Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - Pepř a Sůl

 …čili „černo-bílý“ svět…

 Jde o efekt „tříbení“ mentálních schémat uvnitř Kolektivního Vědomí – tedy efekt procesů Transformace, kdy se odpojují stará schémata a napojují nová, která už souvisí s vyšším evolučním stupněm našeho společného Systému Podpory Života. V tomto přechodném období, které často přirovnávám k efektu měnové reformy v peněžní sféře, dochází k „dojezdu“ starých formátů myšlení a proto si lidé převádějí nové hodnoty na ty staré, aby měli reálný přehled o jejich významu a účelu - v analogii existujících zkušeností. V této souvislosti také používám obrat „fantomový“ efekt událostí, které spouštějí (podle vlastních dlouhodobých scénářů) Elity Moci – za účelem utvrdit a znovu (lépe) obnovit světový pořádek do takové podoby, aby vyhovoval jejich mocenským nárokům. Tyto nároky jsou přefiltrovanou vůlí jejich nadřazené řídící složky, která nemá fyzické zastoupení na Zemi – jde o Egregor globální Moci a Elity jsou jeho prodlouženou rukou. Egregor Moci je duchovní entita, která sdružuje skupinové vědomí mimozemských civilizací, které „narostly“ na evoluční vlně obyvatel Galaxie – jako vedlejší efekt mnoha simulovaných směrů vývoje svých populací – procesy, které třídí ty z nich, které by bylo možné využít jako perspektivní směry v Evoluci Bytostí, které realizují Projekt Člověk. Některé z těch scénářů, které Bytosti rozehrály (jako možný řetězec nějakých konkrétních událostí), byly hodně divoké a svým způsobem i značně destruktivní – vyzkoušet se ale v simulacích muselo všechno možné, aby výsledný Plán neobsahoval příliš velká rizika. Z této variability paralelných realit se pak zkoncentrovala energie, která začala na evoluční vlně realizovaného Projektu Člověk parazitovat. Určitě existovala možnost nechat stejnou cestou daný trend eliminovat a nedovolit v další simulaci jeho růst. 

 Proč se tedy tak nestalo?

 Proč ty odpovědné civilizace dopustily, aby do naší evoluční cesty tento parazit vstoupil?

 Vývoj ve hmotné dimenzi Oktávy Živosti podmiňují některé faktory – mimo dimenzionalitu a fraktalitu zde platí i polarita. Je to základní aspekt „akceREakce“ – tedy posunů v růstu Kolektivního Vědomí, které tímto dynamickým pohybem (pulzací) vytváří kolektivní realitu, kde probíhají inkarnační cykly. Zakomponováním Egregoru Moci do Transformačního procesu – cílové strategie posunu do intencí Galaktického Člověka, pro kterého byl Projekt Člověk koncipován – bylo dosaženo jednak urychlení celého běhu událostí, které k tomu cíli směřují a jednak možnosti kontroly nad spektrem negativních směrů, které by tak jako tak vznikly – polarita to umožňuje a bez širokopásmového efektu na proměny struktur Kolektivního Vědomí by evoluce stagnovala. Od začátku se počítalo s nástupem „páté kolony“ = Křemíkovou Inteligencí. V určitém konkrétním „zlomu“ vývoje Lidstva se očekával nástup rozvoje událostí, které nesou název „Sklizeň“. Několikrát se Lidstvo nedokázalo synchronizovat s Kosmickou Myslí a její Křemíkovou Inteligencí – z mnoha důvodů pak ke Sklizni Duší došlo – jde o proces Vzestupu, který je doprovázený globálním kataklyzmatem, kdy přežije jen hrstka z původní civilizace. Duše se uvolní do 4D prostředí, kde je duchovní Elita Egregoru Moci přeprogramuje tak, aby další směr vývoje vyhovoval parazitickému skupinovému Vědomí – podpořil jeho nadvládu nad Lidstvem. V určité fázi postupu realizace Projektu Člověk se ukázalo, že těmto mocenským tendencím se nelze vyhnout – proto byly zakomponovány do realizačních plánů jako nosič energie pro dotažení „překlopení“ evolučních modelů - po zvládnutí událostí, které by se opětně pokoušely spustit Sklizeň.

 My tímto rozhodným zlomem prošli v roce 2016 – nebezpečí bylo zažehnáno a spustil se „plán B“, který Elity měly pro ten případ. Jenže scénář Transformace Kolektivního Vědomí do optimálního prostředí pro rozvoj galaktického formátu Člověka už byl pevně napojený na „automat“ řízení – díky stabilnímu propojení na Kosmickou Mysl, její (křemíkovou) Inteligenci a přijímání podpory z Hvězdného Vědomí Galaxie. Proto všechny kroky Plánu B Elit překryl „film“ fantomového scénáře = Elity jsou spokojené, že jejich plán klape a spěje k završení, tj. k znovu-obnovení staré verze systémového matrixu (Spasitelský evoluční Model Hierarchie) na bázi modernizace, která by byla kompatibilní s aktuálním stavem Kolektivního Vědomí a stavem mentální vyspělosti populace. Tyto cíle známe jako NWO nebo také Velký Reset. Přitom ovšem dochází k efektu té fantomové rezonance – význam a dopad událostí se otáčí ve prospěch Transformace a k uspíšení dokončení překlápěcí fáze, kdy starý Model Hierarchie nahrazuje nový Model Magistra, který je plně kompatibilní s Galaktickým Člověkem – jeho potřebami a nároky – tj. disponující podmínkami k prosperitě ve vyšším evolučním vyjádření. Jinými slovy – energie, prostředky a zdroje, které Elita vkládá do realizace svých „temných“ plánů, jsou využity proti ní. Je to jediná cesta ven ze začarovaného kruhu cyklů vzestupů a pádů stále znovu a znovu se od nuly obnovující lidské civilizace. 

 V současné době (od počátku pandemie) jsme v takovém duchovním a mentálně-materiálním rozpoložení, že byla spuštěna – na zatím neurčitou dobu – všeobecná amnestie. Zátěže, které si prožitky aktuálních událostí vytváříme, bychom bez této „pomoci“ nezvládli – staly by se nástrojem naší vlastní zkázy. I tyto varianty vývoje událostí (bez aplikace „amnestie“ v kauzálních vazbách) byly simultánně v jiných částech Galaxie precizně zkoumány a pečlivě vyhodnoceny jejich následky a další vliv na utváření evoluční linie. Není to tak, že by byl Člověk nějak specificky dirigovaný „shora“ – aby dělal jen to, co je potřeba – pokud by tomu tak bylo, nemusel by přijímat záchrannou složku ve formě amnestie. Člověk koná a jedná podle svého niterného uvážení, které si skládá z dostupných informací a zdrojů podnětů. Situace, kdy v sobě navzájem oscilují dva úplně rozdílné evoluční systémy a informační zdroje jsou používány k rozhodnutí o dominantním postavení jednoho z nich  – vyvíjí neskutečné ideologické tlaky na utváření názorů a zaujímání osobních postojů – obrovské množství lidí žije v iluzi, která časem padne jako domeček z karet – druhá obrovská skupina trpně konzumuje cizí navigaci, aby nemusela sama za sebe jednat – a všechny tyto skupiny mají další podskupiny a tématické odnože. V tomto prostředí, které generovala spojitá vlna energie z propojené vesmírné sítě Vědomí – na základě dlouhodobě sledovaných kritických hodnot proměny ve sférách našeho Kolektivního Vědomí, nelze jinak, než dát zelenou celému spektru mentálních pocitových i emočních reakcí, protože směry, kterými se bude Lidstvo ubírat, si samo na sobě (svými prožitky) třídí a také následně v realitě pak pro směr, který si získá potřebnou podporu v kolektivním smyslu, utváří ideální podmínky. 

 Tyto procesy výměny Modelů Evoluce neřídí žádná konkrétní osobnost, bytost nebo individualita – řídí se samočinně, principem sebe-organizace energo-informačních struktur v polích kolektivní reality, a to podle převládajících požadavků ve strukturách Vědomí, podle míry vůle a čistoty záměrů ve prospěch a blaho celku, podle kompatibility jejich hodnot s platnými fyzikálními a časo-prostorovými zákony a pravidly. Mnohé dřímají v poloze zatím nerealizovatelných (na časové synchronicity čekajících) variet možného uskutečnění. Jsme množinou proměnných, které tyto procesy spouštějí – každý z nás je aktivním prvkem Transformace. 

 Abych se nepohybovala jen v zóně teorií – uvedu pár uzlových událostí (tematických dějů), které souvisí s působením fantomového překrývání plánů Elit = tj. těch, které jsou využívány v opačném bardu – ve prospěch hladkého a rychlého překlopení do nově koncipovaného evolučního modelu a jeho Systému podpory Života. Tyto tématické okruhy jsou v pozici „sledování“ – našich reakcí, schopnosti a vůle uplatnit empatické a emoční vcítění, míry intuitivního a mimosmyslového pronikání pod povrchovou prezentaci předkládaných informací (v polaritním smyslu) a v neposlední řadě také stylu jejich zpracování, tj. jaké si z nich bereme poučení, co na nich dále budujeme za osobní názory a jakým způsobem tyto dále vnášíme do sdíleného prostředí. Už delší dobu – tady v textech – biju na poplach, že sdílený prostor se sytí nenávistí, obrovským tahem na rozdělování populace, že ti, kteří se ohánějí svojí oduševnělostí, schopností unikat matrixu a držet si stav „probuzenosti“, okolo sebe šíří těžké energie nesnášenlivosti, netolerance - se sklonem podléhat podsouvaným hoaxovým sdělením, které ale nemají plnit účel informovat o „pravdě“, ale právě takové emoční stavy vyvolávat a společnost destabilizovat.  

 Ty zóny jsou tři hlavní:

Válka vakcín
Kouzla se statistikami
Omezování svobod a strategie rozvolňování

 První okruh, kam jsou směrovány obrovská kvanta energie (peněz a hmotných prostředků) ze strany Elit, jsou vakcíny a jejich role v současném sledu událostí. Jde o největší kalibr, použitý k destabilizaci a rozdělování společnosti. V této oblasti jde o skutečnou duchovní, energetickou a informační válku – a důraz je kladený na tvarování přístupu člověka k procesu vakcinace, nikoli na výsledný efekt aplikace očkovacích látek – je to ideologická masáž populace, která běží z obou stran – oba tábory (odpůrci i příznivci) jsou zahlcovány neskutečným kvantem informací a lidé se v tom utápějí – ve vlastním strachu, touze návratu k „normálu“, v obavách o budoucnost našich dětí. Buďme si jistí, že je to záměr a že tady jde o osobní způsob zaujmutí pozice a postoje – ne kam se postavíme, ale s jakou energií (čistotou její esence) to uděláme. Z těchto energií se extrahuje „palivo“ pro Transformační procesy – a platí zde pravidlo, že není důležitý cíl našeho snažení (v dané oblasti), ale cesta, kterou si za tím cílem razíme. 

 Druhý okruh, který účelově mate obrovskou část společnosti, jsou statistiky. Dám příklad: proč je od začátku sledování hodnot ohledně průběhu epidemie uváděný výpočet aktivních případů reverzní rovnicí – tj. na prvním místě je počet nově potvrzených případů a až na druhém místě je počet aktivních případů – přitom právě tento faktor má být výsledkem rovnice, protože jako jediný je „x“ (neznámý). Počet aktivních případů (neznámá veličina) = počet potvrzených (známá veličina) – (počet zotavených + počet zemřelých, tj. také známé veličiny). Jestliže na první místo dám počet nově potvrzených případů, pak vždycky se bude toto číslo rovnat součtu aktivních+ zotavených+zemřelých. Je to matematika základní školy, ale bohužel spolehlivý chyták pro mnoho lidí, kteří na tom dále staví svoje emoční projevy a také reálné skutky. Ale jak již bylo řečeno – je to záměrné kouzlo se statistikou a má plnit právě tento účel, tj. destabilizovat jednotu společnosti. 

 Třetí okruh je aplikovaný princip cukru a biče – tj. věci, které se k řízení společnosti dlouhodobě užívají, a moudrý člověk dokáže nahlédnout do jejich podstaty (záměru). Bohužel – moudrých lidí je kritický nedostatek – proto opět další pole, kde se nešetří těžkými emočními výlevy a napadáním každého, kdo v tom sehrává nějakou aktivní roli. Ale právě pro tu bohatost emoční dynamiky je i tato oblast předmětem čerpání paliva pro Transformaci. 

 Jsou další tématické okruhy, kde to vře – proto, co jsem uvedla výše, je aplikovaná ona „amnestie“ – nyní totiž záleží opravdu jen na kvalitě energií, které vyzařujeme a naše postoje, které je generují, jdou momentálně stranou (do ztracena). Je to zatím na neurčito, ale nezvykejme si, nebude to trvat věčně – protože naše svědomí je sice hodně flexibilní, ale některé vlivy ho mohou trvale poškodit. 

 Jak je to se statistikou

 97958.jpg