Jdi na obsah Jdi na menu

NEW-AGENS

 …čili nová činidla v Kódech Tvořivosti…

 Jak procházíme procesem proměny vnitřního uspořádání Kolektivního Vědomí Lidstva, přicházejí nové podněty ke změně úhlu pohledu na události globálního charakteru. Nacházíme se ve fázi, kdy to vře – na povrchu, na pozadí i v samotném systému Existence. Poslední dny jsme prošli několika silnými geomagnetickými bouřemi, které se vyznačují tím, že mění a upravují elektro-magnetická pole živých bytostí – tedy i člověka. Naše aurické pole se působením exotických částic nabíjí energií Slunce, která je kompatibilní s energií jádra planety a s energií našeho Srdce. Touto symetrií se dostáváme do polohy, kdy můžeme přijímat signály z Hvězdného Vědomí Galaxie a na základě podnětů, které jsme schopni zpracovat, můžeme upravit svoji pozici v interaktivním prostředí sdílených informací. 

 O působení geomagnetických bouří na elektronické systémy se ví a už k tomu mnohokrát došlo. Méně se však ví o jejich vlivu na vědomí člověka – kdy polární záře, která je tvořená polem vysokoenergetických částic, mění frekvenční stavy a může vyvolat i skupinové naladění do konkrétního rozsahu, co má za následek netypické psychické projevy. U severských národů je tento fenomén známý jako „měrjačeňje“ (posednutí) a byl opakovaně popsán i vědecky zkoumán. V našich zeměpisných souřadnicích se takové síly efektu nemusíme obávat – vliv polární záře, která tentokrát dorazila až na naše území, je jemný a stimulující – podporuje rozšíření vědomí do paralelních realit, kde můžeme nacházet cenné nápady a prožívat různé vize. Důsledkem těchto nenápadných stimulací hlubších vrstev vědomí jsou další kroky v proměně energo-informačního pole naší DNA – tj. posun do další fáze náběhu vlastností Galaktického Člověka. 

 Nosným tématem je poznání, „jak náš Život rezonuje do Životů lidí v našem okolí a v celé populaci“. V předchozích textech jsem psala o tom, jak naše schopnost přetvářet realitu může ovlivnit dění v okruhu naší působnosti – včetně přímého vlivu na chování lidí, kteří nevědomky mohou rezonovat s našimi vnitřními myšlenkovými vzorci a vtáhnout si tak do svých životů podmínky pro rozběh scenérií, které mohou přímo ovlivnit jejich psychickou pohodu i samotné zdraví. Tohle jsou aspekty, které si mnozí nejsme do důsledku schopní promítnout – jsme jen jednou nohou v zóně galaktického pole vědomí a ještě nemáme vytvořené zpětné vazby skrz svědomí a s tím spojené mechanizmy osobní „kontroly“ na následky vlastního chování. 

 Kódy Tvořivosti jsou aktuálně aktivní energo-informační segmenty genofondu ÁRIA-UNA, které tvoří součást Hvězdného Vědomí, na které se kolektivně napojujeme. Přiložené ilustrace jsou abstraktním vyjádřením těchto kódů – navazují na text článku RE-AGENS, který pro důležitost obsažených informací znovu sdílím:

 RE-AGENS

 ...aneb ČINIDLO...je kódem TVOŘIVOSTI DUCHA - ve smyslu uvolnění takového souboru genových klíčů, které odemykají KREATIVITU do projektovaných Záměrů v poloze, co nabývá dominantního charakteru v lidské tvořivosti.

 Jde o vysunutí z naučených stereotypních vzorců myšlení, "předepsaných" vysvětlení pocitů a prožitků, kopírování přejatých schémat, co jsme považovali za příkladná a následování-hodná, uvolnění z kazajky ideologií, které diktují soubory chování a reakcí na konkrétní podněty. Je to rozlet Fantazie Ducha a rozvinutí těch schopností, které jsme ani netušili, že je máme, nebo mohli bychom mít. Posun z paradigmatu "Hleď si svojí práce a neexperimentuj v oblasti, kde to neznáš" do sfér, kde můžeme roztáhnout křídla a říci: "Neexistuje nic, čeho bych nemohl dosáhnout, protože moje možnosti jsou za limitem přikázaných mantinelů". Stačí chtít a nebát se selhání - slevit z přísných pravidel odborností a pochopit, že cesta k Cílům je tak dlouhá, jak reálné tyto Cíle v souboru projektovaných Záměrů jsou. Co to znamená? Nic víc a nic míň než objektivitu v posuzování - toho, co je v Prostoru a Čase našeho Života dosažitelné. Neohlížet se na to, jak to mají druzí a zda si natloukli nos v situacích, kdy neodhadli svoje možnosti - spoléhat na vlastní úsudek a nenechávat věci ležet jen proto, že někdo řekne: "Na to nemáš...". Tato OBJEKTIVITA střízlivého posouzení vlastních kapacit je zde rozhodující a znamená plnou odpovědnost za to, co jsme se rozhodli udělat, za následky, které to může přinést nám a našim nejbližším, za rezonanční efekt našich činů v oblasti ovlivňování cizích úsudků a jejich korekci v případném následování těmi, co ještě neumějí přesně odhadnout reálnost svého počínání. 

 Znamená to na jednu stranu se neomezovat a na druhou stranu tuto Svobodu Ducha vnímat v kontextu širokopásmového vlivu do oblastí sdíleného prostředí. To jsou parametry, co si při povrchním vjemu zdánlivě protiřečí - ale jen v tom případě, kdy nejsme schopni sebe-samotné objektivně pozorovat v zrcadle těch zkušeností, které tvoří linii dějin našich Životů - vidět se na pozadí Skutků, které za námi leží, které nemůžeme už nikdy vzít zpátky. Takže ano - kdo kašle na odpovědnost a následky svého pohybu Životem, ten v tom uvidí paradox a řekne si, proč bych se měl omezit, když tady jsou takové a takové možnosti. Kód Tvořivosti Ducha klade důraz na dospělost ve spřádání Záměrů - opuštění sobeckých motivů, které by tvořily příčinu jejich realizace. 

 Je to opět efekt těch Novostí, které nás vedou do aktivace dispozic, co jsou charakteristické pro Galaktického Člověka. Ze současných souřadnic je to možná nepochopitelný soubor kompromisů, ale z hlediska progresivity je to jinak. Teprve ten, kdo nalezne svoje místo v Poli Příčinnosti Dějů, ten pochopí, jak jsou jeho možnosti skutečně neomezené - byť těm, co se pohybují od jednoho průšvihu ke druhému a zanechávají za sebou spoušť a zkázu v duších těch, co jsou na nich existenčně a vazbou spřízněnosti závislí - připadáte omezení a "nízko-vibrační". Ano - jde především o vazby - jak náš Život rezonuje do Životů lidí v našem okolí a v celé populaci. Chápat měřítka hodnot v širokých souvislostech a předjímat kroky, kterými se posunujeme za svými metami. Neignorovat skutečnosti jenom proto, že nesedí do našeho souboru Vizí - ale snažit se najít taková řešení, co dokážou změnit to, co za chronickými nešvary společnosti stojí. Být sami k sobě natolik kritičtí, abychom se dokázali v těch souvislostech vidět - opustit směry, co jsou neperspektivní, přestože vábí na vějičky virtuální efektivity. 

 Pohybuji se na síti v širokém záběru a jsem někdy v šoku, jaké fejky a hoaxy lidé sdílejí s tím, že doopravdy těm bludům věří - nejsou schopní vhledu pod slupku vykonstruovaných iluzí - a nejsou to nějací "spící" materiálové, ale v naprosté většině ti, co se považují za duchovní avantgardu Vzestupu. Toto poblouznění mezi lidmi řádí jako virus - protilátky existují, ale ono je to jako s drogou - ta iluze je příliš silná a naplňující. Návrat do reality Života může pro někoho znamenat "prohru" = každý máme vlastní prostředky k odhadu toho, co je a co není pro nás osobně vhodné, protože ono i to zlé, je pro něco dobré.

 To je výčet symboliky schématu RE-AGENS v souvislosti s aktuálním energo-informačním tokem Novostí a portálovou gravitační anomálií, která tento tok "organizuje". REAGENS (činidlo) je pojem z chemie - zde spíš v alchymickém smyslu - kdy signalizuje vstup do "horké" zóny událostí, které nikoho z nás nenechají stranou dění. Tvořivost Ducha, kterou tento kód z genofondu ÁRIA-UNA uvolňuje, je jiného charakteru, než jak jsme dosud vlastní schopnost tvořit chápali. Je to uvědomělé chování v detailech obyčejných věcí, kterých během každého všedního dne měníme tisíce. Věcí a aktivit, které tvořivost omezují, protože je vnímáme jako povinnost (musím, ať chci nebo nechci). Je to dané archetypálními vzorci zaběhaných přístupů k činnostem, které tvarovat můžeme, ale z mnoha důvodů nechceme. Proto je máme jako vnucené a tím se limitujeme v rozletu. Je to také o Svobodě Ducha = komplexní užití této kvality v rozsahu, který z pozice spoutanosti konvencemi a podivných bludných přesvědčení o vlastní nenahraditelnosti v konkrétních oblastech vlivu, nejsme schopní obsáhnout a zužitkovat. Je to sestup z piedestalů vlastní velikosti do intencí volného "trhu" s informacemi - odstranění filtrů, které nám tyto informace zkreslují nebo jeví jako "přežité" pro dosaženou výšku naší pozice v přijatém poslání, které nás staví do nadřazenosti a tím svazuje pocitem odpovědnosti ve smyslu určenosti k něčemu obrovskému. Tyto osobní fikce se momentálně rozpouštějí - je to jako střízlivět a nacházet se v momentu kocoviny...jsou to mnohdy nepříjemná zjištění, co si jsme konečně schopní přiznat. Změny přístupů nemusí být nutně revoluční - nemusíme si život obracet naruby - někdy stačí milimetrový posun v úhlu vnímání sebe-sama na pozadí toho, co chápeme jako smysl a co tvoří náplň našich aktivit, jaké máme motivace pro uskutečnění svých Záměrů.

 RE-AGENS je o NAVAZOVÁNÍ do podstaty věcí, dějů a stavů, se kterými vcházíme v kontakt. Souvisí s přímým vlivem na tvarování vlastní pozice v prostředí, kde se pohybujeme - v objektivní pravdivosti širšího smyslu Života obecně. Může se stát, že dávno za zenitem produktivního věku zjistíme, že jsme se léta věnovali něčemu, co nemá perspektivu ve světě skutečností - že jsme se honili za sny, které nám někdo implantoval, a my ztratili cenné roky tím, že jsme se snažili je naplnit. I takový může Transformace osobního Vědomí vykreslit obraz...

new-agens1-1.jpg

new-agens2-2.jpg