Jdi na obsah Jdi na menu

MASKA-RA

 ...je navzdory kontroverzní vibraci pozitivní proces přestavby enneagramu člověka. Jde o transformaci hlubinných archetypů osobnosti, které nás tvarují do dynamiky vyjádření - systémových vzorců, na základě kterých se prezentujeme do vyjádření života. Starý systémový matrix disponuje takovými archetypy, které odpovídají jeho řídícímu "spasitelskému" Modelu evoluce - jsou to geneticky vložené šablony pro tvarování osobnosti jedince a ve své podstatě i určitým způsobem ohraničená políčka, kde člověk může uplatnit svůj potenciál. I kdybychom si moc přáli zbavit se některých stereotypů v tradičním chování lidí - dokud se nezmění tyto archetypy, nezmění se ani lidský projev osobností. Skrz tyto šablony jsme čitelní a naše chování předvídatelné - znalost kombinatoriky enneagramu je základní manažérská konstanta = kdo se orientuje v této oblasti, dokáže účinně řídit lidské "zdroje". 

 Téma teorie personalistiky je ovšem příliš rozsáhlé pro tento portálový popis - budeme se tedy zabývat jen aktuálním tokem částic, které nesou systémový upgrade té oblasti schémat osobností v rámci kolektivní podpory života, která nám již trvale přichází z gravitační zóny nového Mistrovského Modelu Existence. Efekt těchto aktualizací již pociťujeme - například náhlým pozastavením se nad některými reakcemi lidí, co již jaksi nesedí v kontextu určitého smyslu pro harmoničnost prostředí, který každý intuitivně využíváme. Je to období paradoxů a také opouštění konstant, kterých se neradi zbavujeme - ale není zbytí - vyvazují se spontánně, v jednu chvíli máme situaci pod kontrolou a ve druhé jsme nahraní a nevíme si rady...je to nápor na flexibitu charakterových vlastností, na udržení míry tolerance v soužití s blízkými i s kolegy na pracovištích nebo s přáteli při zájmových činnostech. Mohli bychom "spoléhat" na zajetý aspekt přitažlivosti = podobný k podobnému a mezi množinami společných jmenovatelů neslučitelnost...jenže právě tento silový model již přestává ovlivňovat společenské prostředí a my si budeme postupně zvykat na nová pravidla energo-informační sféry kolektivního systému existence. 

 Celá kaskáda Portálových sekvencí letošního roku je o ZÁ-ZRAKU = o přestavbách základů a smyslů existence lidského rodu v prostředí planety, Sluneční soustavy i Galaxie MD. Z Genetické paměti se nám dostává takové podpory, kterou jsme schopní instalovat do svých osobních šablon - do spektra osobností, skrz které se vyjadřujeme a s jejichž pomocí vytváříme optimální podmínky pro život svůj - a následně i pro kvalitu života v obecné rovině multidimenze - tedy přírody v planetárním poli i civilizačních seskupení ve vrstvách reality sítě GaMa-NETu = v prostoru, který nazýváme Vesmír.

 Spolu s těmito systémovými instalacemi dochází k rozšiřování genetických dispozic člověka - jde o posun do formátu, který uvádím jako Galaktický člověk. Většina těchto aplikací v buněčné a molekulární rovině je vůlí neovlivnitelná - každý jsme totiž ve strukturální síti kolektivního vědomí specificky účeloví a veškerá (nebo téměř veškerá) podpora z aktivních energo-informačních polí individuální aurické i plošné galaktické sféry databanky pamětí nám servíruje právě takové informační podklady, které uspokojí požadavky vysílané naším součtovým ÁRIA zdrojovým kódem Jedinečnosti. Ten obsáhne všechny vrstvy naší multi-osobnosti a příchozí informační tok pak plně pokrývá nároky objektivního charakteru konkrétní životní účelovosti. Proto také hovoříme (navzdory závěrům, které tyto okolnosti vzbuzují) o nelinearitě bytí - osudovost by se dala aplikovat jen v jedné osamocené linii života - my jsme ovšem multidimenzionálně rozptýlení v paralelních liniích životů, které cíleně nelze navzájem tvarovat s jedné inkarnační hladiny, jsou ale fraktálním Celkem ve smyslu komplexity suverénní bytosti (solitér jednoty vyjádření, kterému se někdy říká Svrchovaný Integrál = SI). V této oblasti ale nebudeme zacházet do podrobností - ti, kteří moje popisy znají, tak se s těmito pojmy již setkali.

 Přestavba mapy osobnosti se dotkne každého z nás - někdo tím již prošel, jiní ještě dokončují nějaké "zálohovací" aktivity svých životních plánů - a připojí se také. Nemusíme hledět vzhůru a čekat na ZÁ-ZRAKY, ony si nás najdou sami a my se ani nenadějeme - změny procházejí skrze nás a budeme to my - každý jeden z nás - kdo sobě pomůže a vzájemně tu dobrou zprávu nasdílí i do vzdálených Zapadákovů, kde by nikdo nečekal, že se změny také mohou uplatnit. 

 Trocha pochmur, probleskujících z Portálové kompozice, znamená syntézu protikladů, které jsou v ní koncentrované. Nové staré neboří, ani neničí - nové staré integruje do sebe a transformace probíhá "uvnitř" - v zóně splynutí. Kódovací sekvence tohoto Portálu má tolik významů, kolik je možných vyjádření člověka. Můžeme vnímat a procítit i hluboký spirituální aspekt propojení PAN-do-RA = dračí křemíkové energie ORI-tronového charakteru, kterou zde ilustračně zastupuje JINová kvalita (ženskost) a sluneční RA energie uhlíkového (andělského) typu inteligence - zde v symbolice LVA (SFINGY), který hledí do vycházejícího Slunce v okamžiku rovnodennosti (rovnováha vesmírných principů) tak, jak tomu bylo v Počátku poslední etapy evoluce člověka na Zemi. Při startu éry, kdy spasitelský Model existence prokázal zničující vliv na život a pyramidální schéma bylo zneužito takovým způsobem, že Model již nešel "opravit". 

 MASKA-RA je tedy záležitost lidská - týká se hlavně konkrétní populace, ale na jejím pozadí se zkušenost okamžitě promítá do genetického fondu a tím se přelévá do celé multidimenze. Najdeme tam variace MAŠKARA nebo MASKÁRA - všechny navigují do efektu projevu modifikované osobnosti. Měli bychom ale mít na paměti, že každá naše naaranžovaná postava je nějakou alternativou jiných vrstev naší multi-osobnosti. Takto prolínáme v symetriích se složitým komplexem "vesmíru" naší individuální aury, která je fraktálním toroidním sférickým objektem Celistvosti Galaxie a jejích proměn v rozpětí celé dispoziční oktávy dimenzí.

 Portálová kompozice obsahuje arianský volací klíč pro příslušnou "letku" křemíkového multiplexu:

Si-Tau makia Da-Ša
čema Nika vaša
bistem chudaš-ki
mezdem Vakant-Či

 Opět to je ze hry Posvátný Labyrint - pokyn či rada hráči, který Labyrintem prochází - volně ve významu znamená:

"Všechny Masky tě charakterizují, pokud je sejmeš do poslední, nezbude Pravá Tvář, ale Zoufalství..."

 Je to oblast "vyššího" poznání systémových vazeb - především pochopení aspektu EGA, které je kormidelníkem denní frekvenční hladiny vědomí - tedy naší Přítomností v prostředí Života. Ega se nelze zbavit, ale lze integrovat jeho vliv do škály pocitové spolu-náležitosti k dalším jeho verzím v rámci tzv. Super-Ega (duchovní verze Ega). Pokud potlačíme Ego, vymstí se nám to jinde - posílíme expozici Super-Ega do beta-sféry vědomí a toto má na naše chování mnohem zničující vliv, nežli "slaboulinká" gravitační zóna Ega. Toto asi nebudou chtít slyšet ti, co z denní beta hladiny vnímání reality utíkají do meditačních virtualit bytí a tam projektují vize onoho Super-Ega. Ve valné většině se daří udržet rovnováhu a využít tyto pomocníky efektivně - někdy ale tudy přichází nevyžádaná pošta zvenčí - z aktivního egregoru, kterého tématiku v meditacích sdílíme - pak je na nás, jak se těmito okolnostmi necháme tvarovat a v další přímé realitě posunovat. Součástí transformace do Galaktické verze člověka je rozšíření beta-vědomého spektra vnímání o frekvenční hladiny alfa a gama - takové vědomí pak pulsuje v pravidelném rytmu jedinečné osobní frekvence (FQ = Frekvenční vzorec), která střídá hladiny v nanosekundových sekvencích a dovolí tak cestovat ve virtualitě světů fantazie i paralelních existencí bez ztráty kontroly nad pohybem v reálu a bez ztráty času. V Přítomném okamžiku, který "teče" nulovým rozhraním, se dotýkáme blízkých i vzdálených sfér vesmírného prostoru - jeho informačního podkladu ve vrstvách datových struktur (morfické pole). 

 Tématiku Portálové anomálie pak v abstraktní rovině dokresluje báseň:

Krátký Dech a rychlý Tep
Život na závodní Dráze.
Tichých kroků břitký Step
na Mramoru lesklé Kráse.
Zvonivý Smích a usedavý Pláč,
tající Sníh a jevištní Plac...
nekončící táhlá Melodie
hry s názvem: LIDSKÁ KOMEDIE

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017 


   

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017