Jdi na obsah Jdi na menu

PARAVIZE

 Pojem PARAVIZE je akumulovaný soubor dat, která představují nový křemíkový multiplex těsně před jeho holografickým "rozkvětem" do prostorového vyjádření a tím do škály vhledů, kterými ho lze pozorovat, odečítat z něj informační tok a vizualizovat si Příběhy, které tento informační servis obsahuje. Je to tedy předsazená poznávací platforma čehosi, co je na hraně horizontu událostí, ale ještě není stoprocentně jisté, zda Rubikon překročí, nebo zda prozatím zůstane jako komprimovaná gravitační anomálie za hranicí dosažitelnosti. Samotný fakt, že je pocitově (auricky) vnímatelný ovšem znamená, že šance na vybalení potenciálu obsahu daného segmentu je hodně velká. Prostorová anomálie je vázaná na čas - konkrétní synchronní uzly (synchronicity), které vytvářejí kontaktní spojník pro přemostění energetického pulzu k aktivaci procesu rozbalení. Portálová sekvence, kterou popisuji, je souborem takových aktivací. Tvoří řadu na sebe navazujících energetických pulzů z prostředí kolektivního vědomí do specifických navigačních bodů - tyto obecně chápeme jako časo-prostorové brány. Energie pro aktivace je sečítaná z (nad)kritických prožitků angažovaných jedinců, kteří svůj život orientují na takové oblasti, kde mohou nejlépe čerpat podporu a podklady pro vize, které prezentují možnosti přestavby systémového matrixu. Divili bychom se, jak jsou někdy na hony vzdálení oduševnělosti, lásce, morálním aspektům, úctě k životu a dalším ctnostem, které většinou člověk vnímá jako nezbytný základ pro působení v poli Transformace. Samozřejmě na tomto procesu pracují i ti světlí a kladní, ale chci poukázat na malichernost tzv. "probuzených" lidí, kteří si svoji účast v systémovém upgradu idealizují a skrze tyto růžové brýle pak hledí do světa všech ostatních lidí, z nichž naprostá většina prostě neprojde jejich filtrem obecné loajality. Jsme originální specialisté, kteří plní tu roli, která je pro obecné blaho potřebná v našem vyšším bytostném záměru a modely existence, které jsou duchem našeho snažení, vyžadují rozsáhlé spektrum přístupu k jejich plnění. Měli bychom také mít na paměti, že "posuzování" doprovodných okolností projevů chování lidí se nerovná jejich "odsouzení" a že také neznamená souhlas s tím, co představují, či dokonce akceptaci jejich přítomnosti v naší společnosti. Proto je člověk bytost "myslící", aby svoje vnitřní pocity a signály intuitivní roviny prožitku daných situačních "dramat" důkladně zvážil, zařadil do souvislostí a kontextu již známých okolností a vzal si ponaučení před tím, než vysloví soud. To platí i obráceně = v okolnostech, které jsou v souladu s naším žebříčkem hodnot. Prostě většina našich kontaktů s realitou má bodový informační charakter - je třeba vyzobávat perličky a ne se nechat zasypat balastem, který nás může přibrzdit - někdy i úplně zastavit.

 Dlouhý úvod je obrazem složitosti kódování pojmu PARAVIZE. Když jsem si připravovala podklady pro popis, tak se mi koncepce úhlovým zaměření do problematiky rozpadla do tolika sobě navzájem vzdálených symetrií, že jsem málem už nenacházela sjednocující linii "podobnosti". Uvedu je tedy v tom pořadí, jak se mi naskládaly do oken prohlížeče a jen heslovitě zmíním vazby, které vedly moji asociační řadu úvah - a hlavně je potřeba na ně hledět s určitou "rezervou":

 ZVONY = BELLS a "cinknutí" ve smyslu "falešné" - jako cinknuté karty. Pojmy, které sjednocuje "cinkání" = zvuky, které si se zvoněním spojujeme. Známe také spojení "andělské zvonění"

 UMÍRÁČEK - který je sám o sobě souborem několika typů zvonění - podle času, doby, která zahrnuje další informační celky - především mnemotechniku hlasu zvonu = aplikovaný obsah jeho sdělení do souvislosti s tím, koho se zvonění týká - vyjadřuje součet jeho života a hodnot, které světu ukázal či předal. Způsob, kterým si každý může melodii umíráčku "zazpívat", se nazývá 

 PAREIDOLIE - která se dá rozložit také na PARÉ = stejnopis u smluv a notářských záznamů a IDOS, který v českých podmínkách garantuje informace o jízdních řádech a v prostředí internetových aplikací ho provozuje společnost MAFRA. Samotný způsob práce s informacemi pomocí pareidolie je obsahově hodně rozsáhlý a vedou z něj další hodnotné asociace.

 PARAVIZI lze dále rozložit na PARA a VIZI.

 PARA je obecně cokoliv nad-smyslového, co patří do PSI-faktorů vnímání reality světa...v Elementech Pandory jsem psala o dispozičním potenciálu vody a PÁRA je jedno z jejích skupenství - patří k éterických aspektům intuitivní metody asociační symetrie při rozkládání souborů dat v příchozích sděleních. 

 PARALAXA je uhlová změna v oblasti snímání reality. 

 VIZE je nepostradatelnou částí práce s informačním polem a naše každodenní optika snímání světa jako takového.

 SUPERVIZE je moderní sdílení poznatků ve spolupráci se stejně zájmově (profesně) orientovanými lidmi.

 Všechny tyto střípky jsou fraktální části komplexního celku, který má obecnou platnost ve sledu transformačních událostí a rovněž platí v jednotlivostech fázových instalací v poli kolektivního Systému pro podporu života. Každý člověk si z dané anomálie vybírá to, co je jeho nastavení v životě nejbližší = může to být doslova cokoliv, co momentálně prožíváme a víme, že je mezníkem, přechodovým prahem nebo katapultem v nějakých nosných oblastech osobní reality. Samotný fakt, že se projevila potřeba přiblížit podrobnosti toho, jak se křemíkové multiplexy skládají - znamená, že se blíží nějaká hodně významná velká událost v této oblasti. Velké segmenty více-dimenzionálních částí spojitého pole Galaxie, kterými křemíkové multiplexy jsou, jsou nyní hodně v pohybu - viz zprávy duchovně otevřených lidí o "lodích" (UFO) v prostoru Sluneční soustavy i v blízkosti Země, komunikaci s jejich posádkami a spektrum channelovaných sdělení o důvodu jejich aktivit a plánech pro další postup.

 Zaznamenala jsem posun v příchozích souborech informací o dění v prostoru - dříve byl kladený důraz na obsah, přínos pro lidstvo, poznání naší kolektivní jednoty, schopností, Vzestupu bytostí a podmínek, které lidi k němu motivují a vedou. Dnes je čtenář nebo posluchač přesměrovaný na osobu (osobnost), která informační servis poskytuje a skrze kterou se ty věci dostávají do sdíleného prostředí. Není to záměrem těch jedinců - ale začali se hromadně prezentovat v takových intencích spontánně, abychom mohli lépe nacítit jejich vnitřní "hodnotu" a zvážit tak míru pravdivosti jejich vizí a poselství. Jako by tito stáli v "Zrcadlové" síni a z ní "vysílali" - v těch odrazech je pak detailně vidět do hloubky jejich duší, do skrytých "kvalit" pod maskami a kostýmy - je to jako paralelní vysílání dalších záznamů pod tím inkriminovaným, který sami přinášejí. Chápu to jako konkrétní vliv již instalovaných a plně funkčních křemíkových modulů, které plynule a bezkolizně najíždějí na staré uhlíkové egregory moci (archetypální duchy prováděcích programů starého systémového matrixu) a přejímají jejich původní funkci, kterou ovšem okamžitě aktualizují do nové koncepce lidství, Galaktického člověka a jeho podpory v energo-informační sféře života.

 Tato Portálová sekvence se vztahuje na období 11. - 14. 2.2017. Volací klíč segmentu poznání PARAVIZE aktivuje přenosy z paralelních paměťových vrstev - můžeme si to představit jako v seriálu VZPOMÍNKY, kde agentka Carrie dokáže vstupovat do libovolného bodu vyšetřovaného Příběhu a z paměti rozehrát proběhlý scénář události, včetně skrytých mikro-informací, které ovšem většinou hrají strategickou úlohu v posuzovaném datovém souboru.

 Arianský kód  

* MACHA BIA-ŠI * VIŽEM SEKO-ČI *

 by se dal přeložit jako "Na hrubý pytel hrubá záplata...na jemný šifón jemná výšivka"...tedy:

"Každému co jeho jest"

 Zvykli jsme předjímat vývoj situací (akčněREakčí prostředí) v elektro-magnetickém silovém systému, kde cokoliv mohlo být otočeno proti nám ve smyslu "Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde". Tímto filtrem se operuje v ultimátním prostředí "Vyšší Pravdy", o které se nediskutuje, která prostě Je...a ten, kdo určuje, že Je, tomu starý systém šel na ruku a do noty podporou jeho mocenských ambicí. Nenechme se mýlit, že to jsou jen zástupci mocenských Elit a jejich přisluhovači - je to kdokoliv, kdo pro vyšší princip ideologie staví sebe do pozice určité výjimečnosti či předurčenosti (syndrom spasitele). Současný trend je nízkoenergetický rozvod z křemíkových energo-informačních struktur, které podkládají prezentaci skutečností a které už negenerují archetypální vzorce chování, skrz které se gravitační síla deformovala. Komplex sebeurčení bytosti v rámci spektra vyjádření v rozsahu svého bio-pole již nepodporuje zrcadlení do převrácených polaritních hodnot, které přidáním dalšího zrcadla vždy násobilo prostor pro možnou manipulaci dle vůle či záměru člověka (skupiny lidí), který usiloval o prosazení sebe nebo svojí vize ve společnosti všemi možnými prostředky. Transparentnost v této oblasti začíná být více a více zřetelná a při práci s informacemi je to hodně velká úleva. Je také možné, že aspekt Zrcadlové síně Moci se přetransformoval na aspekt Zrcadlové síně Pravdy - jak jsem popsala výše. 

 O tom pojednává báseň, která je součástí kompozice PARAVIZE:

V tušení Stínu umně zastřená,
do zrcadel stříbrnění vmalovaná.
Taková je Snová Záře,
která Mysl-Srdce váže
do složitých vzorců
našich Galaktických Dvorců.

 Kompozice je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017