Jdi na obsah Jdi na menu

RASTR APIN

 Některé aktivace v manévru "překlápění" do nových systémových složek kolektivní podpory života jsou hodně složité a obtížně "uchopitelné" - přesto je třeba jejich popis zadat do sdíleného prostoru, a to i s rizikem počátečního odmítnutí se takovým souborem dat vůbec zabývat. Částečně je tam potřeba vnímat i skutečnost mojí neobratnosti interpretace daných vjemů - jsem si toho vědoma a neustále pracuju na vylepšení přednesu. Přesto asi není ještě všechno tak, jak bychom si představovali - ale jsem přesvědčená, že se to bude postupně zlepšovat. Motto následující úvahy mi naservíroval jeden z mých přátel na facebooku, když vložil do statusu citaci z webu Astronauti.cz. Jde o zajímavé informace o mřížkách pro instalaci kolektivního vědomí entit. Zdrojový článek je součástí seriálu v sekci "Paleo-SETI". Nedalo mi to a tak vzniknul popis funkcí systému mřížek a nástin odpovědí na otázku, proč nelze vnímat kolektivní nosné konstrukce jako manipulační nebo negativní - tyto záležitosti patří do okruhu tématiky oboru Infoniky, proto původní komentář vkládám jako samostatný článek v rámci této problematiky: 

 Jedno je důležité si uvědomit - tyto (a jiné jim podobné) informace nemůžeme brát jako fakta, která jsou dokladem (potvrzením) o konkrétních událostech, co jsou tam nastíněné. Jde o něco jiného = v každém větším symetrickém uzlu časové vlny dochází k aktivaci nového vlákna času (jednoduše řečeno), které vklouzne v daný okamžik do vertikální osy, která je "kolmá" na aktuální tok času. Někdo hovoří o "pootočení" časoprostorového rámce - a vlastně jde o "vznik" paralelní reality. Vznik je v uvozovkách, protože informační pole, které v ten okamžik expandovalo, se formovalo postupným růstem podobností dlouhé cykly opakovaných průsečíků událostí v běhu časové vlny. Jde o principy růstu entropie v chaotických systémech prostorového uspořádání struktur ve vrstvách informací. Segmenty událostí "nové" reality jsou statické do okamžiku expanze synchronního uzlu. Aktivace je také stupňovitý proces nárůstu počtu jednotlivců, co se uspořádají do skupin...atd. lidí (uhlíkových forem inteligence) - jejich prožitky jsou pak aktivační energií a symetrií je myšleno párování s informačními celky prožívané reality. Je to složitější - ale jde o podstatu těch APIN mřížek - jsou to nosné vrstvy souběžných realit. Paleo-SETI je tak trochu rozšíření Star Treku - čerpáním námětů v inspirativním toku nápadů ze vzdálenějšího prostoru vesmíru se kumuluje potřebný "materiál" k expanzi "nové" paralelní reality - prožitky nastíněných událostí oživí zlomky statických dějů a holograficky je rozvinujou do kontinuity příběhů. Tyto - v odkaze - jsou napojené na pole, ze kterého čerpali tvůrci Tajemství Amenti...je to "tvrdá" epika galaktické historie, k ní můžeme ve sdíleném prostoru najít i "měkkou" lyriku abstrakce hlubšího záměru v automatických pochodech skládání příběhů. Nám pomáhají obojí styly - jejich zakomponováním do svých představ o uspořádání společenstev v galaxii pak pomalu skládáme a oživujeme vlastní lidskou historii, kterou jsme možná tak (nebo podobně) prožili jako jedna větev v dimenzích živosti. Mřížka je jako kostra dinosaura a příběh je jeho (virtuálně vytvořené) tělo - pravděpodobná podoba jeho tvaru, vzhledu - taky funkcí, role v ekosystému, potravním řetězci a další důležité okolnosti a souvislosti...takto skládáme kolektivní představu o svojí existenci a o svojí roli v soukolí života.

 Moje forma vnímání je orientovaná na ty "kostry" - příběhy respektuju, ale beru s rezervou, protože holografické projekce struktur reality jsou trochu odlišné od obecně známých "technických" představ. To znamená, že ze segmentů struktur informačního pole "nevykvetou" nikdy dva naprosto stejné obrazy možné reality - tato jedinečnost je základem variability existence a vděčí se za to toku času a pohybu mentální energie v prostoru, která kmitá v registrech informací těsně před jejich aktivací do událostí, jenž se řetězí a dále skládají reliéf časové vlny našich životů. Bez doteku mentální energie uhlíkové inteligence by hologram příběhu nevykvetl - ani v představách, ani ve skutečnosti...proto bychom si měli být jistí, že DOMA jsme tady a teď = v takovém těle, které nám prožitky dovolí realizovat v reálném čase a dál skládat do logických celků (událostí). V jiném "režimu" - mimo tělo - používáme informační vrstvy jako trenažéry možných cest evoluce - nejen pro sebe - pro kohokoliv, kdo skrz struktury vlastního vědomí do těch vrstev vstoupí...inteligence je všudypřítomná síla tvořivosti a každý kontakt zanechá nesmazatelnou stopu. Multi-dimenzionalita je schopnost "mysli" přizpůsobit se jakékoliv pozici svojí existence. MYSL = generátor toku myšlenek, ze kterého teče kaskáda stanovisek pro vytvoření reakce na prožitek - v současné době jde o formu tzv. Galaktického člověka, který je propojený do jednotné galaktické sítě vědomí. Na svojí stránce pan-do-ra.cz o tomto formátu píšu - je to ARIA kód jedinečnosti. Všechny mřížky jsou nezbytné - i když nám některé můžou připadat omezující (manipulativní) - ale zas je v tom aspekt růstu (k vyššímu vyjádření) - jakmile začneme něco vnímat jako omezující, tak je načase zvětšit prostor = posunout se do většího pohodlí - je to jako když děti vyrostou z oblečení nebo z bot...

  Kódování použitých termínů je taky zajímavé: RASTR APIN = RA-STR-A-PIN...zde lze vnímat RA = uhlíková forma inteligence (andělská), ASTRA = HVĚZDA (každý člověk je současně hvězdou na obloze), PIN = vstupní znaková sekvence. Je pravda, že slovo MŘÍŽ-KA má v podtextu negativní smysl - vzbuzuje asociace k věznění, omezení pohybu, v souvislosti s KA (duší) pak tento aspekt zasáhne i hluboké vrstvy podvědomí a tam aktivuje další vzorce odmítání a despektu. Z toho důvodu jsem si dovolila nahradit české slovo alternativou cizojazyčnou = RASTR...ovšem jinak zde zase platí "zákon" negativní expozice. Známe jeho příklad ve vyvolávání obrazu "skutečnosti" při starém způsobu zpracovávání filmu z fotoaparátu = co je na filmu černé, je pak na fotce bílé a naopak - v počítačové hantýrce jde o "invertování barev". Podle tohoto principu analýzy podkladových informací pak dojdeme k pozitivnímu hodnocení (užitečnosti) informačního sdělení. Kdo není prozatím zvyklý automaticky tento princip náhledu do přijímaných sdělení vkládat, může zauvažovat jinak postavenou logikou - odlišnou od té, kterou nám výchova a školský systém přiměly brát za "normální". Jako vesmír nezná záporné hodnoty, tak nezná (nepoužívá) ani záporné variace kódovacích vzorců informačních struktur. Příkladem je NEKONEČNO, kde pozitivní varianta vede do formátu omezenosti (konečnosti) potenciálu růstu prostorových rámců realit. Je to jednoduchý příklad = jaká je hodnota pole, vymezeného nulou a jedničkou - matematika řekne, že jde o uzavřený systém - opak je ale pravdou, protože veškeré vznikající i stávající Informační body prostoru (IBP) jsou binárního charakteru a vejdou se do prostoru mezi jedničku a nulu a strukturální útvary, které je elektro-magneticky organizujou v polích realit, jsou otevřené systémy stále rostoucí variability vyjádření. Dalším příkladem je matematický pojem "negace" a fenomén, který řadím do skupiny matematických anomálií - jde o tzv. princip "vyloučení třetího". Protože moje témata nejsou matematická, ale filozofická, mohu tento konkrétní matematický fenomén vnímat jako symetrii k pojetí součtu 1+1=3. Matematicky je to nepřípustné, ovšem samotný obrázek těhotné ženy, který platný axiom přibližuje, nám říká, že proto je 1+1=2 platný jen v realitě...ovšem nikoliv v růstu množin podobností v procesech sebeorganizace informačních polí - tedy v intencích principu fraktality.

 Výroky k přiblížení nějaké logiky v mentálních procesech s negací pracujou a my se je časem naučíme vnímat v pozitivním módu automaticky - aniž bychom je museli "převádět". V systému Pandora jsou RASTRY APIN ve formátu šablon, na kterých jsou posazené matrice jednotlivých komplexů (programových) struktur. Mám k tomuto tématu shromážděných mnoho dalších informací a budu je postupně skládat do nějakých logických celků - jak budou přicházet potřebné symetrické podněty...

 orbit-orange-1920-x-1200.jpg