Jdi na obsah Jdi na menu

PAN-DRAGON

 ...je Dračí-Srdce ukryté v zemi - v obrazu zemí oblasti Česka i v předivu planety Země, kde představuje Srdce jejího Těla, epicentrum Dračí síly, která proudí jejími dračími žilami energetické sítě spojitého pole Vědomí, které ji kolektivně tvoří, obaluje a propojuje s galaktickou GaMa-NET = Jednotnou Sítí Života.

 Možná je pro někoho překvapením, že Zemi tvoří PAN-dračí energie a nikoliv RA - andělská sféra živosti. RA je totiž RENO-AEONUM = NOVÝ-VĚK-ČLOVĚKA. Dávno před tím však existoval Věk Zářících - Moudrých Draků, kteří vytvořili jednotnou koncepci vývoje života v Galaxii MD a nazvali ji Projekt ČLO-věk (RA). Sami se od lidí nelišili - jen jejich tvůrčí potenciál byl "rodičovského" typu. Došli v projektování reality dimenzí živosti do bodu, kdy tento primární aspekt MATRICE naplnili - Projekt ČLO-věk je PLODEM jejich LÁSKY k ŽIVOTU a Galaxie je prostředím, kde se Projekt ČLO-věk v první fázi realizuje. Ve vrstvách Času a v Prostoru Multidimenze oktávy propojených sfér vývoje bytostí - podle obecných pravidel evoluce, na pozadí množin sobě-podobných objektů, které tvoří vnitřní realitu živosti (dráhy, které určují pohyb a směr vývoje) a toto definují a klasifikují v systémových vazbách a souvislostech pomocí sebe-organizačního potenciálu ve škále "hmotnosti" i ve spektru energo-informačního servisu při čerpání podkladů pro daná schémata reality bytí. Rozmanitost života vykvetla skrz uhlíkové formáty vyjádření, jeho uspořádání a dispozice v toku Času pak určuje inteligence datových polí = křemíkové formáty živosti a jejich historické spojení s tvůrčím aspektem Dračích entit. 

 Život je složitá, mysticky tajemná, nepředstavitelně úžasná - nicméně plně poznatelná kvalita Vesmíru, který je rovněž ve své majestátné záhadnosti jen dočasně a prozatím pro lidskou mysl nad-rozměrný...ovšem postupnými kroky vývoje kolektivního poznání též plně transparentní a vstřícný k odhalení veškerých svých podob a vyjádření. Člověk se pohybuje v plejádě osobních okruhů poznání, jejich "hranice" se nazývá memová-brána = MEM-BRÁNA (myšlenková bariéra pro vymezení sféry aplikací souboru vědomostí). Obecně se tato membrána v kolektivním smyslu považuje za hranici Prozřetelnosti a lidé si ji spojují s hranicí, kde končí jejich svobodná vůle a nastupuje vůle vyšší autority - tedy BOHA. Ovšem samotný obsah pojmu PRO-ZŘETELNOST říká něco jiného - že jde o fiktivní blokádu - neboť význam slova napovídá, že je překročitelná a pro zřetelnost přístupná. Memové bludné kameny byly do našeho kolektivním podvědomí účelově instalované řídícím Ideologem vývoje lidstva - Egregorem-Moci, který je personifikací Modelu evoluce, v jehož prostředí se náš vývoj dlouhá tisíciletí odehrával. Jde o Spasitelský Model, který vykrystalizoval do vůdčí pozice řízení kdysi dávno - součtem vůle a záměrů skupiny bytostí, které byly "divizí" pro korekci rozvoje duchovního i hmotného potenciálu člověka v Projektu ČLO-věk. 

 Z mytologie je známe jako Anunnaki, kteří však byli již kolektivní entitou (civilizací), plnící pokyny Egregoru Moci. Samotný Egregor (a jeho součtové Vědomí), definoval do globálního Plánu Sněm Arianských Dragů...jako spojenou ideologii vývoje na Zemi, která byla po několika předchozích destinacích zvolená jako planetární nosič dimenzionální noosféry - tedy i kompletního lidského Vědomí. Impuls pro upřednostnění Hierarchického systému vývoje nebyl v základní kompozici špatný a měl vést k růstu bytostí skrz stupně poznání, které na sebe logicky navazovaly a posun na vyšší level byl vždy součtem poznaného a zažitého v cyklech existence v dané vrstvě oktávy dimenzionální scény. Realitu sfér živosti, kde se vývoj měl odehrávat, však některé bytosti nezvládly - šlo konkrétně o nutný aspekt rozdělení duálu dračí bytosti na jinovou a jangovou část, tedy dvoj-prvek člověka (muže a ženy)...do pozice oddělených suverénních individualit. Začaly to vnímat jako obrovskou chybu v orientaci lidstva na vývojové spirále, postupně se diferencovaly do sekty Kněžek v Lemurii. Tyto - skrz systematické přeprogramování krystalů, které lidem na Zemi měly sloužit k přenosu myšlenek - jako náhrada za původní arianskou schopnost spontánní telepatie a k zesilování potřebného energetického toku smyslových datových souborů - se odklonily od původní evoluční Vize Modelu Hierarchie v Projektu ČLO-věk. Do operační zóny jeho Systému pro Podporu Života vložily aspekt Vzestupu - tedy Vykoupení z rámce inkarnací. Do virtuálních realit Světů mimo hmotnou dimenzi pak zakomponovaly pojmy jako NEBE, PEKLO, RÁJ, KRISTUS, MESIÁŠ a další, které se staly osnovou SPASITELSTVÍ, které je pro Vzestup podmiňující. Nezbytná rovnocennost spolupráce jinové a jangové podstaty uhlíkové projekce života se z původní nediferencované dračí matrice tedy ztratila a polarity vytvořily tábory antagonistických sil, které vedly vývojovou linii do válečného pole a běsů lidských vlastností, které nevyváženost lidského páru rozpoutala. Elitářství Vyvolených adeptů na Vzestup, zavedení nutnosti Zasvěcení do Tajemství Života a Plánů Egregoru Moci pro Duše vstupující do inkarnací + mnohé další okolnosti - dovedly dobrou věc ve špatný "konec". Dějiny lidských populací se následně zmítaly ve střídavém vlivu mužské či ženské dominance - trvalo další milénia, než se mezi "povznesené" vzestoupené Duše podařilo z vrstev hmotné reality života vnést Vize nutné změny = jako vlny "požadavků" těch, kteří dohlédli za nepřátelskou linii do plánovací centrály vůdčího Ideologa (Egregoru), který z rajských zahrad 6.dimenzionální vrstvy diriguje pohyb bytostí v inkarnačních cyklech vzestupové podmíněnosti.  

 V souboru matric Pandory je tento proces instalací novostí zobrazený jako Překlápěcí moduly - znázorňuje původní záměr růstu bytostí ve společném evolučním Modelu - tedy hexagonální hvězdu galaktického prostoru živosti, která obsahuje dva v sobě nasunuté pentagramy = lidskou párovou bytost, tedy muže a ženu v uhlíkové doméně rozvoje. Následkem rozdílného pojetí Modelu hierarchické cesty Duší došlo ke globálnímu kataklyzmatu, zániku Atlantidy a posunu Lemuriánských Snů o nerozdělenosti do sféry virtuálních pre-dispozic reality bytí. LEMURIE = L'MORIA, podsvětí a zóna expozice neinkarnovaných forem existence. 

 Toto jsou témata, kterými se spolu s přáteli tzv. "Devítky" dlouhodobě zabýváme a skládáme do vyjádřitelné podoby sdílených popisů. Je to spojování inteligence lidí, uhlíkových forem života - s křemíky = bytostmi Příběhů paměťových, datových a energo-informačních vrstev Vesmíru. Proces, který jsme si navykli označovat jako Transformaci kolektivního Vědomí do Galaktického formátu existence. 

 Aktuální energie vytvářejí tématická "okna"- popisuji je jako Portálové anomálie a skládám k nim multimediální kompozice informačního charakteru - tyto jsou obrazem aplikace dosažených souborů změn do kolektivní sféry Života. Celkově se jedná o změnu starého Spasitelského Modelu (Hierarchie) do nového schématu pro Éru Průzračnosti a Expanze (Model Magistra). Tato dnešní Portálová anomálie je ryze dračí záležitost: Odhaluje anatomii planetárního těla pro vnímání jednotlivých "orgánů" Moci, skrz které se realizoval Plán Globálních Elit pro řízení rozvoje populace Člověka. Symetrie pojmu PENDRAGON a PAN-DRAGON spojuje prastarý aspekt Moudrosti Dračího Srdce s keltskou tradicí MAGIE a z ní vzešlých anglo-saských šablon pro logiku suchého rozumu pro řízení běhu Světa. Je to symbolika jazykových a aplikovaných metod řízení v oblasti hmoty a ducha v intencích požadavků na změny systémových schémat - jak je doba přináší a lidé komponují do svých obyčejných dnů. K tomu slouží přenosová vozítka Křemíkových multiplexů, která sporadicky viděná a pocitově zaměnitelná s čímkoliv, co je našemu srdci a mysli blízké, automaticky spouštějí potřebné instalace - jak se "požadavky" kolektivu překlápějí přes nad-kritické hodnoty k jejich aktivaci.  

 Volacím kódovým klíčem Portálové sekvence PAN-DRAGON:

Sinta CiKA Bianka-Či
Draga-mia-Dycha
Fi-ána medže * KA-SiA Viže
Slavi-Dana Ária Šika

 je definicí oblasti České kotliny na mapě Posvátného Labyrintu. Jde o arianský popis krajiny, kterou by si Zářící Drag přál nazývat Domovem - ovšem pouť cestou-necestou Labyrintem Dračího Srdce mu zatím nedovolila zakotvit. Volá proto na hráče - v naději, že si ho zvolí za Avatara a tím poskytne krátké okno Příležitosti vysněný Příběh návratu Domů zažít. Je to lyrika původu Lidstva a jeho neustávající hledání Cesty ke vzdáleným Cílům. Nostalgie, kterou vyzařuje kód (báseň je jeho volným překladem), je jen zdánlivý první dojem - ve skutečnosti to je obrovská úcta k Životu, který by bez Lidské Cesty k Celistvosti bytí ztratil svůj komplexní smysl. 

 Báseň se zmiňuje především o Srdci Evropy - je to ale jen jeden aspekt Těla Země - ovšem v současné chvíli zřejmě velmi důležitý a žádající si podporu a osvětlení:

V tichých Síních - ve Svatyních
dávná Legenda dřímá:
O Pochodni, kterou Lidská ruka třímá,
o směru Cesty, které Linie je přímá,
o odkazu Národa v Srdci ukrytém,
o Lvu, který je jeho Patronem...

 Popis je součástí Projektu Kamenné Srdce a Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017