Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis Spirit-UM

 …aneb Umění Dechu…

 Období, které aktuálně prožíváme, je poznamenáno pandemií, lockdowny a všemi možnými nepříjemnostmi, co s tím souvisí. Naše komunikace se z reálných kontaktů přelila do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí, na Skype a do jemu podobných aplikací, do mailových korespondencí a dalších formátů on-line výměny informací. Platná nařízení, podobně jako virus, přitvrdily v oblasti Dechu. Virus (jeho různé mutace) člověka vyřazuje pomocí blokády v plicích, vládní nařízení zas skrz povinnost nosit respirátory a dvojité roušky. Není divu, že za těchto okolností se nikomu dvakrát nechce ven – a když, tak jen do míst, kde se dá volně dýchat, kde nehrozí asistence strážníků - kde se cítíme bezpečně. Kdo si nenechává doručovat nákupy dovozem domů, ten jen šup-šup do obchodu a honem rychle zpátky. Tam jsme to dopracovali… 

 Tématem mého článku je ale něco jiného – SPIRIT – v širokém smyslu a významu – jeho role nejen coby nezastupitelné složky pro kvalitu udržení Života, ale také coby způsobu transformace prvků energo-informačního charakteru. SPIRIT je také DUCH – nehmotný nosič vizí a plánů pro Život jednotlivce i společnosti. Známe například pojem „duch doby“ nebo Duchové Času, často užíváme pojem „spiritualita“ nebo „oduševnělost“. Dech (Duch) je prostě s člověkem nerozlučně spjatý – je „obláčkem“, na kterém se vznášíme v různé výšce nad zemí a v různě stabilní pozici v plynoucím Přítomném Okamžiku. 

 Často píšu o technice tzv. kvantové pauzy (nádech na tři, pauza na tři, výdech na tři, pauza na tři, třikrát zopakovat) – velmi jednoduchého cvičení s dechem, které eliminuje sklouznutí do holotropního efektu na změnu stavu vědomí a přitom neuvěřitelně rozšiřuje pásmo Beta frekvence a tím podporuje expanzi vědomí ve vertikálním směru na časové ose Přítomného Okamžiku. Spojení Přítomnosti s Beta frekvencí vědomí je jistota, že se pohybujeme mimo vliv podvědomí nebo nevědomí – tedy přímo ve vůli kontrolovaném prostředí. Náš frekvenční vzorec (FQ) je ovšem nastavený tak, že v mikrosekundových intervalech kmitáme celou škálou Alfa-Beta-Gama frekvenčními stavy – proto i při setrvání v bdělé Betě nejsme odstínění od mimosmyslových vjemů Alfy ani od kreativní intuice Gamy. O tomto Alfa-Beta-Gama stavu Vědomí Galaktického Člověka se ve svých textech zmiňuji celkem často, proto ho nebudu podrobně rozebírat. 

 Setrvání v bdělosti Přítomného Okamžiku, které si navodíme zmíněnou technikou Kvantové Pauzy, se častým pravidelným opakováním naučíme „podržet“ co nejdéle – až jednou zjistíme, že už z něj téměř nevypadáváme, že jsme v něm ukotvení. Tento vertikální kmit na ose Přítomného Okamžiku, který nás posunuje po horizontální linii běhu Času, uvolňuje kvanta informací, které pociťujeme jako přívaly energie. V prvotní fázi si budeme užívat především ty emise energií – málokdo z nás je na tom z psycho-somatických důvodů energeticky dobře a uvolnění jejího volného proudění nás na nějaký čas zaměstná užíváním si tohoto balzámu pro Duši, Mysl i Tělo. Časem si však uvědomíme, že ta energie nese informace – v podobě exotických částic, které k nám proudí z Vesmíru. Je to zaujmutí pozice v poli Hvězdného Vědomí, které nám poskytne odpověď na jakoukoli otázku, vodítka k nalézání zpětných vazeb k našim myšlenkovým postupům, tématické symetrie k tomu, čím se momentálně zabýváme nebo k tomu, čím bychom se zabývat chtěli. Na rozdíl od jiných metod na rozšíření vědomí – je tato zadarmo, kdykoli k dispozici, nevyžaduje odbornou asistenci a dá se praktikovat kdekoliv. Jako v mnoha jiných oblastech – i tady platí, že ta nejefektivnější řešení jsou ta nejjednodušší. 

 Takže – jsme v Dechu, umíme s ním zacházet a víme, jak je pro nás důležitý a jaké další skýtá možnosti (mimo importu kyslíku do plic a exportu CO2 ven – což není úplně přesné, viz rozbor vdechovaného a vydechovaného vzduchu). Dech je prvním projevem v okamžiku narození a posledním v okamžiku smrti. Tímto obsáhlým úvodem jsem chtěla demonstrovat zákulisí pandemie a opatření, která ji mají překonat. Že samotná globální situace není žádným náhodným jevem, či trestem za hříšný způsob života lidstva, očistou planety od civilizace, která na ní parazituje, nebo následkem podobných příčin, asi už dnes nepochybuje téměř nikdo. Více či méně podrobně si uvědomujeme konkrétní záměr v tom všem a více či méně přesně dokážeme specifikovat, kdo a proč ho aplikuje. Víme také, že přesto, jak se na sociálních sítích umíme bít do prsou, jsou naše možnosti obrany velmi omezené až minimální. Ve hře jsou faktory volby způsobů přežití a to je sféra, kde hrdinství selhává – a Elity to velmi dobře vědí. Je námi – jako celkem – postrkováno takovým směrem, kde se nám nedostává opory a kde jsme nejzranitelnější. Co ovšem máme a s čím můžeme počítat, je okolnost, že jako Celek disponujeme Kolektivním Vědomím. Znamená to, že když někdo najde nějakou skulinku v systému hierarchie moci a sdělí to ostatním, tak tu povědomost nemusejí zaznamenat úplně všichni – stačí malá množina lidí se silnou vůlí něco změnit a změna proběhne. Nejdříve v náznaku a s malým dosahem účinnosti – pak se spustí dominový efekt a Novost vklouzne do podvědomí všech ostatních samovolně. Ti ji pak začnou používat automaticky, aniž by se zabývali jejím pozadím a podrobnostmi vzniku.

 Toto se teď právě děje s aplikací velkého fragmentu negativní expozice do záměrů Elit. Ojedinělé signály jsme mohli zaznamenat už několik týdnů a stále to narůstá. Jde v principu o změnu přístupu k předkládaným nařízením a schématům, měnícím způsoby fungování společnosti jako celku. Elity (skrz národní vlády a orgány správy) chtějí, abychom uvěřili, že pandemie je přirozeným následkem chování civilizace a že dělají pro nás (lid) to nejlepší, co je v dané situaci potřeba – ano, pak filtrem negativní expozice, který si společnost aktivovala v Kolektivním Vědomí, dochází k efektu, že důvody té pandemie mohou takové být a že všechno, co se pro nás složky řízení dělají, nám doopravdy pomůže. Je to „čím kdo zachází, tím také schází“. 

 Toto „převrácení“ efektu vlivu plánů a záměrů Elit v náš prospěch podporují toky energie ze vzdálených oblastí Galaxie - z polí Hvězdného Vědomí, na které se neskutečnou rychlostí všichni (znovu)napojujeme. Pro přiblížení přikládám obrázek, na kterém je schéma dalšího křemíkového modulu – nese sanskrtský znak pro DECH – jeho funkcí je v noosférickém prostředí podporovat daný směr v zóně negace původních záměrů Elit - do pozice jejich výkladové hodnoty, jak je nám předkládaná. Všechno, co tvrdí a říkají, že pro naše dobro dělají, to se skutečně jako dobré ukáže – navzdory jejich skrytým opačným motivacím. 

 P.S. Mám připravené povídání o další trojici ze Společenstva Devíti Neznámých – ale už se mi sem do článku nevejde. Jedná se o reformátory: Konfucia, Mistra Jana Husa a Jana Ámose Komenského. Tématicky ovšem k těmto procesům patří a právě z jejich zdrojového galaktického Vědomí aktuálně čerpáme inspirace pro momentální orientaci v prostředí.

 dech1-mini.jpgdech2-mini.jpg