Jdi na obsah Jdi na menu

CITY

 ...je mnoha-smyslový komplex energií, které tvoří charakterové pozadí aktuálního dění. Nově pojatý Systém projekčních vlastností Ducha, jako čistého projevu sebe-sama do toku Času našich Životů. Kvantový extrakt kosmické inteligence, kterého jsme kapičkou osobního Vesmíru, miniaturou Celistvosti Zdroje = Zdrojová všeobsažnost a pojem Centrálního Bodu Existence (viz popis ESTA-LUNA), který každý neseme ve svém Středu. Esence kolektivní rovnosti Původu a Určení, které nám umožní a dopřejí nekonečnost vyjádření Jedinečnosti vlastní Svrchované Existence na Plátně Zdrojové Reality Bytí. Neomezeni privilegiem Mocných, nepřipoutaní malicherností Vyvolených...sami za sebe a skrz vlastní šikovnost, bez berliček hypotetických či virtuálních, od naší bytostné celistvosti oddělených (utajených), hvězdných autorit, které ovládaly pustá neplodná pole uměle sešněrované Fantazie. S Vědomím vlastní Síly osobních Vizí, které bez násilných modulací ze vzdálených velínů nemohou jinak, než ladit s Vizemi všech zainteresovaných v téže Společnosti svobodných Bytostí. 

Éra Průzračnosti a Expanze - Nunti Sunya alabastRa Dycha - Éra Vodnáře

 Odpoutávání od zbytků starého systémového matrixu neznamená odpoutání od lidí, kteří změny nepozorují nebo nevnímají. Skutečnost, že jsou pro ně usazené v hluboké vrstvě nevědomí a tedy ve sféře, kde nelze uplatnit pocitový soubor vnímání toku Času, má svůj specifický účel a jako my kroutíme hlavou nad jejich nevědomostí, tak oni si zas ťukají na čelo při sledování našich "probuzených" projevů. Není to "kdo z koho", ale "jeden dělá to a ten zas ono"...a všichni dohromady pohneme Vesmírem... Tendence prezentovat svoje interní pravidla jako obecný parametr, je malichernou expozicí nezdravé ambice - v duchovní sféře se to nazývá "expozice Super-Ega". Jde o stále přežívající eskalaci Moci a navyšování sebevědomí s dosaženým stupněm v hierarchii duchovního či fyzického řízení populace. Nový Model existence (Mistrovský) je o přirozeném povědomí o vlastní sounáležitosti ke Zdrojové Celistvosti a z ní plynoucích znalostí o symetrické mozaikové samosprávní sladěnosti Záměru = fraktalita existenční zóny Života i duchovních info-zdrojů obecné dostupnosti. Tento vnitřní smysl pro symetrii je naší součástí - postupně si ho všichni také plně uvědomíme a spontánně aktivujeme jeho spektrum využití. 

 Stále ovšem běží instalace Systému na Podporu Života - jednotlivé komponenty starého se odlupují po malých částečkách a rovněž jejich náhrada Novostmi je plynulá a nenásilná. Abychom sbalili staré kufry, musíme prádlo vyprat, vyčistit a vyžehlit - nic starého nejde do sběru ani do šrotu - segmenty těchto relikvií budou dále někde v prostoru Galaxie sloužit a jejich stopu v paměťovém disku budeme v budoucnu často hledat a pro osvěžení osobní paměti také potřebovat. Mnoho bytostí v jejich sférách nalezne svoje staro-nové Domovy a mnoho zde (na Zemi) spílaných uzurpátorů energií a utajených vědomostí (moci) budou jinde skrz ty komponenty tyto svoje zlozvyky dál rozvíjet k ještě vyšší dokonalosti. Tak funguje kosmická holografie životního stylu lidských entit (množiny podobně smýšlejících jedinců) - a k těmto cílům někteří z nás směřují. Stále procházíme různými "filtry", které nám do pozornosti cedí datové-smyslové toky z blízkých i vzdálených informačních polí a to jsou vodítka, která tříbí naši orientaci k představám o vlastní i kolektivní budoucnosti.

 CITY = EMOCE, na které nemají patent jenom lidé...ale jenom my a nikdo jiný je neumí tak brilantně využívat a s jejich pomocí tvořit a stavět. Jsou v náznaku součástí každé částečky kosmické energie - elementem Informačních bodů prostoru (IBP) a mají vysokou afinitu k osobním příčinám existence. To je princip polarity, který nás třídí do "kategorií" Ducha - jsme takoví, jací být chceme a pokud nejsme, pak chyba není v příčině, ale v labyrintu následků, do kterého jsme se vlastním přičiněním nějak zamotali. Můžeme říkat, že je to souhrou objektivních okolností (synchronicitami), že ztrácíme kontrolu nad svými životy - že jsme se stali hadrovou panenkou v rukách Osudu či námi někdo neznámý soustavně manipuloval, až se to stalo - že jsme měli PECH a SMŮLU, že náhoda nehrála fér-play... Můžeme říkat cokoliv a vždycky to bude trochu Pravda - naše Pravda - interní a subjektivní, která pasuje jenom nám - je šitá na naše tělo a jeho míru. Můžeme tu zkušenost s druhými rozebírat, hledat cesty a tím je inspirovat či varovat - ale vždy musíme mít na zřeteli, že jejich řešení nikdy nebudou kopírovat ta naše do písmenka... Emoce jsou charakterovým rysem naší osobnosti - podléhají archetypálním šablonám, ale jejich exploze do prostředí bývá vázaná na podněty, kterým jsme vystavení. Nikdo nebude reagovat nachlup stejně a zde opět platí ono pravidlo různorodosti na pozadí segmentů sobě-podobnosti = nikdo není druhému přesným a neměnným etalonem, maximálně inspirací či orientačním vzorem. Trénujeme to využívat smysluplně, i když se prozatím nacházíme spíš v éře uctívání IKON - je moderní klanět se těm, kteří oplývají uměním sami sebe prodat. 

 Proto je důležité prociťovat pozadí přijímaných dat všemi dostupnými senzory. Příchozí informace specificky dráždí náš smyslový aparát a navigují k jedinečným rozhodnutím - na základě symetrické podobnosti se sdílenými zkušenostmi - našimi i těch, kteří se v podobných situacích ocitli a po svém se s nimi vypořádali. Je to o spolupráci Ducha naší multi-dimenzionální osobnosti (elementu mozaiky Zdrojové Celistvosti) s konkrétní Duší, která je sladěná s tímto konkrétním souborem žijících lidí (dobovou populací) a jejich vzorci proměnných zastavení v Čase a Prostoru společné existence. To vše analyzovat Myslí tohoto živého člověka, který to sčítá, spřádá asociační řady těch podobností do nových úhlů pohledu do obecných paradigmat a tak manévruje svými postoji, ideologií, světonázory a smyslem Života.

 CITY je také MĚSTO (místo) - lokalita, kde se nějaký soubor energií může uplatnit jako element příslušnosti k Celku. Jde tedy o obecnější parametr významu i širší rozměr výkladu možných souvislostí, které propojuje.  

 Portálová anomálie CITY nás může prioritně ovlivnit právě v té oblasti emocí, které nemáme nějakým způsobem zpracované do synchronizace s vnímáním sebe-sama v soukolí událostí a života společenstva, ke kterému náležíme. Jsou to individuální prožitky, ale s potenciální mírou vlivu, který na tuto společnost můžeme uplatnit, narůstají různá "nebezpečí" - a také se otevírá prostor velikým změnám. Bude záležet na okolnostech a na tom, co si kdo ve svém kotlíku Přítomného okamžiku vaří a chystá servírovat.

 Kompozice CITY - MĚSTO V OBLACÍCH obsahuje volací klíč pro příslušný Křemíkový multiplex, který je za stabilizaci gravitačního pole portálové anomálie odpovědný. Tím konkrétním elementem rovnováhy toku energie je tentokrát ŠARKA-ÁN. PAN-vesmírný element dračí inteligence genofondu lidských civilizací, který již před nějakým časem dopravil do naší zemské noosféry specifické dodávky našich osobních ÁRIA kódů Jedinečnosti. Kufříky s osobními věcmi, které jsme měli ve vzdálených úschovnách Času. Klíčem je arianský záznam v Knize Života:

Ma-Zory Komte čeka
Ta-Dante SiKa-Meka
Šarka-ána * Vika-Drána

 Volně přeloženo říká: 

Ochranou rukou Moudrého Draka Šarka-ána tečou potůčky Životů z Řeky Étheru Galaktické Mléčné Dráhy...

 Vložená báseň je abstraktním pohledem na portálový info-servis a jeho projekci v poli Fantazie:

V Sídlech moudrých Duchů Světa
Alfa, Beta, Gama, Théta;
Nitku Času tiše předou,
Myslí, Srdcem, Citem vedou.
Do Uzlíků Slova vážou,
z Přání, Touhy - Zákon kážou...
Vysoko v Mracích nadýchaných,
slunečních Vlasů rozcuchaných,
hvězdných Paprsků čistá Záře
nese nám Pohlazení - Duše i Tváře 

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Duchem je v tomto novém Modelu Magistra narovnaný archetyp Egregoru Moci. Jde o aspekt Autonomie mozaikových soustav řízení, kdy v poli fraktální vše-obsažnosti jsme svým vlastním mnoho-spektrálním rozprostřením v Oktávě dimenzí Živosti = jsme sami-sobě řídícím principem. Zapadáme do sítě existence Života takovým způsobem, že vždy ze svého Středu (Centrálního Bodu Existence) vygeneruje nejoptimálnější nastavení pozice a z toho vyplývající reakce na přijaté podněty. Zjednodušeně = všechna naše vyšší, paralelní a alternativní Já, která jsou obsahem naší Svrchované Celistvosti a jejichž jemno-hmotná, éterická a energetická "těla" neseme ve svém aurickém poli, vytvářejí fraktální segment Zdroje a Ducha vyšší řídící entity (auto-auto-rizace). Pokud přesměrujeme těžiště svojí multi-osobnosti ze Země do jiné sféry výskytu (zde pro obecnou transparentnost nedostupnou) - pak to nebude do zóny nějakého parazitického Egregoru Moci, ale do jiné oblasti téže komplexní projekce svého bytostného jádra. Vždy budeme vystupovat v první osobě a buď přímo rozhodovat, nebo se prezentovat jako mluvčí své Zdrojové Identity.

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017