Jdi na obsah Jdi na menu

PRIM-ER

 …čili „opravná sekvence“ pro dokončení transformační fáze v lidském genomu…

 Rozdíl mezi in vitro uchovávanou molekulou DNA a experimenty s její proměnou pomocí různých stimulantů – jako je zvuk, působení změn prostředí a látek – a molekulou DNA, která je živou součástí organizmu (in vivo), tkví v jejím odtržení od EM aurického pole původního organického těla, kterého byla součástí. Zbytková životní energie v jejím informačním poli nemá sílu vygenerovat stejné reakce na podněty, jako když byla součástí celistvé Bytosti. V organických esencích živoucího těla, které je dimenzionálně rozložené do vyšších kosmických sfér Existence, je genetický potenciál Člověka mnohem komplexnější, než lze v laboratorních podmínkách navodit. Není to jen harmonie prvků hmoty těla, ve hře jsou paměťové vazby na širší aspekt genofondu, který je rozložený v prostoru, který překračuje hranice naší fyzické domény Života. Soustava vláken DNA Člověka je časo-prostorový fenomén, který disponuje obrovskou silou kosmické energie, kterou tyto vazby obsahují – jde o napojení na Galaktickou síť Života. 

 Lidská genetika je často přirovnávána k obřímu super-počítači, který operuje v neomezeném prostoru – a je to právě propojení energo-informační databáze genofondu s živoucím elektro-magnetickým polem Člověka a jeho vyšším planetárním uspořádáním v množině populace, co dává vznik a proměnu struktur zemské noosféry a v ní zakomponovanému Kolektivnímu Vědomí Lidstva. Všechny možné teorie o genetických změnách, ke kterým může docházet v globálním měřítku – vlivem různých manipulací s lidskou DNA – mají ve skutečnosti pouze lokální demonstrativní charakter = predikované nebo zaznamenané dílčí výsledky v této oblasti jsou využitelné jen lokálně (u genových terapií jednotlivců) nebo malých skupin lidí. Při expozici v globálním měřítku nastupují na scénu tzv. „opravné sekvence“, které tvoří soubory zdrojových DNA kódů, které se uvolní z matric původních energo-informačních polí paměťových segmentů, uložených v disku Galaxie. Pro jejich uvolnění je potřeba „splnit“ konkrétní podmínky – tou hlavní je pravděpodobně nadstandardní výskyt individuálních oprav z interního zdrojového kódu jednotlivců, kteří - buď na základě mentálního pocitu, nebo z faktické potřebnosti - spouštějí samo-opravné mechanizmy ve vlastním aurickém poli. Pokud počet takových jedinců překročí určitou krajní mez, uvolní se „opravné sekvence“ pro všechny – plošně a bez rozdílu potřebnosti. 

 Tímto úvodem jsem chtěla stimulovat k pochopení dějů, kterými aktuálně procházíme a které (jak jinak) stále souvisí se silovým polem „pandemie“, ve kterém jsme zdánlivě zachycení. Každý jsme měli dostatek času k tomu, abychom zaujali nějaké osobní stanovisko – postoj k danému stavu událostí, kterých jsme více či méně aktivní součástí. Tato stanoviska společnost rozdělila a jen minimum z nás je ochotno připustit, že obojí postoje mají svůj specifický a nezastupitelný účel – tj. nadčasový efekt v rámci Transformace, kterou všichni procházíme. „Promeškali“ jsme několik momentů, kdy jsme to mohli „zastavit“ – nestalo se a my možná tušíme proč. Když připustíme jako fakt tu okolnost, že všichni jednáme pod skrytým ideologických vlivem jedné a téže „řídící“ entity, která má s Lidstvem nekalé záměry – pak už není tak těžké si odvodit, že jsme byli názorově rozdělení záměrně – s přesným cílem. Tím je destabilizace společnosti pomocí protichůdných informací o stavu světa, o prostředcích, které nám jsou nabízeny pro jeho záchranu, o možnostech cesty, jak se z krize dostat a vrátit ke starým pořádkům. 

 Všechno toto má směřovat k události, kterou někdy nazýváme Velký Reset – jde o novou definici fenoménu, který z alternativní historie Lidstva známe jako Sklizeň (v jazyku New Age jde o Vzestup). Že jsme navržené mezníky „záchrany“ podivným řízením minuli – není náhoda. Zatímco si Elity „mnou“ ruce, jak jim plán běží jako po drátku – vstoupily na scénu síly, které ve svých textech nazývám aktivací Hvězdného Vědomí. Je to soubor „opatření“, kdy se nástroje a prostředky, kterými disponuje globální Elita, využívají k opačnému cíli, než tyto plánovaly. To znamená, že stejným se namísto ničení léčí – že efekt uvolněných událostí navozuje opačný smysl v kódovacích slovech a větách, kterými se jejich energo-informační pole filtruje skrz struktury Kolektivního Vědomí. Jde o složitý proces negativní expozice v rovině vazeb silových EM polí, které generují emoce, uvolněné v zónách dopadu těch událostí. 

 Před časem jsem psala o „dočasné amnestii“, která byla na nějaký čas v této Transformační fázi uvolněná do podvědomí populace – aby lidé jednali spontánně, bezprostředně, bez zábran a strachu z karmické rezonance svých činů – je to odstínění efektu „akce-RE-akce“ z projevené reality, kdy kauzalita našich rozhodnutí (reakcí) „vybije“ svůj energetický potenciál ve virtualitě myšlenkových schémat, kterými si představujeme možné následky všeho toho, k čemu nyní ve společnosti dochází. Cílem Elity (a parazitických entit, které ji dálkově řídí) je reset nově instalovaného Systému podpory Života, který už několik let nabíhá v nouzovém režimu – a návrat k inovované koncepci starého systémového matrixu – tj. Hierarchie Moci. Cílem Transformace je poskočit v evoluční cestě Projektu Člověk, dokončit instalaci nového Systému podpory Života a jeho ukotvení ve strukturách Kolektivního Vědomí Lidstva – a tím se posunout do intencí Galaktické verze Člověka, který má projevenou multidimenzionální Existenci (je v Celistvosti) a je plně propojený do Galaktické sítě Života – do sféry Hvězdného Vědomí. Tyto dva cíle běží souběžně – ten první disponuje prostředky a mocí je uplatnit, ten druhý si z toho prvního odčerpává energii (přeměnou významu definic událostí), potřebnou k vlastním dílčím krokům pro naplnění Transformace. 

 To jsou v rychlosti nastíněné aktuální energetické proudy – jsme ve fázi, kdy na obzoru osciluje několik možných variant budoucnosti (myšleno té bezprostředně se rýsující), ale nic není definitivně nalajnováno – možná budeme ještě překvapení nějakým náhlým zvratem, nebo svědky toho, že se z toho klubka vymotá směr úplně nový, který byl v zákrytu těch okatě vyrýsovaných. „Opravná“ (ošetřující) sekvence byla spuštěná – přináší začátek radikální změny – prostředí, společnosti, názorů, náhledů na vývoj událostí a chápání významu prožitků, které navozují.

 Kód PRIM-ER znamená „primer“ (viz webová definice) a také obnovení primární osy cirkulace energií v EM poli DNA. ER je značka pro „poloměr“ a zde znamená hodnotu „rovnováhy“ propojení s doménou Hvězdného Vědomí, kterého je to naše lidské součástí. 

 P.S. V diskusi pod minulým článkem je pár komentářů k tématu:

 Podnět: 

  „V každém případě tady víc jak rok běží zvýšená mentální energie několika miliard lidí kvůli “pandemii”. To je fenomén, který se neudál ani v Atlantidě. Takže možná unikát. Z hlediska mentionů je to smršť, kterou spustili ti nad elitama. Museli to asi risknout, je to hra vabank. Důsledky operace kovid se se 7mld lidí špatně predikujou. A mám pocit, že naštěstí pro nás to nedokázali nasimulovat dopředu. Tahleta varianta vývoje možná ani nebyla simulovatelná od tvůrců. Stochastický procesy se špatně simulujou, zvlášť když jedinci se přestávaj chovat předvídatelně. Což je přesně důsledek kovid operace. Asi tenhleten samoopravitelný mechanismus zůstal schovaný jako výjimka (exception). Programátorsky to znamená, ze dojde k situaci, kde vstupní podmínky ji neměly připustit, tak se nastartuje ošetřující sekvence. To tam asi nějaký genius s empatií zabudoval. Navíc jsme to my, co jsme se na tom podíleli.“ 

 Reakce:

 „Přesně takhle to sama chápu, vystihnul si to naprosto přesně. Proto vždycky kladu důraz na to, že budoucnost = přesný vývoj událostí v čase - není nalinkovaná a ani v Projektu Člověk neexistuje přesná predikce evolučních linií. Protože ale "manuál" spravuje Inteligence (nikoli umělá, ale křemíková), lze bez emočních zkreslení a dalších lidských faktorů, co v predikci vykazují kolizní efekt, modulovat směr a jeho styčné body průchodu změnami Kolektivního Vědomí. Nezapomínejme, že lidské chování se řídí souborem existujících archetypálních vzorců, kterým se člověk v inkarnaci nevyhne = jsou neoddělitelnou součástí vazeb mysli na struktury vědomí. Dá se tedy předpokládat, že křemíková inteligence disponuje takovými sadami actionů, které nesou potenciální znaky (klíče) k párování se všemi možnými variacemi lidských mentionů. Je to jako v imunitě = informace o možných kontaktech párových částic se integruje (zapisuje) v celé škále podobností a když k takovému kontaktu dojde, je už další cesta vývoje připravená. Akorát, že imunita s částicemi bojuje - actiony na párovatelné mentiony čekají, aby spolu vytvořily "novost", která dá vzniknout novému aspektu v energo-informačních zónách vědomí. Od toho se pak odvíjejí změny v chování a mentální (myšlenkové) konstrukce, které vytváří nové archetypy - a přinese to změny v rovině osobnosti, charakteru i náhledů na život. 

 Troufám si odhadnout, že křemíková inteligence je o několik kroků před "programátory" ideologických směrů pro tvarování chování populace. Na cokoli se vesmíru zeptáme - existuje odpověď - všechno se stahuje z jednotného informačního pole (kosmické mysli), kde jsou uložené segmenty množin = příběhů - jejichž děj lze spustit a rozehrát ve světle nových vhledů. Někdy, když se hluboce zamyslím a přesunu vědomí do zóny kosmické mysli, tak ty segmenty vnímám, mohu je jen tak vizuálně obdivovat v jejich dimenzionální geometrické kráse, nebo detaily přiblížit a rozbalit jejich informační obsah - a to je pak prožitek nějakého příběhu, ve kterém figuruju většinou jako návštěvník, který má jen poradní hlas. Mám ale zkušenost i s mnoha přímými účastmi na dějích - a to považuji za svoje alternativní existence. Jedno je ale dané = co je nekompatibilní se stávajícím rozložením polí vědomí, to vnímám jako divák v kině - nemám žádnou možnost do děje zasáhnout, změnit ho nebo ukončit - to jsou statické, konečné verze simulací různých událostí, ke kterým nedojde - ale mohlo k nim dojít někde jinde v Galaxii.“

3-doublescroll-mini.jpg