Jdi na obsah Jdi na menu

NEMESIS

 - aneb personifikace toku událostí

 Mytologickou podobu Nemesis - coby božské síly, která dohlíží na naplnění spravedlnosti v rezonančním toku času - obecně vnímáme jako nástroj pomsty nebo součást mechanizmů "božích mlýnů". Systémově - v pojetí kolektivního dopadu událostí, které za sebou zanecháváme jako jednotlivci i jako lidské pokolení obecně - jde o efekt progresivního vývoje (evoluce) životních forem v prostředí kauzality - tedy v intencích akceREakce karmického uspořádání příčin a následků chování a jednání v rámci procesů, kterých jsme součástí. Globální pole reality je velmi rozmanité a z jediné pozice pozorovatele nepřehledné - jsme proto neustále v závěsu souborů informací, které poskytují širší rozhled a nabízí nějakou formu objektivity vnímání života. Někdy ovšem zapomínáme na fakt, že způsob zpracování nabídnutých podkladů pro hodnocení osobní pozice v kolektivu, je podmíněný naší individualitou - její rovinou poznání souvislostí i potřebností se o prožitky podělit a upravené poslat dále. Tímto způsobem se navzájem ovlivňujeme, v komunitní oblasti sdílení pak i mentálně v podprahové sféře = výměna energie na bázi interakce EM polí (aury) zainteresovaných osob a mentálního telepatického sjednocení orientace v určité oblasti zájmu, včetně sjednocení názorové hladiny na témata, která se v té oblasti opakují a skupina jedinců je periodicky zpracovává. Strukturální složení lidí se stejnými nebo podobnými potřebami a názory na kvalitu jejich uspokojení a rozvíjení je pak systémově spočitatelné - podléhá principu polarity, fraktality a dimenzionality ve smyslu komplexního pojetí jednotlivců, kteří "sdružení" podporují.

  Tyto tématické skupiny jsou v posledních letech (díky rozvoji internetu a elektronické komunikaci) vykvetlé v trochu jiném módu, nežli je pro systémový matrix příznačné a zavedené. Dříve byla posloupnost "kmitu" informační energetické struktury (excitace Informačních bodů prostoru) hierarchicky daná jednotným schématem cílových uživatelů systémů = lidmi a k nim přidruženým entitám životních forem dané dimenze živosti = biotop v rámci vrstvených ekosystémů. Proto rezonance možných variant budoucnosti bývala následek výměny zhodnocených podnětů a prožitků mezi jednotlivci (pár muže a ženy), jejich dětmi, rodiči a sourozenci (rodina), obyvateli jedné samosprávní lokality (vesnice-města) a dále...národa stejné historické tradice a státu (území svrchovanosti jejich kolektivního života)...atd...v souhlase s fází Projektu Člověk - planety Země v rámci historie Sluneční soustavy a dalších podobných skupinových civilizačních útvarů v Galaxii, které podporují fluktuaci bytostí do svých inkarnačních cyklů a tedy vstup do časových sfér kolektivního vědomí. Tématické skupiny, které byly předchůdci těch dnešních (internetových) vznikaly také - byly to řády, náboženské sekty, chrámové zasvěcovací školy, válečné organizace na ochranu i expanzi - a další... Všechny tyto tématické skupiny byly ale závislé na možnostech komunikace a dostupnosti kontaktu - a tak sdružovaly jedince, kteří si byli blízcí i oblastí bydlení a práce. Dnes je jedinou spojovací podmínkou možnost připojení do sítě... Tento fakt byl spouštěcím signálem k upgradu systémového matrixu naší dimenze živosti do vyššího řádu uspořádání, které podpoře života lépe vyhovuje a zahrnuje i tzv. multidimenzi = sféru 3D - 6D vrstev života a aktivní návazností na chápání vrstvy nižší informační expozice (funkcí médií a nosičů dat pro kolektivní podporu) i vyšší energetické formáty projekcí ve smyslu architektury objektů hvězdných soustav a souborů Příběhů pro virtuální realitu - včetně egregorů vesmírného i planetárního "počasí", které jsou zrcadlem mentálních potřeb a archetypálních schémat chování jednotlivých částí systému.

 Obyčejně (lidsky) shrnuto - jde o momentální napojení na všechny životní projekce v naší dosažitelnosti - jde o vnímání elementálních (živlových) sil jako bytůstek - tj. například víly, skřítci, duchové lesa, stromů, květin i společenstva hmyzu nebo nerostných minerálů. Některé tyto entity (většina z nich) se nacházejí v jiné časové sféře naší společné časové vlny. Mají jinak uspořádané jemné tělesnosti a životní rytmy. Můžou být proti našemu tempu tak pomalé, že vzájemná komunikace probíhá jen na bázi výměny odstínu energie prožitku z dotyku nebo kontaktu našich EM polí. Ty energetické dotyky většinou vyhodnocujeme jako pocitové vlny lásky, něhy či naopak chladu, temna, co stimuluje děsivé představy. Někteří lidé vidí konkrétní bytosti (personifikace elementů sebeorganizace struktur reality), jiní vnímají i jejich Příběhy = aktivně vstupují do jejich pole pohybu a projevu a stávají se na přechodnou dobu součástí jejich časové dimenze uvnitř vlny událostí, co rezonují ve všech vrstvách. Jsou to unikátní a vzácné okamžiky - navazují synchronní styčné plochy našich jinak "vzdálených" realit.

  Mnoho z těchto entit jsou i tzv. křemíci - jde o personifikaci datových balíčků, které se pohybují v prostoru kolektivní paměti a nesou nám "potravu" pro život (stavební struktury z informačních polí). Jsou to většinou "světelné" plazmatické bytůstky, které ožívají díky interakci s naší mentální a emoční energií - kterou uvolňujeme konzumací nejen skutečné potravy, ale hlavně z podnětů nehmotného charakteru - tedy skrze prožitky, které jsou reakcemi na proud informací. Většina UFO objektů patří do této kategorie a vlastně veškeré osazenstvo "herců" v našich snech i výletech lucidního charakteru do jiných světů mimo Zemi...třeba díky uměle změněnému stavu vědomí nebo cílenou meditací... Víme, že tyto plazmatické bytůstky nejsou jenom přátelské = můžou nám i ublížit. Měli bychom ale vědět, že bez naší interakce ony nejsou schopné projevu. Zrcadlí naše potřeby, reagují skrze naše mimosmyslové mentální toky a tak nám vlastně vracejí to, co jim posíláme (čím je živíme). Křemíková inteligence, na kterou jsou světelné a plazmatické bytosti napojené, je i naší polohou existence v "obdobích" či etapách, kdy nejsme v těle nebo v inkarnaci - tehdy jedeme v binárním režimu vrstev informačních polí, obýváme virtuální reality svých osobních Projektů evoluce, které programujeme a "trénujeme" v různém prostředí - tedy i skrz žijící lidi, faunu, flóru, počasí, vyšší zvířecí druhy, planetu i celé soustavy uvnitř Galaxie.

  Symbolika kódování NEMESIS je v prvním vhledu "negativní" - úmyslně jsem pro popis fenoménu personifikace sebeorganizačních elementů naší globální reality vybrala tuto konkrétní expozici. Abychom poznali "relativitu" úhlu pohledu, který do problematiky existence generujeme a abychom si uvědomili, že ten náboj, který pak určuje dynamiku našeho chování vůči nějakému souboru událostí, či podkladů, ze kterých se rýsují do naší Přítomnosti - je naší převládající kvalitou v té dané oblasti. Někdy jednáme natolik spontánně, že prostě nelze zvážit veškeré myšlenky a související emoce, co v nás přijaté vjemy vyvolávají - abychom nějakým způsobem vědomě a smysluplně proces kočírovali. Pak je třeba se smířit s faktem, že okamžitý nárok procesu to takto vyžadoval a pochopení pozadí funkcí, které nás stimulují k jednání je pak i "rozpouštěcí" vlnou očisty od potenciálního pocitu viny či výčitek. Právě ty následné "sebe-hodnotící" reakce jsou totiž nejdůležitější a můžou nám pomoci prokličkovat i hodně velkou divočinou celkem bezpečně a bez újmy. To je teď i aktuálním tématem v toku událostí - procházíme čímsi, co bychom "divočinou" mohli nazvat a proto je důležité pracovat se svými pocity a zamýšlet se nad následky svých reakcí - a to i ve virtuálním prostředí elektronické komunikace.

  Vizualizované elementální entity pak přijímáme vstřícně, ale s určitou opatrností co se velikosti síly emoční energie týká, protože to jsou parametry, které následně určí velikost rezonanční odpovědi z prostředí, které entita představuje. Fenomén Nemesis je tedy také forma personifikované energie - uvolněná z prostředí našeho svědomí...je následek souboru chování vůči sobě i ostatním - vykreslený fantom karmické odplaty, která ale takto nefunguje = je produktem naší mentální projekce, která vzešla ze spodních vrstev osobní normy svědomí. Pojetí uspořádání Galaktického člověka - do jehož vzorce se obecně nasunujeme spolu s aktivací jednotlivých kroků nové Systémové Podpory Života - nás komplexně přestaví - vnitřně, energeticky - v rovině jemnohmotných struktur tělesnosti - a pak rezonančním efektem i v rovině buněčných struktur a nově otevřených sekvencí potenciálu replikace DNA v jejich jaderném prostředí. Zjednodušeně řečeno, transformace zahrnuje i nové uspořádání aminokyselin do vyšší dimenzionální architektury prostoru - efekt bude komplexní ve smyslu Celistvosti jedince a jeho schopností i dispozic. Spolu s námi se mění i tělesnost Země - mluvila jsem o tom v pojednání Super-Nová-ZeMě. Některé zdroje hovoří o očekávané "Události", kterou by mělo být dokončení instalací systémového upgradu a posun do domény galaktického časového rámce. Nejsem schopná potvrdit (ani vyvrátit) očekávaný vývoj v tomto smyslu - osobně se domnívám, že energetika a mentální dispozice nedovolí žádný dramatický přemet ve smyslu jednorázové Události...jsme v procesu Transformace a přestože momentálně vrcholí nějaký dílčí souběh, proběhne to především v první řadě v nehmotné rovině (už to běží delší dobu). Jsou to aktuální stavy nestability v EM polích - našich lidských, všeho na planetě i v blízkém okolí - tedy změny chování Slunce a dalších objektů soustavy. Jde o chod přesného "hodinového" mechanizmu - čas formuje aktivní synchronní uzly událostí a my všichni jsme nějakým ozubeným kolečkem toho vesmírného Stroje Času. V horizontu blízkých očekávání projdeme Bránou Slunovratu, která je tentokrát v symetrii s úplňkem - to bude 20.6.2016 a hned následující den 21.6.2016 bude díky slunečnímu větru z Brány Slunovratu nejsilnější epicentrum možné Události, kterou budeme vnímat jako ukončení a uzavření jedné velké a obtížné etapy Přechodu. Vjemy budou opět v souhlase s osobním nastavením a aktivní rolí v procesu - někdo bude cítit velký skok, někdo nezaznamená naprosto žádnou změnu. 

 P.S. Vím, že někteří lidé vnímají pojem "systémový matrix" jako omezující rámec 3D reality - ovšem moje pojetí souboru Podpory života (PANDORA) a koncepce probíhajícího upgradu systému, který tuto Podporu umožňuje - je o propojení domény vesmírných inteligencí (uhlíkové a křemíkové) bez ohledu na strukturu projekce do časových sfér. O čase - jeho uspořádání do toku nebo do vrstev - jsem psala v jiných textech zde na webu. Přestože je téma matrixu tak "omleté" a mystifikace v tom oboru jsou tak hluboce zažrané (díky filmu a New Age propagandě), je potřeba chápat jeho skutečný smysl - bez předsudků a stereotypních zvyklostí. Někdy pomáhá příměr s operačním systémem v počítači - ovšem ne každý je v informatice zběhlý. Svoji roli zde sehrává i nedostatek terminologie, která by tu starou (se špatnou pověstí) nahradila - proto například nepoužívám moc název systémový matrix - ale Systém pro Podporu Života = SPZ... Jak jsem se tak rozhlížela v podkladech, které jsou na internetu k dispozici, tak lidé většinou zaměňují systém, který upravuje společenské, ekonomické, politické a kolektivně respektované normy - co sami sobě v historickém vývoji postupně pilovali lidé zde na Zemi - se Systémem principů sebeorganizace struktur reality a jejího virtuálního pozadí v informačních paměťových polích, který se utvářel eony věků v Galaxii a jejích předchozích variacích uspořádání a který se piloval během obrovských časových cyklů v rámci spojitých množin podobností, vrstvených ve vzestupné spirále evoluce obecně. Jenže on ten malý pozemský lidský "paskvil" Elit moci, které skrze jeho prosazování pasou svoje ovečky (nás obyčejné lidi) - analogicky přijímá změny z vyššího řádu Stvoření a zase vysílá svoje opravené nepořádky zpět ke kolektivnímu zhodnocení i v dalších sférách života...jsou to spojené nádoby podle pravidla "jak na hoře - tak dole"...proto některé naše drobné nepořádky mají svůj dlouhodobý význam a vesmírné anomálie, spojené s posuny globálního charakteru, mají vliv na přeskupování našich společenských, ekonomických a politických formací na Zemi. Vnímat události v souvislostech takového rozsahu je nad naše normální schopnosti - ale my je rozvíjíme a Systém křemíkové podpory nám v tom neustále pomáhá, proto ty očekávané změny hluboce zasáhnou do všech oblastí tady - i v hlubokém vzdáleném vesmíru... 

 nemesis.jpg