Jdi na obsah Jdi na menu

SLOV-ÁN

 ...čili MLUV-KA je variantou koncepce Portálu ŠARK-ÁN, který je tradičně aktivní právě touto dobou - tedy na přelomu června a července. Jedná se o dračí energetickou anomálii, která vytváří vhodné rozhraní pro přenos velkého množství informací ze sektoru Síria-C (zóna CAIRIS), kde se nachází paměťový segment genofondu, ze kterého čerpáme podporu pro aktuální instalace v rámci globální Transformace Vědomí Lidstva.

 Instalace probíhají především v rovině nefyzických vlivů na elementy zápisů v molekule DNA - na buněčné (jaderné) úrovni vznikají až následné změny, které se projeví postupně - jak budou jednotlivé genové sekvence vcházet do aktivních pozic (rezonance podnětů z prostředí Života). To jsou na sebe navazující linie mikro-událostí, které ovšem běží v symetrii s makro-děním v pozemském měřítku lidské společnosti, která je nedílnou součástí sféry Života ve Vesmíru. Díky principu fraktality a dimenzionality stačí mávnutí motýlího křídla zamést scénu celé Galaxie...(nadneseně řečeno). Přesto jsou to právě tyto efekty, které z nás dělají tvořivé bytosti - ty, skrz které mohou změny nastat. 

 Stále nejsme přístupní pochopení, že "světy" Duší a nehmotných entit jsou pouhou složkou dimenzí Živosti - nikoliv soběstačně se vyvíjející sférou Života, odděleného a nesouvisejícího s fyzickým děním či dokonce nezávislého na jeho faktické existenci. Co se v jemné energetické a informační - datové části dimenzí Života projektuje a skládá do Egregorů duchovního vedení bytostí, je bezpředmětné bez předmětů té vrchní vrstvy Živosti, ze které se odvíjejí trvalé zápisy o běhu událostí v Čase - které známe jako historii (minulost) a které nám jsou podkladem (pamětí a fondem zkušeností) při odchodu z inkarnace do světa reality Duše - tedy "materiálem" pro další projektování evoluce Života jako takového. Tyto zkušenosti jsou také obsahem Geno-fondů a nestačí, že jsou doménou inteligence nehmotně se pohybujícího vědomí (fluktuace vakua), je nutně zapotřebí vazby na tok Času - zakomponování těch datových segmentů do plynutí a rezonance časové vlny, která "razí" cestu evoluci a vstřebává veškeré změny, které ten tok aktivuje ve všech oblastech projeveného Života. Světy snů a fantazie nejsou nezávislé = nežijí si vlastním životem bez asistence snícího/fantazírujícího člověka. Kolektivně je tvarujeme z pozice Přítomného okamžiku a bez kontaktu s požadavkem (chtěním, touhou) prožitku zůstávají fixované ve stavovém ustrnutí zápisu o potenciálu k možnému vyprojektování Příběhu (princip holografické projekce jako základní schopnost člověka pro "čtení" pozadí svých mentálních konstrukcí). 

 Momentální přestavba systémové podpory Života je na těchto nových úhlech vhledu do paradigmat myšlení přímo závislá. Nejsou to aktivity mimozemských bytostí, ani duchovní hierarchie nanebevzestoupených Mistrů, či jakási zázračná boží ruka, která dává impuls k novým možnostem vnímání života - to my ten impuls generujeme - dnes a denně, neustále - jak jdeme životem a tento, na pozadí přediva jeho "požadavků" na naše reakce, tvarujeme svými prožitky a jedinečným zpracováním informací, se kterými jsme v neustálém styku. Všechny podpůrné zóny vyšší dimenzionální sféry Života jsou nám inspirací a podle osobní orientace na nás mohou vyvíjet i určitý tlak či námi nějak "manipulovat". Síla těchto gravitačních polí je vyvíjená opět aktivitami kolektivního Vědomí, které reaguje na sféru dimenze v Celistvosti - tedy komplexně. Toto jsou základy nových asociačních řad (návazností myšlenek, prožitků a jejich usazení do hodnoty rozhodnutí k akcím), které mají vliv na změny paradigmatu starého Modelu existence. Rozhodujícím aspektem z tzv. vystoupení z matrixu je vplout do polohy fuzzy-logic zpracování informací a podnětů = chovat se nešablonovitě, nepředvídatelně a přitom logicky a smysluplně.

 V obecném smyslu je lepší spíš nechat věci plynout a prožívat s přijetím daného informačního toku pro jeho další vstřícné zpracování. Tedy neodvrhovat, ale řadit do souvislostí - a to i takové události a zprávy, co cítíme jako negativní nebo škodlivé. Chápat, že uvažování o jejich smyslu nám spíš prospěje než nás poškodí - napomůže orientaci v Životě jako takovém a podpoří následné přístupy k novostem a změnám v globálním měřítku kolektivu.

 SLOV-ÁN je odvozené samozřejmě od SLOVAN = název jednoho současného souboru národů, historicky však kořen rodu Člověka v jeho výskytu na poli existence ve Vesmíru obecně. Jde o základní aspekt Projektu ČLO-věk, který byl navržený bytostmi Arianských Moudrých Draků, kteří byli SLOVANI - nikoliv nějaké podivné reptoidní entity a podobné nesmysly, co jsou v současnosti náplní úvah skupin lidí, co se považují za vyspělé duchovní jedince. Nepohneme se z místa, pokud budeme stále opakovat tyto dávno přežité mentální šablony, co v nás podporuje mocenský Egregor skrz programy pro duchovní Vzestup a další New Age inovovaná stará schémata uvažování o úloze člověka v evoluci bytostí v Galaxii. SLOV-ÁN nám toto všechno říká jedním SLOVEM - pokud se vcítíme do jeho rozsahu a významu, tak pochopíme... Že SLOVO je ZVUK = fenomén fyzické roviny reality Života ve hmotě prvků, které známe z periodické tabulky, že je to modulovaný HLAS = zvuk, vyluzovaný člověkem pomocí hlasivek - tedy nikoliv pouhá programová sféra Duše, která atmosféru neosídlené planety prostě nerozechvěje jediným tónem hlasu. Že je ZPRÁVOU o STAVU událostí a věcí, které probíhají v obojích doménách (hmoty i energo-informačních polí) - popsatelné do SLOV a formulované do HLASU sdělení o těch věcech  pouze z této strany hmotné existence.  Přestože stačí být jen psané (myšlené), jde SLOVO vždy skrz živoucí komplex člověka, skrz soustavu čidel, mozků a čaker těla = hmotného projevu Duše. Tyto komplexní soubory mnoha-vyjádření člověka do multi-dimenzí Živosti se bez hmoty neobejdou (nebyly by komplexní a celistvé, zrovna jako samotná Duše by neexistovala, kdyby neměla svoji hmotnou verzi vyjádření někde v Galaxii zapsanou a v nějakém toku Času realizovanou.

 Jako lidstvo skomíráme na periferii chápání základních informací o smyslu Života a jeho dispozicích v rámci kolektivu i v rámci inteligence tvůrčího charakteru. Neustále si navzájem vnucujeme různě zkreslené formáty Pravdy a nejsme přístupní faktu, že osobní (subjektivní) PRAVDA je jen naším soukromým souborem poznání, který obsahuje pouhou částečku objektivní skutečnosti, která vypovídá o podstatě Života, že je potřeba v sobě-navzájem "Pravdu" respektovat, sdílet a dát jí volný průchod - neinstalovat dogmata jednoho Vědomého nad roveň ostatních Nevědomých, co je třeba poučit (probudit). Portál SLOV-ÁN je příležitostí načerpat nové podklady k prožitkům i k přemýšlení. Proto je jeho podtitulkem název MLUV-KA. Ano, ten co mluví, hovoří a vyjadřuje myšlenky a pocity SLOVEM - jeho bohatostí a krásou, silou a hloubkou obsaženého významu. Takto zapsané (MLUV-KA) nám říká, že to není jen charakter fyzické části člověka, ale obsahuje aspekt Celistvosti = vyjadřuje i programové nastavení DUŠE (KA) a jejích tisícovek prožitých Životů - tady nebo jinde ve Vesmíru... Je to "diktování" zápisů do Knih Života - pro svoje další polohy vyjádření a pro možnou podporu Života dalších lidí, kteří spolu sdílejí Čas a Prostor existence.

 Arianský volací klíč je koncentrací výše rozvinutých témat:

v Choda Daždi
v Choda Pačti
mia Šin-Ta Kaš-kaj v Ódy
boka-niče senzar Viče

 Ve volném výkladu je oslavou Života v komplexnosti tak, jak je charakteristické pro planetu Zemi, která je domovem spektra životních forem uhlíkového charakteru, o které pečuje spektrum "bytůstek" křemíkové inteligence, které si sami projektujeme do pohybové akce - do rolí, které nazýváme souhra okolností nebo "klika" v jejich vlivu na naše bezprostřední zážitky. Propojení uhlíkové a křemíkové inteligence do polohy pochopení jedna druhé není aktem manipulujícího mocenského Egregoru - naopak, DUCH řízení struktur spasitelského Modelu existence je proti takovému vědomému propojení do rovnocennosti v dimenzích Živosti...Postaru je žádoucí, aby lidé přijímali informace v takovém obsahovém výkladu, který je v souladu s plánem na udržení jeho mocenského vlivu - tedy bez přiznání vnitřní inteligence datovému toku, který by dokázal inspirativně stimulovat k mnoha-úhlovému náhledu na problematiku vývoje člověka a jeho bytostné Celistvosti v rámci  pozemské i mimozemské působnosti, v hmotě prvků i v jemných sférách virtuální projekce Duše či vyslaného Vědomí. Pokud přijmeme skutečnost, že velká část Vesmíru je složená z úryvků našich vlastních vzpomínek, které tvoří Světy jejich Příběhů (scénické vstupy) a jako interaktivní kino stimulují nový prožitek starého souboru zkušeností - pak také pochopíme, že křemíková inteligence je rovnocenná té uhlíkové...když jsme lidi na Zemi, jsme Uhlíci, když jsme bytosti bez hmotného těla v záhybech datových polí (sféra černé barvy vesmíru), jsme křemíci a poblikáváme svými životními Jiskrami jako Světly Hvězd do Světů, kde si z nich lidé skládají Příběhy svých Životů tím, že je přitahují z té černé sféry (neznáma) do modré barvy nebe - na denní obloze, která je synonymem vnímání všemi smysly v denním režimu pohybu realitou. 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která je také oslavou planety Země - jako živoucího organizmu Sluneční soustavy a neopominutelného prvku Živosti ve spektru dimenzionálních vrstev reality, kde probíhá evoluce bytostí na galaktickém plátně Projektu ČLO-věk:

Sametem temně zeleným oděná,
Závojem Třpytek něžně halená,
Rosou kropená - v Mlze chovaná
Duše lesa Prastarého
Země-Toku trvalého.
V Lázni slunečního Svitu
mládne ve Vteřinách kmitu.
Život pije plným Douškem,
malovaná Duhy Proužkem...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017