Jdi na obsah Jdi na menu

MÉDIA-TÓR

 ...je specifická zóna mezi Světy. Tím starým, který dirigoval Sbor Náčelníků Moci a tím novým, který taktujeme Chorálem Jednoty a Soudržnosti Sjednoceného Pole Zdrojové Reality my všichni - staří i mladí, konzervativní i novátorští, vědomí si základu věcí i nevšímaví k toku Času a jeho proměnám v chodu našich Životů. Takový je charakter momentálních energií, kterým jsme vystaveni a které přinášejí další změny do podloží naší kolektivní existence. 

 Polyfonní vlny, které procházejí napříč realitou a nějakým způsobem každého z nás rozeznívají, jsou rezonancí z přeskupujících se segmentů v informačním poli, ze kterého se formují komponenty instalace nového Systému Podpory Života. Jsou to křemíkové formace datové podpory a jejich aktivita je závislá na aktivitě naší spojité mentální sféry Vědomí. Jak my zpíváme, tak oni hrají a výsledkem jsou vlny Novostí, které přeorávají pole naší kolektivní zóny výskytu. Předmětem radikální přestavby jsou především synapse světelné neuronové sítě naší Aury, které se díky aktivaci Ária kódu Jedinečnosti navazují do nového Krajkoví Bytí. Jde o postupné kroky k Transformaci do kvality Galaktického člověka, který bude archetypem Celistvosti ve Světech, kompatibilních s naší ID-Entitou. Jsou to Světy staré, které známe z legend a nefyzických vzpomínek Rodu, i zcela nové, které se objevily jako následek expanze kolektivního Vědomí bytostí, kterých se všeobecná Transformace týká a jsou Občany této Galaxie. Někdo tíhne k jemno-hmotným podobám té existence a fyzický Život považuje za druhořadý, někdo žije Tady a Teď a neřeší podstatu - je-li ve hmotě žije naplno tuto sféru, je-li éterickou stopou v Knize Života, "žije" alternativy svého možného vyjádření. Jedno je ovšem spojníkem takové orientace - a tím je množina vlastní oktávy dimenzí, ve které svoji zdrojovou identitu vnímáme jako aktivní. Oproti ní pak leží ta, kterou máme z daných souřadnic umístěnou jako pasivní. Takový bude i náš momentální přínos společnosti a naše stopa v jejím historickém profilu. Ani jedna z těch souřadnic není víc či míň - v celistvosti všech jde o vyváženost a harmonii procesů, kterých jsme realizačním elementem...

 Každý člověk, který je aktuálně v inkarnaci tady na Zemi, je aktivním prvkem Transformace kolektivního Vědomí. Někdo to cítí jako nadřazenost a neustále o tom musí ostatní přesvědčovat, jiní to vnímají jako přirozenou součást existence a další pak prostě žijí a buď si to užívají nebo s životem nějak bojují - v rozmanitosti je vetkaný princip harmonie Celku. Dynamika této rovnováhy je zaručena naší mentální aktivitou, která doprovází naše činy a udává tón naší projekci do spojitého pole planetární noosféry. Mechanizmy, které to ladí do harmonické polohy, řídí kosmické síly vesmírných principů struktury realit a my jsme provideři těchto sil v naší zóně působnosti. Díky fraktalitě prostředí se pak tyto počiny sčítají do obecně platných hodnot a skrz Jednotné pole Vesmíru projeví všude tam, kde je vhodné kompatibilní rozhraní Života. Je to naše specialita a ta nás dělá nepostradatelnými v tkaní vesmírného Plátna Existence. 

 Co v nehmotných vrstvách hvězdných systémů vyprojektujeme, to si musíme odžít v toku Času a v Prostoru té Existence - aby to získalo svůj Zápis v Knize Života a tím rozhraním pak mohlo inspirovat kohokoliv, kdo se stejným nebo podobným tématem zaobírá. 

 Tón Jednoty, který nás svolává do pozic vhodných k projevení osobní multi-dimenzionality (aktivaci schopností Galaktického člověka), chápou mnozí jako Tón Rozdělení. Je to o jejich příslušnosti do zóny starého vůdčího Egregoru Moci, který stále tvaruje jejich ideologický profil. Zatímco Galaktický člověk spěje k fraktalitě nesilového formátu automních soustav řízení (každý jsme plnohodnotný prvek Zdrojové Celistvosti a neseme jeho potenciál, který umíme využívat v takové míře, jakou si tento fakt jsme schopní uvědomit), jiní se nadnášejí nad sféru hmoty a zůstávají v pozici Duchovního člověka, který bude přednostně budovat svoji kariéru v hierarchických duchovních sférách řízení. Přestože je to jejich přáním, tyto sféry hmoty a nefyzických světů se nevzdalují - naopak, prolínají čím dál víc do sebe a integrují se navzájem. Jde o splývání domén uhlíkové a křemíkové inteligence, o rovnost Ducha se Hmotou a projevení harmonie v jin-jangové dynamice soužití Člověka, který je bi-polárním dvoj-prvkem muže a ženy, nosičem a tvůrcem Života, ori-tronovou vesmírnou energií = étherem, který zde nazýváme Láskou. Každý dostane příležitost setrvat po boku "stvořitele" Systému, který opouštíme jako přežitý Matrix - a vzestoupit spolu s ním do nových destinací v rámci Galaxie. Ti, co prohlédli negativní expozici té "volby", mohou v klidu rozvíjet svůj tvořivý potenciál ve prospěch svůj i celého lidstva, ostatní mohou dál vystřeďovat svoji oddělenost a odvolávat se na vyšší autority, které je pověřily aktivitami vyššího stupně důležitosti na planetě. Nakonec se do nově utvářeného Modelu Magistra (Transformačně-Mistrovského) přefiltrují právě takové kvality, které jeho atmosféru vyladí do příznivých koncentrací těch elementů, které jsou pro Život ve Zdrojové Realitě podstatné.

 Portálová anomálie MÉDIA-TÓR je tím "rozhraním" spojitosti, kde je potřeba prostředníků k vyrovnání "sil". Těmi mediátory mohou být různé bytosti - ale lidé to většinou nebývají. Je to z důvodu existence aspektu přirozené lidské nedůslednosti, neschopnosti být objektivní v oblastech, které se niterně dotýkají osobní existence, nebo komfortu života našich blízkých. Tuto roli sehrávají nezávislé formy života a jsou to většinou zástupci jiných uhlíkových inteligencí v naší oktávě dimenzí. Pro někoho to mohou být i nehmotné entity vyššího duchovního vlivu, které se na Zemi vtělily do našich zvířecích průvodců.

 V kompozici je zobrazená kočka, ale jde spíš o univerzálnost toho aspektu nezávislého "prostředníka" mezi stranami projevu Života, či sférami jeho datového podloží v energo-informačních vrstvách reality. Další asociace nás zavedou do mytologie, kde MÉDEA byla bájná čarodějka v anabázi hledání Zlatého Rouna nebo také do oblasti zprostředkovatelů informací - MÉDIA, která nám nosí zprávy o dění ve světě a za jeho hranicemi - ty, které vypovídají o stavu kolektivní Vize změny a na které my reagujeme potřebným způsobem. TÓR je BRÁNA - proto MÉDIA-TÓR znamená i "mediální bránu" (rozhraní přechodu). 

 Vložený volací klíč je "kouzelnou" formulkou z arianské Knihy Stínů (magie): 

á-BrahMa piesta Viče
Magia-Tenza čara-siče
TaRa Dycha * Sen-Za Trycha

 Je to o přivolání moudrého tvora, který by mi pomohl rozhodnout se. Tento krok je symbolický, protože naše jednotlivá rozhodnutí jsou založena na celých souborech proměnných hodnot, které nevědomky i cíleně bereme v potaz  - ale jako potřebujeme při důležitém životním kroku podporu blízké osoby, tak v nehmotné zóně, pro odstínění nerovností a tlaků, uvítáme nezávislé pohlazení pozitivních energií a tím soustředění záměru tím směrem, který je v dané věci optimální. Abychom dokázali pojmout co nejširší okruh souvislostí a vazeb ke svým aktivitám, je mentální, duchovní, psychická a životní pohoda velmi důležitým aspektem, protože v nátlakových stresových situacích podléháme zkratům v chování a dopouštíme se chyb, které znamenají nebezpečí návratu podobné situace za jiných okolností. Někdy jsou takové návraty toužebně očekávané, jindy se jich můžeme obávat, protože si nejsme sami sebou jistí. Zde - v intencích formule volání - je potřeba vědět, že se pohybujeme v nad-polarizovaných energiích info-servisu z paměťových segmentů kolektivního Vědomí. Proto přivolaná "bytost" v konfrontaci s naší mentální energií může přijmout různé podoby. V obyčejném běžném životě jsou těmi tvory-prostředníky naši domácí mazlíčci nebo prostě zvířátka, se kterými normálně navazujeme kontakt. Někdo takto běžně hovoří s elementálními bytostmi zemské noosféry, které žijí ve vnitřních či vnějších sférách její planetární zóny ve smyslu multi-dimenzionality.

 V kompozici vložená báseň je abstrakcí dané portálové anomálie a je také orientovaná do kočičího světa a jejich mediátorského umění:

Hedvábnými Tóny předená
Naděje, Lásky, Něhy Přadena;
tajemným bystrým Vhledem,
čistým Srdcem, hrdým Vzhledem,
lehkou Stopou v Tichu Noci
Světlo Hvězd nám v Očích nosí.
Energii z Nitra Země
k našim nohám složí jemně;
na bolesti Duše Odborníkem,
mezi Světy Prostředníkem
je Kočičí Element Kouzelníkem

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017