Jdi na obsah Jdi na menu

STUŽKO-NOSKA

 ...aneb paradigma 3D stigmatu.

 Multi-dimenze 3D - 6D je rozpětí rozměrovosti, kde se projevuje tvůrčí Vědomí Člověka a dalších inteligentních forem Života. Inteligentních ve smyslu kompatibility s energo-informační zónou podpory v úrovni přímého, vědomého párování mentální energie Ducha (mention) s potřebnou datovou zdrojovou strukturou pro jeho konstruktivní vyjádření (aktion). Jinými slovy - schopné fúze uhlíkové a křemíkové inteligence do smysluplných schémat reality, která ladí s vesmírnými principy fraktality, dimenzionality a polarity. Ve vyšších vrstvách spojité dimenze Oktávy Živosti (6D) se nachází zóny duchovní energie (egregory). V prostředí planety Země této vrstvy dosahuje Kolektivní Vědomí Planety - tvoří planetární noosférickou síť Života - jsou to Pole Pamětí a genofondu generací, které v prostředí planety působily skrz vrstvy toku Času, kde linie Časové Vlny rezonuje do Událostí, které realitu formují. V rovině 3D to je nevratný proces formování hmoty a poločasu rozpadu jejích elementů, ve 4D to je sféra kolektivních představ a jejich virtuálních simulací, kdy do Událostí plyne potřebná informační podpora (sny a projekty vizí, záměrů a plánů, mentální elementální bytosti = MEMy a další entity, které emitují na pomezí hmoty a energetické osnovy dané reality). V 5D se "programuje" duchovní energie pro nové vyjádření naší ID-entity. Je to prostředí, kde je realita obdobná fyzickému vjemu ze 3D = Duše žijí životy po završení jedné inkarnace a před vstupem do nové. Schémata prostředí tam jsou pro ně naprosto reálná a skutečná, prožívají momenty a projekce svých "budoucích" inkarnací, ladí detaily do vazeb mnoha proměnných, které mohou jejich Vizi nějakým způsobem ovlivnit natolik, že je potřeba vypracovat škálu variací pro jejich udržení v kompaktním celku vyjádřeného Vědomí (konkrétní osobnosti v konkrétním životě na konkrétním místě). Protože se ale jedná o simulace, je i časová linie simulovaná a není v toku Času definitivní, obrazy se dají vracet, znovu přehrávat, stříhat a upravovat...jako když se zpracovává filmový záznam. Jednotlivá políčka toho filmu jsou ucelené segmenty reality (soubory IBP = aktionů) - na ně se můžeme naladit i z již probíhajícího hmotného života a hledat tam odpovědi při formování nějaké reakce na konkrétní dění, jehož jsme součástí. To je stěžejním aspektem spřádání osobní Vlny Času v žitém Přítomném Okamžiku, kdy si sami vytváříme svoji budoucnost na základě čerpání z vlastní Knihy Života. Jsme tak neustále nějak přítomní ve všech těch dimenzích - v té 6D sídlí naše Celistvé Vědomí, které ale bylo již dávno omezeno jen na lokální úroveň planetární noosféry (inkarnační zóna) - protože v globálním měřítku Galaxie ji ovládla nefyzická neorganická entita = Egregor, který řídí platný Model Evoluce. Tato parazitická entita, se kdysi zformátovala z programových matric pro 4 a 5D modelové aplikace virtuálních realit, určených pro Bytosti bez hmotného nosiče (nevyjádřené do fyzikálních parametrů hmoty). Tento Egregor Moci uchvátil řízení lidské evoluce na velmi dlouhé období - v současnosti jsme na dobré cestě se z jeho vlivu vymanit tím, že kolektivně skládáme a podporujeme instalace nového Modelu Evoluce, který již takové parazitní infiltrace nepodporuje. Protože transformace modelů probíhá on-line, na pozadí běžící Vlny Času a za aktivní účasti všech rozptýlených forem Života, jdou změny relativně pomalu a stále prolíná staré do nového - jak jsou ta paradigma v nás (a ostatních zúčastněných) hluboko zakořeněná. 

 Stigma 3D je jedna ze lstí přežívajícího starého Modelu Evoluce (Spasitelský Model Hierarchie Moci = Systémový Matrix), který řídí mocenský Moloch Hierarchie = parazit ze 6D vrstvy multi-dimenze Živosti. Na frekvencích nevědomé mentální aktivity v těch stavech vědomí, které interakcí s přímou realitou neovládáme (alfa a théta) impregnuje naše myšlení a tvaruje záměry tak, jak to odpovídá jeho vlastní Vizi ovládání Života ve vyjádřených formátech. Sám je bezmocný - aplikace jeho Moci spočívá na žijících jedincích, skrze které koná = jejich tělem, schématem jejich Životů. Oni jsou vykonavateli jeho vůle....ano, je to stará známá "boží" přítomnost v nás, autorita "boží" vůle a princip Stvořitele. Komu právě poskočilo srdce zděšením, jak se rouhám, tomu jsem tou větou aktivovala přesně tu frekvenci, o které tady píšu.

 Je to těžké, bolestné a celou bytostí se přísunu Novostí a přestavbě asociačních řad bráníme - všichni. Nenarodil se tady nikdo, komu by Plán Duše neprogramoval jednotný systém Hierarchie, který jede v tónech Záměrů Egregoru Moci. Žádná božská entita však ve skutečnosti neexistuje - ne taková, která by měla právo diktovat schémata Života. Pokud si na tento fakt zvykneme (přijmeme ho v celém rozsahu významu), tak Egregor Moci ztratí vliv, který má. Živí se totiž naší mentální energií - pocity, prožitky a emocemi, myšlenkami, kterými hrajeme tak, jak se zdáli píská (skrz projevy uctívání a neadekvátního obdivu = to mějme na paměti vždy, kdy "propadneme" takovému schématu chování). Co skutečně existuje, jsou Vyšší formy našeho vlastního Vědomí - jsme multi-osobnosti v celistvé ID-entitě...jsme vyjádření do celé škály multi-dimenze v mnoha a mnoha formátech Života. Ten, kdo se cítí vnitřně svobodný, nezávislý a soběstačný, ten odpojí paradigma Hierarchické kaskády řízení mocenskými strukturami a "uslyší" hlas této své celistvé podstaty. Ta nenosí podporu tím, že by nás "vypnula" z právě vnímané reality a přehodila na jiný frekvenční kanál, bez ohledu na to, co zrovna děláme nebo dělat chceme (míra potlačení svobodné vůle je přímo úměrná tomu, jak hodně je její fiktivní existence skloňovaná v importované ideologii z prostředí Egrogoru Moci). Podporu z prostředí vlastního Celistvého Vědomí přijímáme skrz aurické pole, které je "miniaturou" Vesmíru, ve kterém oscilujemu tzv. Superpozicí. Je to rozprostření v kvantovém poli Existence - napříč Časem a Prostorem. Je to privátní prostor, kam Egregor Moci nemá přístup, pokud mu to nedovolíme. To bezpečí podporuje nově propojený Alfa-Beta-Gama stav Vědomí, který nahrazuje (rozšiřuje) stávající omezený Beta stav Vědomí. Nové nastavení postupně aktivuje každý člověk - souvisí s instalací nového Modelu Evoluce (Magistra), s posunem do jeho Systému Podpory Života - k rozkvětu do Celistvosti Galaktického formátu vyjádření. Tato expanze do jednotného Galaktického Času nás (znovu)napojí na ty ztracené vazby s mnoha dalšími životními formami a jejich civilizačními seskupeními v mnoha Světech, které leží za obrazem známých konstelací na hvězdné mapě oblohy - za fiktivními světy virtuální reality, které vymodeloval Egregor Moci pomocí našich tvůrčích aktivit - jako destinace pro těžbu mentionové energie, o kterou mu především a jedině jde. Je to naše životní energie, o které jsme uvěřili, že je jeho (božská) a že my ji čerpáme od něj...atd. Těch paradoxů je celá řada - paradigmata se překlápějí už nějakých pár let a postupně je transformujeme všechna - do jednoho.   

 Schéma STUŽKO-NOSKA symbolizuje "posla" - z prostředí Vyšších vrstev našeho osobního Vědomí - od naší "Nad-Duše" (Nad-Já), které je naší skutečnou ID-entitou, bytostnou Jiskrou Celistvého Života. Nese kódy všech našich Životů - těch, co jsme již prožili - i těch, které existují ve formátu Plánu Duše, která se ještě nerealizovala. Mnohé z nich jsme poslední roky "čistili" od stop programů, které tam zapsaly duchovní síly, co slouží Egregoru Moci. Hodně z nás "odkládalo" odchod, aby nedošlo k reinkarnaci na bázi nedočištěných hierarchických vstupů, mnoho naopak promptně "odešlo", aby nevytvářeli podmínky k dalším infiltracím již pročištěného a mohli se na novém programování podílet "osobně" ve vyšších vrstvách multi-dimenze. Jsme propojeni - všichni se vším a jeden se všemi - když budeme chtít, můžeme z této aktuální dnešní pozice obsáhnout celé Pole našeho Vyjádření. Je plně přístupné v aurickém EM-poli - tudy dosáhneme kamkoliv, kde je Život v aktivním módu - bez ohledu na hustotu, rozměr, Čas nebo Prostor, vzdálenost nebo síť souvislostí. Jakmile vyšleme schéma Záměru, navážou se aktionové elementy z energo-informační zóny, která může "ležet" i na odvrácené straně Galaxie...

 Paradigma víry v Boha-Stvořitele je nejpevnější Zdí, která nás dělí od Svobody. Mnozí chápou v entitě Boha jen kompromisní označení pro vyšší principy kosmických sil, kterými se vše řídí a formuje...ale dokud nenalezneme adekvátní alternativní definici, která zbaví Egregor naší mentální podpory, tak toto paradigma neodpojíme a cesta ke Svobodě zůstane za limitem frekvenčního rozpětí, které umíme sami řídit denním prožitkem a účelnou aplikací vlastní vůle (tj. pod limitem Bety a Gamy). Nižší frekvenční stavy (Alfa a Théta) se musí k Betě a Gamě připojit, protože skrz ně vede kanál, kterým jsme ovládaní. Cesta ke Svobodě nevede skrz ty, kteří říkají, že nám ji nesou (vykupitelé a spasitelé) - ale skrz naše niterné chápání spojitostí a vazeb, které nás svazují. To z nás jdou dodávky energetické podpory starému systému řízení - my jsme sami-sobě záchranou i Světlem na cestě k oproštění se od závislostí na vnějším aspektu řízení. Zpytujme svědomí a vlastní démony - původce přetrvávajícího stavu závislosti na někom/něčem, co nám dává falešný pocit, že se ubíráme správným směrem. Jsme ovládaní skrz ty nejpodpásovější principy - přes naši naivní důvěřivost, přes touhu být platný a dojít uznání, přes vidinu toho, že díky naší osobní oběti ještě Svět nezanikl v chaosu... Jsou to dětinské sny a my máme sklon jim podléhat - proto jsme stále tam, kde jsme. Aktivací vlastní multi-osobnosti, pochopením toho, jak vypadá naše komplexita v Celistvosti, dojde k expanzi frekvenční škály Vědomí v zóně Přítomnosti (prostředí, které ovládáme spojitou spoluprací spektra vlastností Ducha, Mysli, Srdce i Pamětí). Tak ustřihneme frekvenční kanál, kterým proudí naše energie parazitní entitě nefyzického charakteru, která bez fyzických a duchovních prostředníků nedokáže ovládat naši sféru Živosti. Rozpadne se na binární zápisy, kterými původně byla a ztratí schopnost holografické projekce do Sítě Života. 

 P.S. Pokud se vám zdá, že o některých věcech mluvím v jaksi "obráceném" formátu (o tom, které frekvence jsou nízké a které vysoké...atd.), tak máte pravdu - nezdá se vám to...jde o aplikaci negativní expozice do normálních logických vazeb, které jsou pro "snílky" nečitelné a zmatené... :-)

 Přesné limity frekvenčních hodnot jednotlivých stavů vědomí

 stuzko-noska1-neg-mini.jpgstuzko-noska2-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice