Jdi na obsah Jdi na menu

Mystický odkaz národa v Srdci Evropy

 Národnostní sounáležitost a odpovědnost svůj národ chránit a rozvíjet směrem k vyšším cílům, jsou zapsány v naší genetické podstatě. Jsou nadstavbou toho, co cítíme ke svým blízkým a hlavně ke své rodině. Z tohoto důvodu je zřejmé, že každý národ má své specifické národnostní tradice a příslušníci všech národů považují ten svůj za jedinečný a velmi důležitý v celé lidské společnosti. My Češi, Moravané, Slezané a Slováci jsme na tom úplně stejně. Pojďme tedy rozvířit toto naše národnostní cítění a nalezněme tu specifickou důležitost.

 Jsme na Prahu velkých změn, které se Ducha Národa přímo dotýkají. Procházíme řadou událostí, které tyto změny předznamenávají a proplouváme tím jako koridorem. Určitě jste si všimli, jak těsně, s grifem šikovného eskamotéra a štěstím v podobě zástupů andělů strážných, sjíždíme ty peřeje dějin, které se vaří právě zde = v kotli Srdce Evropy. Někdy se nám chce až kroutit nevěřícně hlavou a často rozdýcháváme stavy, kdy doslova tuhne krev v žilách. Je to s podivem, ale právě tyto "kliky" (štěstí) - v oblastech politiky, migrační krize, ekonomických kolapsů a válečných pokřiků světových mocností - jsou součástí nadčasové úlohy státečku, který Duch Národa chrání a opatruje. Není to "nacionalismus", není to ani "nadřazenost" - je to prastaré sebe-určení v obrovském kole galaktických hodin - v Projektu ČLO-věk...

 Následující text je staršího data - pochází z mého Archivu Tissa.cz, kde mám celou řádku takových "vyznání", která soukromě (sama-sobě) skládám do dlouhodobého Projektu Kamenné Srdce - ale co jsou "staré informace"...nic takového neexistuje, protože informace v sobě nenesou délku expirace či datum spotřeby. Informace je aktuální v okamžiku, kdy někomu (komukoliv) zapadne do jeho Příběhu, či do souvislostí toho Příběhu, na pozadí individuální orientace v obecné rovině života. 

 Ivo Wiesner ve svém pojednání Národ v lénu bohů uvádí velmi mnoho zajímavých faktů. Nejen on si klade otázky, proč - z historického hlediska - doprovází český národ jakýsi jemný háv tajemna, pod nímž je ukryta nezměrná hloubka mystiky a čehosi velmi důležitého, čehosi, co je na sto honů cítit, avšak při detailním dotyku proteče záhadně mezi prsty – je to neuchopitelné, ale je to tam – vždy bylo. Odpovědi na otázky smyslu života a údělu lidské bytosti jsou velmi těsně spjaty s údělem celého národa. Inkarnace lidského jedince je přímo vázána na genetickou pokrevní linii a národ je takovou krajkou utkanou z genetických linií – tvoří v abstraktním vyjádření motiv krásného vzoru na závoji, do kterého je zahalena existence lidstva. Zdá se, že vzor českého národa se v celkovém pojetí nachází ve strategické pozici zlatého řezu. Nejprve si shrneme fakta, která tomu napovídají, a pak se pokusíme odhalit, proč tomu tak je – jaký je asi systémový účel našeho národa. Budeme se pohybovat na hraně hypotéz a intuice. Faktologickým zdrojem nám budou pojednání „zlatých českých šťouralů“ – Ivo Wiesnera, Aleše Česala a mnoha dalších. Kompletní seznam zdrojů bude uveden v závěru tohoto pojednání.

 Zdráhám se použít termín „předurčenost“, nerada takové výrazy nadřazenosti používám, proto použiji termín „výjimečnost“. Takže – co mě, ale i další badatele, vede k závěru, že by český národ měl být jakkoliv výjimečný. Tedy kromě toho, že jsme sami členy tohoto národa a také jsme samozřejmě zarytí patrioti – tento prvek subjektivity si musíme neustále připomínat, abychom nepřekročili hranice soudnosti.

 Badatelé se domnívají, že původ Slovanů sahá do indoevropské oblasti, a sice k Árjům. V našem jazyce existuje mnoho slov podobných s prastarou verzí sanskrtu. České kmeny se řadily do skupiny tzv. slovanských Vindů. Je možné, a mytologie tomu napovídá, že pravlastí našich předků byla země kdesi na severu, země, kterou Řekové označili jako Hyperboreu. Rovněž Keltové a Germáni tradují svůj mytologický původ v zemi na severu. Konstrukce Ivo Wiesnera o společném původu Čechů a Keltů mohou obsahovat jádro pravdy. Je to taková ta hluboko uložená povědomost o národnostním původu, která je vlastní i všem ostatním národům. Vychází z Genetické mysli, jsou to informace, které latentně přenášíme z inkarnace na inkarnaci, informace, které formou jemného, ale neodbytného déja-vu stále dráždí naši intuici a podvědomé pocity. Zajímavé analogie nabízí i geografie výskytu jednotlivých krevních skupin v populaci. Podle tohoto kritéria patří Češi, Slováci, ale i Poláci a Ukrajinci, svým původem právě do východní Asie. Nálezy keramiky na území Prahy vykazují příbuznost s nálezy v pásu směrem na východ do oblasti Volyňska. Zdá se, že na tomto území se původní Árjové – Nýsané usadili na delší dobu. Zde tato skupina postupně vytvořila mohutný kmenový svaz, složený z kmene Cichů, Moravů, Slovinů, Charvátů, Srbů, Slezanů a dalších. Byly to vlastně nomádské pastevecké svazy. Koncem 5. století n.l. se tyto kmeny daly do pohybu směrem na západ a jihozápad pod tlakem Hunů a Avarů. Cichové se usadili v české kotlině. Názvy jednotlivých rodů známe z legend a pověstí, později z doložené historie. Je pravděpodobné, že domácí keltské kmeny Cichy očekávali, a že byli vítáni. Jejich příchod byl dávno předem oznámen věštbami druidů. Nýské kmeny s Kelty postupně splynuly – obnovily se prastaré zpřetrhané rodové genetické linie. Splnily se staré druidské věštby o příchodu východního lidu, se kterým Keltové vytvoří národ bohy předurčený k vůdčí duchovní úloze. Mnoho našich pověstí a legend je keltských. V nich se prolíná starobylost černé madony, která se zlatou stužkou vine tisíciletími do mystérií Egypta a vlastně až Atlantidy. Jemné plošky dávají tušit přítomnost Ducha-Původu, Zářících a vzájemnou vazbu jejich vlivu. Ta stužka se vine z Egypta přes Sinaj do Řecké Arkádie a na sever do oblastí keltských kmenů. Jedna její větvička míří ze Sinaje do Akvitánie a poté do Skotska. Já této linii říkám Linie Grálu - podle Laurence Gardnera.

 Mnoho legend předurčuje potomky tohoto rozpojeného a znovu spojeného národa k velkým věcem budoucím. Je zde cítit kódování uvnitř Projektu ČLO-věk. Linie Grálu má své "stínové" kódování, kterým se prolíná do systémových programů takovým způsobem, aby nebyla odhalena a přežila. O tom jsem podrobněji psala v pojednání Tajemství Elit moci. Ta stará věštba má své uzlíky na niti. Jednou z nich je legenda o Přemyslovi a Libuši – založení rodu Přemyslovců. Svazkem nýského lemúzského vladyky a druidské kněžky dostala tato genetická linie dostatečnou dynamiku, potřebnou k udržení síly předurčení. Je to vlastně "karma" národa. Příkladem je karma Židovského národa coby „bohem vyvolených“. Souhlasím s míněním badatelů, že tento národ svému předurčení nedostál a v karmickém pojetí selhal – v pojetí celku jistě. Jednotlivé kmeny jsou na tom různě – dvanáct kmenů, dvanáct archetypálních genetických linií. Vesměs balancují na hraně polarit, které samozřejmě karmu doprovází. Víra v tyto předurčené a předpovězené události je ale postavena na existenci principů, které již nemají platnost. Jedná se hlavně o nevyhnutelnost kataklyzmatu, který přináší Nibiru. Většina kódovaných událostí vyjde naprázdno v jakémsi náznaku, který postrádá potřebnou dynamiku. Nemusí být člověk prorok, aby měl o tomto jistotu. Stačí se rozhlédnout a zamyslet nad některými paradoxy, které se ve světě dějí. Patří sem mediální "bubáci" - např. globální oteplování nebo pandemie různých ptačích či prasečích chřipek, umělá migrace národů a destabilizace ekonomik. Realita starého systémového matrixu se hroutí a virtuální "zdrojové" matrice, které ho tvoří, také. Provázanost předurčení s lidskou myslí je však velmi komplikovaná a to platí i pro ostatní mimozemské rasy, které s námi sdílí tentýž Projekt ČLO-věk. Takže, je-li český národ „předurčen“ nebo „vyvolen“ k nějakému vyššímu účelu, pak budeme muset tuto roli sehrát. Aktuální ukázkou tohoto problému je záhadný kontakt s mimozemským Faktorem X, který právě náš národ považuje za „připravený“ – dokonce „připravenější“ než je zbytek lidstva, a proto nám nabízí exkluzivní informace o Vesmíru a roli lidstva v tomto Vesmíru po absolvování procesu "povznesení" na vyšší úrovně vědomí. Cítíte-li z mých slov nádech sarkasmu, pak se omlouvám za příliš nízkou míru sebekázně. Zastávám názor, že každý je sám strůjcem svého osudu a moc dobře vím, že cesty k jeho naplnění jsou klikaté a rozhodně zasluhují podporu – zvlášť když se jedná o vyšší duchovní cestu. Odmítat fakt existence uvnitř systémového matrixu je nerozumným hrdinstvím, které nemá konstruktivní vývoj. Mnohem lepší je akceptovat tuto existenci jako fakt a s povědomím Pravdy v Srdci hrdě tímto systémem kráčet.

 O Bílé lóži Mistrů (duchovní řízení lidstva) jsme si mnohokrát říkali. Z tohoto prostředí bylo prý roku 1977 esoterní cestou předáno poselství k našemu národu:

 „Opět k vám promlouvám z onoho velebného klidu, odkud jsem již dříve promlouval v osudových chvílích této planety. Jak jsem již předešle řekl, váš národ je původem předků slunného Orientu, ze země, která leží pod Střechou světa. Proto znám dobře váš národ i jeho poslání, jelikož pouta utkaná předivem věků stále trvají. Vraťme se ještě jednou do minulosti vašeho národa a sledujme nit dějin, jejichž události, které nás poučily o tom, že jste vyvoleni k velikému úkolu v dějinách světa. Váš malý nárůdek v moři nepřátel procházel vždy kritickými údobími svého vývoje a procházel utrpením a to proto, aby uzrál pro svůj příští vedoucí úkol v kultuře ducha. Již několikrát byl na pokraji záhuby, byl zničen, avšak jinak bylo psáno v knize osudu a neměl zahynout, protože má své předurčení. Nezahyne, protože jméno Praha, pocházející z indického slova Pragaja Déva Pragaja — znamená Setkání Bohů, a tak Praha se má stát střediskem obrodného hnutí světových dějin ve smyslu duchovního vývoje.

 A tak první válka zrodila vaši samostatnost, druhá očistila vaši zemi od zrádných cizáckých živlů. Dnešní doba, kterou prožíváte, má sloužit k rozpoznání kladů i záporů světového názoru i vlasteneckých kvalit a současně ke krystalizaci ryzích charakterů ve vašem národě. Ale otevřte oči a pozorně se dívejte. Zachovejte naprostý klid a důvěru v příští dny. Ať postihne tuto planetu jakákoliv přírodní katastrofa, zůstaňte tam, přesně na tom místě, kam vás vaše karma postavila. Neutíkejte nikam. Vaše karma ví nejlépe, kde jste v bezpečí. Civilizace se žene nezadržitelně vpřed a nastane doba, kdy žádná prestiž té či oné strany, té či oné velmoci, ale láska a úcta k člověku budou vládnout a duchovní hodnoty budou zdobit hlavy vašich hodnostářů.

 V šíři příčin se vynořil Višnův (Kristův) rok a spěje ke své realizaci. Procesem pročišťování a prověřování se připraví váš národ do příští éry — éry slovanské. Tímto očistným procesem prochází v současné době i váš největší východní bratr, který se v nejbližších letech přetvoří v nejčistší demokracii světa. Buďte silní a klidní, současně i opatrní i před nejlepšími přáteli, neboť lidská slabost není vzácností.

 Idea, za kterou šli vaši velikáni, a kterou hlásal i jeden z vašich synů největších (pozn. T. G. M.), spěje ku svému uskutečnění. Je to idea čistého lidství, osobní i duchovní svobody, osvobození ženy i muže ve spolupráci a soužití, pak teprve pochopíte pravý význam bratrství.
Jste národem, který je z nejbohatších na duchovní hodnoty v celé Evropě, a proto musíte růst, protože oči celého světa budou na vás upřeny jako k duchovnímu srdci.

 To je zákon!

 Buďte klidní. Na hodinách světa se ručička blíží k hodině dvanácté a ve vzduchu se rýsuje katastrofa. Tato planeta však nesmí být zničena, jelikož by její zánik ohrozil celou sluneční soustavu. Nebude však ušetřeno její duchovně choré lidstvo, které usiluje o její zničení atomovou zbraní. A tak se země otřese jako kůň, který ze své srsti smetá hejna komárů. Vliv Říma zcela zanikne, protože katolická církev znečistila původní učení Ježíšovo. Nový zákon bratrství a demokracie se zaskví v plné čistotě a jasu. Zachovejte k celému světu lásku! Přejte všem lidem klid a mír, o který jsou zatím lidé ochuzení. Přejte všem hladovějícím nasycení, a těm kdo hynou z nedostatku práce, přinášejte pomoc. Vašemu úkolu žehnají ti, kdo bdí — vaši bratři z Himálají. Až uslyšíte různé zprávy ze světa, buďte klidní a vyrovnaní. Vše, co přichází a přijde, přijímejte tak, jak to přijde a snažte se vše řadit do souvislostí s nutným vývojovým procesem pro růst duší.

 Pokoj s vámi!“

 Toto sdělení je doslova citováno z knihy Ivo Wiesnera Národ v lénu bohů. Uvádím ho pro srovnání s tím, co bylo sděleno výše o kódování předurčení a také pro srovnání s realitou více než třiceti let, které od jeho předání uběhlo.

 Na kořenech našeho původu lze nalézt nepatrné indicie, které by nám mohly v našem bádání trochu pomoci. Slovanské jazyky – konkrétně čeština – vychází z kořenů árijských jazyků, jejichž zdrojem je sanskrt. Zdá se, že ale sanskrt není původním jazykem, ale že stojí na tzv. jazyku ptáků. V hermetické tradici je znám jako henochiánský jazyk. John Dee spolu s Edwardem Kellym ho nazvali andělským jazykem. Badatelé se domnívají, že je to původně atlantský jazyk. Okultní tradice zastává názor, že latentní koexistence tohoto jazyka v lidské genetické paměti má konkrétní účel. Podle Donalda Tysona je úlohou Henochova systému andělského jazyka udržovat povědomí o jeho invokační síle – vyvolávat změny v systémovém matrixu – a že lidé mají schopnost tuto sílu ovládat. Jako vše, co je kódováno v rovině genetické mysli, i invokace pomocí andělského jazyka má podobu nebeských mocností. Tysen přímo říká:

 „Strážné věže a Henochiánské klíče jsou částmi velkého rituálu obřadní magie, zaměřeného na spuštění závěrečného chaosu vesmírné zkázy. Podle mého názoru bylo tužbou, a snad i potřebou, henochiánských andělů, aby tuto světovou zkázu iniciovalo samo lidstvo prostřednictvím čtyřiceti osmi klíčů, které otevírají ochranné strážné brány čtyř strážných věží, a umožnilo tak vstoupit do našeho časoprostoru silám Koronzona, velkého draka. Brány Strážných věží nelze otevřít násilím zvnějšku. Otevírají se směrem dovnitř. My sami je musíme pomocí Klíčů odemknout a započít tak vlastní zkázu. To, že máme svobodu k sebezničení, je děsivým dědictvím svobodné lidské vůle. A to, že andělé předali vzorce Strážných věží a klíčů Deeovi, který za celý svůj život jejich skutečný smysl nepochopil, mělo za cíl připravit jeviště pro tuto potenciální apokalypsu (která se neuskuteční, pokud ji neuskutečníme my)".

 No, je dost diskutabilní, zda i toto vysvětlení odráží dostatečnou míru pochopení toho, co to vlastně jsou – ty andělské mocnosti. Trochu poskládáme fakta, která jsme již definovali. Otcem hermetismu je Hermes Trismegistos = Henoch (Enoch). Kdo četl Enochovu knihu ví, že pojednává právě o nebeských mocnostech – andělských sborech. Abychom nebyli odkázáni na jediný zdroj, uvedu ještě Knihu Dhyanů – esoterní spis Blavatské, která ho sepsala dle sdělení tibetských zasvěcenců. Myšlenky obsažené v Knize Dhyanů jsou neskutečně povědomé – velmi připomínají jiné popisy evoluce bytostí ve vesmíru a roli Centrální rasy, coby představitelů prvotních archetypů (filozofie Wingmakers). Sama Blavatská nazývá jazyk Elohimů jako „senzar“. Myslím, že jazyk ptáků je jen další výraz pro tentýž fenomén. V Tysenově rozboru henochiánské magie se prolínají systémové kódy pro nevyhnutelnost Apokalypsy s rolí andělských mocností, které představují výkonnou moc naplnění těchto proroctví. My víme, že je sedm (devět) Pánů Světla a sedm (devět) Pánů Temnoty, také víme, že všech dohromady je jich sedm a také jsme si vysvětlili, proč tomu tak je. Naše nedostatečné pochopení principu duality a polarit nám prostě stále neumožňuje se posunout. Eventualita, že nějaký národ nese odkaz tajemných Árjů, není v lidské historii nová a povědomí této možnosti je dokonce velmi nebezpečné. I pro tuto okolnost jsem výše zdůraznila nutnost neustálého hodnocení míry subjektivity a neustálé kontroly míry soudnosti. Tato opatření nejsou vůbec přehnaná, protože Hitlerovy konstrukce původu a vyvolenosti Árijské rasy byly postaveny na velmi hlubokých esoterních a mystických znalostech. My víme, že systémový matrix nevymazal Pravdu – jen ji lstivě a dokonale ukryl. A také zabezpečil. Ochranou jsou archetypy, které jsou dostatečně hlubokým duchovním vhledem aktivovány – pak záleží samozřejmě na duchovní síle člověka, jak se jim dokáže postavit. Hitler se rozhodl špatně, magické síly moci ho ovládly a následně i on se pokusil stejně ovládnout svět. Analogicky pak andělské mocnosti představují hrozivé síly Chaosu, ale i nekonečnou Pravdu Světla a Moudrosti. Jsou to personifikace vesmírného řádu - principů a pravidel toku Času a změn, které přináší.

 Není jisté, zda mystiku okolo národa Čechů lze vůbec komplexně odhalit. Zdá se, že to světlo vyššího účelu národa postupně sláblo, až se rozptýlilo. Přemyslovci si ho však velmi dobře uvědomovali. Od prvopočátku drželi tradici Keltů – kníže byl současně i nejvýše zasvěcen do starobylých mystérií. Členové této dynastické genetické linie vládli velkou duchovní mocí – např. sv. Václav a sv. Anežka. Je zde patrná i část genetického odkazu dynastie Merovejců – jak naznačuje ve svém bádání sir. Laurence Gardner. Francouzské vazby jsou patrné hlavně v naší gotické architektuře. Jako všechny gotické stavby, i ty české promlouvají tajemnou řečí, symbolikou posvátné geometrie a alchymií prvků. Z pověření Karla IV. vdechl stavitel Petr Parléř Pražské královské cestě ducha templářského odkazu iniciace a zasvěcení nejen pro krále, ale pro celý národ. Přemyslovce doprovází tajemná symbolika lva a orlice. V architektuře jsou znázorněni v syntéze do podoby bájného gryfa. Obecně je toto spojení chápáno jako splynutí Lucemburků s Přemyslovci. Málo známý je fakt, že v okamžiku narození Karla IV. – 14. května 1316 - byla konstelace právě těchto souhvězdí. O půlnoci zapadalo souhvězdí Lva, vycházelo souhvězdí Orla a souhvězdí Severní koruny bylo v kulminaci. Toto hvězdné divadlo bylo součástí Karlovy předurčenosti k tomu, čím se také stal. Na zdi Novoměstské radnice se nachází nápis, který sice pochází z roku 1640, ale jeho předloha byla mnohem starší. Jedná se o magické zaříkávadlo – rozhovor mezi Lvem a Orlicí:

"SIGNA TE SIGNA, TEMEREME TANGIS ET ANGIS
ROMA, TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR"
Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně toužíš - Říme skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska.

 Nápis je stylizován ve dvou řádcích a každý je možno ve stejném znění číst i zprava. České země byly od dávných časů spojovány s proroctvím, které se týkalo právě symboliky Lva a Orlice. Podle tohoto proroctví: za mimořádného postavení hvězd český lev obnoví upadající svatováclavskou (římskou) orlici. Rovněž opat Joachim v době vlády posledních Přemyslovců předpovídá budoucí spojení souhvězdí Lva a Orla. Figury lva a orlice byly vždy motivem heraldiky Českých zemí. Z alchymického hlediska ukazuje symbolika Lva a Orlice dokončení Velkého díla – alchymickou svatbu červeného krále s bílou královnou. Nesmíme zapomenout na proroctví Nostradama. Podle Davida Ovasona se několik jeho veršů váže právě k Českým zemím. David Ovason používá pro výklad Nostradamových proroctví zelený jazyk (jazyk ptáků). V překladu to jsou tyto verše:

Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde velký král děsu
aby vzkřísil velkého krále z Angoulmois.
Předtím i potom, Mars bude vládnout štěstím.
Vládcem světa bude Chiren.
I když mlád, bude milován a obáván
a bude šířit velký strach.
Jeho hřímání a sláva přetrvají věky.
Postačí mu titul “Vítěz nad půlměsícem“.
U posvátné řeky tekoucí ze severních hor,
zrodí se vojevůdce z národa,
který přišel pozdě.
Bude bránit zemi mezi Vislou a Dunajem.
Nikdo neví, jaký to vezme konec.
Jako mýtický válečný gryf přijde král Evropy doprovázený těmi ze Severní oblasti.
Rudí a bílí povedou skvělé vojsko a budou bojovat proti králi Babylonu.

 Celý Ovasonův rozbor je velmi obsáhlý. Stručně řečeno má ze srdce Českého národa povstat vůdce lidstva z přemyslovské a lucemburské rodové linie. Takže jsme zpět u Linie Grálu a jejího spícího odkazu Merovejských králů. Aby to nebylo tak jednoduché, prolíná se zde i stará známá legenda o Bruncvíkovi. Rytíř Bruncvík představuje archetyp lvího krále a mytologicky spadá do archetypálního vzoru Artušovských legend.

 Existuje legenda o tzv. Operaci Zlatého Lvího Rouna, kterou odstartoval faraon Thuthmos III. okolo roku 1450 př.n.l. jako akt záchrany duchovních pokladů Egyptsko – atlantské kultury před aktivitami padlé frakce Melchiszedeka - zdroj Jaroslav Chvátal – Matrix-2001. Podle tohoto zdroje dva vědci Starého Egypta za vlády zmíněného faraona – a sice Baltean a Skylia - byli Bílou lóží (jejíž vznik inicioval právě Thuthmos III.) pověřeni, aby „oživili“ duši Země Dvouocasého Lva a k jejím nohám složili ty nejvzácnější duchovní poklady. Tyto poklady byly uloženy do dvanácti krystalů a uloženy na dvanácti místech dnešní České a Slovenské republiky. Baltean inicioval vznik dvou strategických míst – jedno duchovní energetické centrum se nachází u zámku Bojnice, druhé v Libušíně. Pomocí těchto uzlů inicioval vznik energetické sítě Zlatého Lvího Rouna.

 Mým záměrem při psaní této úvahy nebylo podat nějaké převratné důkazy a odkrýt prastará tajemství. Jednak není toto v mých silách a ani by takto předložená pravda ničemu neposloužila. Ztratíme-li tajemnost poslání našeho národa, ztratíme i kouzlo, které nás popohání k hlubším zamyšlením nad vlastním původem a tím i nad původem lidstva. Ne vše v našich společenských systémech života je špatné – řekla bych, že vlastně vůbec nic není v podstatě špatné – záleží na tom, jak k poznání přistupujeme a jak pracujeme s tím, co nám systém nabízí. Vždy na tom záleží. Mohli bychom říct, že to, jak svět vypadá, je ukázkou naší špatné práce s těmi možnostmi, jež se nám nabízejí. Mohli bychom, ale nebyla by to pravda. Záměrem bylo ukázat, že hodnota každého lidského jedince, i národa a tedy celé populace, je jedinečná. Budeme-li chápat tuto jedinečnost Srdcem, s vhledem a otevřenou myslí, pak máme šanci se opravdu posunout do vyšších sfér osobního i kolektivního vyjádření – sami svou vlastní vůlí a poznáním.

Zdroje:

Ivo Wiesner – Národ v lénu bohů, Děti moudrých draků
Kniha Dhyan v podání Aleše Česala
Aleš Česal – Utajené dějiny Čech I.
Laurence Gardner – Svatý Grál
David Ovason – Nostradamus – Přijde konec světa?
Mystérium Staroměstské mostecké věže Jana Křivance
Matrix-2001.cz
a přímé odkazy v textu

ilustrační foto - archiv autorky

2. 7. 2010 Tissa

Celý text ke stažení ve formátu pdf

libuse.jpg