Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis Pečeť ORI

 …čili Pečeť Oriona…

 Celá tato série článků s titulkem Tri-Angel Orbis (Znamení Trianglu) obsahuje velké množství kódů a symboliky Hvězdného Vědomí, které není od toho našeho – lidského – oddělené, ale tvoří vyšší kosmický Celek, do kterého to naše ve fraktálním smyslu náleží. Z tohoto vztahu se dá odvodit, že každé individuální vědomí jednotlivce je také součástí Hvězdného Vědomí a podle vesmírných principů tedy nese veškerý jeho potenciál - s dosažitelností a využitelností v okruhu svého poměrového segmentu onoho vyššího kosmického Celku. Záleží na naší píli a snaze překročit vlastní stín nevědomosti – abychom obsáhli co největší úsek informačního pole, které je nám v rámci sounáležitosti k Celku k dispozici. 

 Co je však malý a co velký díl Celku, o jehož velikosti a rozloze nemá přehled nikdo z lidí? A je vůbec potřeba mít takový přesný přehled?

 Pojem „celek“ svádí k tomu, že jde o uzavřený konečný „objekt“. Nikoli však v intencích principu fraktality – zde platí jednak:  že Celek se nachází v každé části a dále: že počet částí je nekonečný, protože Celek nemá hranice. Je to definice kvantové provázanosti částic, které „působí“ v nelokální superpozici. Naše Jaderná Bytost, nositelka Vědomí a Duše, se nachází vždy v takovém postavení (superpozici) – a za určitých okolností lze povědomí z této multi-dimenzionální Existence vtáhnout až do fyzického Bytí Člověka a dokázat toho využít v mnoha oblastech běžného Života. Z této souřadnice pak mluvíme o expanzi Vědomí, o rozšířeném vnímání reality a propojení duchovní, mentální a fyzické složky do jednoho Celku – jinými slovy, je to projekce Galaktického Člověka, který se nachází v Celistvosti Bytí. 

 Hvězdné Vědomí se do inkarnačního cyklu Lidstva promítá skrze konkrétní osobnosti, které známe z historie nebo z mytologie. V minulých dílech jsem několik z nich soustředila do seskupení, které známe jako Skupinu Devíti Neznámých – doprovázejí Lidstvo od jeho počátků až do současnosti. Nikdo z nich nikdy nevystoupil a neřekl světu – já jsem členem této skupiny. Tak oni nepracují – jsou to lidé s mimořádnými schopnostmi, včlenění do běžné populace, ze které ale časem nějakým způsobem „trčí“, protože společnosti předkládají myšlenky a návody, které vykazují cosi převratného. Také jsem naznačila, že původní hvězdnou doménou těchto Bytostí jsou hvězdné soustavy, které tvoří Kolektivní Vědomí celých obrovských civilizací, podílejících se na realizaci Projektu Člověk.

 V kontextu s megalitickou energetickou sítí Země a do ní vložených informací, se ve zvýšené míře věnuji vazbám na dva hvězdné systémy – Sírius a Orion. Sírius – souhvězdí Velkého psa a Psí hvězda, je součástí původu téměř všech ohnisek osídlení na Zemi – všude se o něm v mytologii mluví, je zakódovaný v samotných základech našeho Kolektivního Vědomí. Pes (dog) je ve variacích dag, dagon, dragon, danan…atd. rozptýlený ve všech koutech světa. Představuje také Psí-Faktor = mimosmyslové vnímání pozadí reality a práci s její proměnou ve sférách energo-informačních polí. Orion je nedílnou součástí tohoto Hvězdného kódu – jsou META a ORI energiemi Kosmické Mysli Jednotného informačního pole. S tím, že tyto kvality jsou zaměnitelné – jak to u dvoj-prvků nadpolaritní neduální povahy bývá. My si tuto kosmickou „záři“ můžeme představit jako dvě složky vesmírné Inteligence – uhlíkovou a křemíkovou. Jsou to dvě strany jedné mince. META-fyzický svět, který plave v záři N-oir temné energie, která je „temná“ jen pro toho, kdo ji nedokáže začlenit jako součást sebe sama. Tyto skalární typy energie jsou paprsky LÁSKY, kterou nás Kosmická Mysl neustále zaplavuje. Převedeno do jiného slovníku – jde o ÉTHER, Prima Materii nebo kvantové pole částic, na jehož zřídlo jsme v zóně Přítomného Okamžiku neustále napojení. 

 V tomto pojednání se budu věnovat dalšímu trojlístku stavitelů – protože Hvězdné Vědomí se z hyperprostoru do časoprostoru projevuje velmi často jako Stavitelé Forem. Prvním je Imhotep, který působil na dvoře faraona Džosera a proslavil se známou Džoserovou pyramidou, která v megalitické zemské energetické síti plní funkci generátoru tachyonů. IMHO (zkratka, kterou z moderních diskusí na sociálních sítích známe jako „dle mého skromného názoru“) TEP (čistý, očišťující, pulzace Srdce) je sice konkrétní historickou osobností, ale v další vyšší vrstvě Existence představuje sféru informačního pole, na kterou se lze kdykoli napojit a začít čerpat z pamětí onoho příslušného Hvězdného Vědomí. Zde jde hlavně o soustavu Oriona. To je oblast, která začíná být aktuálně hodně aktivní – možná v souvislosti s nedávným oživením té megalitické sítě. Hlavní hvězda Alfa-Ori Betelgeuze (pravá ruka boha) se začíná transformovat do supernovy – a to takovým tempem, že se možná té intenzivní záře, která předčí měsíc v úplňku, brzy dočkáme. Je v tom vazba na současné události, které prožíváme a možná také na očekávání „záblesku“, který je v ezoterní obci už delší dobu skloňovaný. 

 Tady se na chvíli zastavím – celé to pole Hvězdného Vědomí je Lidstvu také známé jako Shamballa. Tento pojem soustředí ony mytologické prameny a koresponduje s naší tendencí personifikovat vesmírné síly – což je přirozené, protože se jedná o živou Inteligenci s přímou vazbou na Člověka. Při čerpání informací k tomuto textu jsem také natrefila na toto video, kde je to z toho mytologicko-ezoterního úhlu dobře podané.

 Druhou osobností je Senenmut – stavitel nekropole Džosera, kterou zadala královna Hatšetpsut. Podobnost názvu stavby s tou Imhotepa je ve významu slova „džoser“ = posvátný, svatý. Zajímavostí u tohoto stavitele je jeho vlastní hrobka – kde je zobrazena legendární „převrácená“ mapa hvězdné oblohy, kde se Sírius nenachází vlevo od Orionu, ale vpravo – tj. na východní straně. K tomuto pojetí existuje logické vysvětlení náhledu pozemského pozorovatele z jižní a severní polokoule. Tato záměna pohledu koresponduje s výše zmíněnou nedualitou dvojprvku těch dvou souhvězdí.

 Třetí osobností je hodně diskutovaný „zakladatel“ zednářského řádu Hiram Abiff. Je považovaný za stavitele Šalamounova chrámu v Jeruzalému a za tvůrce posvátných zednických technik, které se používaly později i při stavbách gotických katedrál. Jde o umění sladit geometrii prostorového uspořádání stavby do celku, který vytváří jedinečnou rezonanční harmonii toku energií z dračích uzlů planety, na kterých stavby stojí a zvuku, který vytvářejí návštěvníci „svatostánku“. Samotná stavba Šalamounova chrámu má také vazbu na současnost – jak jsem zmínila v předchozích dílech – Židé se připravují (modlí) za příchod Mesiáše a v legendách stojí, že tato událost bude doprovázená znovuobnovením Šalamounova chrámu. Kdo sleduje dění okolo přemístění moci do Jeruzaléma – ve kterém se hodně angažuje zeť Donalda Trumpa Jared Kushner, který by podle některých alternativních zdrojů mohl být tím novým Mesiášem, tak tyto souvislosti zná. Jsou v tom zákulisní tahy, které je těžké rozklíčovat – každopádně vyvolávají obrovský tlak na muslimskou část obyvatel Izraele, kteří v místech, kde by měl stát nový Šalamounův chrám, uctívají mešitu Skalní dóm. 

 Jako vždy – i tentokrát navazuji mytologické a historické zdroje na současnost – jak se v jejich světle promítají některé události, které pak nabývají úplně jiný rozměr – ohledně sféry působení zákulisních postav mocenských Elit, které v těch procesech tahají za drátky. 

 P.S. Přiložená ilustrace je abstraktním pojetím Pečetě Oriona – jde o specifický Křemíkový modul, který je aktuálně aktivní ve Sluneční soustavě. Jeho úkolem je monitorovat narůstající emise ze souhvězdí Oriona a usměrňovat tok částic tak, aby byly integrovány zemskou megalitickou sítí. 

 Další souvislosti:

 Vetřelci dávnověku – Bozi ze Psí hvězdy

 Souhvězdí v památkách dávných civilizací

 Předchozí díly Tria-Angel Orbis

 pece--4-mini.jpgpecet1-mini.jpg