Jdi na obsah Jdi na menu

IRIADA - Portál Prozření

 ...kód IRIS, který je symbolikou Portálu Prozření.

 Vnáší Světlo do temných uliček Pamětí, kde tápeme a bloudíme, abychom načerpali špetky Poznání. Rozpouští obrazce Stínů, které jsme považovali za Temnotu a obloukem jsme se těm místům vyhýbali a vzdávali se tím příležitosti zahlédnout podstatu oné Temnoty - chybnou interpretací jejích kontur pak spřádali všemožné hypotézy a mýty, abychom mohli plánovat strategie k útoku - jak ji porazit. 

 Jde o schémata chování v uměle sesnovaném prostředí Života, kde se Zlo a Temnota staly nezbytností, motorem vůle žít, motivem vlastní angažovanosti se ve prospěch společenstva, kterého jsme aktivní součástí. Naprostá většina bytostí, které si naprogramovaly (byl jim naprogramován) do Duší plán vlastní existence v inkarnační vrstvě Vesmíru, mají jednotný motiv, který jim určil jako paradigma řídící faktor naší sféry Života. Tím faktorem byla (a pro mnohé stále ještě je) autorita personifikované entity Boha-Stvořitele, který v modernějších verzích nabývá podobu Otce a Matky = božských rodičů, tvůrců Vesmíru a nejvyšších bytostí Veškerenstva. Takto se realita upravuje na bitevní pole. Jen to, co je skrze mluvčí persony Egregoru té božské dvojice, která je archetypálním obrazem primární duality vesmírných principů bytí, aktuálně tlumočeno jako relevantní ideologie, to je "dobré" - a to, co se do jejího rámce nevejde, je "zlé". Věčný souboj s Temnotou nepoznaných variant existence, které řídící paradigma nepodporuje, protože ohrožuje samotný základ naprogramovaného smyslu Života - a tím je v intencích popisované reality BOJ za osvobození. Pokud nabude Temnota jiný význam, ztratí se smysl onoho boje a zástupy bytostí, které mají na tomto paradigmatu postavené programy inkarnace, ztratí pevnou půdu pod nohama. To je motivace služby lidstvu, aktivní projevy vyvolenosti a spasitelství ve stádu obyčejnosti a opodstatnění pro neustálé tvarování společenstva do té podoby, kdy optimálně splňuje požadavky, kladené na její efektivní realizaci.

 Jsou to vzorce a kódy programů starého systémového matrixu, který se nazývá hierarchickým spasitelským modelem evoluce bytostí. Zakořeněné a zakotvené šablony možné personifikace vyšších vůdčích entit pak specifickým způsobem tvarují osobnost a charakterové vlastnosti člověka, který hloubkou své víry v moc té řídící entity dokáže aplikovat její vůli a záměry ohledně správy množin jednotlivců, které tématicky tvaruje k obrazu svému. Tyto aplikace představují celou škálu eventualit chování a vyznačují se širokou paletou dopadu na společnost jako takovou. Vždy záleží na potenciálu providera vzdálených přenosů Moci a tyto jsou od nejjemnějších tónů kouzelných fléten, kde faleš zaslechne jen hodně citlivý "sluch" - až po drastické a kruté manifestace sebeklamu ve smyslu ztotožnění s tím bohem-stvořitelem a fiktivní iluzí nepostižitelnosti jakýchkoliv projevů chování - viz příklady psychopatického jednání, které je hojně zastoupené v mnoha oblastech struktur řízení společnosti, v politice, v náboženských i sektářských skupinách - jde o téměř běžně se vyskytující efekt toho koktejlu projevených archetypů systémového paradigma. Nezáleží tedy příliš na nuanci daného projevu, ale na jeho zdroji a na motivacích, které ve svých nositelích navozují - na potenciálu, který se tam skrývá - je latentním nebezpečím pro každého, kdo s takovou ideologií přijde do kontaktu a projeví zájem se do těch schémat ponořit a čerpat tam životní filozofii či podporu svých nenaplněných ambicí.

 Je to prostředí, kterému velmi nahrává současná světová scéna, kdy úroveň sdílení dat a možností, které skýtá internet a sociální sítě, vytváří podmínky pro manifestaci Moci. Globální sdílení informací = nástroj, na který se "čekalo", aby se mohla plně rozvinout Éra Průzračnosti a Expanze, která aktivuje ty změny v kolektivním Vědomí, co jsou potřebné pro instalace novostí, nezbytných pro Transformaci člověka do Galaktické multi-spektrální formy vyjádření. Tentýž nástroj podporuje i ty síly, které "kopou" za vůdčí entitu starého systému uplatňování Moci. Taková je realita a tyto sféry vrhají svůj vlastní Stín - jedna "stíní" druhou a v průniku je Temnota. 

 Portálová anomálie IRIADA vytváří optimální rozhraní pro možnou integraci Stínu a Temnoty, které se v něm hromadí. Je to o změnách úhlů myšlení a otevření se proudu Novostí - je to Světlo, které není ani božské, ani řídící = nepochází ze zóny, kterou ovládá entita systémového Egregoru Moci. Je to především Odvaha - čerpat z vlastních Zdrojů Síly (moci), které stojí a leží na pozici, kterou si ve společnosti najdeme tím, že zapojíme jak intelekt, tak celou intuitivně pocitovou škálu prožitků daných vlivů na naši osobní realitu. Když začneme konat sami za sebe - bez nakopírovaných schémat chování, která jsme přijali od svých předloh, ke kterým vzhlížíme - aniž bychom kromě citu také přemýšleli, pak nám do Života budou přicházet ty příležitosti, kdy budeme moci plně uplatnit vnitřní touhu pomáhat - bez nutného doprovodu prezentace a sklízení obdivu, na kterém bychom byli závislí,  bez kladení důrazu na svoje mimořádné postavení ve středu lidstva, které překračuje obvyklý rámec možností běžného člověka. Je to hlavně o hledání inspirací a podnětů k nápadům pro výstavbu vlastního smyslu života, kterým budeme již jinak prezentovat svoji originalitu - jako navrhované způsoby užití energo-informačního servisu z Jednotného pole sdílení, aniž bychom někoho přesvědčovali o nutnosti (či dokonce o životní nezbytnosti) nás kopírovat nebo si nás brát za neměnný vzor.

 O tom je momentální energetické pozadí běžících skutečností. Kódování IRIS používám ve svým textech velmi často - má pro instalace komponentů nového Modelu evoluce (Modelu Magistra) specifický význam - je to široká škála možných vhledů do těch dříve temných uliček v Knihovnách Života.

 Do Portálové kompozice vložený volací klíč:

La'Mia Bela SinTaši
Druga čema Viana-či
LonGa GaMa * Dracha Dama

 je úryvek z Kodexu Jednoty Centrální Rasy. Té, která je původní genetickou matricí pro evoluční cestu Člověka a která do jeho DNA kódu vložila Sílu Ducha kolektivního Smyslu Života. Ducha Vize o Bytí, založeného na poznávání nových možností naší cesty vesmírnými sférami - na hledání takových řešení životních úskalí ve Světech existence, která uspokojí touhu měnit zónu osobního vlivu a tím napomáhat měnit i tu kolektivní, kterou nazýváme Vědomí inteligentního projevu Života. Ducha, kterého se násilím chopil parazitický typ závislé formy Živosti a použil jako nosnou sféru pro rozvinutí svého válečného pole. Takto člověka překoval k obrazu svému a z takového obrazu se nyní vysunujeme do zóny Svobody sebe-řízení vlastní Cesty Životem. 

 Egregor Moci - v naprosté většině jsme všichni jeho perem na-psaní a jen na nás záleží, zda se konečně dokážeme přečíst a obsah přečteného též chápat - v souvislostech a důsledcích.

 Je to Volba

 Zda setrváme v sebeklamu o původu Smyslu Života, který ovšem není naším vlastním Smyslem, ale byl nám implantován jako Program, který neseme v Duši a skrz který jsme se vdechli do tvořivé sféry Vesmíru. Nebo zda dovolíme své intuici a intelektu se osvobodit ze vzorců božských paradigmat vyššího externího vedení. Pochopení funkčnosti základních principů fraktality, dimenzionality a polarity je cesta k formování nového vlastního Smyslu Života a ke spuštění transformačního přeskupení do formátu Galaktického Člověka. Člověka, který je součtem svých předchozích verzí - miluje a ctí Život jako Fenomén Existence - Přírodu ve vrstevnatosti Živosti, je Praktický a Moudrý v projevu i prožitku Přítomnosti - své i ostatních - je spektrálním aspektem Duchovního potenciálu multi-osobnosti všech svých alternativních a paralelních JÁ - je Celistvou Entitou Svrchovanosti Zdrojové Reality, kterou nese v sobě. Ona je jeho součástí i motorem - a naopak - každý jeden z nás je střípkem mozaiky, která součtem tvoří Zdroj a jeho profilovou Realitu, tj. chápe Zdroj jako neoddělenou součást sebe-sama a vnímá jeho aspekt jako svoji integrální náplň, skrz kterou hodnotí příčiny jevů a na jejichž poznání umí předjímat rezonanční efekt reakcí - vlastních i těch, se kterými vchází do kontaktu.

 Kód obsahuje tyto významy:

IRIS je Bránou Tušení
IRIS je Kouzlem Myšlení
IRIS je Nádechem Obrody
IRIS je Vánkem Svobody
IRIS je Láska k Lidem věčná
IRIS je jemné Probouzení ze Sna

 a je nápovědou k dalším významům použitého kódu - některé jsou abstraktní a uchopitelné jen asociačně - vhledem do podstaty, které je naše momentální hmotná forma nedílnou součástí. Některé jsou zřejmé a díky jazykové rozmanitosti sdělení ve slovech také inspirující - k odhalení dalších, které se do přehledu nevešly.

 P.S. Transformace kolektivního Vědomí je o změně Paradigmatu - nově poskládanými asociačními řadami si vytváříme inovace starých axiomů a vzniklé řady na sebe navazujících logismů konfrontujeme s pocitovou a prožitkovou intuitivní složkou Vědomí. Tento způsob zpracování podnětů se nazývá fuzzy-logika - nestojí na odbornostech a výšce zkušeností v konkrétním oboru - stojí na prostém připuštění faktu, že jedna plus jedna nebývá vždy dvě, ale občas je výsledkem tři = součtem dvou různých aspektů Života vzniká třetí, úplně nový Život - je to základní Rovnice Vesmíru (JEDNA = JE-DNA). Pohybujeme se v realitě, kterou podporují dva systémy existence - mají společný slovník a pojmový rejstřík, společná paměťová média i stejné zákonitosti vztahů sil a principiálních vazeb. Je to na našich schopnostech využití celého spektra dostupných rozlišovacích soustav smyslů a intuitivních možností vcítění a vhledu - jak se v takovém "podobojí" zorientujeme a jak dokážeme udržet směr, který vede k progresivitě. Ty cesty nebývají dlážděné zlatem - ale je pravdou, že po těch zlatých se nám kráčí nejpohodlněji. Měly by to být jiné hodnoty, které nám budou navigací - a ty leží v morálním centru svědomí - tak, jak je určující pro galaktický formát člověka. Součet ctností, který je naší paletou inteligence - emoční i rozumovou, samotvořící a chápající cokoliv příchozího jako přínos do barevného spektra Bytí.

 800px_colourbox24860315.jpg