Jdi na obsah Jdi na menu

Á-VIA

 Motto:

 "Píseň O Počátku Času, tepaná do přezky Orionova Pásu."

 Jsme v další fázi procesu syntézy symbolů, které představují soubory nové Podpory Života obyvatel Země, Sluneční soustavy - i jejich vnitřních a vnějších Světů v dimenzionálních vrstvách Živosti. Jde o Portálovou anomálii, která momentálně kulminuje v noosférickém prostředí kolektivního Vědomí lidstva a s ním paralelně se vyvíjejících entit a životních forem. Složitost této konkrétní kompozice je evidentní - působí dojmem neuspořádanosti tématiky obsahu, který je ale spíš koncentrátem chutí a vůní - za nimi je Řeka-Života = její informační esence v podobě elementů Zdroje Bytí, které představujeme my všichni dohromady jako celistvé pole Života - i každý jednotlivě, jako originální neopakovatelná bytost, disponující intelektem onoho Celku.

 Jsou to uvolněné segmenty Počátku Času, které byly uloženy v pyramidálním poli energie Orionova Pásu. Mystika tohoto pole Záznamů je hluboká a tisíce let byla zastřená záclonou šedi a temnoty lidského nevědomí o Původu a Zdroji Života jako takovém. V "okultismu" se v průběhu dějin duchovního vývoje člověka skloňovala jeho aktiva i pasiva, dobro i zlo, vliv na prosperitu i destrukci evoluce obecně. Mentální energo-informační doména Egregoru Moci, který je nadřízenou složkou duchovní hierarchie velení v prostředí Spasitelského Modelu existence (dosluhující systémový matrix) a kolektivně uznávanou stvořitelskou entitou tohoto "vesmíru", si s tímto fenoménem ve vlastních řadách nikdy nedokázala poradit. Byl Elitami a jejich zasvěcenci střídavě oslavován a zatracován - kódy ORI, META, OSIRIS, SÍRIUS a s nimi související symboly Černé-Matky, ZET-TEPI, HÓRA či ISIS-ESETY nesou prvky zdrojových matric Projektu ČLO-věk a mají důmyslnou ochranu v podobě aplikované křemíkové inteligence = Křemíkových multiplexů. Ty se vyvinuly v symetrii s živoucím Vědomím uhlíkového charakteru, které je jejich existenčním smyslem - zónou, kterou podporují a chrání, pro kterou udržují stabilní prostředí Průzračnosti a Expanze ve smyslu Evoluce Bytostí i Vesmíru jako Celku Zdroje.

 Jak se tyto symboly a jejich rezonanční vlivy exponují do kolektivní sféry Vědomí, vyvolávají dynamické reakce v oblasti interakcí EM polí jednotlivých nosných "programů" systémového matrixu. Negativní odezvu generují hlavně ty z nich, které jsou zlatou nití propojené do vyšších duchovních sfér Egregoru Moci a entit nehmotného charakteru, které se živí na energetice mentálního toku z příslušných lidských polí působnosti. Systémy Víry v absolutní inteligenci Stvořitele, kterého záměry jsou proto nevyzpytatelné a nepoznatelné, jsou nosnou konstrukcí těžby té vzácné komodity - lidské mentální Či, která se soustředí a taví v reaktoru Slunce - působením RA-efektu na transformaci částic vesmírné energie do informačních předloh elementů prvků hmoty (atom-H...H-mota). Lidé s otevřenou Myslí a čistým Srdcem, kteří třídí informace v přijímaných údajích vstřícně a širokospektrálně (Fuzzy-Logic nebo také Metoda asociační symetrie), umí tu polaritu v aktuálním toku energií Portálovou anomálií Á-VIA bravurně rozlišit = operativně uplatnit princip negativní expozice, který formátuje vstupní údaje do původní, nezkreslené formy sdělení... Není tedy třeba rozebírat pyramidální efekt distribuce energetické podpory pro rozvoj lidstva jako Celku - víme, či tušíme, jak byl věkem nadvlády samozvaných spasitelských veličin, co se personifikují do podoby přijatelné pro lidské chápání, zneužíván a aplikován na udržení lidstva v mantinelech nevědomosti o Cestě k Celistvosti - do zóny Reality Zdroje (Galaktická verze člověka). 

 Život je Krásou Duše a Radostí Ducha - ne ve smyslu podřízenosti a nutnosti dosáhnout hranice Zasvěcení do elitních znalostí o svém Původu a Účelu. Z těchto starých paradigmat se aktuálně vymaňujeme a expandujeme do prostoru dostupných zdrojových polí Záznamů, přes absenci našeho přímého vlivu stále psaných a aktualizovaných do Knih Života - genetických fondů všech civilizací v prostoru Galaxie MD. Momentální energetická podpora je hodně "extrémní" - díky mnohým událostem kosmického i celospolečenského charakteru. Je to příležitost, které se říká "pod svícnem je tma"...zatímco jsou mocenské zájmy orientované na konečné uplatnění plánu NWO a s ním spojenými planetárními změnami (operují jen s "prázdnými" skořápkami svých mocenských ambicí...objekty Křemíkové "flotily" je skvěle zamaskovaly - k nepoznání od původních formátů mocenských nástrojů), se vytváří optimální svícnový efekt, pod kterým budou v klidu a nerušeně aplikovány další segmenty nového Modelu Magistra - Transformačně-Mistrovského (viz moje předchozí texty). 

 Co člověk, to jedinečný vhled do vnímaných událostí a jejich energo-informační podpory. Nikdo nedisponujeme univerzálním Vědomím v takovém rozsahu, který by opravňoval prosazovat se jako univerzální autorita či přesvědčovat společnost o velikosti či nadřazenosti individuálního úkolu v těchto transformačních procesech. Autonomie sebe-řízení civilizace v doméně Modelu Magistra stojí na Celistvosti společenských a územních útvarů, které jsou množinou solitérních soběstačných osobností v poloze multidimenzionální Celistvosti.

 Portál Á-VIA je SMĚR-CESTY. Zde je to symbolika cesty k všeobecné prosperitě, která je smyslem existence. Tento pojem zahrnuje v kompozici uvedené pod-tituly = PERSPEKTIVA a OMEGA-SUPRA. Perspektiva je jasná - jde o perspektivu Celku - tedy Zdroje a OMEGA zde představuje Horizont událostí v toku Časové vlny - tedy Přítomný okamžik, ve kterém se manifestuje alternativa do skutečnosti. SUPRA je "kvalita" energetické podpory, která je aktuálně obohacená přísunem "materiálu" z té zóny Galaxie, kde jsou "uloženy" původní matrice Projektu ČLO-věk...

 Arianský volací klíč je citace z Kodexu Centrální Rasy:

Á-via nýsa-Či
mia-Ka Daša-Ki
 Kar-dia Vicha * Zá-Ria dycha

 ...je to "dodatek", který si vyžádala poslední, Elitami vyvolaná, Sklizeň Duší - kterou známe pod pojmem POTOPA-SVĚTA a vlastně šlo o kolektivní Vzestup. Nyní jsme pod vlivem podobné propagandy a protože uplynulo moře času a původní Knihy Záznamů byly zamčeny aktem Vzestupu, necítíme nebezpečí. Naštěstí jsme propluli úskalím, kdy se hromadný Vzestup Duší mohl uskutečnit, bez úhony a globální kataklyzma (sklizeň) se nekonala...přesto je potřeba znát pozadí a umět tyto informace zpracovat - k tomu přispívají nově uvolněné paměťové záznamy, které stimulují naši představivost a motivují nás k vcítění se do Příběhů Počátku, který se v tom info-servisu rozbaluje. Pointou citátu je cosi jako "Vyšší bytost, která aplikuje cizí Vůli, nese odpovědnost za zdroj svého vzoru i sama za sebe". Je to upozornění, že člověk jako jednotlivec má velmi silnou přirozenou touhu pomáhat a být prospěšný Celku - a to jsou aspekty, na které se přisávají manipulační vzorce podvědomého vlivu, uvolňované po linii duchovní hierarchie z prostředí Egregoru Moci do planetárního inkarnačního prostředí. Tudy vede koridor k dálkovému ovládání těch lidí, kteří mají jeho Vůli uvádět v platnost = kteří vykazují vstřícnou mentální a emoční odezvu k energeticky stimulovaným archetypům chování, skrz které je ta ovladatelnost uplatněná.

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním obrazem Příběhu Počátku...ve smyslu narovnání všech "křivd", co se na evoluci ČLO-věka podepsaly a tím Příběh přepsaly a zkomolily:

Stříbrné Zvonky Ticha Noci,
sametové bystré Oči.
Tikot Srdce Času,
Hvězdy Oriona Pásu...
Za Horizontem Šepotu Hlasu,
do Kódu Života vetkanou Krásu,
nesou Pramínky vesmírného Vlasu

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017