Jdi na obsah Jdi na menu

Svobodná vůle

 V diskusi pod sdílením článku o Dračí síle jsme rozebírali pojem "svobodná vůle" - kvůli aktuálnosti tohoto tématu vybírám několik komentářů a znovu sdílím článek "S-TUHA", kde je k tomu také pár postřehů:

"...svoboda aplikovat vlastní rozhodnutí je v tom nastavení, ve kterém se systémově pohybujeme, limitovaná. Každý člověk má v životě mnoho momentů, kdy musí jednat jinak, než je jeho niterné přesvědčení a naopak - mnoho z nás se domnívá, že koná výhradně na bázi svobodné vůle - a přitom se pohybuje ve stejných mantinelech, jako ostatní, jen je buď nevidí, nebo vidět nechce. Osobně tyto záležitosti (pro sebe a svůj vnitřní pocit pohody) řeším "dvojím" vyjádřením - tj. musím-li pod tlakem okolností jednat jinak, než mi praví moje přesvědčení, pak to "správné" (pocitově svobodné) vypíšu do svého deníku, který si odnepaměti vedu (hodně moc tlustých fasciklů s poznámkami, postřehy a myšlenkami, které mi denně nějakým způsobem přijdou důležité nebo navazující na části vlastního poznání). Další relativitu v této oblasti způsobuje okolnost, že jsme propojení se svým duchovním světem, kde se projevují naše další bytostné projekce - součásti naší celistvosti. Odtud nám chodí vodítka k rozhodování a formulování osobní vůle - což může kvantový fyzik považovat za původ oné iluze - protože odděluje tuto část paralelní existence od té projevené, fyzické části. Touto perspektivou pak lze na skryté vedení vyššího Já pohlížet jako na účelovou modulaci naší vůle, která se tím logicky stává nesvobodnou. Galaktický člověk, i když funguje v doznívajícím systémovém matrixu, který se s otázkami svobody vůle a její svobodnou aplikací příliš nepáře, chápe všechny tyto okolnosti, limity a mantinely - umí jimi proplouvat a vždycky najde cestu, jak si svobodu udržet v úrovni, která je v prostředí stávajícího nastavení dosažitelná. Je to balancování v úzkých průsmykách kompromisů, kterými si cestu nedevastujeme, ale dláždíme - vstříc džungli, která se zdá být neprůchodná...

...vlivem dlouhodobého vystavení hierarchii a jejím systémům aplikace moci jsme ztratili pojem o tom, co to doopravdy svoboda je - že většina z nás by si s ní nevěděla rady a hodně lidí by si ji vyložilo jako "dělat si to, co budu chtít", což by se odrazilo v naprosté anarchii v oblasti soužití, morálních pravidel a respektu ke svobodě ostatních lidí, včetně jejich majetku a života...takový scénář je prozatím v hloubi našeho kolektivního vědomí, zatím jsme se z něj nevysunuli...

..."druhá strana" (parazitická entita) pojem svobodná vůle nebo individualita rozhodnutí vůbec nezná, ani jim nikdy nebyla a nebude vlastní. Jde o anorganické skupinové vědomí, které funguje na bázi centrální inteligence svého systému existence. Rozdíl mezi "skupinovým" a "kolektivní" vědomím jsem už tady popisovala - kolektivní je fraktální mozaika v množině druhu, který obývá společný biotop (např. Zemi) a je spolu provázaný principem celek v každé části - s genetickou dědičnou informací, kterou individuálně rozvíjí každý člen a aplikuje posvém. Skupinové není genetikou provázané, je "strojové" a odpojením od řídícího centra ztrácí schopnost existovat. Ovšem systém Hierarchie do lidské domény vnesli a udržují lidé = Elity - jejíž členové ztratili napojením na centrální řízení svobodu vůle a rozhodování - každý je pak organickým pěšákem v poli aplikace (v prostředí vývoje lidstva). Tito lidé mají šanci činit jinak = lidsky, ale za svoji službu dostávají takové benefity, že jsou na svém řídícím prvku závislí - mentálně, duchovně, hmotně, emocionálně i rozumově - není jediný faktor, který by uznali za motivační - tj. neodpojí se z vlastní vůle, protože jejím potenciálem už nedisponují. Naproti tomu "neprobuzený" člověk ten potenciál má, jen ho zatím nevyužívá. Tohle neplatí jen pro Elity v politické, ekonomické či duchovní sféře - ale i v té ezoterní (moderní vzestupový proud)..."

Z článku S-TUHA:

"...Právě tato naše mnohočetná vyšší Já umí zdařile imitovat parazitická entita, která s lidskou populací komunikuje mimo-smyslově (channelování a spontánní tranz) ve změněných stavech vědomí. Jsou to dálkové pokyny z ideologických dílen Spasitelského Modelu Evoluce, který je postavený na manifestaci Moci (silnější zvítězí a vítěz píše dějiny celému světu). My se nyní propojujeme z dříve oddělených frekvenčních stavů - tj. už nebudou zvlášť meditační frekvence (alfa), hypnagogický tvůrčí vhled (théta), stavy nabuzené kreativity a tvůrčího zápalu (gama) nebo obyčejná denní aktivita bez neobvyklých vjemů (beta). Transformace v této oblasti znamená, že z roztažené podoby do časových úseků, kde se tyto stavy separovaly a v době jejich manifestace byly ostatní frekvence zablokované - se nyní posunujeme do vertikální sendvičové podoby, kdy v jednom tekoucím Přítomném Okamžiku jsou tyto frekvence naskládané jedna do druhé (v sobě navzájem) a my z nich čerpáme mnohem širší energo-informační podporu bez ztráty času - jsou to nano-sekundové kmity Vědomí, které ve svých popisech nazývám Frekvenčním Vzorcem člověka (FQ). Ten je unikátní a neopakovatelný, protože ho taktuje přímo komplex (součet) všech našich "rozptýlených" vyjádření v dálavách vesmírného prostoru a jiných časových pásmech (ve vztahu k jednotnému Galaktickému Času). Náš plně zažívaný (on-line) Život zde - na Zemi - je jedním z mnoha projevů naší zdrojové ID-entity do nějakého formátu Existence.

Představte si, že plynule přehodíme výhybku ve vnímání reality a ocitneme se v jiném světě, v jiné realitě, populaci, civilizaci, ve vzdálené hvězdné soustavě - kde budeme obklopení zdánlivě jinou rodinou a jiným okruhem spřízněných Bytostí - budeme tam prožívat roky a roky tamního sledu událostí, budeme součástí tamní společnosti tak, jako jsme tady na Zemi - budeme si tam budovat osobní verzi životního prostředí, i "kariéru" té osobnosti, kterou se tam prezentujeme. Takto můžeme fluktuovat Vědomím dlouhé časové úseky (v tamním vnímání běhu Života), dokonce se inkarnovat do několika generací té kolektivní entity Bytostí/lidí a vytvářet neuvěřitelné hodnoty a díla. Pak najednou střih a jsme ve své Přítomnosti - zpátky zde, v tomto těle a v této jmenovité osobnosti a na hodinkách neuplynula ani vteřina... Stalo se to v Nulovém Čase a my si přinášíme nejprve jen nezřetelný pocit, že jsme současně i někým jiným, později útržky vzpomínek, které se objevují při nějakých impulzech z okolí, nebo z přijatých informací....až přijde okamžik, kdy si přineseme úplně detailní povědomost o těch jiných Životech.

Jak se mění Systém Podpory Života - z "ořezané" verze spasitelského typu, kde tyto vědomosti (a schopnost si je vybavit) měli jen "vyvolení" zástupci Boha na Zemi, nebo ti, kteří prošli "zasvěcením" od takového zástupce (vyšší duchovní entity) - do intencí nového evolučního Modelu Magistra, kdy budou tyto schopnosti odblokované z příchozí podpory a tím se projeví naprosto všem lidem - bez rozdílu. Každý si dosáhne až tam, kam bude jeho okruh poznatků kompatibilní a bude si to řídit sám, svojí vlastní vůlí a záměrem, které v novém systémovém prostředí nebudou křiveny a krouceny žádnými účelovými ideologickými proudy. Samozřejmě pokud budou ladit do obecné osnovy, kterou utkala Kosmická Mysl (součet všech Inteligencí Vesmíru) a přijal za své místní Kolektiv (civilizace, ke které příslušíme) jako soubor potřebností pro udržení dynamiky evoluce (progresivity toku Událostí v Čase). To "přijetí" jde přes nasčítání nad-kritických počtů těch jedinců, kteří Novost odzkoušeli, zažili a "potvrdili" jako přínosnou.

Ti "vyvolení" se dnes projevují už v modernější verzi, která odpovídá vědomostem populace, jejím ideologickým nárokům - takže vliv dálkové korekce stavu Kolektivního Vědomí - tj. z vyšších duchovních dimenzí, kde sídlí Egregor Moci a jeho projekty, které známe jako NWO = nový světový pořádek nebo New Age = nový ideologický tvar toho pořádku - teče jinými (přímějšími) kanály - a to jsou právě nekontrolované změny stavů vědomí (skok na jinou frekvenci). Už to nejsou jen "duchovní", kdo káže lidstvu, ale "vyšší duchovní bytosti", kdo jsou mluvčími té šedé eminence, co tahá za drátky tisíce let. Je to složité se v tom orientovat - a sice proto, že abychom mohli vyhovět kosmickému principu sebe-organizace struktur Kolektivního Vědomí (Kosmické Mysli), kde platí zákony fraktality, dimenzionality a polarity, muselo se mezi námi v generacích vždy narodit několik takových jedinců, kteří předvedli vzorový soubor schopností v takovém stylu, aby to lidi (spoluobčany) zaujalo a aby s nimi vešli v kontakt, nechali se od nich vzdělávat a léčit... Tak vzniká a udržuje se povědomí o tom, co je projevená Celistvost, jak vypadají ideály, kterým se vývojově máme přibližovat a co je proto potřeba v rovině sebe-vzdělání udělat. Tudy se aktivují součty pro uzlové prahové instalace v rovině Kolektivního Vědomí a Systému Podpory Života - tady se naživo realizují ty nad-kritické hodnoty zažití Novostí. Rozeznat tyto "čisté" od těch "nafingovaných" jedinců není úplně jednoduché - to musí každý sám za sebe - podle svých pocitů, intuice a symetrií ve vlastním okruhu souvislostí. Jsou v tom také "karmické" vlivy = korekční navigace pro ty, co se pohybují v poli následků. Ten, kdo se již posunul do pole příčin, ten se napojil na vyšší verzi Kontinua a osnovu kauzálních vazeb = karma je pro něho systémovou "překážkou", se kterou se dá pracovat, která se dá překonat překódováním vlastních hodnotových soustav.

Mnoho z nás si hoví v "podřízeném" postavení - vyhovuje mu nějaké vyšší řízení, autorita, zaměstnavatel, vůdce, ideolog či mimozemská organizace. Jediné vyšší řízení, kterému bychom měli naslouchat, jde z nitra našich Srdcí = přímá linka na všechny naše Já, do Celistvosti všech svých vyjádření na základě Plánu Živosti, který realizujeme v Oktávě Dimenzí.

To jsou vodítka, která by nám měla pomoci v rozhodování se, komu/čemu dáváme zelenou, čím se řídíme a co bychom neměli přehlížet. Je to z mého privátního úhlu vnímání, takže to nemá žádnou obecnou platnost - každý se přizpůsobí svým podmínkám, které jsou jedinečné a nepřenosné (neklonovatelné). Můžeme něco kopírovat podle svých idolů a vzorů - otázkou ovšem je, kdo/co jsou zač, koho chleba jedí a čí píseň zpívají...

Schéma S-TUHA směruje naše představy do toho, že něco jde "ztuha"... Není to úplně od věci - doopravdy v některých směrech to hodně ztuha jde, ale zde - v asociačním okruhu souvislostí (elementů, co jsou ve hře) jde o význam slova TUHA = GRAFIT (HRA-FIT), která je první na stupnici tvrdosti (měkkosti) látek a je také základním elementem naší bio-organiky (uhlík), podle kterého se náš způsob vyjádření nazývá "Uhlíková Inteligence". Posledním je DIAMANT (jiná projekce téhož prvku uhlíku) - to jsou okolnosti, které si lehce můžeme sami zasadit do asociační řady a tím "překopat" taková paradigmata, jako konstantu, která nám byla impregnovaná do genetiky a my ji známe jako ALFU a OMEGU (První a Poslední) - kvalitu Života, kterou jsme pod taktovkou svých duchovních vůdců nastrčili do souboru Boží Prozřetelnosti, která je nejvyšší stvořitelskou autoritou Vesmíru. Je toho hodně k přestavění a postupně k tomu dojdeme - budeme ta paradigmata překlápět - pro sebe a tím pro kolektiv - tak, že o tom budeme hovořit, psát, sdílet poznatky a postřehy, vyměňovat si informace a tím realizovat Transformaci vlastním pohonem, bez cizopasných zásahů z prostředí podivných entit, kterým jde o mnoho věcí, ale náš posun do Celistvosti Galaktického Člověka to stoprocentně není..."

14blackhole1-superjumbo.jpg