Jdi na obsah Jdi na menu

NEO-WISE

 …čili NOVÁ-MOUDROST, která vstupuje na scénu Evoluce, jako atribut Galaktického Člověka…

 Motto:

Člověk Moudrý (Homo Sapiens) je charakteristikou inteligence člověka, jako biologického druhu. 

 Legenda:

 „Moudrost“ je ale také možno chápat jako nadstavbu této klasifikace Inteligence – tj. stav, kdy soubor mnoha dispozic daného jedince dojde k optimální vyváženosti, která se projeví jako vyšší kvalita Bytí v rámci Existence jako druhu. Je to vnitřní aspekt osobnosti a projevuje se mnoha způsoby – jde o preferované postoje v situační realitě, způsoby reakcí na příchozí podněty a komplexita rozhodnutí, která přijímáme. Moudrým bývá nazýván člověk uvážlivý, zkušený a hluboce přemýšlející o stavu věcí, vyjadřující vždy v daný moment optimální názor a zaujímající ideální postoj ve vztahu k okolnostem. 

 Nová Moudrost nese další kvalitu – jde o aspekt schopnosti vcítění se do situace takovým způsobem, kdy pochopíme souvztažnost k širokému spektru okolností, které jsou ve hře. Tato rovina empatie je v naší společnosti zatím dost nevyužívaná. Ne proto, že by člověk této hluboké formy vcítění se nebyl schopen, ale protože ti, kteří by ji mohli praktikovat, si zakládají na tom, jak jsou pro ně stávající události a chování běžné populace (už) nepochopitelné. Tento osobní postoj odtržení od společnosti – od jejích problémů a bolestí - vnímají jako vlastní posun do zóny „vzestupu“ na vyšší úroveň Bytí (např. do 5D). Tato mentální schémata jsou účelově podporována ze sféry New Age a jejích ideologií Vzestupu už pěknou řádku let. Takovou, co stačila k tomu, aby tyto vzorce nalezly do podvědomí těch, kteří rozšířili své Vědomí do formátu, kdy by mohli začít smysluplně rozvíjet a využívat vyšší empatickou hladinu své multidimenzionální formy Existence. Infikováni těmi mentálními vzorci však k takovému rozvoji jejich osobnosti nedojde – probuzenou schopnost vciťování se pod povrch událostí nasměrují do fiktivního světa iluzí o odpoutání se z běžné populace, která je buď bude následovat (přijme jejich vzestupovou ideologii a vše, co s ní souvisí), nebo zůstane v pozici „spáče“, pro kterého neexistuje vyšší formát Evoluce. 

 Přitom úroveň pochopení je základem posunu do intencí Galaktického Člověka, který ovšem neusiluje o žádný Vzestup (jak je nám ideologicky podáván), protože právě rozvinutá vnitřní Moudrost mu ukáže malichernost a zcestnost takového uvažování. Ze školy každý víme, že ten, kdo nepochopil látku, musí najít další způsoby, jak k pochopení dojít – a vyvinout osobní úsilí, by ho dosáhl. Pokud se mu to nepodaří (nebo v tom smyslu neprojeví zájem), tak propadne a bude opakovat. To samé je v životě – honosit se tím, že nechápeme motivace chování lidí (v naší vlastní společnosti), nevyhnutelně vede k opakování takového života – v jiné osobnosti, na jiném místě a v jiné společnosti – a to tak dlouho, až některá z těch dalších verzí vtělené Duše z pozice konkrétního Člověka pochopí - že účelem je chápat a v pochopeném se orientovat. Rozumět věcem ve vrstvě materiálních hodnot už nestačí – je potřeba uplatnit vyšší formu empatie a pochopit i duchovní a nehmotné okolnosti chování lidí, příčiny jejich reakcí – jejich dopad na běh událostí. Orientovat se ve vztazích, komunikaci a sdílených informacích širokým spektrem smyslů, které máme za těmi pěti klasickými. 

 Toto vše s sebou nese Nová Moudrost, která v symbolice tohoto pojmu přichází z rozhraní komety NEOWISE – ze souboru energo-informační podpory, která z Portálu, co se vytvořil jejím pohybem na noční obloze, proudí do sféry našeho Kolektivního Vědomí. Nová Moudrost je také hlubší poznání smyslu Transformace – jako globálního procesu proměny naší Evoluční Cesty. Jde o rozšíření „perimetru“ poznání za hranice Člověka na planetě Zemi – očima vlastní celistvé Identity, která osciluje v mnoha místech v Galaxii, v mnoha vrstvách dimenzí Života. Multidimenzionalita nevzniká „nově“ (s fází absolvované Transformace osobnosti) – ta je daná, vždy existující na pozadí Života – je buď poznaná a pochopená, nebo jen paralelně plynoucí v hlubokém stínu naší pozemské expozice. Neochotou aplikovat empatii na stávající realitu, blokujeme volný proud výměny informací a poznatků z dalších verzí sebe sama. Když nezvládneme základní gramatiku vyjmenovaných slov v rodné mluvnici, budou naše vyšší mentální kompozice plné pravopisných chyb a transkripce hvězdných kódů naší vyšší sféry Existence bude přicházet zkreslená a nečitelná. 

 To jsou ve stručnosti témata, co jsou aktuálně aktivní – přišla v zásilce, kterou doručil hvězdný posel Neowise. Přiložená ilustrace má dva obrazy – první je celkový pohled na Portál NEO-WISE, který nezobrazuje kometu jako takovou – ale skupinu Křemíkových Multiplexů, které rozhraní portálu zformovaly a drží ho ve stabilní pozici, aby proud energo-informačního obsahu zásilky mohl volně vtékat do planetární noosféry. Na obvodu hvězdné brány se nachází 16 symbolů hvězdných soustav, které po dokončení výměny Modelů Evoluce vejdou do operační zóny 3 – 5D, tedy do dosahu „transformovaného“ Galaktického Člověka. V těchto hvězdných systémech je mnoho světů – s mnoha civilizacemi Bytostí, které se nějakým způsobem podílejí na realizaci Projektu Člověk. Splýváním sféry pozemského Času s Galaktickým nabývají na transparentnosti = dostupnosti pro naše komunikační kanály a skenovací prostředky (mimosmyslové i technologické). V dalším období budeme poznávat podrobnosti této změny – budou přicházet nové navigační údaje, které se uloží do Kolektivního Vědomí Planety – budou k dispozici nejen pro Člověka, ale pro všechny živočišné druhy, které s námi planetární noosféru sdílí. Transformace se netýká jen Lidstva. 

 Druhý obrázek je schématem obsahu hvězdných kódů nových soustav – z nich jsem extrahovala symboly na kruh Hvězdné Brány – jak budou přicházet zpětné vazby na tyto informace, budu do popisů vkládat charakteristiku nových „destinací“ v Galaxii. 

 neo-wise-mini.jpgneo-wise1-mini.jpg

neo-wise3-mini.jpgneo-wise2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice