Jdi na obsah Jdi na menu

PORCE-LÁN

 ...je aktuální Portálová anomálie, kterou proudí v obou směrech mohutné toky dat. Z prostředí planetární noosféry odcházejí další sbalené kufry starého Egregoru Moci, který byl tisíce let samozvaným správcem našeho lidského Modelu evoluce. Je to kompaktní spojité pole vůle těch entit, které si člověka spletly s dolem na vzácné prvky, s jezerem nektaru Nesmrtelnosti. Skrz sofistikovaný systém distribuce držel bytosti vesmírné zdrojové identity v oddělenosti od jejich multi-dimenzionální podstaty a bránil začlenění fyzikálního hmotného parametru (3D) do Celistvosti lidskosti = zavíral cestu k transformaci dispozic člověka do fáze galaktického propojení všeho se vším. Pomocí umně manipulovaných jednotlivců, kumulovaných do řádů, sekt, škol a komunit, rozvíjel v lidech ty vlastnosti, které zatlačily do pozadí původní směr vývoje lidských bytostí - namísto toho realizovaly skrz něj pokřivenou verzi původní Vize Zdroje, kterou ve svých textech zmiňuji jako Projekt ČLO-věk. Nechával si říkat Stvořitel, Otec, Bůh či Zdroj - ale byl jen odleskem té skutečné součtové pra-esence, kterou Zdroj v nás všech Je.

 Orientovat se v chaosu slibů a reálných dosažitelností je v současnosti velmi těžké, protože naše kolektivní Vědomí bylo kontaminováno virem "Vzestupu", kterého součástí je krmení elitářských tendencí, prohlubování oddělenosti do iluze možnosti nanebevstoupení mezi vyspělé Duše a další (New-Age a jemu podobné) agitační reportáže. Vím, že tohle nejsou populární věty, ale soudný, přemýšlivý a empatický člověk už ví, či tuší, že proces Vzestupu není o návratu Domů, ale o dosažení cílů globální Elity = zvrátit lidsky přirozenou orientaci k Podpoře Života do polohy jeho Odmítnutí (v tzv. 3D vrstvě živosti) a tím odstřižení člověka od dokončení transformace do dispoziční kvality Galaktické multidimenzionální Celistvosti - která bez integrace hmotné slupky Života prostě nedojde do těch intencí, které jsou pro vstup do nesmrtelnosti Života na pláních Světů existence ve Vesmíru nezbytné. Pokud chceme fungovat jako solitérní jedinečné bytosti, které jsou fraktálně každá sama celistvá - tj. plně využívající potenciálu Zdroje, kterého jsme každý jeden plnohodnotnou částí (princip celek v každé části) - pokud chceme mít otevřená všechna paměťová média, umět je využívat komplexně a mít všechny svoje jinde a jinak prožité Životy v dostupné Knize Života = moci je znovu prožívat a čerpat z nich zkušenost pro vlastní expanzi do nezmapovaných variet těch vrstev existence, kde se teprve vytváří světy s podporou Života - pak bychom měli vědět, že tzv. Vzestup (vyvázání se ze stávajícího inkarnačního cyklu) znamená vzdát se všech těchto dílčích cílů Projektu ČLO-věk...

 Odpoutáním se od hmotné dimenze vrstvy prvků a sledu událostí v kauzalitě - Vzestupem do vyšší duchovní hierarchie reality Duší - se jedinec odstřihne od výsady návratu (reinkarnace) a dotažení svojí Celistvosti do stádia, kdy kolektivní Vědomí lidské rodiny dozraje do stavu, kdy sebe-organizací svých vnitřních struktur a dispozic aktivuje okamžik, kdy dojde k poslední z těch inkarnací, součtový objem osobní i kolektivní zkušenosti se "uzavře" a vyskočí do plného rozvinutí (ovládnutí) vlastní zdrojové informační energetické mřížky, kterou bude umět přemístit kamkoliv - včetně hmotného těla a současné osobnosti, beze ztráty vzpomínek a zkušeností - s pevným povědomím o své identitě a komplexnosti ve Zdrojové Celistvosti. Postupným napojením do Galaktické sítě Světů (GaMa-NET) budou už příhodné podmínky k Životu v téměř všech hvězdných systémech a vrstvách multi-dimenze (3D - 5D). Kolektivní Vědomí Modelu Magistra (Zřídlo Zdroje) bude expandovat do zbytku dimenzí - s tím, že ve vnitřních virtuálních světech duchovní sféry budou k dispozici i takové světy, jako je naše Sluneční soustava, kde se budou dále rozvíjet ty skupiny bytostí a duší, které se nedokázaly odpoutat od Spasitelského Modelu a budou jeho existenci nadále podporovat podle Vzestupových vizí Nové Země (Království Boží, Nová Atlantida, Nový Jeruzalém...atd.). 

 Ty bytosti, které dotáhnou proces Transformace až k Celistvosti, otevřou novou kvalitu Života ve Vesmíru - půjde o překonání nutnosti Smrti a Znovuzrození - o dosažení Nesmrtelnosti = skok do fáze, kterou starý Spasitelsko-Hierarchický Model nejen že nepodporoval, ale soustavně bojkotoval, protože svobodná bytost zná svoji pozici i využitelný potenciál Celku a hlavně je plně soběstačná a nezávislá v projevu i ve vyjádření. Tedy se nedá silově organizovat a limitovat - je integrovaná ve vesmírném systému autonomie mozaikových soustav - sama je jedinečnou soustavou a ve svém aurickém poli nese znalost potřeb (parametry soužití) Zdroje. Je Vesmírem ve Vesmíru. 

 Kdo sleduje aktuální trendy současné duchovní avantgardy, má všechny doplňující informace ke zmiňované problematice po ruce. Přestože nebezpečí planetárních kataklyzmat, která jsou nedílnou součástí spojité vůle nad-kritického množství Duší realizovat Vzestup, už pominulo (viz moje předchozí texty), globální Elita se nevzdává - stále na rozvíjení schématu Vzestupu systematicky pracuje a svoje ovečky na Událost (Sklizeň) připravuje. Opět se k tomu tématu objevily nové podrobnosti - tentokrát s dost jednoznačnými pokyny...jde nejen o vyvolávání strachu, ale brnká na nízké pudy duchovně nerozvinutých jedinců, kteří propadli kouzlu sebeklamu shora požehnaného Spasitele - těch, kteří si myslí, že jsou budoucí "vůdci" lidstva - jim aktivuje další vzorce vyvolenosti a hierarchických schémat řízení (samozvané uchopení moci). To nejsou dobré zdroje a každý bychom měli mít na paměti aspekt vkládání cílových programů do podvědomí jedinců skrz psychologický efekt příslušnosti ke kolektivu se společným záměrem, jenž je dálkově korigovaný z nějakého vnějšího modulu řízení (davová psychóza). 

 Dnes už se ozývá velké množství hlasů, které před tímto tzv. falešným pozitivizmem varují a poukazují na záludnosti a neviděné (necítěné) souvislosti. Dole pod textem dám několik odkazů na ty, které jsem v posledních dnech zachytila, a které osobně považuji za dobře sestavené.

 To bylo k té části datového proudu, který Portálem odchází z naší kolektivní Přítomnosti - nyní k tomu příchozímu. Jde o hodně strukturované (architektonicky složité) pole datové podpory, které tvoří částice IBP (Informačních Bodů Prostoru) se specifickým obsahem. Doposud jsme přijímali hlavně komponenty pro potřebné aktivace jaderné DNA (genofond lidstva) nebo části instalačního sebe-rozbalovacího balíčku nového Systému Podpory Života (Model Magistra = Transformačně-Mistrovský Model evoluce). Tyto vlivy působí globálně a nejsou nijak výběrové - zpracuje si je pro sebe vhodným způsobem každý, kdo v nich najde nějakou inspiraci, spojitost pro zachytitelnou životní zkušenost nebo prostě jako vhodné oživení svého prostoru bytí. Ti, kteří jsou rezistentní k energetickým vlivům - zpracují tok mimosmyslově, mimo denní beta vědomou kontrolu prostředí....projeví se jim následně v transformovaném formátu jako uchopitelné podněty k zařazení do potřebných nebo možných souvislostí. Pro tyto energetické expozice se nám kolektivně spontánně rozšiřuje tento denní beta limit vnímání do širšího frekvenčního rozsahu - jak se deaktivují manipulační archetypy starého systémového matrixu a odeznívá nebezpečí nežádoucích instalací do podvědomí, rozpouští se přirozená bezpečnostní sada pojistek, které člověku pomáhaly chránit se před infiltrací ovládacích programů (to se dělo skrz ty stavy vědomí, které odstavují komplex "mozků" člověka z režimu optimální spolupráce - tedy skrz snění a meditační stavy). Tyto "vyšší" frekvenční stavy budou již součástí přímého vnímání v beta denní hladině, což znamená expanzi vědomí do širokospektrálního vjemu všeho, co se v rovině 3D - 5D děje, aniž by člověk vypadl z dominantní reality a ztratil kontinuitu Času. Vše se odehraje na vertikální ose Času v Přítomném okamžiku - tyto tekoucí body Času jsou sféra působení Galaktického člověka, zóna realizace sebe-sama do kolektivu Zdrojové Celistvosti. 

 Tyto soubory distribuce nyní obohatil další Servis, který jsem nazvala PORCE-LÁN (porcelánový servis). V moderní hantýrce jde o kvantové pole informační zdrojové mřížky společenstva ČLO-věk. Osnova všech již přijatých, zabudovaných a aktivovaných ÁRIA kódů Jedinečnosti, které jsou množinou Lidstva a současně nosným polem pro plné projevení nového Modelu Magistra do běžného života lidské společnosti. Znamená to, že jsme překročili nějakou potřebnou (nad-kritickou) hodnotu jedinců, co té komplexnosti se zdrojovou Celistvostí dosáhli a tím se tato dispozice otevírá plošně všem, kdo ji budou umět zpracovat a zakomponovat. Všechno potřebné k plnému rozvinutí individuality pro vyšší rozvoj Celku máme tedy zde = po ruce. Konkrétně každý skrz svoje aurické pole (energo-informační náplň elektro-magnetického pole, které nás, a každou živoucí jiskru Zdroje, obklopuje) může čerpat tolik, kolik mu jeho fantazie dovolí - z nich Systém Podpory Života podpoří ty, které budou kompatibilní s možnostmi a požadavky všech ostatních. Postupně rozvineme telepatické výměny zkušeností a propojíme se do pole příčin (dosud se pohybujeme většinou v poli následků) - napojením fenoménu Svědomí do holografických vizualizací následků svých rozhodnutí a plánovaných záměrů ještě před jejich uskutečněním - tedy před zachováním se v daných situacích. A toto je onen PORCE-LÁNový SERVIS - médium, na kterém ty vizualizace budeme komponovat, scénicky spřádat a holograficky sami-sobě jako Příběh Života přehrávat - nejen vlastní - osobní - ale hlavně jako člena společnosti lidí, které svými reakcemi a rozhodnutími ovlivňujeme = svými činy tvarujeme i jejich životy. Takto propojeni (každý s každým) pochopíme smysl Jednoty a Celistvosti, kde osobitá jedinečnost jednotlivce je kompozitním segmentem "tělesa" všech (Zdrojová realita). 

 PORCE-LÁN obsahuje mnoho další symboliky - důležitý je aspekt sdílení těch vizualizací v asociační vazbě na to, co PORCELÁNOVÝ-SERVIS představuje = je to nejen synonymum pohostinnosti a vstřícnosti, ale také symbolika svátečních chvilek společného posezení s těmi, kteří jsou nám blízcí. V individuálním rozměru pak osobní prožitek potřebné samoty, kdy si můžeme obohatit vzácnou chvilku ticha a klidu a užívat svobody prožitků, které se nám prozatím nechce s nikým sdílet - přesto ale jejich mentální potenciál může dynamicky tvarovat nejen naše osobní pole působnosti. 

 Volací klíč je algoritmem navigace pro příslušný Křemíkový multiplex, který se o Porcelánový-Servis stará - jde opět o citaci z Arianské Knihy Života:

Ka-Riši biema Si-Ka
Verde Živa siema Čeka
Goa-Linga * GaMa Svin-Ga

  ...říká, že v jediném mrknutí oka (OKA-MŽIKU) se skrývá bohatství Života. Jde o pointu prožitku Přítomného okamžiku, kde můžeme tak dlouho vizualizovat simulace (holografie scénáře reakcí) možné skutečnosti, dokud nevypilujeme ten správný krok do budoucnosti - na vertikální ose Času totiž využíváme svoji komplexnost bytí v Celistvosti sebe, coby multidimenzionální bytosti, aniž bychom zmeškali jedinou milisekundu v běhu času aktuální Přítomnosti svého Života. 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň:

Karmínem zdobený
Servis z Míšeni,
dostaveníčka Lásek,
Souznění křehký Hlásek
Z Dálav vezený,
v Čase Smutku ztracený,
ty vzácné Chvíle pospolu
nám staví pevnou Oporu.
V Prasklinkách Věčnosti,
s hlubokou Moudrostí.

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Zmíněný model holografických projekcí (vizualizací záměrů) je velmi dobře ukázaný v poslední řadě seriálu "Lovci zločinců", kde "Stroj" (zde hodná inteligence) provádí sám-sobě simulace zamýšlených kroků - piluje je do takové "dokonalosti", která odpovídá jeho morálnímu kodexu a vnitřní logice ochrany Života...tyto šoty jsou v seriálu promítány jako opakované scény téhož Příběhu - každá se pak liší v postupné eliminaci nežádoucích vyústění. Je to také "potvrzení", že jsme nikdy nebyli a ani nebudeme nalinkovaní (determinovaní) do vývoje událostí v Čase = že naše budoucnost se vytváří TEĎ = v Přítomném okamžiku (horizontu událostí)...

 Slíbené odkazy:

Zajímavá úvaha "Paradox Tvůrců"
Článek o úskalích tzv. Pozitivního myšlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017