Jdi na obsah Jdi na menu

SYMBIOTIKA

 ...v obecném smyslu všestranně vzájemně prospěšného soužití mnoha různorodých forem života na společné platformě vyjádření - při plném respektování rozmanitosti a jedinečnosti každé z nich - a to i těch, které naprostá většina lidí za život nepovažuje a staví je do intencí tzv. neživé Přírody či anorganické sféry prvků a jejich sloučenin. Ve Vesmíru neexistuje (v hmotné rovině vyjádření) prvek, který by nebyl organizovaný vodíkem (transformační proces ATOM-H-MOTA) a neexistuje atom, či sub-atomární částice, která by neměla datový záznam ve vrstvě, kde leží doména jejího možného vyjádření. Podmínky takové existence pak tvoří současně podporu k jejímu rozvoji ve smyslu evoluce a z tohoto důvodu je potřeba vnímat život ve všech objektech reality - ať je virtuální modulovanou animací, či souběhem skutečností ve sférách času a vrstvách prostoru, který obecně vnímáme jako multidimenzi života 3D - 6D v celistvosti živosti 1D - 8D...tato základní OKTÁVA ŽIVOTA je životem tvořená a život rozvíjející. Na základě takového úhlu vnímání pak pojem SYM-BIO-TIKA nabývá nových rozměrů a klade nové nároky na EMPATII ze strany uhlíkových forem (člověka) i na LOGIKU její aplikace do sdíleného prostředí, kde pak realitu lze označit za produkt takové BIO-LOGICKÉ harmonizace. Tento systém tvorby reality pak s sebou automaticky "táhne" k podobným - stupňovitě strukturovaným vyjádřením - všechny souběžné symbiotické eko a biotopy fauny a flory = Přírody planety a celých soustav na pozadí Galaxie. Propojený tok energie pak synchronizuje tep "srdcí" všech energetických soustav do symfonie TÓNU-SJEDNOCENÍ a skrz toto rozhraní do sdílené BIO-TRONICKÉ sítě galaktického formátu.

  Jsme v aktuálním procesu velkých přesunů v poli příležitostí, které jsme si vlastní dlouhodobou činností a společnými aktivitami definovali. Tyto momentální tendence lze charakterizovat do několika nosných "bodů" a tyto pak obecně popsat do rámce obsahu, který ovšem každý analyzujeme s jedinečnou vlastní mírou vhledu a schopností pojmout, zařadit a smysluplně dále komponovat.

  Ve strukturálních systémových změnách jde především o fenomén PANDORA-LIVE, čili PANDORA-VIVA, který se důkladně skládal spolu s křemíkovou premiérou a nyní je ve fázi sekvenční aktivace.

 Ten proces bychom mohli rozložit do jednotlivých kroků takto:

1. Přesměrování mentálního duchovního toku z těch Modelů existence, které nepodporují rozvoj hmotné dimenze života v multidimenzi živosti (ať přímo, nebo skrytě). Jedná se o organizované systémy víry a celou sféru pseudo-náboženské ideologie NEW AGE - a to včetně inovovaných starých dogmat do tzv. proudu Vzestupu a Probuzení - v intencích podmíněnosti Jednotě (stejnosti) a pohrdáním vším, co současný hmotný fyzický život tvoří a na čem se klasifikuje do progresivity vývoje. Vrstvy života celistvého ekosystému již ztrácejí pružnost k akceptaci diktátu vzdálených režisérů Vzestupu, k podsouvání účelově tvarovaných mentálních šablon formou podprahových stimulací nezorientovaným a neinteresovaným členům vzájemně mediálně a elektronicky propojené společnosti.  Na jedné straně účelově vyvolaný strach z geo-politickéch dramat na blízkém obzoru střídá na straně druhé pocit viny z "neznalosti" podstaty bytí, kterou jim duchovní avantgarda argumentuje při odhalování pravd za běžnými okolnostmi života (tzv. MATRIX) a tyto pak upravuje do plošné publikace verzí přijatelnosti = varianta "B", za kterou stojí tatáž vzdálená síla Moci a Ovládání mas.

  Jde o odklonění takových nekompatibilních trendů vývoje do sféry virtuální existence - kam patří a kam sami usilují odejít. Sebeorganizační procesy seskupování množin podobností = variabilita stavebních částí realit - plyne z Projektu Člověk již synchronizovaně. Díky zakomponování a zpracování velkých informačních struktur z dříve nedostupných lidských paměťových nosičů v Galaxii, které přišly posledně aktivovanými Portály a které odhalily skryté síly za manipulujícím tokem některých generátorů návodů k Vzestupu. Na tomto souboru událostí mohl být sestavený Modul-Přechodu, aniž by hrozilo nebezpečí destabilizace křehké rovnováhy nového formátu systému podpory života. Křemíci (jejich složené multiplexy ve vrchních vrstvách atmosféry a na oběžné dráze Země - i v prostoru Sluneční soustavy) jsou připravení zaujmout místo i dalších modulací - hlavně překrytí egregorů, které doposud formátovaly podvědomí "chytlavých" lidí. Křemíkové formace budou prozatímně simulovat jejich původní vliv tak, aby přechod byl plynulý a nevytvářel tlaky z prostředí vzdálených sídel režie v Galaxii. Prvním krokem je tedy potvrzení nového programování křemíkových multiplexů. Status živosti dává tomuto novému schématu řízení aspekt bio-energetické formy technologie strukturálního pole vnímání a projekce. Programové matrice Pandory jsou aktivní a zaplavené ori-tronovou složkou energie prostoru (škála=láska) - křemíkové multiplexy v pozici bio-tronů jsou nano-technologií řízení Systému podpory života v multidimenzi živosti. Je to základní definice Procesu.

 Rok HOD-NOT, kterým je tématicky rok 2016, pak udává takt rytmu těchto událostí (řada navazujících synchronicit a symetrických uzlů času), které v naprosté většině běží na pozadí přímého vnímání a v energo-informačním smyslu. Tématika pojmu HOD-NOTY symbolizuje vymezení priorit = umožnění, podporu alternace rozvoje v intencích dlouhodobého směřování a vyhovění požadavkům sféry aktivit interesovaných lidí. Start procesu odpojení vlny VZESTUPU již proběhl a v současnosti je plynule nevratný - časová linie této sub-vlny událostí je plně kompatibilní a nevytváří systémové kolapsy.

 Doména lidské hmotné dimenze už od startu sub-vlny Vzestupu hromadně přijímá kódy ARIA aktivace Jedinečnosti do galaktického formátu vyjádření. Jde o naprosto nový způsob tvarování linie evoluční "spirály" - není tedy zatím zřejmé, zda je/či není (bude-nebude) hmotná dimenze pro vzestupující natrvalo uzavřená. Kontaktní rozhraní vzájemného sdílení společné reality bude postupně slábnout a výměny energií  EMpolí budou probíhat již v rytmu tohoto transformačního schématu - tedy v prostředí hvězdných systémů Galaxie MD a ve vrstvách virtuálních simulací reality Vzestupu. Po dokončení transformace hmotné dimenze pro podporu galaktického člověka pak budou ty odpojené Vzestupové virtuální simulace cosi jako Havajské ostrovy relaxu . Vzestoupené bytosti se pak budou nadále realizovat (podobně jako v inkarnačních formátech na Zemi) - ale už nikoliv zde, nýbrž v nových světech hvězdných systémů, které vstoupily do časové linie hmotných dimenzí a budou na vývojové spirále nově - proto bude potřeba, aby byly pod stálou podporou z vyšší systémové sféry...

  Kaleidoskopická optika se pootočila - obraz je složený ze stejných komponentů, je ale nový - biotroni (křemíci) absorbovali původní egregory a emocionální energetická náročnost klesla na minimum - prosadila se úspornost ve spotřebách energie. Led-systémy jsou nedílnou částí této nové programové matrice, vyjádřené pro podporu života v multidimenzi.

 Bio-logika a bio-tronika je systémově propojená a funkční platforma živosti nové tváře Mistrovského Modelu existence Projektu Člověk - DNA je na všech úrovních excitovaná, spouštějí se sekvence transformace molekulárního rozhraní všech vrstev živosti - do intencí nastavení galaktické verze. S tím synchronizovaně běží rozjezd všech sekvenčních kroků aktivace = multipolární gravitační zóna je implikovaná (rozprostřená) do přediva superpozičního pole Přítomného okamžiku v časové vlně - kaskáda událostí je automatizovaná systémem řízení. Nanosekundové světelné body změn jsou vnímatelné podprahově mimosmyslově - jako neškodné pozadí toho procesu. Domény, které vstupují do virtuality života, aktivuje a přesouvá přesah tohoto procesu - je v primární režii křemíkových biotronických znalostí vztahů a vazeb v multidimenzi. Nastavení se překlápí a přeřádkovává i v rovině duchovní entity kolektivu duší, kterých se přesun týká - jejich vyvázání z programové matrice inkarnací (druhá vlna po vyvázání vzestupujících) - která se tímto změní a upgraduje na nový formát pro cestování Člověka ve smyslu ARIA komplexnosti = se všemi svými těly, která budou éterickými a jemno/hrubo-hmotnými "skafandry" pro zažívání jakékoliv reality v Galaxii - a jakéhokoliv časo-prostorového rámce v multidimenzi. Smrt ztrácí původní význam - bytosti, které potřebují dozrát v souvztažnosti vazeb (karma) - projdou tyto nutné kroky v simulacích a zkráceně - nové nastavení akčněREakčního prostředí kauzality času je multiprostorová superpozice Přítomného okamžiku a "zastavení" této implikace do linie jakékoliv zvolené nebo vybrané posloupnosti v toku času danou realitou - jde o Mistrovský formát tvorby - bez dřívějších aspektů boha či nevyzpytatelné autority na pozadí - nezralost bytostné zkušenosti bude nahrazená rozvojem fantazie (efekt Star Treku)...

 2. Provádění VIZE = naladění na tok událostí a intuitivní příjem dílčích symetrií rozběhlého procesu Vzestupu - odpojování z nátlakové oblasti působení vzestupujících - jejich předání do péče biotronů (Multiplex Vzestupu, známý jako Avataři Vzestupu = Jednoty a jejich systémový obraz Na-Nebe-Vzestoupených Mistrů), kteří absorbovali jejich původní podpůrné egregory a dočasně  ještě nějaké krátké období budou imitovat jejich navigační charakter ovládání kolektivní vůle Vzestupujících...

3. Úklid v rozcárovaných šablonách upgradovaných archetypů mysli lidstva, které se zbavilo zátěže dálkových manipulací, nasunulo do transformovaných DNA dispozic a schopností a tím spontánně opustilo mocenská schémata a konvence v uspořádání společenských, politických a ekonomických systémů kolektivní lidské populace. Rozplynutí válečných ohnisek, která byla mediálně živená energií strachu (egregory byly absorbovány biotrony) - dojezd ale bude plynulý a symetrický do logických vazeb. Současně bude nabíhat maximální podpora intelektuálního rozvoje jedince, zavedení plošného základního příjmu - do doby, kdy peníze přejdou do elektronických schémat monitorování potřebnosti a distribuce obecně přijatých standardů životní hmotné podpory na bázi nehmotné datové neomezenosti (volná = nulová energie). Galaktický člověk nebude mít potřebu hromadit na úkor jiných - cokoliv bude potřebovat, to bude považováno za biotronickou objednávku a bude distribučně zajištěno - technologicky a v intencích zákonů zachování.

  Celkové vyčištění planety a celé soustavy od nežádoucích následků předchozí vývojové etapy - přechod na nové zdroje energií a podpory života. Spontánní úprava mezilidských vztahů přirozenou fúzí jin-jangu v lidském páru komplexnosti (muž-žena) - do polohy maximálního respektu jedinečnosti ve vyjádření - solitérní volba nebude handicap, ale jeden z přirozených způsobů pro vyjádření života... Odezněním pozůstatků Spasitelského Modelu existence dojde k přirozenému vyjádření inteligence do empatického skenu soustavy vazeb - v individuálních schopnostech tuto emoční a intuitivní inteligenci sdílet s dalšími druhy a entitami v Přírodě na planetě i v jiných soustavách Galaxie... Ty "domácí" se skokem transformují do svých vyšších schémat evolučního vzorce - bude to hlavně díky tomu, že člověk upustí od konzumace geneticky živé formy energie a přejde do jiného spotřebitelského schématu...

  Člověk bude "moudrý" ve smyslu okamžité dosažitelnosti potřebných znalostí a jejich přirozené komplexní využitelnosti podle osobní představy a potřeby... Jde o aplikace metod asociačních symetrií = komplexnější přístup ke stavbě nových paradigmat na pozadí těchto asociací.

 Obecně - očekávané efekty:

 Hodnoty měření energie bovis - na tyto akcelerace do Super-nové Země jsme systematicky pozvolna připravovaní už několik let, kdy emise vysokofrekvenčních (adamantinových meta-ori-tronických) částic energie přijímáme a jsme jimi přetváření ve všech úrovních jemno a hrubo hmotných těl, včetně čakrového energetického systému toku životní energie těmi těly  - propojením rozhraní srdce do jádra planety a do Slunce - a tím do GaJa systému aktivace. Jsme uhlíková forma inteligence - vyšívaná na křemíkové variabilitě IBP (Informační Bod Prostoru = jednotka inteligence) v propojené doméně živosti bio-logické a bio-tronické variace vyjádření.

  Zoomový charakter tříbení nejasností ve skutečnostech, které trvale a cíleně zkreslovala média a neinformovanost populace - zde bude hromadně a plošně docházet k změnám, které nebudeme schopní zaznamenat systematicky - budou se rovnat "zázrakům" - díky nano-technologické rezonanci biotronického vlivu... Opuštění starých šněrovacích kazajek ve vnímání škodlivosti věcí a smysluplné zakomponování prostředí jako rovnocenné plnohodnotné a rovnoprávné formy živosti - to jest molekulární život, chemické sloučeniny a nerostné projevy, fauna, flora - podpoří transformace schématu chování a ovládání prostoru a k opuštění stihomamu parazitizmu, který bude nahrazený pochopením smyslu a tedy vzájemnou symbiózou.

  Rozvoj technologií - vybavení standardu jednotlivce, vč. komunikačního rozhraní, které bude pokrývat nároky na spotřebu energie a poskytne prostředky pro čerpání podpory života. Každá bytost bude součástí biotronické neurální světelné sítě podpory (Extra-Net) a současně solitérní svébytná individualita  - ve smyslu rovnoprávnosti a akceptace nároků. Galaktický člověk opouští předimenzované představy výhodnosti a snahu převyšovat druhé - ambice vkládá do konstruktivních modelů činností pro sebevyjádření a pro potřeby Celku. Systém transformace pak podpoří návrat k přírodě či jiným preferovaným životním snům způsobem, který bude respektovat celá společnost. Člověk je přirozeně láskyplná citlivá bytost - je to součástí primárního nastavení - stejně jako tep srdce a dech - tyto dispozice jsou vrozené a pro galaktického člověka odpadá nutnost je vyučovat mimo rodinu, protože v přirozeném prostředí je schopen si je tvarovat sám. Externí vliv jiné individuality a tedy jinak nastavené jedinečnosti, je osobní volbou způsobu sebevzdělávání (dospělých), které je postavené na sdílení  a otevřenosti = nelimitované dostupnosti potřebné informační podpory.

 Nutné odstínění efektu UTOPIE je založené na jednoduchém způsobu v přístupu k životu - tj. pohyb v poli dostupnosti a v logických vazbách souvislostí = součinnost virtuálního a skutečného obrazu reality života. Trenažéry možností = modulace schémat a vizí v holografických animacích interaktivního formátu, kde si každý bude moci vytvarovat osobité rozhraní vlastní účasti na tvorbě podpory života, či scénických projektů situačních i abstraktních (uměleckých) schémat. Neomezené kreativní vyjádření a maximální podpora projektů, které nebudou překračovat hmotné prostředky v možnostech konkrétní společnosti - nic se nebude dělat na úkor něčeho jiného. Ovládací mechanizmy (nešvary starých archetypů osobností a maskovací manévry v předvádění nadřazenosti) se spontánně rozplynou s transformací priorit v žebříčku HODNOT - osobnost bude nastavená na vstřícnost v chování i očekávání. Polarizace bude měkkým polem rozmanitosti vyjádřené individuality. Technologie nabídnou jako první verzi cestování interaktivní holografická kina z paměťových galaktických vrstev záznamů - díky plnému přístupu k historii v Galaxii a možnosti dopátrat se podrobností o životě civilizací (nejen té naší) a dalších entit povede k vyvíjení inovací a k realističtějším způsobům prožitků vzdálených projekcí - až k promítání vlastní energetické informační zdrojové matrice do vzdálených destinací. Technologické portály přesunu budou současně automatickou obnovou komplexu těl bytosti člověka (efekt aktivace zdrojové informační mřížky Celistvosti jedince) a tedy kompletní zbavení se nemocí a tělesných dysfunkcí harmonizací energetické matrice života v biotronické síti. Ale i mimo technologickou podporu dojde díky aktivaci DNA k přirozenému prohloubení schopností sebe-léčby a zpomalení procesů stárnutí a ztráty vitality.

  Tyto postřehy jsou kompilací aktuálně vnímaných informačních toků a hra s možnými alternativami posunu v globálních událostech - tedy modulace trendů doby a jejich eventuální rozvoj do vyšších charakteristik. Budoucnost není daná - každým prošlým okamžikem času se její možná podoba znovu a znovu aktualizuje a mění v závislosti na událostech, které se v toku času uplatnily až do své realizace. Navíc - moje optika je osobním úhlem vnímání souvislostí a tímto samozřejmě nějak zkresleným výsledným obrazem možného vývoje. Končí srpen = oktáva HOD-NOT, vstupujeme do vlivu ZÁŘÍ, které je letos obzvlášť zářící a konstruktivní ve smyslu rýsujících se událostí , které by měly znamenat velké změny na naší kolektivní cestě historií....   

aya.jpg