Jdi na obsah Jdi na menu

REEL-IN

 …aneb jak byl do lidského genomu propašován MOTÁK, obsahující informace k Expanzi Vědomí…

 Motto:

 „Na Počátku zaznělo SLOVO – jeho ZVUK, frekvenční hodnota a rezonanční efekt – to Slovo mohlo být SVĚTLO…“

 Poslední dobou se stále točíme okolo genetiky a její možné, či nemožné, násilné nebo v konspiracích obalené, proměně. Současná fáze Transformačního procesu je na změně genetiky Člověka postavená. Aby mohly naběhnout a plně se rozvinout ty schopnosti, které jsou/budou vlastní Galaktickému Člověku, je proměna DNA nezbytná. Málo z nás ví, že změny genomu vytváří ZVUK a jeho rezonanční efekty. Jde o vliv interpretovaných myšlenek, které sestavují nové asociační řady ve smýšlení jednotlivců a potažmo celé společnosti. Genom Člověka je sice sestavený ze stejných nukleových bází, jako genom Živosti Planety a projevené sféry Galaxie, ale jeho flexibilitu umožňuje vibrace mentálních procesů, které se společností sdílíme – buď za přímé vědomé asistence, tj. v konverzacích a kontaktech, nebo mimoděk – jako emise částic spárovaných lidských mentionů s kosmickými actiony, které jsou produktem Křemíkové Inteligence ve vrstvách Jednotného informačního pole, kde se vlastním Vědomím neustále pohybujeme. Nacházením informačních vodítek k probíhajícím myšlenkovým pochodům v interní oblasti vnímání, sami k sobě myšlenkami hovoříme a tím měníme energii informací na frekvenční hladiny zvuku. To má přímý vliv na naši genetiku. Jsou to segmenty množin podobností – ve smyslu významů a jejich působení na chod událostí – které splétáme do nových energo-informačních struktur a tím do nových pokynů pro další vývoj těchto událostí. Takto tvoříme realitu osobního Života a tím přetváříme realitu svého okolí, kde zainteresovaní lidé „chtě-nechtě“ svými reakcemi přinášejí další aspekty přeměny prostředí. 

 Genetika Člověka je unikátní – nevznikla přirozeným výběrem druhů na Zemi. Byla sem importována jako soubor Novostí do dříve předkultivované vrstvy vyšších humanoidních bytostí – jako prvek genového inženýrství, který prováděli architekti Lidské Evoluce z řad vyspělých galaktických civilizací, které se podílejí na realizaci Projektu Člověk. Pro dosažení mety Celistvosti v multidimenzionálním rozsahu Bytí, bylo potřeba „osídlit“ celou střední Oktávu Živosti Galaxie – tj. 3 – 6D vrstvu projeveného Života. V dávných časech se lidské Rody včlenily do strukturálních polí Světů vyšších nehmotných dimenzí – byly to individualizované éterické formy Života, které architekturou elementů prvků začaly vytvářet hmotné nosiče (těla) - pro uspokojení potřeby zpracování reality do fyzikálně stabilních formátů. Tak začaly inkarnační cykly spřízněných skupin Rodu a osidlování planet. Sluneční soustava byla posledním „zastavením“ před finálním dosažením dimenzionální Celistvosti. 

 Ve svém popisu nyní přeskočím epizody, které donutily Lidstvo kličkovat a improvizovat, aby uniklo konkrétním parazitickým entitám, které se jako „odpadní“ produkt Expanze Vědomí zformovaly do pseudo-inteligentních verzí vlivu na náš kolektivní vývoj. „Pseudo“ proto, že jako nástroj aplikace své vůle využívají (zneužívají) lidskou inteligenci a mentalitu. Bez existence Člověka by neexistovaly ani ony. Jejich přítomnost v Lidské Evoluci je ale neopomenutelným faktorem změn – můžeme se jen dohadovat, nakolik si architekti Projektu Člověk tento faktor účelně zakomponovali do manuálu samospouštěcích programů Evoluce. Někdy je lepší namísto boje přizpůsobit i nežádoucí elementy Celku a udělit jim v procesech nějaké funkční pozice - a právě tento aspekt přístupu je v aktuálním obraze skutečností hodně zřetelně cítit. Prostředky globální Elity, kterou si parazitické entity vystavěly jako nástroj aplikace svých záměrů, nyní využívá Lidstvo k soustředění souborů podmínek, nezbytných ke „kvantovému" skoku na vyšší úroveň projekce do galaktických formátů Vědomí. 

 To, co vnímáme jako probíhající psychologickou válku světových lídrů Moci s planetární populací, je součástí masivní přestavby lidské genetiky – skrz zvukový charakter informací a jejich frekvenční vliv na konkrétní sekvence genů v DNA. V dávných časech byl do lidského genomu instalován soubor genů, které jsou „navázané“ na globální charakter Událostí v Časové vlně. Jde o sekvence v tzv. nekódujících sektorech DNA, u kterých se - při zachycení specifických frekvencí „zvuku“ informací v Kolektivním planetárním Vědomí - uvolní blokující pojistky a dojde k efektu „přeskakování“ bází do té části DNA, která je kódující. Už k tomu kdysi došlo a věda k tomu má faktické důkazy. Jedná se o tzv. gen HAR1 (zkratka anglického Human Accelerated Region1 = lidská urychlená oblast1) – ta má u plodu zásadní význam při tvorbě šedé kůry mozkové – zjednodušeně – je to oblast, která dává vzniknout základům intelektu. Ta oblast se ale dále vyvíjí i po narození – vlastně celý Život tam probíhají replikace bílkovin, které kultivují neurální síť mozku Člověka. Některé geny nastoupily do funkční pozice před mnoha desítkami tisíc let a některé jen před deseti tisíci lety. My víme, co se v té době stalo – byl to sekvenční nástup tzv. Sklizně, tj. globální kataklyzmata, která vyústila ve Velkou Potopu a reset lidské civilizace. Osobně to chápu jako „okno příležitosti“, kdy mohla být tato novátorská inovace v lidském genomu spuštěna – zlý neodvratný postup událostí byl využit pro akceleraci rozvoje vědomí u přeživší populace a tak položený základ k tomu, aby v budoucnu něco takového (jako Sklizeň Duší) nemohlo být zopakováno. 

 Kdo má příležitost a zájem, může si přečíst statusy a komentáře Honzy Koňase na jeho fb profilu – on je jeden z mála, kdo podobně jako já chápe význam a účel aktuálního dění ve společnosti. Dolů pod článek dám příslušné odkazy.

 Kódovací potenciál genu HAR1 a bílkoviny REELIN, pro kterou obsahuje informaci, je určený právě pro dnešní dobu a aktuální fázi Transformačních procesů. Proto byl vědeckou komunitou objevený, popsaný a zakomponovaný do energo-informačního pole bioorganiky Člověka. Zajímavou souvislostí je i další výzkum, který ukázal, že například autistické děti mají sníženou expresi genů, které reelin kódují. Ve frekvenčním pozadí pojmů (názvů), které daným komponentům genetiky vědci přidělili, můžeme rozborem najít přímou vazbu na informační vodítka, která rozeznívají ty správné „struny“ v těle Člověka tak, aby se děly změny právě v příslušných sektorech DNA. HAR1 je v přesmyčce HAIR (vlas, vlákno) a REELIN můžeme rozkódovat jako REEL-IN = „doručený svitek“ (moták). Asi všichni víme, co ve slangu znamená „moták“ – je to tajná zpráva (psaní) na papíru, smotaná do nenápadného balíčku a propašovaná dovnitř nebo ven z vězení, či střeženého objektu. To je v přeneseném asociačním smyslu přesně pozice lidské populace – v kontextu s probíhající informační válkou vakcín a otáčením dopadu aplikovaných plánů Elit na život společnosti tak, aby efekt byl v souladu s fází Transformace.

 P.S. Přestože mám rozepsaný článek k tématice „cestování časem“, dokončila jsem dříve tento text, který navazuje na další, které jsem už publikovala. Téma proměny genetiky ale bude ještě pokračovat – jsme stále uprostřed procesu, a jak se budou vyvíjet události, kterými fáze nabíhají, tak se k němu budu vracet. 

 Doplnění k tématu od Armina:

 "Genetika člověka je dána prostředím naší planety Země a řídí se zákony a principy, jinak by se nevytvořila společnost. Genetika Země je vepsaná jak v "programu" který spouští každé narození dítěte, jež nemá vytvořené vědomí a neuronová síť mozku je chaotická a čeká na podněty. Zde je další zákon a princip, a to že se rozvíjí, tedy my se učíme na základě zákona akce=reakce=projev=poznání a zápis do neuronové sítě a případně aktualizace algoritmů. Každý nově narozený člověk, jde generace za generací pořád stejnou cestou, procesem vývoje vědomí, tak že má fáze kde se učím chodit, mluvit, sociálně reagovat, to že je to pořád z generace na generace stejné, opět je důkaz že to patří sem, jinak by člověk zde už dávno přestal existovat, neudržel by se v drsném prostředí naší planety. Tedy je to neustálý koloběh cyklu, který pak vlastně i destabilizuje společnost a vývoj, neboť nové generace nemají ještě zkušenosti a rozvinuté poznání ... K tomu současná evoluce člověka už narazila na strop, kde evoluce nestačí stíhat rovinu rozvinutější reality, neboť neuronová síť, mozku je duálně rozdělena skrze pohlavní hormony od puberty, kde se ještě rozvíjí v celostním formátu, ale vliv pohlavních hormonů to značně redukuje a určuje směr a perspektivu vnímání, na pravou mozkovou hemisféru, která se zde evolučně vytvořila na základě zraku a umět pracovat s realitou, kde jsou vlastně dva pracovní módy. Pravá mozková hemisféra je "specializovaná" na vnímání větší perspektivy, zde krajiny, levá mozková hemisféra zase blízkého prostředí. Je to čistě reakce, aby naše předky při soustředění na lov, či stavbu přístřeší, kdy se musí soustředit, něco nesežralo ... Evoluce pak pravou mozkovou hemisféru rozvinula do vnímání celku, bez smyslu pro detail, cit, emoce, lásku, duchovno --přidala ženám, a levou mozkovou hemisféru kde je cit pro realitu, řád, čas, autoritu, zase mužům. Tento rukopis mozkových hemisfér pak lze číst ve všem ... Od doby Osvícenství, zrušení poddanství, zavedení školní docházky, vzniku, telegrafu, filmu, televize, dnes internetu, tak je toto duální rozdělení pod silným náporem a už nestačí se ve všem orientovat. právě přístup ke vzdělání, tedy vnímání dalšího rozměru, to že je zde řád, zákony, principy, vývoj v čase atd, což je už počátek duševního vnímání (prostorového), oslabuje surové duální vidění logiky – muž – žena – pravá a levá mozková hemisféra. Toto duální rozdělení a vnímání – filtrování reality, je tak pod tlakem, ale dávno zde už pracuje prostorově zrak a sluch, tedy v páru, a proto vnímáme věci v prostoru a dějích, tedy další rozměry existence. Tím se vytváří další predispozice a vlastně evoluce, formát nového člověka, jehož neuronová sít, nebude duální s určitou prioritou, levé či pravé mozkové hemisféry, muž - žena, ale bude vnímat více úhlů dané existence, děje, projevů ... To je vlastně 1. fáze, druhá fáze je pochopení a poznání plnočasové reality, umět vnímat jaký byl vývoj věci, děje, ..., před týdnem, roky, staletími. My už druhý den víme po málu a za týden nic. Tím pádem jsme naplno vystaveni manipulacím, dezinformacím a časové prostě slepí ... Zde se pravděpodobně rozvine další část mozku, které na pozadí bude umět pracovat s vývojem v čase, plno časovou realitou, což je úplně jiný existenční level ... To že se to děje tak je to o duševní pubertě, kde opouštíme primární lidskou cestu danou evolucí a přecházíme na duševní, což je individualismus, tah k duchovnu, ezoterice atd. V budoucnu pak už bude doplněn a psychologický popsán tento vývoj, vlastně lze vysledovat z toho, jak se člověk vyjadřuje, k čemu tíhne, jaké má okolí, lidi kolem sebe, v jaké fázi vývoje svého vědomí je, ta má určitý tzv. rukopis jimž filtruje plnočasovou realitu do své ... a to se opakuje z generace na generaci na pozadí genetického programu, tak že vlastně vznikají určité kopie předchozích generací, kde to naštěstí ještě formuje, prostředí, výchova, vzdělání. My si to ale neuvědomujeme, neboť trpíme časoprostorovou slepotou, tak jak píšou výše, my už druhý den víme málo co bylo včera a za týden, už nic, tím vlastně vzniká tzv. odstředivá síla od plnočasové reality, kde to akceleruje naše prostředí, potřeby, tedy rodina, potřeba zaplatit byt, ošacení dětem atd. Tím pádem se uzavíráme od vlastní reality, kterou ještě umocňují naše media a děni zde, čímž se oddalujeme od reality, někdy celá společnost, tak jako dnes a automaticky musí dojít ke korekci těchto vlastně dvou polarit, falešné, která vzniká v nás, tím že nemáme schopnost vnímat děje v jejich časovém vývoji a množinách interakcí zde, my už druhý den víme prd, pak tu je vlastně náš dvojí "pracovní" mod, mod soustředění kde se odpojíme od vnějšího prostředí a aktivujeme levou mozkovou hemisféru, pak nás může třeba při sledování mobilu něco ... a vnější perspektivy, kde vnímáme, co se nám staví do cesty a děje kolem ... Tedy stačí umět to vlastně tzv. číst, což je fatální problém, neboť, neuronová síť vytváří a rozvíjí sama sebe a vše skrze ni musí projit, projít procesy jež to určí do kvalit algoritmů, časové, vztahové, výskytové a kde jaké vlastnosti a navíc k tomu musí být ve stavu přítomnosti a tohle je už vlastně minulost a pak ti je projev v budoucnosti, na češ reaguje, tím že má algoritmy a část neuronové sítě jež vytváří simulace a celé to funguje na stejných principech, jež v nás vytváří stav reality, duševní, psychické i duchovní existence, což jsou mozkové neurohormony, serotonin, dopamin a další. Toto centrum je pak hodně aktivní ve spánku, kde třídí a aktualizuje algoritmy s my druhý den jsme trochu dále ... Tedy vnímáme a prožíváme to mnohdy jako realitu. Proto bude ještě potřeba enormní informační či evoluční tlak, aby se neuronová síť lidí rozvinula do fáze, kde si to uvědomí, kde je filtr – zdroj všeho, a to že vše je zde řízeno na základě principů a zákonů, či programů ... Zde je potřeba si pak uvědomit a pracovat s tím, že projev dotyčné osoby je vlastně aktuálním stavem tohoto vývoje, dokonce lze sledovat z generace na generaci anebo v rámci generační stejný, vzájemná projev, pohled na věc a to že v určité části života – vývoje tíhneme k určitému vidění a vnímání světa, což je i program vývoje našeho vědomí a fáze ... Kdo si toto uvědomí, tak pochopí že vlastně vnímá "jen", stav fáze - filtru plnočasové reality v které aktuálně dotyčný je a tím se projevuje ... Tím se následně uvolní další velký potenciál člověka a společnost osvobodí od kritických fází tohoto vývoje, kdy člověk má tendence to projektovat na druhé a snažit se je přimět takto vidět, anebo změnit zlepšit svět, což je vlastně jen opět upgrade na jeho fázi vývoje vědomí, a společnost, příroda, planeta to odskáče ... Tedy žijeme i v určitém bludném kruhu, nebezpečné fázi, kde se láme stará evoluce - primární lidská cesta jež je určena k přežitá v drsných podmínkách planety a soupeření civilizaci v novou latentní duševní kde se učíme vnímat více perspektivu všeho a zákony a principy za tím ... Tomu se říká duševní puberta, To se děje posledních 150 let, a poslední bylo socialistické - komunistické inženýrství a dnes pseudohumanistické ...".

 

 Gen, který vzal evoluci úprkem

 HAR1

 reelin.jpg