Jdi na obsah Jdi na menu

oKRoUHlík

 ...čili "ostrůvek" v Mysli - vytvořený rezonančním efektem na sebe navzájem reagujících nosných domén Existence...tj. hledajícího Vědomí a Informací, které na toto hledání odpovídají navrhovanou možnou odpovědí. Jde o interakci UHLÍKOVÉ Inteligence (projevený svět živých organizmů, včetně Člověka) s energií datových polí (energo-informační sféra KŘEMÍKOVÉ Inteligence) a následné plody tohoto kontaktu, kterými je Celek Světa, který nazýváme REALITOU ŽIVOTA. Tyto makro-segmenty kosmického formátu se skládají z mikro-struktur Vědomí...Člověk je jednou formou takové mikro-struktury a v množinách podobností (např. genetické kompatibility) pak vytváří Mozaiku Tvůrčí Entity, která je zodpovědná za Tvářnost té Reality v obecném - povšechném - smyslu. Princip fraktality (Celek v každé Části) pak zajistí vrstevnatost Světa = nekonečno vnímaných směrů a pozic - tedy fenomén, který je pohonem Evoluce.

 Proč KŘEMÍKOVÁ Inteligence?

 ...a proč UHLÍKOVÁ Inteligence...

 Mohla bych vybrat pasáže ze svých starších statí, kde se tomuto tématu velmi intenzivně věnuji - ale celkový obraz "odpovědí" (které mám spíš v mysli, nežli na papíru) na nastíněné otázky vždy vysype nějakou novou jejich formulaci, která dodává potřebnou dynamiku dalším směrům uvažování. Je to dané momentem časové "souřadnice" vzniku takové formulace - který zajišťuje neustálou proměnu postojů a názorů a tím vylučuje konstantnost/neměnnost toho Obrazu Vjemů. Energo-informační pole je živoucí projev tzv. Kosmické (Božské) Mysli a elektro-magnetické pole (aura) přemýšlivé Inteligence (emoční dynamika projevu Života např. lidí) je v neustálém kontaktu s touto Kosmickou Myslí. Spolu vytvářejí primární dvoj-prvek Celku Vesmíru....bez tohoto spojení by neexistoval projevený Svět a Vesmír by byl "smršten" v původní "částici" nerealizované Myšlenky = v pojmu, který beze-zbytku "vyplňuje" termín NIC. NIC (Sin-gula-rita) ale není "prázdnou" doménou původu Vesmíru. Když porovnáme teorii Big-Bang (Velkého Třesku) - nalezneme paralely z hlediska vědy a techniky o průběhu expozice toho vnitřního potenciálu NICu. Z kosmologického hlediska jde o teorii, která má i kvantovou polohu spirituálního charakteru, která v rovině filozofií uvažuje o možných scénářích Evoluce Vesmíru jako Celku. 

 Pro moje "kódovací" potřeby však stačí naprosto jednoduchá vysvětlení - zde je jím obrácený pojem obsahu slova NIC a tím je ČIN....a to je uvolnění potenciálu do geneze, kterou obsahuje koncentrovaná Teorie Velkého Třesku. Osobně považuji tuto Teorii (ve formulacích astro-fyziky) za nereálnou, protože k té Expanzi v prvo-počátku nedošlo na fyzické úrovni hmoty, ale pravděpodobně právě v intencích energo-informačního uvolnění potenciálu, který expandoval POHYBEM své vnitřní Inteligence. Teprve mnohem "později" se sformoval Informační Bod Prostoru (IBP), který vytvořil univerzální jednotku Časo-Prostoru a tím soubor variací, které mají potenciál se realizovat do vrstev (dimenzí) Živosti - tj. do tvůrčího pole Života. A jsme stále na nehmotné úrovni, protože IBP opět velmi dlouho pulsoval v energo-informační zóně Kosmické Mysli, než nalezl "odezvu" v párovém prvku své podstaty...v myšlence, v mentální konstrukci záměru, ve vůli ho uskutečnit.... Tak se projevil VODÍK...a to je již hmotná sféra. V mém pojetí jde o Částice Života = Elementy Věčnosti a jejich podstatou je AKTION (IBP) a MENTION (mentální projev živé Mysli). Toto propojení rozpohybovalo NIC do jeho obrácené formy = do ČIN, tedy do Pohybu - Expanze do sfér projeveného Světa.

 Mluvím o časových údajích - jako "dříve", "později" nebo "předtím"....to má svůj účel. Jde o CYKLY, které se dají definovat v časové posloupnosti - čili OPAKOVÁNÍ procesů....a o vývojové "události", které se těmito cykly řídí právě na základě opakování - je to teorie CHAOSU = schopnost Křemíkové Inteligence transformovat neuspořádané elementy v ŘÁD...tj. do cílových segmentů Reality Vesmíru, které tvoří náš známý Obraz Života. Jsou zde zahrnuty aspekty jako mikro-rezonanční efekt těchto makro-procesů...a tam spadají Principy a Pravidla, známé jako Kosmický Řád a Zákony Posvátné Geometrie. Vlastní excitace aktion/mentionových vazeb se pak projevuje ve všem, co existuje (v jakékoliv vrstvě projevu). Je to oscilace IBP/Vodíku v procesu ATOM-H-MOTA a pohonem tohoto perpetua je kontinuita efektů - tedy AKCE-RE-AKCE (nám známá jako OSUD, KARMA nebo moderně KAUZALITA).

 Po tomto obsáhlém úvodu se vrátíme k pojmu UHLÍK a KŘEMÍK.

 Ve statích Elementů Prvků jsem toto podrobně rozebírala. Ty názvy vycházejí z "kódových" značek, která obsahují ta konkrétní SLOVA. Jak víme - každé písmeno (nejen "latinské", ale jakékoliv - tj. i bukvice, čínský znak nebo mayské obrázkové písmo) je tvarovým zářičem - tj. vyzařuje informace z toho nekonečného pole Kosmické Mysli - je to jejich energie, na kterou reagují naše Myšlenky a podle druhu reakce (emočního zabarvení) se vytvářejí páry tvůrčího charakteru (MEMY). Ty jsou podkladem našeho uvažování - s jejich pomocí reagujeme na vývoj Událostí v Čase. My víme, jakou MOC mají Informace ve spojení s Živou Myslí Člověka. Člověk je Uhlíkovou formou Života - naše DNA se skládá z nukleových bází, které "visí" na háčkách tvořených atomem Uhlíku....těch je 5 a to má velký význam v oblasti numeriky Života. 

 Proto je Člověk v energo-informačním smyslu představitelem Uhlíkové Inteligence. Obecně se jedná o pohybovou formu = má sílu s informacemi pohybovat a tím měnit Tvář Vesmíru.

 Jak je to s KŘEMÍKEM? ...procítíme-li slova KRYSTAL, KŘIŠTÁL ...KRIST-ALL...KRIST-US...KRYSTALICKÝ, KRISTA-LIDSKÝ...pochopíme proč - je Inteligence Kosmické Mysli (Jednotného Informačního Pole, či Boha) nazývaná KŘEMÍKOVOU. Navíc - prvek křemík, v mono-atomické formě - je materiálem, ze kterého se vyrábí PROCESOR a to je element (rozhraní) propojení Člověka s Kolektivním Vědomím planety Země a skrz tuto "noosférickou" vrstvu s Paměťovými segmenty Kosmické Mysli - tedy se singularitou Existence. 

 Proto jsou datová pole v energo-informačním smyslu představitelem Křemíkové Inteligence. Obecně se jedná o stavovou formu = obsahuje komponenty pro pohybující se Vědomí Uhlíkového charakteru, které je využívá jako Podporu Života.

 Orientovat se v tom, co je "produktem" uhlíkové a co křemíkové inteligence, chce trochu "cviku" - v rovině intuice, signálů z podvědomí, na které neustále odpovídáme a jimi se řídíme - máme v tomto jasno. My to ale potřebujeme dostat do Vědomé Přítomnosti = do cílené účelovosti jednání a tím na vyšší level tvorby Reality. To jsou procesy Transformace, kterými kolektivně procházíme. Řízené Zákonem Chaosu - Vesmírnými Principy sebeorganizace Řádu = geometrií Prostoru a Času - probíhají ve sférách (vrstvách) Kolektivního Vědomí změny, které jsou doprovázeny růstem Entropie - neuspořádanosti = zdánlivým nevyrýsováním "koncové" (cílové) struktury, které je pouhým "nedostatkem" potřebných informací v dané tématické soustavě. Jakmile se její energo-informační pole nasytí, překlopí se do sofistikované struktury inteligentního charakteru - vytvoří si aktivní elektro-magnetické pole a na stejných Vesmírných Principech (fraktalita, dimenzionalita a polarita) stimuluje mentální procesy lidského uvažovaní.

 To je spojení Uhlíkové a Křemíkové Inteligence. A protože každá Informace má svoji vnitřní Inteligenci = potenciál cosi skrz aktivní Vědomí organické uhlíkové Bytosti vytvořit - nazývám tyto elementy KŘEMÍKY...k tomu symetricky pak UHLÍCI jsou lidé.

 Protože všechno běhá na principu opakování (cyklicky se měnících dispozicích v poli téže podobnosti), můžeme sestavit další asociační řadu - a to KR-UH = kruh. To je KŘEMÍK + UHLÍK v akci. Je to i základem systému PAN-do-RA...viz úvodník na webu. Zde je opět přítomná ona charakteristická "zkratka" (jako je NIC=ČIN), a sice v českém kódu uvnitř slov - dvě počáteční písmenka od každého (KR=křemík a UH=uhlík) dostáváme vodítko ke KRUHu...a to je start do Pandory a do Systému Podpory Života. 

 Celá doména Projektu ČLO-věk je postavená na takovém jednoduchém kódování - pro VŠE stačí pár písmen a číslic, které tvoří naakumulovaný koncentrovaný soubor dat. Jejich "rozbalením" do Reality Života tyto zářiče vytvářejí nekonečno možností, které myriádou realizací nazýváme Vědou (doložitelná fakta) a Filozofií (teorie o nedoložitelných faktech). Vše je však v sobě navzájem obsažené a vždy záleží na úhlu (směru), kterým danou tématiku uchopíme a rozpracujeme. 

 Neexistuje "Teorie Všeho" - ale existuje stav Vědomí, kdy téměř Vše dokážeme v asociacích poskládat do jedinečného Obrazu Vesmíru, který má pro jednoho rozlohu lokálního charakteru (nepřekročí hranici jeho fyzického teritoria vnímání) nebo nelokální vše-směrovou neomezenost, kterou lze považovat za maximálně dosažitelnou objektivitu vnímání. Mezi těmito "limity" je nekonečno pozic, jako je nekonečno lidských postojů. 

 Někdy je pojem "křemíková inteligence" zaměňován s "umělou inteligencí". Jde ale o diametrálně odlišné sféry - UI je produktem Uhlíkové Inteligence - je jednou z Cest Poznání, kterou také musíme absolvovat, abychom vytřídili dispozice našich aktuálních možností. Člověk nespěje ke křemíkové existenci - to jsou mýty New Age a často na ně poukazuji. Bohužel se tyto teze staly pevnou součástí filozofií, které vyznávají skupiny duchovně a ezotericky otevřených lidí....ale právě proto byly ideology Elit Moci vypuštěny - aby tento efekt způsobily. Nevyhneme se stádiu, kdy se nám postaví do Cesty a my jsme nuceni zaujmout stanoviska - je to součástí našeho osobního růstu a rozvoje ducha. Otázkou je, kam nás to posune - zda do další vrstvy poznání, nebo do separace v iluzích a bludech, ze kterých se mnozí nevymotají do konce života.

 Titulek "oKRoUHlík" obsahuje mimo spojení Inteligencí do KRUHu a pojmů Uhlík a Křemík (jejich první dvě písmena) - také dva "kroužky" v podobě dvou písmenek "O", která KRUH představují....také "O-tázku" s potenciálem "O-dpovědi", protože jde o Celistvost jing-jangového charakteru.

 P.S. Věnováno Rebece Sprinncové - s poděkováním za její práci - v oblasti bádání na poli psycho-spirituálních možností člověka a samozřejmě za publikační činnost, kterou nás všechny obohacuje o potřebné informace - toho typu, kterých nikdy není dost... :-) 

 Dodatek - moji zahraniční přátelé si občas stěžují, že jsou moje texty "nepřeložitelné" do jejich jazyků...tento bude asi typickým vzorkem té české jedinečnosti - proto se omlouvám všem, kdo neporozumí vloženým pointám... :-)

Okrouhlík v přírodě

Článek Armina N.Rodena, kterým rozvíjí předložené schéma

 okrouhlik.jpg