Jdi na obsah Jdi na menu

TRANS-PARENT

 …je mnoha-významový kód, který charakterizuje složitost aktuální fáze Transformačního procesu…

 Jak se posunujeme časem letních měsíců, procházíme již trvale otevřenými portály „přechodu“, které se během postupu Transformace Kolektivního Vědomí do zóny nově uspořádaného Systému podpory Života již před pár lety ukotvily do pozice ON. Jde o tři základní elektro-magnetické anomálie s kulminací 21.6. (Portál Slunovratu) – 8.8. (Lví brána) a 28.9. (Blanická – Svatováclavská brána). Na ně pak navazují další - i v průběhu se mezi nimi aktivují (vstupují jako nová kvalita přijímané energie), menší portály, které vždy korespondují s převládající tématikou ve sdíleném prostředí. Tyto „malé“ mezi-vstupy nejsou trvalého charakteru, ale neustále se mění a posunují – podle aktuálního stavu energo-informačních polí Kolektivního Vědomí.

 V předchozích textech jsem poukazovala na to, že globálně jsme už delší čas „monotématičtí“. Tento trend sice pokračuje – lze ovšem vnímat určité signály, které naznačují cosi jako výraznější diferenciaci mezi souborem objektivní (celospolečenské) reality a souborem subjektivních (v množině jednotlivců) promítnutých osobních realit. Ta objektivní zesiluje tah na ustanovení konkrétního schématu nových kolektivních norem (standardů) života, ty subjektivní oscilují ve spektru přístupů k „návrhům“ té objektivní a jejich vzájemná interakce uvolňuje obrovská kvanta emoční energie. Kdykoli se lidstvo dostane do situací, kdy je cíleně stimulováno k vyšší produkci emocí, je to známkou potřeby navýšení dynamiky pro akceleraci probíhajících procesů Transformace (urychlení nějaké fáze Evoluce). Tyto potřeby vycházejí z oblastí proměn Kolektivního Vědomí – události, které se pod touto stimulací formují a následně cíleně přitahují vybrané slupiny jednotlivců, vznikají pak již činností a aplikacemi vůle lidí. V globálních schématech vznikajících událostí hraje dominantní roli vůle Elit, přenášená do praxe přes síť jejich obslužného „personálu“. V nefyzickém, energo-informačním prostředí, však takt „udávají“ síly, které řídí pozadí vznikajících událostí na základě vazeb a vztahů mezi kvanty proměnnými, které nemají přesný časový rámec. Jde o součást sebe-organizace struktur Vědomí Vesmíru - Kosmické Inteligence, které jsme nedílnou součástí. Ve své Celistvosti „pracujeme“ na mnoha a mnoha rovinách tohoto dění – s tím, že reálně naplno zpracujeme především prožitky, týkající se této konkrétní pozemské Existence. Všechny ostatní projekce našeho vyššího Já se ovšem podílejí na koordinaci naší účasti – byť většinou v intuitivním a mimosmyslově prociťovaném formátu.

 Dá se tedy říci, že každý momentálně zaujímáme takové postavení a ustálili jsme se na takových názorech, které jsou v souladu s naším komplexním nastavením – tj. utváří je celá škála našich dalších (paralelních či alternativních) Bytí. Přijímáme takovou Podporu pro vlastní Existenci, která nás přímo naviguje do specifických situací a motivuje k vyjádření takových názorů, které vytvářejí styčné body v silovém poli, kde se nacházíme. K tomu si intuitivně hledáme zpětné vazby a neustále kalibrujeme relevanci zvoleného postavení. Podle toho vybíráme zdroje informací a formulujeme svoje odpovědi na jednotlivosti událostí, kterých jsme aktivní součástí. Aktivní znamená i tehdy, kdy jsme mimo praxi „na místě“ – tedy jen virtuálně, formou mentálních reakcí (duševních pochodů). Často kladu důraz na setrvávání v odstupu = abychom neztráceli nadhled, dokázali udržet soudržnost v kolektivu blízkých (i přes názorovou rozdílnost) a dbali na čistotu myšlení a jednání ve vztazích i mimo vlastní komunitu. Založením se nyní posunujeme z těchto kolektivních silových polí – začíná se projevovat primární autonomie našich osobností a můžeme pociťovat touhu být sami se svými myšlenkami, vyčistit si hlavu od všeho toho proudění cizích názorů a tlaků lidí, kteří si nedají pokoj a furt musejí hledat ty, kteří by jim přizvukovali a tím je utvrzovali ve správnosti jejich jednání. Je to samozřejmě individuální a každý si svoje zpracovává posvém. 

 Systémově nyní navazujeme na některé podobnosti událostí v minulosti – ale v jiném efektu dopadu skrytých významů. Dám příklad – v nacistickém Německu bylo obyvatelstvo židovského původu diskriminováno na základě genetické danosti. Byl-li někdo Žid, byl jím rodem, tj. svými geny - nemohl si „vybrat“ (změnit tuto konstantu, která byla rozhodujícím faktorem pro jeho vyčlenění ze společenstva). Dnes tu máme podobné tendence - diskriminovat konkrétní skupinu lidí – ty neočkované. Oni ale nejsou takovými vrozeně a tedy nezměnitelně – ale s genetikou to souvisí, protože přijmout vakcínu typu mRNA nabylo v povědomosti velké většiny lidí právě takového významu – tj. vystavit se možnému vlivu na vlastní genetický základ. Přitom (nebo snad právě proto) je tento typ vakcín převládající (v evropské a americké populaci). Můžeme si klást otázku „proč?“. Pokud odsuneme stranou ty jednoznačné závěry, ke kterým vedou všechny okolnosti „pandemie“ – tj. snahu Elit dosáhnout na realizaci vize tzv. „zlaté miliardy“, která je součástí Velkého Resetu a podobných nehumánních projektů globalistů – pak se nám může podařit nahlédnout hlouběji do Transformačního procesu a odvodit některé další (systémové) okolnosti zažívaného vývoje událostí. 

 Často píšu o existenci „fantomového“ řízení procesů – kdy události plánů Elit jsou využívány v náš prospěch – jako nástroj k dosažení té úrovně uspořádání Kolektivního Vědomí, která by nastartovala plošný posun do intencí Galaktického Člověka. Tyto „nástroje“ nemají správnou barvu ani vůni, srší z nich jedovaté záblesky a my jim oprávněně nevěříme, považujme je za to, čím se jeví být. Zda jsou tím, čím se nejeví, ale kdesi v tichém šepotu naznačují – to nevíme, nemáme tu jistotu, kdežto naopak (v tušení zlého úmyslu Elit) tu jistotu máme téměř stoprocentní. Každý poctivě sehráváme svůj part – není nalinkovaný, ani určený nějakou vyšší autoritou boha-stvořitele – je v symetriích s naší mnoho-dimenzionální Existencí a z této interní sféry je podněty harmonizovaný tak, abychom v oblastech, kde nemáme jistotu, alespoň cítili správnost pozice, kterou nám naše vnitřní Já naznačuje. Věřím, že nakonec do procesů přímo a jasně nahlédneme – tak, že se všechny pochybnosti rozplynou – ať už nyní zaujímáme jakékoli stanovisko. Nezapomínejme na jedno důležité „prohlášení“, které v této oblasti nabývá na důležitosti u každého z nás – tj. „můžu se mýlit“ = znamená nestavět vlastní názor nad ostatní, které mu odporují a pracovat s eventualitou změny vlastních postojů, pokud k nim zpracováním vodítek vyšší logikou vazeb a okolností dospějeme. Z tohoto prohlášení se odvíjí i síla emocí, které jsme ochotni do obhajoby svých pozic vložit – jejich polarita a efekt dopadu na ty, kterých se to týká. Jestli naše názory někomu ubližují, pak bychom je měli promptně překomponovat – nikoli je násilím aplikovat s tím, že když se kácí les, tak létají třísky. Teď samozřejmě mám na mysli ty duchovně vyzrálejší jednotlivce, co se lépe orientují v tocích energií a jejich vlivu na tvorbu reality. 

 Po tomto obecném přehledu situace ještě zmíním některé významy kódování titulu pojednání – TRANS-PARENT. Pod pojmem „transparent“ si většina z nás vybaví takový ten poutač, na který například lidé napíšou nějaké heslo a nesou ho nad hlavou při demonstraci nebo podobné akci. Znamená „viditelnost“ (průzračnost) a právě tento význam jsem chtěla do článku vložit. Buďme přímočaří, nevoďme nikoho za nos a svoje myšlenky sdílejme v transparentní podobě – bez postranních úmyslů, co by mohly výsledný efekt našeho počínání „podbarvit“ – citliví lidé to ucítí a skryté záměry dešifrují. To platí aktuálně hlavně v politice a v projevu některých osobností, které v rámci svých kampaní takové chování vykazují. Nevěřme bez podmínek všemu, co nám naši favorité předkládají. Budeme-li sami průzrační, možné stíny zakalení v chování druhých lépe nacítíme a rozklíčujeme. Budeme-li sami podvádět své okolí, vrátí se nám to i s patřičným úrokem. Dnes už tahle vzájemná vazba existuje přímo – bez filtrů a delšího přetrvávání manipulačních iluzí. 

 Mluvili jsme o genetice – o tom, že genetika Galaktického Člověka je jiná – komplexnější ve vztahu k dalším vlastním projekcím v rámci Celistvosti. Světelné „kódy“ jsme přijímali několik let a nyní nadešel čas, kdy se jejich energo-informační pole projeví do EM pole naší aury. Nebudeme mít víc nukleových bází, ani naše fyzická molekula DNA nenavýší počet vláken – změna se odehraje v oblasti nefyzické - světelná vlákna supravodivosti naší Bytostné Jiskry do prostředí této naší reality budou sílit a množit se. Otevírají se i nová schémata rekombinací tzv. nekódujících sekvencí, kde dojde k širokospektrálnímu rozvoji nových schopností – od těch mimosmyslových, po ty reálně fyzické, co tvoří 5P senzorovou platformu. 

 S vazbou na genetiku je i další významový kód = TRANS (přes) PARENT (rodiče). Zde je potřeba zmínit jednu důležitou okolnost – naše genetika se mění bez ohledu na to, zda jsme přijali či nepřijali vakcínu typu mRNA. Informační „mela“ okolo změn, které mohou látky ve vakcínách obsažené způsobit, je nutným logicko-praktickým aspektem změn, probíhajících na fyzikální rovině našich těl. Ani transformační procesy „nevaří“ z vody – vše má logicky vysvětlitelnou stránku - stejně jako abstraktní nefyzické pozadí, které spíš jen intuitivně tušíme, ale hmatatelné důkazy jsou zatím mimo náš využitelný dosah. Ezoterici občas zlehčují požadavek na „hmotný“ důkaz – ale my nejsme v poli nepodložených zázraků (které nelze vysvětlit) - takové jevy jsou pouze ve fázi zatím nedefinovaných teorií, které postupně najdeme, zformulujeme a časem i doložíme. Vesmír je kompletně poznatelný – včetně celé oktávy dimenzí Živosti a jejích světů - v časoprostoru i mimo něj, v sub-prostorových sférách světa kvantové mechaniky. 

 Současné období není o tom, kdo je zbabělec či ovce a kdo hrdina, který dokáže obhájit své životní zásady. Kdo takto uvažuje, ten nepochopil podstatu probíhajících změn. Je o ryzosti našich charakterů, o čistotě našich záměrů, o schopnosti řídit se intuicí – a to i s rizikem, že naše postoje společnost nebude ochotná přijmout. Naše vyšší dimenzionální Já nás z prostředí Celistvosti Bytí může navigovat směrem, který takovým zásadám zdánlivě odporuje – pak je to náš soukromý vnitřní „boj“, který svádíme s nějakým hodně hluboko zarostlým stereotypem, ve kterém už roky jedeme jako po kolejnici – můžeme vykolejit a zdevastovat si psychiku - nebo můžeme řízenou dráhou plynule a bez kolize toto paradigma opustit a přehodit výhybku na úplně jiný směr naší životní cesty. S tím koresponduje další kód = TRANS (přes) PARE (zápas) NT (nový Čas).

 Okolnosti vývoje událostí jsou nyní hodně vrstvené – zatím je postupně odkrýváme a snad časem ty nalezené symetrie dokážeme i smysluplně zařadit a zpracovat. 

 trans-parent.jpg