Jdi na obsah Jdi na menu

ORI-GAMI

 ...je další fází sekvence otevírání Portálu DIO-RÁMY.

 Podobně jako obsah pojmu "dioráma", je i "origami" symbolikou techniky zobrazení reality. V uměleckém smyslu je to podání zprávy o vnitřním schématu vnímání Světa. Jde o filozofický náhled na aktuální tok energie a informační servis, co nese.

 Pohybujeme se na "staveništi" nového Modelu existence, který stojí na zcela jiném souboru Podpory Života. Za sebou zanecháváme starý formát evoluce - systém, který v intencích "matrixu" přestal splňovat svůj původní účel a stal se nám velikou přítěží. Přesto stále většina lidí tvrdošíjně odmítá opustit potápějící se loď a ještě to tedy bude nějaký čas trvat, než se nový Model Magistra rozvine do plné funkční podoby. Jsou to aspekty našeho kolektivního Vědomí, které určují tempo a posloupnost kroků nových instalací - a přestože existuje rámcový Plán v zóně Projektu ČLO-věk, okolnosti se vyvíjejí v Přítomném okamžiku a nic, co je Živé, nelze nalinkovat do otrockého schématu trpných následování nějaké osudovosti či dogma předpisu. Přesto se nás takové "linie" neustále snaží tvarovat a posunovat na šachovnicích Bytí = jsou to vlivy Globální Elity Moci a různých duchovních proudů ideologie, která jim napomáhá prosazovat Vůli nadřazeného Egregoru "stvořitelských" energií. Proplouváme tím "smetištěm dějin" a jsme chtě-nechtě kontaminovaní...dotýká se nás každý projev Života obecně, i když se snažíme ty dotyky eliminovat a vyhnout se jejich působení. Máme smíšené pocity a jednou z cest nastolení symetrie s proudem doby je vyměnit odpor za zvědavost - místo Zad ukázat toku Času Tvář a číst ta "poselství", kterými k nám Procesy hovoří. Pochopit, že jazyk není zdrojem, ale prostředníkem - že nechuť porozumět není vadou souboru událostí, ale naší interní neochotou hledět do sdíleného prostředí vstřícně a se zájmem o příčiny těch dějů, které bývají očím skryté, leč existují a my bychom se o jejich potenciál měli zajímat. Přehodit "střednost" ze sebe na ohniska událostí a epicentra Novostí, které přeorávají naši osobní i kolektivní realitu a nečekají...nečekají až se rozhoupeme. Můžeme být lodičkou, která se vydala napospas Vlnám, ale můžeme být i korábem, který má vlastní kormidlo i navigační systém. Je to naší osobní volbou - jak se k realitě stavíme a jak podrobnosti o její proměně zakomponujeme do svého úhlu vnímání existence jako takové...

 Pokud překypujeme bolestí a Svět naší osobní podoby Života je k nám otočený rubovou drsnou neopracovanou šedou plochou - pak i naše postavení k okolnostem Doby budou přesně taková. Nic nám nebude dost dobré, protože vnitřní "shnilost" přetrvává a my ji ničím nepřetlučeme. Všechno bude mít nepřátelskou tvář a naše iluzorní fikce budou eskalovat nad tyto "realistické" obrazy Života. Budeme se ztrácet v absurditě Bludiště umělé nadřazenosti, kterou se snažíme vyrovnat nerovnosti a nakonec se nám zhroutí - jako domeček z karet. Proto budujme na pevných základech, které nás vynesou do bezpečných výšin bez iluzorních lešení, kterými jsme se chtěli odlišit - od těch, kteří nám "ubližují". Celkový stav nevyrovnanosti v oblasti osobnosti je momentálně velmi akutní jev...příchozí toky energií a částic exotických paměťových médií ze vzdálených soustav Galaxie jsou lékem na tyto psycho-spirituální krize a pomohou nám urovnat si pozici ve svém nitru i v okolním životním prostředí - ve společnosti.

"Nepřítel za Branami" - je schéma chování, které opouštíme 

 Portálová anomálie ORI-GAMI obsahuje energo-informační strukturu nového pojetí principu dimenzionality. Je to rozprostření širšího spektra vnímání (rozsah frekvence vědomí v poli ALFA-BETA-GAMA) v osobním aspektu multi-osobnosti = pochopení rozmístění všech částí své existence v prostoru a čase, jako i v poli vrstev Informačních bodů prostoru, které nesou podporu pro superpozici našeho výskytu ve Vesmíru jako takovém. Jsme si vědomí faktu, že existujeme na mnoha místech současně a umíme tento potenciál využít v těchto konkrétních souřadnicích - v tomto konkrétním "zastavení" na planetě Zemi. Je to postoj, který již plně podporuje Celistvost a Svrchovanou Jednotu Zdrojové Reality, do které vstupujeme za současné Transformace do formátu Galaktického ČLO-věka. Zatímco DIO-RÁMA představovala spojení 2D a 3D perspektivy zobrazení reality, ORI-GAMI je 3D obraz, vystavěný z typického představitele 2D plošné projekce - z papíru. Je v tom moře symboliky a asociací, které jsou stimulací ke změnám úhlu vnímání dimenzionality. Posun ze staré šablony rozměrových "ploch" jednotlivých dimenzí do nové podoby vrstevnatosti sfér Živosti v Oktávě jejich projevu... Komplexní uvědomění si faktu, že existujeme ve škále vrstev a že jsme v tomto smyslu multi-dimenzionální bytosti. Nemusíme tady "skončit", abychom jinde projevili vyšší formát - podstata tkví v součtu všeho dostupného do Jednoty Projevu. Schopnost oscilovat do paralelních "jednotlivostí" se nám rozvine postupně, jak budeme integrovat nové kódovací sekvence do osobního a kolektivního schématu DNA. To jsou ty toky částic z Genofondu Galaxie = navazování na dávno ztracené Paměti Civilizací - otevírání Knihoven Života Vesmíru. Komentované online vysílání z Éry Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya). 

 Portálová kompozice ORI-GAMI obsahuje nejobyčejnější ukázku tohoto japonského umění zpracování papíru - lodičku, kterou zvládne složit naprosto každý. Symbolika názvu je také o exotické skalární vlně energie LÁSKY, která v prostředí kosmického záření nabývá komplexity, kterou známe jako ÉTHER, či ORI-tronovou kvalitu energo-informačního servisu z Jádra Galaxie (GaJa aktivační tok Podpory). 

 Uvedený volací klíč, je úryvek "Příběhu ztracené Hvězdy" z arianské Knihy Života:

Varte-demi kenže Sia
Luga Dycha * Lon-da Mia
Zarja Via - Mika Dia

 Je alegorií smyslu Života - kdy hledáme stále vyšší a důležitější aspekt sebe-sama na pozadí společenstva, nad které se chceme dostat do takové pozice, která by nikoho nenechala na pochybách o míře naší velikosti. Jak stupňujeme tento profil výjimečnosti, tak se objevuje víc a víc aspektů nezávislých okolností, které nás srážejí do Stínu... Ztracená Hvězda, která září na hvězdné obloze jedinečnou a specifickou kompozicí Světla - taková je Živá Bytost...nezapomenutelná v mozaice Vesmíru, nepřehlédnutelná v důležitosti, originální v potenciálu, kterým obohacuje Celkový Obraz Světa. Moudrost, kterou potřebujeme zakomponovat do svého Bytostného Jádra a napojit se tak na to Galaktické pole Zdrojové vše-obsažnosti. Pozice, kterou vlastníme automaticky a přirozeně, leč je nám někdy tak vzdálený význam jejího rozsahu na Plátně Života, že ono zřejmé nevidíme, nevnímáme a necítíme. 

 Báseň, zakomponovaná do Portálové kompozice ORI-GAMI, je abstrakcí popisu dané anomálie a obsahu energie, kterou nám přináší, aby obohatila rozvoj našeho Bytí:

V Krůpěji Času plujeme,
Životy hýčkáme, milujeme;
jednou shora - do Šířek i Dálek,
často v Blátě - přesto v obětí Lásek.
Hladivým Dotykem nekonečna Bytí
jsou Scenérie Krásy na Cestách Žití;

Mozaikou Obrazů Věčnosti
zdobíme Příbytky Srdce, Vděčností:
za okamžiky Štěstí prchavé,
za Tušení Světla mlhavé,
za Krystalky ledu na Tváři,
za Slzy Radosti, co vytváří...

 Popis navazuje na text DIO-RÁMA a je součástí Portálové sekvence 2017

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017