Jdi na obsah Jdi na menu

OKO ORKY

  ...je oknem Přítomného okamžiku.

  Archetypálně jde o kalibraci (vycentrování) bytostného JÁ člověka ve vrstvách času, kterými je prorostlý a kterými (mnoha inkarnacemi) prošel. V paměťovém poli každého jedince (KARMA = RAM-KA) je zaznamenaný každý puls času do okna přítomného okamžiku - je to jako pravidelné a nepřetržité cvakání clony foťáku a jedná se o zabalení a odeslání momentu probíhajícího času do kolektivní historie - v podobě informačního bodu prostoru (IBP), který je souhrnným objemem informací za dobu jednoho kmitu časové vlny skrz vrstvy reality, které tvoří expoziční scénu existence (VES-MÍR)... Kulička koncentrovaného záznamu našeho pohybu během této časo-prostorové jednotky je součástí strukturální sítě kolektivního vědomí a spolu se všemi ostatními záznamy tvoří knihovny, ze kterých čerpáme naprostou většinu inspirací ke svému dalšímu pohybu životem...

 Proces, který momentálně běží na pozadí systémových změn reality, je charakterizován zvláštním odstínem příběhů - jde o koncentraci mnoha podob "destrukce", které ovšem ve skutečnosti destrukcí nejsou, ale jako takové rezonujou do našich představ a vizí. Koridor, kterým "proplouváme", je velmi úzký a nebezpečný...je to jako když se Odysseus plavil průsmykem, který střežily Charybda a Skylla...ovšem jednotlivé kroky tohoto tance událostí jsou s maximální přesností synchronizované a řízené automatickým programem Projektu Člověk - jeho evolučním manuálem...přímým zásahem zvenčí ho nelze zvrátit ani vychýlit - ale kritické hodnoty tlaku synchronicit na naše mentální podvědomí vybuzuje velmi silné reakce - hlavně v oblasti představivosti možných vývojů budoucnosti.... Varianty alternativních časových linií plynou v tak těsné blízkosti, že se téměř dotýkají s tou naší reálně žitou - dochází k velkým výměnám dat mezi nimi a my to vnímáme s různou mírou citlivosti. Někdo cítí spíš stres, tlak na psychiku - jiný je stižený zdravotními problémy i fyzického charakteru. Osobně mám vize hodně "temných" paralelních polí existence - čerpám z nich negativní zkušenost pro extrahování příběhu, který je na pozadí těch vizí a který je skutečnou vibrační kvalitou obrazů, které se z informačních vrstev uvolňují. Uplatňuje se zde princip "překlápění" - vnímám obrovské vlny energií, které mají blahodárné účinky na všechny projevy živosti (efekt "mrtvé" vody), jsou konstrukční a zasahují do konfigurací našich zdrojových kódů - do matrice, ze které se aktivuje jejich konkrétní expozice v podobě ÁRIA kódu Jedinečnosti.

 Celý ten proces je hodně strukturovaný do času i vzdáleného prostoru - lze zaznamenat cyklicitu v časové vlně, která nám přináší déja-vu...ano - už jsme takové příběhy prožili v různé rozmanitosti podobností, máme je uložené v paměťových registrech kolektivní inkarnační schématiky a individuálně si je opětovně virtuálně přehráváme. Mnozí jsme tradičně na vážkách rozeznat, co je vize budoucnosti a co vzpomínka na zažité v minulých životech...jedno ale mějme na paměti - že prožitek prezentované informační struktury je stejně platný, jako bychom se té události fyzicky účastnili právě tady a teď...v tomto je hlavní smysl stimulace naší fantazie - energetická náročnost běžících procesů v nás budí emocionální reakce, které pokryjí spotřebu energie k udržení dynamiky vývoje událostí... Prozaičnost vysvětlení stojí za každým "vzletným" mentálním schématem, které vymyslíme a chystáme se realizovat - ale tento fakt je přehlušený dobrodružností spádu událostí a samozřejmě dalšími doprovodnými emocemi - jako strach, bolest, ale i nadšení a otevřenost ve sdílení - podle individuálního nastavení člověka a podle míry "zainteresovanosti" v daném obraze přicházející budoucnosti...

 Strukturálně v matricích systému Pandory tento složitý  fázový posun zobrazuje graficky šablona "KOSA-T-KA ORCA". Ona je živou předlohou výše popisovaných negativních dojmů z prožitků momentů aktuálních řetězců událostí. Představuje "paní SMRTKU" (kosa-T = do-času), která stála u postele s nemocným, kterého léčil Kuba Dařbuján. Zde je to ale paní KARMA, která říká, jestli ANO (žít) či NE (umřít) - a sám pohyb té matrice v poli skutečnosti startuje sebe-ozdravné a sebe-regenerační sekvence energetického toku v čakrovém systému každého člověka. Tohle sekvenční (postupné) propojování naší mnohovrstevnaté (multi-dimenzionální) celistvosti do symetrické polohy  - zarovnání mentální i fyzikální vrstvy vnímání do frekvenčního vzorce, který rezonuje v našem vědomí napříč škálou ALFA-BETA-GAMA...je původcem našich pocitů nepohodlí, stavů deprese a podobných nepříjemností... Opět je nutno zdůraznit, že pravým účelem aktuálních změn je posun do nového systémového matrixu = do lepšího a "modernějšího" Systému Podpory Života = SPZ naší galaktické existenční budoucnosti...vozítka ÁRIJA slovanského archetypu evoluce bytostí...jde o symboliku genetiky původu a nezáleží, kde žijeme na planetě a k jaké politické nebo etnické skupině se řadíme, ani kde si stojíme ve společenském schématu kolektivního uspořádání - nemá na to vliv ani žádná podoba vyššího stupně oduševnělosti či představ o čistotě bytí...to všechno jsou irelevantní a nepodstatné klasifikace - naprostá většina lidí je však nezbytně k životu potřebuje -  jsou motorem jejich motivací k životu jako takovému. Nebraňme se proto pocitům vyvolenosti, osvícení nebo ojedinělosti úlohy pro lidstvo jako celek - jde o manifestaci archetypálních příběhů, které se uvolňujou z probíhajících procesů - jsou zrcadlením informačního toku do obrazů skutečností a hrajou nezastupitelnou roli v současných "dramatech" života. Jejich zapřením bychom prohlubovali stres z reality dopadu na kvalitu existence - každý plníme svoje nějaké "poslání" a je-li jeho motorem určitá forma ego-centrizmu, pak si ho v mezích střídmosti a neomezování okolí dopřejme...naše propojování do nových a neznámých vrstev existence bude plynulejší a efektivnější...

 Cyklicita (stupňované opakování) je aspektem spirálního pohybu časové vlny prostorem uni-verza = vrstev do sebe naskládaných polí reality. Jde o vzestupnou spirálu, která prostorově vytváří "tunelový" efekt - obecně chápaný jako tělo toroidu - jde o neustále rostoucí  řadu strukturálního pozadí reality, která se odvíjí v intencích posvátné geometrie Fibonacciho posloupnosti, kterou známe jako Spirálu života, Květinu života, Merkabu ...atd... Cyklicita není totéž co "cykličnost" - je to skládání podobnosti do nikdy neopakovaných postavení (vzorců) informačních celků, ze kterých vykvétá svět skutečností = realita života ve fyzické projekci... Jde o nově vnímaný pojem proměny v toku času, kde se jinak prezentuje systém růstu - tedy nikoliv už jako chronické opakování notoricky známých událostí, které dosavadní systémové nastavení podporovalo - také díky obecné tendenci lidstva ke kolektivním vlnám zapomnění a dezorientaci v místech, kde jsme už byli a proto jsme mnohé nevědomky zažívali stále dokola. Tento způsob existence byl ale nutný, protože opakováním se automatizují procesy, které pak "ustupují" na pozadí a vytváří nosnou strukturu časové vlny. Rezonance propletenosti cykličnosti s cyklicitou (CYKLUS CITŮ) ale stále ještě budeme souběžně spolu vnímat - neumíme se ze starých šablon posunout tak pružně, jak nám nové systémy umožňují - jedeme v určitých momentech setrvačnosti a proto jsou tak velké rozdíly v úhlech a úrovních chápání procesů mezi lidmi - jako v každém přechodném období, co není "v čase", to zatím jako neexistuje...nebo existuje jen "jako"... (*)

 Systémová struktura KOSA-T-KA ORCA má dost složitou signaturu, proto se zmíním jen zběžně o těch zřejmých aspektech dané matrice. Mimo archetypu "Smrti" (KOSA), o kterém jsem mluvila v předchozím odstavci a určité "dravosti" vlny informací (kosatka dravá), tam hlavně rezonuje kódování ORCA = OR-KA ...kde se aktivuje tématika motta tohoto popisu = OKO ORKÁNU, které je v přeneseném smyslu pozicí našeho strukturovaného komplexu JÁ v kolektivní síti bytostí a také tím prostorovým tunelem, kterým se posunujeme skrz vrstvy času...Spirálou života...v relativním klidu, obklopení bouří virtuálních paralelních variant možné skutečnosti...ale v bezpečí, protože naše pozice v OKU (zde také jeho počet = 21) se neustále centruje (aktualizuje) a tahle pozice je to, co je naším současným společným úkolem - udržet ji...nejlépe ten úkol splníme tak, že necháme věci plynout procítěním skrz srdce a pak teprve skrz mysl - nestydíme se za žádnou z těch emocí - ale ty "extrémní" bychom měli umět vyhodnotit a zakomponovat do celku vnímaných souvislostí a v mezích potřebnosti. Vše se děje na bázi akce-re-akce (kontinuum bytí) a v těchto mantinelech nás drží automatické sebe-organizační systémy skládaní  linie časové vlny.

  14.6. je v mojí osobní symbolice "Den bezednosti", má odvoditelný dílčí součet 5+6 = 11...1+1 = 3...a to jsou základní prezentace toku energie uhlíkové a křemíkové formy inteligence... Astrologicky jsme pod vlivem kentaura Chiróna - který symbolizuje aspekt spojení nespojitelného a moudrost takového celku v mystice našich představ...

magie4.jpg