Jdi na obsah Jdi na menu

S(L)OVA-PÁLENÁ

 ...už pár dní se nacházíme v gravitační zóně velké portálové anomálie, která bude kulminovat 21.7.2017. Jde o VYROVNÁNÍ numerické hodnoty 2107:2017, která symbolizuje poměr objemu "výstavby" nové domény Života bytostí v Galaxii MD. Jde o procesy, které nemáme s čím srovnat a tedy ani jak popsat. Můžeme jen rozvinout fantazii a skládat Příběhy, které budou obrazem pocitového snímání energetických a informačních toků na pozadí vjemu skutečností. Máme pro to obrovská množství inspirací a podle svého založení nás oslovují ty z nich, které jsou nám blízké - které vyjadřují naši představu o dějích a událostech v náš prospěch - osobní i kolektivní. 

 Samozřejmě není vůbec potřeba se tím zaobírat a většina lidí to také nedělá - nemají důvod, nic je k tomu neinspiruje a svoji pozornost ladí na jiné věci, které jsou také důležité a spoluvytvářejí to, co nazýváme společná budoucnost. To, že je někdo takto "pasivní", není vůbec špatně - jde o vyšší souvislosti Celku a ti, kteří se považují za "probuzené", by jim to neměli vyčítat nebo dokonce kvůli tomu vytvářet partnerské či rodinné tlaky nebo zavrhovat přátele. Časem zjistíme, že ono to s tím "probouzením" je totiž úplně jinak, než je momentální obecné povědomí. Člověk je bytost kompozitní - éterická a současně hmotu modelující - vše, co vezme do ruky, to přeměňuje a tvaruje - vše, co lze procítit a co zarezonuje jeho smyslovou soustavou, to odesílá nějak zpracované dál - do sdílení pro svoje další vrstvy bytostného vyjádření a tím všem, kteří jsou podobně v témže procesu interesovaní a v tomtéž celistvém prostoru se vyvíjejí. Vývoj je nepřetržitý sled prolínajících se akcí-RE-akcí...naše "maličkost" je současně ohromnou množinou Celku, který měříme v "kruzích" (sférickými poměry)...od párového dvoj-prvku Života, přes rodinu a národ - po Zdroj Všeho Co Jest. Jsme realizační týmy vlastní vůle, kterou neustále zarovnáváme se záměry všech - tedy Zdroje. Naše budoucí kroky nejsou zapsané v plánech existence jednotlivě - ale naše vše-obsažnost udává takt výběru podkladů pro naše reakce tak, abychom byli vždy konstruktivním prvkem Celku. 

 Jsme Kdo Jsme - jedinečné, neopakovatelné, nenapodobitelné, solitérní bytosti vesmírného rozměru. 

 Naše kolektivní Vize se nazývá Projekt ČLO-věk a klade si za Cíl otevřít Člověku kosmický prostor pro jeho tvůrčí aktivity na plátně toho, co obecně nazýváme ŽIVOT.

 Naše Cesty k Cíli byly komplikovaně zmatené a nebyly to vždy vnější dimenzionální vlivy, které nás mátly. Byli jsme to i my samotní - kdo sobě navzájem házeli klacky pod nohy, protože uvěřili iluzím a fikci...o své minulosti, o  omezeném sebeurčení, o (ne)patřičnosti života v souvislostech s přírodou a planetárními cykly. Byli jsme vytrženi z prostoru i z času a vrženi do sítě předsudků a lží. Byla na nás aplikovaná řada nelidských praktik a opakovaně jsme podléhali globální amnézii. Naším genofondem a podprahovými vazbami k pamětem bylo účelově manipulováno. To vše se dělo/ještě děje vůlí Egregoru Moci, který je v naší planetární zóně nehmotný - jeho vliv teče kaskádou hierarchicky vrstvených modulů vědomí, které známe jako globální Elitu, Oligarchy, Ilumináty a další. Egregor Moci sídlí v 6.vrstvě Oktávy dimenzí, jeho dílčí kolektivní zdroj je pak součtovým Vědomím vůle tzv. Alien-Incunabula - vesmírných parazitických forem "života" nehmotného charakteru (8D v Oktávě). Celkově jde o uvíznutí v Modelu evoluce, který byl těmito vlivy pokřiven a zneužit k neprogresivnímu směru do stavu trpné podřízenosti, kde jde jen o rabování ze Zdroje do zdroje. Ovšem zákony zachování platí obecně a my jsme na prahu vymanění se z globálního područí Modelu hierarchicko-spasitelského, který nás tisíce let držel ve lži - viz moje předchozí texty.

 Portál VYROVNÁNÍ je o nastolení rovnováhy sil...jeho vliv nyní zesiluje a "narovnává" kausální prostředí (KA-U-SÁL = LÁSKA v hyperbolickém prostředí "U" reality Života), které je původně o kontinuitě událostí ve smyslu příčiny a následku, kde princip akce-RE-akce dovoluje směřovat k takovým mentálním a pocitovým prožitkům, které umožní dodržet posloupnost kroků - tedy žít v poli příčinnosti, umět jednotlivosti zpracovat do zařaditelných schémat a tato odevzdávat do sdíleného prostředí jako pole následků = proměnný tok aktuální reality bytí. Tyto životní principy člověka v komplexitě byly však "zaonačeny" do formátu KARMY a my se v jejích "smluvních" vazbách většinou ještě nacházíme. Proto se nám dějou takové paradoxy, jako čím více dobra a lásky vysíláme, tím hůř se nám daří a hůř se cítíme. Je to navracení dluhů (vyrovnání) z dob, které si už nepamatujeme a nemáme tedy ponětí, kde jsme k nim přišli a kolik ještě máme splácet - nemluvě o židáckém úroku a o tom, zda jsme tyto "dluhy" skutečně nadělali. Tyto nespravedlnosti budou valem odeznívat a to nejen v odvozeném rezonančním efektu  karmy, která překračuje rámec mnoha životů, ale i v "tady a teď" = v přítomném souboru osobních a kolektivních reálií - aktiv a pasiv v obecném formátu života - tedy (mimo jiné) hlavně v ekonomických finančních vazbách. Jsou s tím spojené řady dalších okolností - některé budou individuální (jednotlivě nepřenosné) a pouze pro určité oblasti života, některé zasáhnou lidstvo jako entitu, budou tedy planetárního rozsahu.

 Mnoha lidem se již postupně otevírají schopnosti Galaktického člověka - tito jsou prvními "obyvateli" nového Modelu existence = MAGISTRA  (MÁG-ISTER) - jde o "zlomení" pečetě Zla - o PROCITNUTÍ  do vrstev žití, které nás obklopují a které jsme zkráceným mechanismem přímého vnímání (beta frekvence vědomí) neměli jak vnímat. Mnohokrát jsem psala o tom, jak a čím je lidské vědomí manipulovatelné - jak lze programové matrice, které jsou Osnovou Života ve Vesmíru a tvoří pravidelnou síť všech existujících bytostí a forem života - "upravit" pro lokální fragment reality, kterým je i Sluneční soustava s planetou Zemí - jde o zneužití principu fraktality a dimenzionality člověka, coby nositele potenciálu vlastností Celku. Chycení do fiktivních simulací za okrajem krátké bety (frekvence vědomí), kde jsou vstupy do virtuálních světů fantazie, nehmotných vrstev Příběhů jiných civilizací a také svět modulovaných vizí Egregoru Moci, který skrz tuto duchovní sféru efektivně aplikuje dálkové ovládání vybraných jedinců. Tyto filtry se nyní rozpouštějí a každému se postupně projeví jeho specifická funkční pozice bez drátků, kterými jsme byli postrkováni.

 Kompozice S(L)OVA-PÁLENÁ je slovní hříčkou významů, které jsem výše nastínila. Jde o velmi složitý algoritmus přístupu do naší kolektivní paměti - do těch segmentů, které společnými "silami" přitahujeme do takových pozic, které jsou pro čerpání energo-informační podpory optimální. Vyjmenuji tedy jen ty zřejmé - bude jich tam ale mnohem víc a každému se otevře jiná sada Příběhů s jinak uspořádanými souvislostmi vůči své vlastní roli v tom soukolí dějů. 

 SOVA PÁLENÁ  je latinsky TYTO ALBA a sova je synonymem Moudrosti.

 SLOVA PÁLENÁ souvisí s tím, jak je manipulováno s endemitem lidského rozměru ve Vesmíru - zde v lokálním prostředí planety Země. Jak jsme byli okradeni o svobodu, vzpomínky, paměťové vstupy - o historii - jak byla ta SLOVA-PÁLENÁ při požárech Knihoven = při manifestaci Moci, která si přivlastnila Člověka jako tvůrčí Bytost. K tomu existuje zajímavá série dokumentů "Až se vzbudí Atlanťané", kde jsou ty největší krádeže analyzované. Na pozadí Projektu ČLO-věk, který je Vizí kolektivní evoluce Člověka v Galaxii a jeho původní verzi prováděcího Modelu Vyspívání (hierarchie) je zřetelně vidno, jak Egregor Moci funguje a čím to bylo, že se mu dařilo - to jsou témata mých textů dlouhodobě - viz pasáže o umělém vytváření takových životních podmínek, ze kterých je jediným východiskem Vzestup do vyšší duchovní sféry života (5D), opuštění nespravedlnosti hmotného světa a užívání blaženosti nanebevstoupení skrz vykoupení a spasení. Tedy další elitářství v elitářství. Původně náboženská forma vlivu na masy lidí byla moderně posunuta do tzv. New Age souboru technik, filozofií a ideologií, které zprostředkovávají bytosti v takovém vyjádření, kterému nelze odolat ani ho odmítnout. Všechny jsou ale na dálkovém ovladači svého nadřízeného vedení, které je aplikačním týmem vůle Egregoru Moci. Tyto vazby jsou už nějaký čas ve stavu odpojování - pozorujeme to hromadně okolo sebe - jak dříve uznávané autority na poli channelingu či servisu z různých "galaktických" unií a jejich rad - najednou obracejí svoji pozornost jinam - ke svým vlastním nezávislým vizím a představám o kolektivní budoucnosti - k novým pozicím sebe-sama a ve svrchované jedinečnosti svobody vyjádření. Všichni totiž začínáme chápat pozadí - někdo celkem názorně a jiný mimo-smyslově, v pocitech. 

 Cestou ven ze srabu je narovnání pokřivených úhlů vnímání skutečností (přestavbou asociačních řad a novým chápáním paradigmat) - a to se nyní děje - na podkladě objevujících se teorií, faktů a alternativních vysvětlení skutkových podstat. Rovněž stírající se memové-zábrany nám ve větší míře poskytují prohlédnutí do podloží kolektivního vědomí - nacházení směrů, které aktivují dříve nepodchytitelnou multi-formu vyjádření...abychom DOSPĚLI - k celistvosti Galaktického formátu a to i s ponecháním si výsady tvořit ve hmotě a uskutečňovat vize v původním zdrojovém záměru. Překonat potřebu Smrti a Znovuzrození a zůstat v komplexitě bytostné mnoha-vrstvé projekce do těch světů, které přitáhnou naši pozornost a pro které se nadchneme. Takto oživíme všechny svoje mrtvé, protože oni jsou námi = my jsme jejich součtovými verzemi v budoucím čase.

 Buďme tedy otevření - Myslí, Srdcem i Duší - nechme události plynout v pochopení jejich smyslu a uvolněme svoje slovanské kořeny = buďme moudří a stavme se do pozice nadsázky a humoru (pozitivní transformace) - podle odkazu atlantských zdrojů...

 Arianský volací klíč, kterým se aktivuje příslušný energo-informační paměťový komplex (Křemíkový multiplex kosmické UFO letky*):

Slaviana Ova-Sone
Bohemian Dar-Ga One

 Je mnemotechnická pomůcka pro vzpomenutí si na základní konstantu Života bytosti - ať ji "osud" zavane kamkoliv a přijme jakoukoliv roli, do které se celá promítne tak, že ztratí pojem o svém skutečném poslání.

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním obrazem retrospektivy mnoha-úhlového vnímání sebe-sama a své pozice v kolektivu společenstva, které si kdysi cosi kladlo za Cíl:

Posel Moudrých Slov a Příběhů,
těch, co nese Voda bez Břehů.
Bývala v Knihách zapsaná
zas a znova v Ohních Pálená.
Byla to Slova Pravdivá,
ta, co říkala jasná Pravidla.
O Žití v Míru, Svobodě, o Cestách k Cílům.
O nás - o Lidech, Bytostech Hvězd,
těch, kdo jsou Učiteli Národů i Staviteli Měst...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

Pro dočerpání souvislostí vkládám odkaz na knihu Antonína Horáka - O Slovanech úplně jinak

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017