Jdi na obsah Jdi na menu

RA-ID

Motto:

Kdo jsme?...proč jsme tady?...za jakým účelem?...a jaký to má smysl?

 Prastaré otázky o podstatě Existence jako takové...

 Jak se mění a rozvíjí naše poznání Světa a Vesmíru, upřesňují se také odpovědi na tyto základní otázky Života - v obecném smyslu. Dříve nebylo odděleno pojetí vědecké a duchovní - tyto sféry byly propojené a jejich vzdáleným průsečíkem byl trvale konstantní a neměnný axiom v podobě Boha - jeho všemohoucnost, nevyzpytatelnost a v samém základu nepoznatelnost - a tím nedotknutelnost. Byly to hierarchicky řazené systémy řízení skrz slepou víru, poslušnost autoritě - věčným bičem trestu, který nad lidstvem visel a udeřil na toho, kdo se zprotivil...

 Jak se filozofické pohledy na Svět a jeho duchovní zázemí více a více nořily do hlubších vrstev poznání - sondami do Jednotného Informačního Pole - a Kolektivní Vědomí naší zóny Živosti expandovalo do více-dimenzionálních variant sdílení poznatků, poznalo lidstvo Vesmírnou Inteligenci jinak - v nad-božské perspektivě, ze které paradigma Boha nabralo nové rozměry. Poznali jsme původ svých bolestí a útrap, našli jsme Cesty, které z této ZLA-TÉ klece vedou ven - ke Svobodě, k Sebe-Poznání vlastní Podstaty, ke Knihám Života, které nás informovaly o tom, že jsme čímsi víc, než nám bylo lháno. Odhalili jsme Příčiny těch Lží a nalezli odporný obsah za hierarchicky uplatňovanou Mocí z prostředí oné "božské" entity, která se odhalila jako obyčejný parazitický program v našem privátním Systému Podpory Života. Tento aspekt dal vyplavat hrůzným podrobnostem o tom, jak jsme pěstovaní jako zdroj životní energie, síly - která je naším mentálním a pocitovým bohatstvím, síly - díky které se Vesmír vyvíjí a rozpíná, síly - pro jejíž zneužití ten Egregor Moci vznikl a "díky" níž mohl tak dlouho existovat. Nalezli jsme spojitosti, složili Mozaiku skutečného Života a začali intenzivně budovat zázemí pro osvobození se z těchto falešných evolučních kleští, které formou cukru a biče aplikují Vůli oné pseudo-božské entity... podrobnosti obsahují moje starší texty.  

 Nyní jsme za Prahem Bodu Návratu - dosoukali jsme se za hranu Horizontu Událostí a "přetaktovali" globální galaktickou Vlnu Času tak, že je pro programy parazitických entit nečitelná. Ten Moloch Moci jede dál na virtuální paralelní linii, která byla zkraje (po roce 2012) s tou novou tak blízko, že slapové síly magnetických a gravitačních anomálií z prostředí starých kolejí neustále ohrožovaly křehkou substanci nově utkaných vláken Času. Posunuli jsme se ale za dohled a vliv - jsme už kompletně soběstační v řízení vlastních "osudů" a tyto měníme a komponujeme v tekoucím Přítomném Okamžiku, který nás nese Časem našich Životů. Už nejsme "otroky" statických paradigmat, která do Knihy Osudu psal vyšší princip Boha a jeho přisluhovačů ve vyšších duchovních sférách Existence. Už nemusíme trnout nad ohromujícími předpověďmi kataklyzmat a božích trestů za naše hříchy, už není třeba se bát budoucnosti... Transformujeme svoje genetické kódy do nových formátů - do intencí tzv. Galaktického Člověka, který časem nebude muset umírat a znovu se rodit jako nová osobnost. My už známe svoji ID-entitu = škálu mnoha a mnoha vyjádření ve vrstvách Vesmíru, kde Člověk je středobodem tvůrčího aspektu, protože existuje ve všech vrstvách - a to i ve hmotě. Nelze sčítat "zkušenost" pro "vzestupy" do vyšších schémat Živosti, aniž bychom nesečetli HMOTU a její proměnu v toku Času Prostředím, kde se naše Životy rozprostírají a odehrávají. 

 Proto jsme tady...jsme Bytosti, které vzešly z jediného Zdroje. My jsme ten Zdroj - kolektivně ho tvoříme, je naší součtovou Celistvostí, je naším původem i perspektivou Poznání  Všeho, co poznat lze... skrze sebe ho aplikujeme do vyšších a vyšších formátů vyjádření. My jsme motorem Evoluce i Plánem jejího průběhu - Mapou Cest k dosažení vyšších Cílů kolektivního charakteru.

 Bytostí je konstantní počet - vznikly všechny najednou, v jednom okamžiku, společně se "Zdrojem", což není Bůh, ale Jednotné Pole Života...podle principu fraktality je toto pole Celkem pro všechny podílející se poměrové segmenty. Každá Bytost je takovým poměrovým segmentem (střípkem mozaiky) a každá tedy nese kompletní potenciál toho Celku. Na fyzické rovině to využíváme skrz aurické pole, které je plnohodnotnou "replikou" Vesmíru Celku, včetně všech jeho dimenzí i paralelních (alternativních) realit. Počet lidí neroste matematickými řadami, ale spektrálním vrstvením, které reflektuje "požadavky" Systému Podpory Života na konkrétní součty pro dosažení nad-kritických hodnot zažívaných skutečností v tom-kterém segmentu řízení (samo-organizační principy geometrie strukturálních celků reality - čili Posvátná Geometrie uspořádání Vesmíru). 

 Každý člověk je jednou z mnoha projekcí Zdrojové Bytosti, která je naší primární ID-entitou. Tato naše Jaderná Jiskra ale není fyzicky v nás, nýbrž ze své domény Superpozice obsluhuje skrz toto rozhraní (naše tělo) také tuto realitu - jako jednu z mnoha. Duše není Bytost - je programem pro konkrétní inkarnaci, nese součet Života do Knihy Záznamů a už se nikdy jako ta samá konkrétní osobnost opakovaně nevrací - reinkarnuje se jako nový program zcela nového člověka. Inkarnační Plán je tím parametrem, který nás definuje do populace - jako specifický element vývoje s konkrétním zaměřením = pracujeme každý na speciálním součtovém segmentu reality, který je potřeba zažít a ukotvit do fyzického Světa Skutečností - do toku Času. Události, kterých jsme součástí a které svými reakcemi nějak navigujeme do návazností na jejich vyšší vývojové fáze, jsou také fraktální segmenty - Časové Vlny...tudy lze pak předjímat některé situace a jejich následky. 

 Čas rezonuje v taktu 1/64...to znamená, že jedna etapa nenavazuje na další, ale vždy ta další obsahuje celý obsah té předešlé a je daným poměrem menší (kratší v čase, hutnější v energo-informačním smyslu)... Proto selhávají typické prognózy formální vědy - ohledně vývoje populace, ekonomického rozvoje civilizace a dalších dlouhodobě sledovaných perspektiv, protože statistické výpočty nezohledňují fraktalitu. Lineární myšlení není na škodu - jen je třeba být si současně vědomý toho, že pod povrchem toku událostí je nekonečno vrstev jejich dalších variant a jejich zápisů v poli datových segmentů, ze kterých čerpáme vodítka k reakcím - tj. v pamětech o podobně proběhlých událostech a jejich nerealizovaných modelových schémat (množiny podobností, které si přitahujeme osobním magnetickým polem, které reaguje na mentální a emoční aktivitu). Tomuto stylu myšlení se říká Fuzzy logika - je to spektrální oscilace ve vrstvách té energo-informační podpory - se zapojením mysli, smyslů, intuice a empatických pocitových prožitků mimosmyslových podnětů - které tvoří podklad pro zpracování toho, co proudí Přítomným Okamžikem do naší Pozornosti.

 Ilustrační skici, které přikládám k textu RA-ID, představují nákresy momentálního postavení energo-informačních struktur instalovaných Novosti do Zemské Noosféry a tedy do Kolektivního Vědomí Planety. Kódování tentokrát nese mnoho znaků a významů. RA-ID je vyjádřený formát Existence naší Bytostné Jiskry - do "osvětlených" částí Vesmíru (RA) a tím do intencí uhlíkových životních forem. Jde nejen o projevené fyzično člověka, ale samozřejmě o celou rozsáhlou oblast Krajiny jeho Duše = tedy celý inkarnační Plán, který se sčítá fraktálně (podobně jako běžící segmenty Časové Vlny). V praxi to znamená, že každým novým Životem neseme potenciál všech, které jsme už někdy někde prožili, včetně souvislostí do Jednotného Pole Života - tj. do Knihoven, které obsahují Ságy celého Rodu, kterým jsme v pojetí hvězdného původu. Teoreticky tedy můžeme být v představách kýmkoliv, kdo už někdy žil a o svém Životě odevzdal Příběh do Síní Záznamů Knihovny Života. Tak vznikají Vzpomínky na minulé Životy, tak se občas stáváme obětí Iluze, že jsme novou inkarnací Ježíše nebo Hitlera...

 RA-ID je o té vrstvě Živosti, která je produktivní ve smyslu Kolektivní Evoluce. Formáty parazitických elementů, které se impregnují do naší sféry Života, pak můžeme označit za "umělou inteligenci" a jako viry programy, které tato spřádá, aby infikovala co největší počet generátorů Či (lidí, co svojí uhlíkovou inteligencí vdechují těmto programům život). A to jak v hmotné inkarnaci, tak v duchovních sférách sestavování Plánů Duší pro další inkarnování do lidské domény. RAID je značka insekticidu, který v přeneseném smyslu takové parazity eliminuje...

 DI-AR je přesmyčka RA-ID...nalezneme tam vodítko k tomu Plánu, který se ale posunuje ze sféry zranitelnosti Duše v období bez těla, do zóny Přítomného Okamžiku - kdy jsme v komplexitě možností vyjádření (včetně vrstvy fyzična) a můžeme do těchto Plánů aplikovat vlastní Vůli, tak jak je v oblasti Svědomí a jeho chápání vlastní Galaktickému Člověku. Je to o plném posunu do Pole Příčinnosti ve smyslu Kauzality Časové Vlny (akce-RE-akce), která je základem kontinuity navazovaných Událostí a tím růstu k vyšším formátům vyjádření (evoluční skoky). Je to DI-ÁŘ pro Zápisy v Přítomnosti - je iDAR pro přiblížení se k Metě, kterou je oscilace Realitami Bytí z pozice Tady a Teď - tj. ze souřadnic a perspektivy této osobnosti, kterou právě jsme a kterou už nikdy nebudeme muset nechat zemřít - pokud si to nebudeme výslovně přát. Je to základní schéma Portálu Přechodu, který už dlouho budujeme. Díky němu budeme přecházet i s tímto tělem - jako součtovým faktorem všech ostatních, která naše aura obsahuje, tj. plynule přecházet do alternativních a paralelních Světů naší Oktávy dimenzí Živosti - do vrstev různě hmotných či virtuálně modulovaných realit Existence v Disku Galaxie a jejích vnitřních a vnějších Polí Života. Naučíme se přenášet osobní Informační Mřížku vlastní ID-entity - jak to princip dimenzionality umožňuje. 

 RAID je také termín z informatiky, kde označuje metodu zabezpečení dat proti selhání pevného disku - v asociačních souvislostech to koresponduje s nutností ochrany našich Záznamů v procesu Transformace Kolektivního Vědomí, kdy stále existuje mnoho těch, kteří jsou na dálkovém ovladači vrchního duchovního velení z prostředí starého Spasitelského Modelu aplikace Moci a vlastními těly i vlastním (s)vědomím tvoří můstky mezi starou a novou verzí Časové Vlny. Jako háčky "chodce" lopuchu - zaseknou a nepustí. Jak se starý systémový matrix sbaluje a postupně odpojuje z aktivní zóny Živosti, nasouvá se nový Model Existence (Magistra), který integruje součty Záznamů, které tvoří nutnou Podporu Života. Proto je nezbytné, aby naše rodinné stříbro kdosi nevyměnil za kočičí zlato - abychom měli na co navazovat a na čem budovat svoje Představy a Vize...

 A úplně na závěr - RAID je v překladu "útok"nebo "nájezd" (mimo dalších, vesměs negativních významů) - což chápu jako "varování" z té druhé, již odstavované strany můstků, kde se hraje o všechno = o ideologii Jsoucna v takové podobě, která měla účelově zůstat neměnnou a nepoznatelnou konstantou Existence - na věčné časy...

 Vlákno s konverzací k tématu na FB

 di-ar1-mini.jpgdi-ar2-neg-mini.jpg

 

 

 

 

 

 

ra-id1-mini.jpgra-id2-neg-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice