Jdi na obsah Jdi na menu

CLONY

 …otevírání CLONY DNA…

 Proces, kterým momentálně procházíme, je další fází Transformace do Celistvosti Galaktického Člověka. V předchozích textech jsem podrobně probírala jednotlivé etapy – všechny se týkají postupné aktivace příslušných sekvencí DNA a změn v energo-informačním poli souborů genetické výbavy člověka. Žijeme v rozporuplné době – mnoho příchozích informací nás utvrzuje v přesvědčení, že s námi mocní hrajou nečistou hru a z určitého úhlu to je pravda. Mnoho událostí, které jsou součástí plánů Elit, jsou však na pozadí svého významu otáčeny do opačného módu a využívány jako nástroje k urychlení transformačních změn – viz předchozí články k tématu. Každý jednotlivý krok obklopuje specifická elektro-magnetická anomálie, která obsahuje všechny údaje o možnostech vývoje daných událostí v čase, včetně konkrétních zdrojů jejich uvolnění do reality a záměrů do těchto akcí vložených. Protože v energo-informační zóně je polarita nevyjádřená a vsazená do variability dalšího mentálního působení, je v rámci fraktality velmi lehce možné procesy jinak zkompletovat a jejich zdrojové kódy úplně jinak vyložit. 

 Tyto kódy jsou do procesů instalovány s předpokladem přísně účelového vlivu na společnost (populaci) – vychází to z hluboké znalosti archetypálních vzorců chování jednotlivců pod skupinovým vlivem – oni jsou těmi, kdo následně množinou populace „hýbou“ (přes nadkritické hodnoty uvolněné mentální energie). Tímto způsobem jsou do podvědomí skupin lidí vnášeny takové informace, které potřebný vzorec chování navodí a uvolní do celospolečenského vlivu. Tohle je ta skutečná manipulace ze strany globální Elity – cílené vypouštění specifických charakteristik aktuálního dění, které cílové slupiny obyvatelstva přijmou, zpracují a zakomponují do reakcí na události, které jsou ve středu jejich pozornosti. Byli bychom velmi naivní, kdybychom se domnívali, že se to týká pouze mainstreamingu – tj. zpravodajství, která tlumočí oficiální postoje vládnoucích politických stran. 

 Na alternativní mediální platformě je tento zákulisní vliv účelových ideologií Elit mnohem rafinovanější, sofistikovanější a silnější, protože tahle cílová skupina nabídnuté zprávy nejen trpně přijímá (jako je tomu u běžného konzumenta Tv-informačních servisů), ale tyto dále kreativně rozpracuje a velmi rychle rozšíří přes sociální sítě. Elita by byla sama proti sobě, kdyby tento potenciál nevyužila pro své cíle – a ono se to děje, i když tomu většina dotyčných není ochotná uvěřit, či si to minimálně připustit. Orientace v současném informačním chaosu je dost obtížná a to je voda na mlýn temným „architektům“ evoluce, co usilovně pracují na globální rekonstrukci starého systémového matrixu pod příznačným názvem Nový Světový Pořádek, či Velký Reset.

 Ano – jsme „čitelní“ a naše průzračnost je po tisíce let permanentně zneužívaná – protože procesy se samy nerozběhnou – jsme to my, lidé, kdo vygeneruje energii k jejich realizacím a jsme to opět my, kdo do nich vloží příslušný polaritní náboj – a to je ten konkrétní aspekt, se kterým je v manipulacích kalkulováno. Stále nám chybí dostatečná míra sebereflexe (v plošném rozsahu), abychom zas a znovu na tyto systémové špeky neskákali a nebyli sami nástrojem svrabu, do kterého se permanentně dostáváme. Abych jen neplácala do vody – jde o aplikaci negativní expozice do úvah nad podstatou (zákulisím) událostí – dříve, než vyprodukujeme adekvátní reakci. Zda ta reakce bude v symetrii s tím, co událost obsahuje jako záměrně vložený přímočarý návrh (aktivuje konkrétní mentální archetyp chování, který „zajistí“ takový směr vývoje událostí, který Elity potřebují) – nebo zda zapřemýšlíme v souvislostech o následcích postojů, které návrh obsahuje – a konfrontujeme ho s komplexitou našich intuitivně cítěných vazeb na společnost – tj. s energiemi, které nazýváme „ctnosti“ – tyto tvoří komplex toho, co známe jako svědomí. Ono tady, více nežli jinde, platí – že nic není takové, jak se jeví v povrchovém prvním dojmu, a že „věci“ nám ukazují přinejmenším několik směrů – ve škále polarity následného dopadu.

 K výběru toho – pro nás správného – směru, nám může posloužit i případný rozbor kořenů slov a skryté významy sestavených vět, které ze souborů příchozích informací lze vyčíst – tedy v případě, kdy nejednáme zkratkovitě a máme čas se nad tím, co daný impuls obsahuje, zamyslet a zpracovat do souvislostí. Můžeme si rozbory dělat i zpětně a to nám zas přináší výhodu lepší orientace - pokud se dostaneme do další podobné informační zóny. Předpokladem úspěchu je minimální odstup či nadhled – vědomá práce s uvolňováním emocí a mentálním způsobem kultivované prožitky dějů v Přítomném okamžiku = to znamená tehdy, kdy se děje manifestují do skutečnosti. 

 Titulek dnešního článku také nese celý soubor kódů a vodítek. CLONA je zařízení na foťáku a také - v obecném smyslu – něco, co zakrývá pohled – například na podstatu dění, nebo na skutečnou tvář události, apod. V ilustraci přikládám snímek kruhu v obilí, který se zformátoval 2.7.2021 – tento je však pořízený později, kdy původně zelené obilí již uzrálo (kompozice zezlátla). Uspořádání struktury kruhu clonu připomíná – je složená z párů čar (vláken), která jsou spojená příčkami (vodíkovými můstky) – jako je tomu v molekule DNA. Stočení do „šroubovice“ je zde vyjádřeno kruhovým zatočením clony v pozici „uzavřeno“. CLONA obsahuje kód KLON - a ve vztahu s abstrakcí s vlákny molekuly DNA toto koresponduje s „horkými“ údaji o vlivu vakcín, které se objevují ve sdílení na sociálních sítích. To jsou nástroje, kterými se toto „paradigma“ dostává do podvědomí větších skupin lidí, které mají následně „sílu“ jej ukotvit do struktur Kolektivního Vědomí. 

 Takto (energo-informačně = virtuálně) probíhají potřebné proměny v rovině genetiky, které jsou nutné k posunům v transformačních procesech. Potřebnou polarizaci „dojmu“, který v nás takové informace vyvolávají, instalujeme my sami – každý podle svého založení a privilegované orientace v dané tématice – samozřejmě také v závislosti na zdrojích, ze kterých čerpáme a v neposlední řadě i na tom, jak autenticky návrh na manifestaci příslušného vzorce chování prožíváme = zda beze zbytku věříme ve správnost svých postojů a reakcí na dané podněty. Je to pohyb v „Labyrintu Záhad“ a nikdo nemůže poskytnout jednotný mustr na jeho rozluštění – každý jdeme za svým cílem – tyto se pak v množinách podobností sčítají a tak načerpávají (či ztrácejí) energii k dokončení v globálním celospolečenském vlivu. 

 Varianta „zralého“ (zlatého) kruhu CLONY DNA nám dává naději – na to, že proces zraje – že spěje k završení a že je v souladu s řízením transformačních fází, které jistí Křemíková Inteligence Galaktického (Hvězdného) Vědomí. Je to právě tato vesmírná síla, která s pomocí plazmového světla většinu kruhů v obilí, které zaznamenáváme, vytváří. Kód má další variace – například CLO-NA-DNA = toto naviguje do možnosti, že změna DNA nás bude „něco stát“. Osobně jsem přesvědčená, že formát a velikost celních odvodů si určujeme sami – že už to běží, už platíme – někdo dokonce už změnou prošel, jiní jsou ve skluzu, protože soustředí ty prostředky, které se domnívají, že proces vyžaduje.

 Jsme tématicky i časoprostorově v měsíci Lva – čeká nás průchod Lví Bránou a zesílení potřeby kolektivní sounáležitosti. S tím budou přicházet jemné, ale intenzivní emoce – budeme více lítostiví, můžeme cítit vyšší potřebu projevovat lásku – k rodině i národu – k lidem obecně. Budeme toužit ji přijímat a nechat se hýčkat vlnami štěstí, že druh, ke kterému patříme, se nazývá ČLO-VĚK, že disponujeme opravdovou silou jeho Ducha – Lidskostí v komplexnosti, kterou teprve nyní budeme objevovat a vtahovat do své i kolektivní reality.

 Zdroj a popis snímku

 Původní snímky kruhu (zelené)

 clony.jpg