitelnost aktivního lidského rozhodnutí v procesu zpracování informačních celků - jinými slovy: o nasycení přijímaného informačního řetězce vlastní prožitkovou energií, která je směsicí mnoha aspektů - od momentální nálady a vlivu prostředí, kde se člověk nachází, přes komunitu, ke které se hlásí a které se zodpovídá, až po kvalitu a velikost zkušeností, se kterými může informace pospojovat a tak "zhodnotit". Aktivní rozsah skutečné svobody je limitovaný a mnohdy neznamená to, co si lidé myslí, že znamená = že si člověk může dělat cokoliv, co mu daná souhra okolností v rozhodovacím rozhraní nabízí. Respektování zvyklostí, etických norem a nadřazení zájmů potřebných nebo potřebnějších není podlehnutí manipulačnímu systému - ale vyššímu principu nad-osobního vedení, které vychází z naší vyšší expozice do vrstev v dimenzích živosti. Vykročením z kruhů sebe-střednosti a vložením důvěry v intuitivní charakter "hlasu" informačních toků, které jsme schopní zachytit v beta-frekvenci aktivního vědomí, je největší formát svobodné vůle - i když si mnohá taková rozhodnutí můžeme zprvu vyčítat nebo je tlačit do podvědomí a odmítat za ně přijmout odpovědnost. Protože i o toto zde ve "Vesmíru aktivní vůle" jde - o přijetí odpovědnosti za svoje skutky. Jako inkarnované bytosti nemůžeme obsáhnout komplexní dopad našich činů - ale můžeme prožitkem okamžiku před akcí vyprojektovat co nejreálnější model realizace naší reakce na podněty (= zpracování informačního toku) a tak z mnoha nabízejících se možností vybrat tu nejoptimálnější. K tomuto modelu spějeme  mílovými kroky - jde o formát Galaktického člověka, který už bude informace zpracovávat ve vzorci SLUNCE (Jádro Galaxie)-SRDCE-POCIT a navazující MYSL-MOZEK-REALITA SKUTEČNOSTI. Toto je vázáno na aktivaci ÁRIA-kódu JEDINEČNOSTI a nově pojímané principy polarity v dimenzích živosti.

 Tato tématika je rozsáhlá a zasahuje do oblastí tzv. "Plánu duše" - jde o formáty záměru, který překračuje aktuální život. Skokem na vyšší evoluční stupínek pak "dvoreček" pro realizaci svojí vůle zvětšíme - o za-zrakové smyslové komplexy, díky kterým budeme umět spontánně aplikovat systém osobního zhodnocení příchozích informací. V těchto tématech v podstatě opakujeme stále totéž dokola - mnohými úhly pohledu a vnímání a mnohými formáty vyjádření - je to nezbytné k pevnému ukotvení těch egregorů do spodních vrstev vědomí - tam, kde se prohánějí auta křemíků s náklady potravy pro naše srdce a naši mysl...

 krajina-navratu.png