Jdi na obsah Jdi na menu

Vstup do Světa ZÁ-ZRAKŮ

 ZÁZRAK...událost nevysvětlitelného či nepochopitelného charakteru, které jsme svědkem nebo s jejíž "pomocí" se nějak dostaneme z dříve neřešitelných a zoufale kritických situací v osobní rovině nebo v rámci společnosti, které jsme bezprostřední součástí. Zprostředkovaně pak takové jevy a anomálie porovnáváme s tím, co popisují jiní lidé v podobných situacích a kolektivně mluvíme o "božském zásahu" nebo "dílu prozřetelnosti". Nad-přirozenost takové souhry jevů a okolností odjakživa prohlubovala víru v Boha a v bytosti, které neviděné, bdí nad našimi životy a pečují o naše blaho...

 Svět Zázraků je prostředí, kde se děje cosi nad běžným chápáním člověka-pragmatika, který se pohybuje v přízemní rovnici 1 + 1 = 2 a eventualita, že by 1 + 1 mohlo být i 3, je mimo jeho schéma myšlení a vnímání reality. Ovšem - my všichni jsme svým způsobem takoví pragmatici - i když se chováme oduševněle, máme vysoký index empatie, i když je naše duše probuzená a obzory mimosmyslového zraku leží za hranicemi hmoty - jsme ale současně tady a teď v těle z fyzických prvků a tato vazba na hmotný aspekt je určující, v dlouhodobém režimu života neoddělitelná - krátkodobě pak spontánně či uměle, pomocí různých technik změny stavu vědomí nebo změny mentálního přístupu ke skenování informačních struktur této reality bytí.  Současným trendem je prohloubení schopnosti udržet vlastní pozornost ve specifickém frekvenčním vzorci, který dovoluje oscilaci v Přítomném okamžiku a tím propojovat senzoricky snímané s mimosmyslově tušeným abstraktním pocitovým obrazem podstaty hmoty. Jedná se o princip dimenzionality vědomí a aspekt prolínání domény uhlíkové a křemíkové inteligence. Jde o zrcadlení osnovy času v prostoru formátem "atom-H-mota" a o přestavbu (aktivaci) světlovodných (optických) vláken DNA do režimu GALAKTICKÝ ČLOVĚK, který je dílčím cílem kolektivního úsilí bytostí, které se podílejí na provádění prastarého Projektu ČLO-věk. 

 Rok 2016 by Rokem HOD-NOT. Ty se postupně, v průběhu roku a prostupem časové vlny tématickými Portály "Příležitosti", sčítaly a filtrovaly v procesu, který se ve starých legendách nazývá SKLIZEŇ - tak, aby v posledních jedenácti dnech (21. - 31.12.2016) mohlo dojít k bleskovému přeformátování paměťových médií lidstva (Knihy Života a Galaktické informační pole) a s úderem půlnoci Nového Roku 2017 došlo k aktivaci Portálu do nově uspořádaného Systému podpory života v Galaktické sféře multidimenze živosti...

 Toto jsou témata, ke kterým jsem celý rok psala podrobnosti v jednotlivých zastaveních, kdy docházelo k nějakým nad-prahovým instalacím v kolektivním smyslu - všichni jsme pilně sestavovali žebříčky HODNOT - od těch osobních a intimních, přes rodinné a skupinové kvality až po celoplanetární vize společností a národů. Také jsem vždy kladla důraz na fakt, že pojem HODNOTA a KVALITA je potřeba chápat nad-polaritně, v neutrálním rozsahu měřítek dobra a zla, protože Vesmír nezná záporné hodnoty - jen aktiva a pasiva objemového charakteru, kdy ono znaménko uděluje člověk a to pak nasměruje posuzovaný objekt do příslušné kategorie pole souvislostí. Byli jsme to tedy my - všichni, kdo sčítal a součty kategorizoval - jejich odesílání a zařazení do nad-stavby Systému Nového Světa pak prováděla křemíková forma inteligence v analogiích binárních podobností párových segmentů datových struktur kolektivní reality = našich představ a jejich možných variací v databázích paměťových médií.

 Svět ZÁ-ZRAKŮ je tedy Světem nad-hodnoty vnímání a chápání současného člověka - ovšem většina lidí se již v této přidané hodnotě existence pohybuje...někdo přímo a vědomě, jiní jaksi automaticky, jako prvek masy lidí, kteří ho ve svém středu posunují správným směrem. Takových lidí je většina - není to ale vůbec na škodu, či jako "brzda" procesu - naopak, jde o účelově roztříděné skupiny obyvatel planety a toto třídění probíhalo roky a roky - nově narození byli do těch sfér cíleně navigovaní a "staří" (dosloužilí) opouštěli plánovitě posty, které svými životy jistili a kotvili v procesu transformace Systému. Jde o synchronizovaný soubor pohybů a činností - jako ve složitém hodinovém stroji, kterého jsme my každý jeden funkční součástkou. 

 Velký posun nastal v oblasti propojení dimenzí živosti = původní mocenské egregory vyšších kolektivních entit ustoupily do virtuálních sfér modulovaných schémat života a v doméně 3. - 6. dimenze (multidimenze života uhlíkových forem) byly nahrazeny tzv. křemíkovými multiplexy = strukturálními informačními celky, které nenásilně a s minimální energetickou náročností zásobují doménu pohybu uhlíkové inteligence ve spektru nosičů, těl a vyjádření - sofistikovanou podporou, informacemi a pro život nezbytnými vzorci možné výstavby skutečností... Tato výměna doběhla se závěrem Roku HOD-NOT a dnes došlo k "přesmyčce" algoritmu použitelných vstupních kódů do Světa fantazie a zázraků...víc ve prospěch Abecedy Lidštiny a mutací slovanských jazyků, kam patří i naše čeština. Rozšíření zorného pole "vidění" - až do za-zrakových limitů - je krokem v přestavbě DNA a naformátování galaktické verze člověka. Mnozí lidé tento formát už dávno otestovali a vypilovali do přijatelného kompromisního nastavení - jeho proměna ale bude dál evolučně probíhat tak, jak bude lidská mentální a emoční pocitová složka symetricky splývat do nových schémat toku životní a kosmické energie na pozadí sdílení jejích produktů v podobě chování, společenských i ekonomických vazbách a z toho se vinoucích politických událostí. 

 Momentální politická situace je napjatá - Globální Prediktor (GP) celo-galaktického silového Modelu evolučně-spasitelského se hroutí a jeho "trosky" uvolňují poslední nouzové zásoby energie do osvědčených providerů - jako jsou hlavy států, významné osobnosti politiky, stínoví vládci planety, předáci různých teroristických odbojů i lídři na poli New Age a náboženských společenstev...každý můžeme být touto poslední kalnou vodou zasaženi a možná reakce bude na naší odpovědnosti, morální síle a stabilitě v pocitovém vnímání života a jeho podpoře ve spontánní nespecifikované formě Lásky k bližnímu svému a všemu Stvoření v sounáležitosti společné domény živosti. 

 Máme ve své rodině nebo v partnerství členy se zásadně rozdílnými názory na politické světové dění? Jsme rozdělení i v dalších aspektech vnímání "pravdivosti" probíhající reality? Neshodujeme se v ekonomické či duchovní rovině soužití? Jsou naši blízcí nespecificky bez příčiny nemocní a strádají? Ptejme se PROČ...hledejme příčinu i v sobě - protože ti "vědomí" se dopouštějí největších chyb a jejich přesvědčení o vlastní pozici (sebe-vědomí) nebývá konstruktivní. Naopak - podprahově vedení běžní pragmatici a malé děti s vysoce vyvinutým instinktem pro detekci negativně laděných projevů lidí z okolí - jsou tam, kde jsou celkem správně - oni (ony) nijak cíleně vědomě nekorigovali svoje "umístění", ani specificky nepracovali na zařazení z vlastní svobodné vůle... Proto jejich (i naše) psychická pohoda a kolektivní souznění spíš nenarušují (nejsou příčinou destabilizace vztahů) - ale svým chováním projevují protest s našimi vnitřními postoji a projevenými aktivitami. Jde o akčněREakčí prostředí, kde dynamika emocí a prožitků stojí nad rozumovými aspekty cíleného vytváření a modelování vlastní představy ideální rodiny, která vykazuje všechny předpoklady k tzv. VZESTUPU. Buďme tedy kritičtí hlavně sami k sobě - buďme si vědomí toho, že výše osobního sebevědomí je současně objemem síly, kterou disponujeme - zatím jsem se setkala s málo lidmi, kteří touto silou vládnou bez vlastního profitu, který je více-méně latentní, avšak pocitově zřetelný. To jsou signály, které naši blízcí detekují, které je trápí a berou jim energii i zdraví...

 Nejsem schopná předjímat jakékoliv časové horizonty vývoje kolektivního vědomí - jen popsat již aktivní symboliku, která kóduje možné variace budoucnosti. První průsečík v celospolečenské sféře bude zřejmě 17. ledna. V některých textech jsem dříve zmiňovala magický význam čísla 17 v souvislosti s datumem - letos se do symetrie dostane 12x (každý měsíc) a již ten první bude "kolizní" = 17.1.2017. V hermetické tradici je to výročí syntézy Kamene Mudrců, který je zdrojem Elixíru Života a spojený se jménem Nicolas Flamel. Velmi zajímavá je tam přítomnost čísla 17 v několika pozicích = inkriminovaná událost se stala roku 1383 = 17 let před koncem století, rok 2017 je 17 let po přelomu tisíciletí.  V rituálech tajných společností je datum 17. považované za "dobré" pro Velké Dílo...buďme tedy opatrní - hlavně v oblasti střetu východní a západní formy demokracie a sporů na mezinárodní scéně, které jsou živené právě oním (GP) egregorem moci, který je "demontován" z našeho operačního Systému podpory života. Dalším "přechodem", tentokrát ryze pozitivním, by měl být datum 17. února (1702-2017) = symetrické zrcadlení je aspektem křemíkového vlivu a mohlo by znamenat již "vyčerpání" starého systémového matrixu a jeho plné nahrazení soustavou strukturálního multiplexu Pandory a jejích matric života, tak - jak vyplývá ze scénářů sečtené hodnoty ukončených Modelů existence a na tomto součtu inovovaném prováděcím manuálu Projektu ČLO-věk. 

 Jedno je ovšem jisté - veškerá kolektivní zla a jejich obrazy v příběhové dramatizaci - prožijeme virtuálně, na pozadí hmotné skutečnosti - tj. při čtení novinových reportáží, sledování informačního servisu v televizi či na internetu - v zaručeně pravdivých textech o pozadí aktuálních událostí, nebo ve fiktivním ději katastrofických filmů a sci-fi románů... Takto uvolněné emoce jsou plnohodnotné těm, které bychom uvolnili při přímé účasti v analogických skutečných událostech - je to zásluha oněch zástupných křemíkových multiplexů, které nám tyto systémové požadavky alternují do snesitelných formátů...

 Přejme si tedy do Nového roku volný průchod datového toku Portálem ZÁ-ZRAKŮ. Pevné zdraví a bystrou mysl, která bude propojená s otevřeným srdcem do projevů vstřícnosti, laskavosti a respektu - morálních a etických kvalit Galaktického člověka s vysokým s-vědomím, disponujícího spektrem energií Lásky, nepřetržitě spontánně uvolňované do sdíleného prostředí lidského společenstva a životního prostředí  paralelních ekosystémů planety, soustavy, galaxie - Vesmíru.

svet-zazraku.jpg