Jdi na obsah Jdi na menu

PRÁVO a LEV

PRÁVO a LEV

 sudá a lichá

 ...o převrácenosti schématiky modelu a sémantiky jeho realizace...

 V obraze symboliky - nebo v oblasti kreativní simulace možností, které nabízí asociační řada rozboru uvedeného motta.

 Úvodní věty můžou na první pohled svádět k dojmu, že v tomto textu půjde o pokus vizualizace záblesku jakési inspirace pro sci-fi nebo fantasy příběh - a vlastně to není daleko od pravdy. Všechny nápady přijímáme z prostoru jednotného informačního pole - nerodí se v naší hlavě, tam je rozvíjíme = přetváříme zdrojový datový soubor nápadu do podoby realizace. Některé nápady leží v okrajové části naší paměti (která také není uvnitř našich mozkových buněk) dlouhá léta, některé si zapíšeme nebo jinak poznamenáme a jsou tedy v určité fázi realizace (i zde můžou ležet dlouhé roky) a někdy se nám zadaří je uvést v "život" = uskutečníme je s adekvátní podporou daných okolností k co největší souhrnné spokojenosti. Tyhle pojmy jsou ovšem hodně individuální a svým způsobem relativní, protože naše spokojenost s realizací nemusí být sdílená okolím a naopak... Z uvedeného vyplývá, že přijatý (channelovaný) informační balíček před-budoucího nápadu a jeho následné možné realizace je v zazipované podobě - s obsahem naznačených, ale zatím nevyjádřených polarizovaných směrů k uskutečnění. Povrchové "napětí" té nápadové struktury ale už náboj polarity obsahuje = je obalená do bublinky EM pole, které jsme jí "vystavěli" my sami - tím, že jsme do prostoru vyslali (vědomě či nevědomě) nějaký požadavek (signál) a tím se datový balíček ODPOVÍDAJÍCÍM způsobem oblékl a vydal na cestu. Ve svém vnitřním potenciálu má už mnoho naznačených možností jak s ním dále naložit - včetně základní stimulace našeho pocitu, který se kontaktem vygeneruje - a ten je už plně polarizovaný = nápad se nám líbí, zapadá nám do kontextu činností, kterými se zabýváme nebo toužíme zabývat, okamžitě v nás vybudí řadu asociačních souvislostí v možnostech využití (jeho hodnota je kladná a rýsuje se jako efektní). Kladná hodnota může být udělená i nápadu, který rozvíjí nebo vede k ryze negativní činnosti (ubližuje, působí utrpení nebo dokonce smrt, je součástí nějakého projektu s destruktivním cílem)...znamená to, že pojem "účel světí prostředky" udělujeme realizací nápadu až my (lidi)... Subjektivní vazby jsou v tomto ohledu dominantní a pro korekci extrémní polarizace výsledku máme geneticky zabudované některé konstantní principy vhodnosti aplikace = morální kodex, sociální kulturu, pojímání lidskosti a úcty k životu, přírodě, prostředí a další související korekce rozletu tvůrčího vědomí (svědomí)...

 Totéž platí o pocitu negativním = vyhodnotíme nápad jako nevhodný... Z uvedeného plyne, že naše reakce polarizuje výsledek a tím ovlivňuje zařazení pro další využití pro jednotlivce nebo kolektiv a také mentálnímu toku ten vložený další záměr přiděluje směr a "aktivuje" příjemce (budoucí uživatele) - toto probíhá v rovině elektro-magnetizmu daných informačních struktur = například přitažlivost, odpudivost, zajiskření nebo nespecifický pocit strachu...a další možné odstíny, které jsou podkladem pro reakci na podnět... V informačním poli neexistuje čas v lineárním toku, jak jsme zvyklí vnímat - znamená to, že datovací údaje jsou spíš navigační součtovou značkou, než-li rozhodující parametr kvality ve smyslu "stará" nebo "nová" informace. Žhavá dnešní aktualita má konkrétní význam a je určená pro nějaký aktivní okruh potřebných hodnocení událostí, ale časem svoji informační hodnotu posunuje do širších časových a prostorových intencí, navazuje linie do událostí, co se v době projevení aktuality ještě neudály a přinášejí inspiraci lidem, kteří se do EM pole té struktury zanořili ze zdánlivě nesouvisejících oblastí zájmu a oblastí užití... "Síťování vnitřních segmentů EM pole, kterého je načtená informační struktura součástí, souvisí s aspektem fraktality toroidních útvarů, do kterých se realita vrásní a vrství - přestože si pro ledacos vytváříme originální autorskou vazbu, pravda je taková, že v informačních polích je všechno (polo)propustné a sdílitelné...tohoto aspektu si byli (a stále ještě jsou) vědomí hermetičtí mágové a lidé, kteří se zabývají vytvářením nějakých virtuálních bariér (schovávaček) pro svoje virtuální "majetky"... Mentální obraz a projekce těch "majetků" může pro nepřipraveného náhodného kolemjdoucího představovat riziko nebezpečí...to jsou ty nespecifikované pocity strachu (při té lepší variantě rizika)...

 Tyhle okolnosti jsou hodně širokou sférou všeho možného - pro naše účely postačí povědomost, že neustále přijímáme z prostoru podněty pro rozvíjení vlastní kreativity, které obsahují návrh, jak tuto kreativitu realizovat do světa skutečností - vlastní realizace je pak pod vlivem faktorů osobního charakteru a také okolnostmi vědomě neovlivnitelnými = vazbami do sítě kolektivních karmických souvislostí a převažujících tendencí vývoje. Proto musíme brát jako fakt, že některé procesy jsou prostě jako rozjetý vlak, ze kterého nelze vystoupit a který nelze zastavit vlastní silou - naší snahou v tomto ohledu je mapovat svoje možnosti a reálný potenciál, rozpoznat uzlový bod důležitých synchronicit (přestupní stanice z vlaku na vlak) a snažit se učinit v ten správný čas správné rozhodnutí, i když následně může ta akce vypadat jako že jsme byli ve špatný čas na špatném místě = nesmíme podléhat okamžitému impulzu k hodnocení - viz. text o Rezistenci...protože všechno v životě má  svůj smysl a svoje zařazení.

 Odhadem směru skládání časové vlny se zabývají obory, kde se využívá znalost systémových matric chování jednotlivců, skupin a jejich karmických historických uzlů nebo symetrií (astrologie, Iťing, tarot...apod.) Každá inkarnace je v jistém smyslu součtem těch všech předchozích a i když je vývoj předvídatelný, neznamená, že je budoucnost daná - nulovým rozhraním z informačního pole proudí obrovská kvanta energie a v ní se nesou varianty struktury budoucnosti, jejich tvar a prostorové souřadnice podléhají principu negativní expozice holografické projekce prvků reality (IBP)... Tenhle proces může vyvolat dojem "iluze" skutečností (nic není takové, jak to vypadá) - ale v okamžiku chápání širších vazeb dojdeme k poznání, že tu iluzi v nás evokuje právě "křížení" polarit v okamžiku projekce. Jsme s fyzickým tělem kompaktní a mnoha-formátový celek v rovinách nehmotné sféry binárních zápisů karmického paměťového pole (RAM-KA = KARMA) a vrstvách torzních vln EM polí, obalujících soubory informací kolektivního charakteru všech dalších (mě podobných) jedinců. Smyslové a pocitové receptory nás neustále zavalují nanosekundovými "vizualizacemi" - ty, co zobrazují skutečnost, jsou na sítnici přenášené právě formou překlopení a zmenšení skenovaného prostoru (jeden z příkladů), přitom fáze uvědomění si dané skutečnosti je posunutá a představuje už podklad pro projevení reakce - soubor akcí v energetice a chemii těla, který předcházel uvědomění, je oním aspektem předvídatelnosti = je to automatický proces a je generovaný přibližně stejně v daných okolnostech... Tento "eskalátorový" efekt je také příčinou toho, že máme ovčí sklony a necháme se často "opít rohlíkem". Osobně doporučuju vnímat životní realitu jako skutečnost, kterou nelze vzít zpět a jako prostředí, kde každá naše akce vyvolá reakci... jako je skutečná radost z úspěchu, tak je skuteční i bolest z neúspěchu - naše počínání tedy podléhá odpovědnosti za činy a když strčíme prsty tam, kam nemáme, tak si je můžeme opravdu fyzicky spálit = skutečnost, kterou už nikdo nikdy nevrátí do původního stavu, na rozdíl od iluze prožitku během meditace nebo lucidního snění, kdy po prožitém dobrodružství se naše vědomí probouzí v neporušeném těle.

 Tyhle věci mají samozřejmě mnoho dalších souvislostí, které nelze všechny popsat - třeba fakt, že i při astrálním cestování lze dojít ke komplexní úhoně nebo při tzv. šamanských vizualizacích nabývá iluze fyzikální formáty...tyto záležitosti už souvisí s dimenzionalitou vrstev reality a s možnostmi, které na prostorové uspořádání reality můžeme jako  jedinci uplatnit... Některé poznatky o pozadí rozšíření chápání reality jako iluze lze najít v tomto textu o holografii reality - který je takovým modelovým souhrnem té problematiky. Obecně z něj  nevyplývá, že systémový hologram není totéž, co 3D prostorová promítací projekce uloženého záznamu = že nejde o iluzi. Princip vykvétání zdrojové matrice do časoprostorové struktury reality (systémová holografie), je prostě systém existence = MATRIX a ten nám poskytuje multiprojekci v nekonečné škále hustoty vyjádření (jemno-hrubo hmotnosti)...s tím pracují obory celostní medicíny - psala jsem o tom v pojednání Anatomie informačního pole a obor, který se tomu věnuje, se nazývá Enioanatomie.

 Takže závěrečné shrnutí k aspektu polarity informačního pole - úvodní motto PRÁVO a LEV je princip "pravo-levé" zaměnitelnosti při práci s informační strukturou (např. nápadem) - zmíněná "hustota" vrstvy živosti toho pole (sudá-lichá) je také vysvětlitelná jako systémový vzoreček... V binární zdrojové matrici je vše "půlené" ve smyslu fragmentace původního (vyššího) celku, takže vznikají dva segmenty a každý má dle zákona bezpodílové duality potenciál obsahu původního před fragmentací...atd. do nekonečna...jde o nevyčerpatelnou variabilitu zdrojů pro realizaci - znamená to, že nejde o růstový faktor expanze (v lineárním smyslu), ale o načítání nebo násobení datových paketů vertikální prostorové osy přítomného okamžiku (bezčasí), která se někdy označuje jako "bublinkový" čas a já používám termín "Informační bod prostoru". Na pozadí této binarity se dá říct, že 1+1=2...jde o sudou (pravou) dimenzionální charakteristiku. Naproti tomu schémata existence, vykvetlá z binárních matric, která můžeme vnímat jako světy skutečností, jsou v záznamovém poli vzorečku 1+1=3 (lichá, levá) hodnotová charakteristika, kde platí růstový expanzní faktor evoluce - vše je pod "tlakem" vznikání a jin-jangového párování polarit - jak v energetické poloze jemno-hmotných intencí, tak v inkarnačních fyzických vazbách a souvislostech. Každé spojení protikladů vytváří efekt nad-hodnoty původního spojení = dítě nebo výrobek, či další asociační analogie... V základní filozofické rovině je tento rozsahový a objemový růst vyjádřený čísly 6 + 5 (uhlík + křemík) a jejich součet 11 nám opět dává možnost hodnotit expanzivně = tvořit, pak je součet 3 a my jsme v realitě lineárního času, nebo produkovat objemové celky = programovat, což znamená obohatit varianty možností pro případnou realizaci v předem neurčeném čase, který se vygeneruje automaticky vnitřní logikou inteligence systému - pak je součet 2... Binární relace oktávování vrstev informačních struktur uvnitř torzních polí má pak onu realizační součtovou hodnotu ve svém zdrojovém nastavení - dalo by se to vyjádřit jako 64 = 6 + 4 = 10 (jedničky a nuly) a aspekt půlení, kdy 64/2 = 32 = 5 (křemík) a taky pentagonální pohybová struktura párového charakteru v posvátné geometrii hexagramu a jeho prostorové projekce (merkaba). To je základ systému Pandora...a primární jin-jangové elementární uspořádání, kde už všechny součty 1+1 dávají součet 3 - jde o progresivní expanzi. Fúze binárního obsahu do lineárního toku času, který symbolizuje KRUH cykličnosti spirály evoluce (12ti hodinový ciferník) - je dílčím cílem aktuálně probíhající "transformace" vědomí (NUNTI SUNYA)...

 Text článku na Facebooku

  time-space.jpg