Jdi na obsah Jdi na menu

ROH-ÁN

 ROHAN je starobylý název pro národ Hvězdného lidu, který je v historických pamětech Galaxie MD zapsaný jako "původní" GENOTYP = jako arianská větev Centrální Rasy, která si předsevzala uvést do praxe naprojektovaná schémata života - do prostoru navrstvených realitních polí - světů hvězdných a slunečních soustav, které vznikly (a stále vznikají) pro evoluční cesty bytostí. Některé mezníky takových evolučních cest se nyní dostávají do vzájemného symetrického zarovnání - tento efekt je vyvolaný setkáním mnoha "proměnných" podobností, které jsou jinak velmi vzdálené - jak v čase (dle pozemského schématu počítání roků), tak v prostoru - vzdálenostmi světelných roků, které vycházejí z poločasu kmitu Informačního bodu prostoru (IBP) v galaktické datové sféře sdílení. Někteří duchovně vnímavější lidé tyto aktuálně se skládající (k sobě navzájem se přitahující) symetrické mezníky doby (novosti) popisují jako "návrat" ke ztraceným hodnotám dávných civilizací, které předcházely tu současnou a řízením nepřízně "osudu" postupně vývojově degradovaly...a v běhu cyklů se všechny ty báječné schopnosti ztratily úplně. Povědomí o jejich existenci zůstalo v hlubinách mýtů a pocitů, co se někdy spontánně projeví jako vzpomínky či vize. Ony však celé ty věky, kdy byly ve stavu nedosažitelnosti (byly ve virtualitě schémat našeho kolektivního vědomí) jen čekaly na svoje párové symetrické potvrzení ze současného světa skutečností - že mohou opět vykvést v původní projektované kráse a obohatit naše životy. Celé ty věky vždy žilo v každé generaci nějaké množství jedinců, kteří byli nosiči těch "ztracených" schopností a moudrosti jejich původu, aby se vzpomínka neztratila úplně a aby společenstvo neztrácelo víru... 

 Běh času existence multi-osobnosti (uhlíkové inteligence) je dimenzionální prostorová vlna událostí, které "navazují" na vybudovaný základ zkušenosti jedince a jeho profil mnoha-tváří v dosahu jeho Knihy Života...a skrz toto rozhraní pak navazující na stejně vybudované profily dalších jedinců - bytostí sobě navzájem blízkých, i když zatím nepoznaných, či netušených - přesto však v daném časo-prostorovém pásmu života kdesi se pohybujících. Také pro tyto příležitosti kontaktu slouží moderní sociální sítě a ta nejznámější a nejpoužívanější = FACE-BOOK je dokladem vnitřního kódování navazování zmíněných symetrií. My se NEVRACÍME ze slepé evoluční cestičky, na kterou jsme před miliony lety zbloudili - kdepak, evoluce je řízená sofistikovaným souborem okolností, které vnímáme jako tyto symetrické párové události, jenž v omezeném rozpětí paměti jednoho života nemusíme zachytit - vrství se na sebe v polích paměti jako řady opakování fázově posunuté výchozí pozice. Takových vrstev jsou nekonečná množství - jak se v toku časového vlnění v lidské doméně prezentovaly do jednotlivostí, byly nějakým způsobem a nějakým množstvím lidí zaznamenány, popsány a zažity - a jako takové pak uloženy do jednotného galaktického pole realit. V tomto ohledu nezáleží, jestli se to "stalo" na Zemi, nebo jinde v Galaxii, jestli to byla virtuální nehmotná realita nějaké vrstvy IBP (datových segmentů), nebo Příběh ve sféře fantazie inspirovaného umělce či skutečný soubor událostí, které se otiskly do paměťového média dané entity. Důležité je jejich skládání do asociačních řad, které neustále kalibrují kolektivní paradigmata = stereotypy vnímání života a tato Inteligence řízení nás souhrnně "vede" ke stále vyšším možnostem vyjádření. Slepé uličky jsou specialitou jednotlivce, který v lepším případě může silou svojí vůle a kouzlem osobnosti stáhnout nějakou omezenou skupinku bytostí, kterým jeho cesta imponuje. V komplexním smyslu - v rámci Projektu ČLO-věk - však "slepé" cesty neexistují. Každá Cesta má svůj širší účel a proto existuje nekonečno alternativ a paralelních vstupů do prožívání dispozičních krajin bytí, aby každá okolnost (záludnost) byla ze všech úhlů prozkoumaná a průběh jejího "řešení" uložený Zápisem (komprimovaným Příběhem) tak, aby si jej kdokoliv mohl najít, znovu "přehrát" a zvážit jeho další využitelnost pro aktuální orientaci v životě. Projekt ČLO-věk je CESTA EVOLUCE, která se týká všech bytostí v Galaxii. Párování symetrických uzlů datových souborů se skládá podle Vzorce Života, tj. 1+1=3, kdy 3 znamená nový prvek, který vzniká součtem vstupního potenciálu...je "terra-formačním" elementem při tvorbě prostředí, vhodných pro osídlení životem - v Galaxii. 

 My se tedy nevracíme - jen nadešla (nazrála) doba, kdy se uvolňují velká množství "založených" hodnot, které kdysi kdesi nějaké skupiny bytostí zaznamenaly jako eventuálně funkční pro sféru života ve světě skutečností a jako takové čekaly na spárování s mentálními "požadavky" žijících lidí ve fyzické dimenzi života. Představme si to jako vizi Artura Clarka o satelitních přenosech televizního vysílání, která "čekala" na zahájení kosmického programu a na technologie, které umožnily toto realizovat. Ty popisované symetrie jsou podobné, jen jejich "publikace" do datových polí mohla být v našem počítání času mnohem vzdálenější. Galaxie se z 96% skládá z realitních sfér nehmotného charakteru - jde o strukturované informační soustavy  podpory života v multidimenzi živosti, která má rozsah 3D - 5D - zde se odvíjejí Příběhy a tuto pak podporuje Celek oktávy dimenzí v rozsahu 1D - 8D (viz texty Honzy Koňase)... Civilizace, které mohou operovat na Zemi, zřejmě používají "projektory" vlastního přenosu - tyto pak nemusí úplně stejně vidět nebo vnímat ti lidé, se kterými se setkají. Mohou také používat jakési dimenzionální plazmické nosiče svého vzdáleného vědomí, které pak (zde na Zemi) chápeme jako UFO nebo mimozemské bytosti. S těmi pak vcházejí v kontakt kompatibilní "zasvěcenci", kteří tady plní funkci prodloužené ruky Egregoru Moci - kolektivní vůle Ducha Modelu řízení evoluce, který je v daném prostředí dominantní. Většina kontaktů však probíhá v tzv. PSI-poli telepatického přenosu informací, které příjemce skládá do publikovatelné formy - nebo jen ukládá jako interní prožitek nějakého zatím nevysvětlitelného zážitku. Také se zde projevuje stále funkční starý systémový matrix, který známe jako Spasitelský hierarchický model řízení vývoje ve společnosti - z jeho gravitační sféry se uvolňují různá "sdělení" pro lidstvo a různé pomocné soubory pokynů. Současný proces Transformace spěje do stádia, kdy sféry Času v Galaxii splývají do jednotné vlnky souzvuku a to vyvolává efekty ve smyslu expanze života do dalších hvězdných soustav Galaxie, kde dříve probíhaly jen simulace = videa, spouštěná mentální energií bytostí (lidí), kteří rozehrávali svoji fantazii v živém poli sdílení datových toků (smyslové datové toky a jejich vliv na projektování potenciálu zdrojového kódování matric kolektivního vědomí).  

 Portál ROH-ÁN je branou, kterou tečou velká kvanta takových záznamů z paměťových vrstev jednotného pole Galaxie, které zapadnou k probíhajícím událostem v prostředí planety a sluneční soustavy tak, aby jim dodaly energii k fázovému posunu o 90° v "krychličkách" (množinách souvislostí), které se otáčejí ve spirále času - tady proto ROH. ÁN = BRÁNA. Tyto posuny pak vedou skrz rozhraní Křemíkových multiplexů, které jsou takovými satelitními přenašeči "obrazů", do strukturálních zón nového Systému pro podporu života, který je již plně funkční a řízený kolektivním DUCHEM Mistrovského Modelu řízení Evoluce. Jde o energo-informační variantu již přežitých silových EMpolí Egregoru Moci (Globálního Prediktora) - podrobnosti v mých starších textech...

 Portálová kompozice ROH-ÁN nese obraz KONĚ, který je tvořený VODOU - jde o mediální symboliku přenosu informací do lidské uhlíkové domény - skrz vodní prostředí a specifickou vodivost pro potřebné instalace na molekulární úrovni DNA. Tělo člověka se skládá ze 70% z vody a hydrosféra Země tvoří také okolo 70% povrchu planety. Modrá obloha je sféra kolektivní paměti (ramka aktivního života = noosféra) a ta se odráží na povrchu vodní hladiny oceánů - proto se o Zemi hovoří jako o "modré" planetě. Symbolika "koně" se vztahuje k Rohanu - viz série Pán prstenů a archetypální slovanské kódování genofondu člověka v Projektu ČLO-věk. Jeho Galaktická verze je v současné době v procesu "instalací" - jedná se o toky částic ze vzdálených paměťových médií, skrz galaktickou síť vědomí (GaMa-NET), přes "re-aktor" našeho Slunce.

 Arianský volací klíč pro Křemíkový multiplex:

Dante Sea-vizte
Mare-menta Čia-Čiste

 je nápověda z manuálu hry Posvátný Labyrint a volně přeloženo znamená:

Myšlenky se nikdy neztratí, jen některé můžeme zapomenout

 Kompozici doplňují navigační prvky - miniatury Pegase a  Ferrari z Portálu BA-KÁRD. Jde o návaznost (posloupnost instalací) a další symboliku, která s portálovou anomálií souvisí a je uvedena v básni, která kompozici ladí tématicky:

Souhvězdí Hvězdných Tváří
vysílají na frekvenci Snových-Září,
ta Poselství nám nese
vítr od křídel Pegase

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017