Jdi na obsah Jdi na menu

PRIMA-GALAKTIKA

...čili GALAKTICKÝ ČLO-věk.

 Éra Průzračnosti a Expanze - Nunti Sunya, vyznačující se prouděním exotických částic Vesmírného pole Vědomí, zaznamenává nový trend v rozvoji Individualit Zdrojové sounáležitosti. Jde o transformaci nižších verzí komplexity živoucího člověka do formátů galaktických "mutací" - které známe také pod označením Celistvost, Jednota, Svrchovaný Integrál nebo projevení plné božské podstaty existence. Hmotný fyzikální aspekt vyjádření člověka v inkarnačním prostředí je toho nezbytnou podmínkou = Duše či Bytost, která se aktuálně neprofiluje v nějaké pozici na škále hmoty Multi-dimenze Živosti, projde touto transformací až bude moci integrovat i tuto sféru časo-prostoru do svého celostního pojetí Života. Mimo jiné to znamená určitou konkrétní jistotu ohledně zabezpečení vývojové časové linie Země a Sluneční soustavy - bude z mnoha hledisek k tomu Cíli podporovaná ze všech zainteresovaných směrů vlivu - takže Země bude rozkvétat a měnit svoje životní prostředí a podmínky života obecně ve velmi pozitivním smyslu. Jde o přirozenou ochranu Živosti samotným aspektem Evoluce.

 Galaktický člověk je pojem, který není nový - je kódovaný v prvotní Vizi Projektu ČLO-věk a celá naše zaznamenaná historie v rámci toho Projektu je o Cestě, kterou společně k této fázi kráčíme. Ozvěny toho jsou zakomponované ve všech filozofických školách a v naučných schématech původu Lidstva. Museli jsme projít cykly v cyklech, v cyklech a v cyklech...tolikrát, kolik bylo třeba k nasycení individuálních segmentů Vědomí a tím nasycení Vědomí kosmického rozměru Zdroje, kterého je zóna Života (Vše Co Jest) polem realizací a tvořivosti...momenty úsilí a píle nás všech.

 Aktuální proces expanze GALAKTIKY je ve znamení expanze individuálních Vědomí - aurických multi-verzí Univerza do kolektivní sféry Vize Zdroje. Posouváme se do Jeho Reality - je to opouštění starého silového Modelu řízení skrz Moc a Násilí, kdy Spasitelský vzorec chování byl pokroucenou variantou přirozené vlastnosti lidské bytosti - dát sebe ve prospěch Dobra, Pravdy a Prosperity Celku Života. Jsou to kvanta paradigmat, která se rozpadají a odhalují svoje shnilé jádro účelovosti, která sloužila jen omezené skupině Elit, které tak sloužily vyšší autoritě Boha Stvořitele hierarchických struktur řízení...Egregoru Moci, který do multi-dimenze Živosti vnesl esenci cizorodého kolektivního záměru entit, které nejsou s esenciálním vědomím člověka kompatibilní. Celé bludiště paradoxů minulých tisíců let je nyní rozkrýváno a Pravda leze na Světlo. V kuželu tohoto Světla se ovšem také každý poznáváme - není bytosti, která by nebyla kontaminovaná genetickým a mentálním inženýringem - pokusy o vecpání nekonečné existence do lokálního výskytu časově omezené projekce stvořitelského záměru Globálního Prediktora Moci. 

 Naše "jednotlivosti" mají tendenci dělat podobné chyby - byli jsme drezúrovaní až do kořenů společné identity. Mnozí nyní jedeme na vlně expanze, která je jako rostoucí chumel mýdlových bublinek - každá je jedním multi-vesmírným aurickým políčkem svrchované mini-identity v makro-vesmírném rozměru Oktávy dimenzí Života (Zdrojové Reality). Přesto na každém kroku narážíme na podobné tendence, které byly znakem nátlakových struktur Matrixového Modelu vývoje - lidé se snaží nacpat Galaktický segment Vědomí do svého lokálního "okresu Strakonice"...a tlačí, protože to nejde, ale my jsme slepí a hluší... Chvíli bude trvat, než ten princip fraktality pochopíme nejen v oblasti teorie, ale hlavně z praktického hlediska. Jako mýdlové bublinky integrujeme sebe-samotné do Celistvosti Zdroje = svůj okres Strakonice chápeme jako součást územní celistvosti Planety, která je komponentou Sluneční soustavy a ta tvoří fraktální poměrovou jednotku Galaxie... Zatím jsme tomu poznání ale většinou hodně vzdálení - běžně se setkáváme s projevem té negativní expozice fraktality v praxi = svoje políčko prezentujeme jako univerzální a obecně platný celek a jakmile narazíme na jiný soubor poznatků, který se do toho našeho nevejde, tak to cizí označíme za zlo a falzum. Lenost myšlení je v duchovní zóně moderního populismu velmi rozšířená - a paradoxy jsou naším stálým průvodcem...až pochopíme, že nekonečno je nekonečné proto, že je neomezené, tak nám docvakne i ten fakt, že integrace postupuje od malých poznatelných segmentů k těm větším a hutnějším polím poznání. 

 PRIMA-GALAKTIKA je tedy také vyšší rozměr poznání, postavený na expanzi a růstu - kdy jsou ve hře všechny prvky dispozičních schopností člověka. Zde již nemůže být řeč o nějaké regulaci pocitů nebo potřebnosti odpojit mysl, či naopak odstavit emoční kvalitu vnímání...celistvost se vyznačuje komplexitou všeho ve všem. Neustále kmitáme a oscilujeme - v poli rozptylu vědomí, které je nyní na úrovni sloučení tří (dříve memovými-bránami oddělených) stavů - alfa, beta, gama. Dnes už většina lidí jede v denním režimu (když nespí) v dimenzi těchto kvalit a má to katalyzační efekt ve všech oblastech aktivity a kreativity projevu obecně. Postupně se bude ten přechodný aspekt úzkoprofilového tunelového vidění světa vytrácet a nakonec do jednotného pole Zdrojové Reality integrujeme všichni skrz vlastní navigaci poznání.

 Stavba duchovních světů je privátní a jedinečná záležitost...nekonečno je postavené na principu neurčitého počtu sobě-podobných částic Vědomí, které Realitu Zdroje tvoří a proto i tato je nekonečná ve smyslu Absolutna. Intelekt spojitého fondu Života je mozaikou soběstačných elementů bytostného charakteru - není nikdo a nic, co by nebylo živé - může být pouze nekompatibilní v dané vrstvě dimenzí Živosti a jak Vesmír "(re)cykluje" svůj paměťový potenciál, tak se entity přeskupují a vytvářejí civilizace a noosférické formáty kolektivního lokálního Vědomí. To je i symbolikou momentálních událostí a jevů - shora rezonují dolů a na principu sobě-podobnosti vytvářejí specifický reliéf časové vlny, která nás nese v tom či onom bytostném vyjádření.

 Jako bývaly kdysi moderní "odpustky", jsou dnes na pořadu jejich moderní verze = obecně projevovaný rys ve smyslu: drž hubu a krok...pokud se to netýká základních životních podmínek společenstva (ekonomicko-politických tendencí), jde o prkotiny v projevech ega a jeho hormonálních nuancí v kapacitě důrazu. Škála "příjemnosti" v odezvě okolí se někdy hodně tluče se samotným obsahem prosazované vůle a jak jsem zmínila v minulých Portálových kompozicích - nacházíme se v běhu "kampaní", které jsou projevem toho expanzivního procesu do formátů Celistvosti... Je to doprovodný efekt - než se to Jednotné pole přestane natřásat a hladina kolektivního Vědomí v zóně Modelu Magistra (nový soubor možností existence) nevyhladí do vzájemné vstřícnosti začleněných multi-vesmírků aurického charakteru.

 Přiznám se, že mám celou horu poznámek k aktuálnímu toku energií a událostem v informačních vrstvách vnímání - proto tu esenci vkládám do několika textů. Tento mimořádně není Portálovou kompozicí - ale jakýmsi "naučným" průvodcem momentálních stavů kolektivního charakteru novostí. Proto jsem ho zařadila do sekce INFONIKA a budu na něj navazovat v dalších popisech a článcích. Nejsem samozřejmě sama, kdo se na tomto poli realizuje - sbírám střípky ze svých osvědčených info-zdrojů a dnes jsem byla příjemně překvapená dokumentem, který mi poslal Armin Nio Roden. S dovolením se o něj s vámi podělím - je sice trochu obtížněji konzumovatelný, ale skvěle rozvíjí jednotlivosti mých postřehů tak, jak bych to sama nedokázala seskládat. Armin zaujímá neutrální pozici mystického rozsahu chápání souvislostí v obrazu Univerza - je to varianta Fuzzy-logiky a aplikovaná Metoda asociační symetrie (na synchronicitách rozvinutá "četba" pozadí jevů a jejich možného užití)... Je to názorná ukázka integrace jedinečného vnímání Světa a jeho podkladových principů v oblasti vrstvení jednotlivých sfér existencí a jejich databází.

 Stále je potřeba mít na paměti aspekt poměrové kompatibility = nesnažit se nacpat větší celky do těch menších, ale naopak - poskytnout toku událostí a energiím, které je doprovázejí, volný prostor - ony se ty segmenty totiž seskládají samy - působením svého vnitřního souboru vlastností a podobností - pak stačí jen odečítat a sčítat synchronní balíčky v naší bezprostřední přítomnosti - někdy to můžou být až "facky" z prostoru - ale vždy nám něco nesou - něco, co nás obohacuje, jen záleží na našem postoji v kruhu vzájemnosti - jak příchozí novosti přijímáme, či odmítáme. Jsme svrchované solitérní bytosti - svobodné v rozhodování a pokud to tak necítíme, pak je naše závislost ještě čímsi podmíněná - co je třeba ošetřit a začlenit do komplexity života - to jsou nosné kamínky transformace do galaktického formátu vyjádření.

Související texty:  

Galaktický člověk a jeho vývojová charakteristika

web Honzy Koňase - Nejsmeovce.cz

soubor textů Armina Nio Rodena

prima-galaktika.jpg