Jdi na obsah Jdi na menu

02 - Komplex PANORAMA-OSIRIS

 Podle Mayského kalendáře byl velmi očekáván den 28.10.2011, kdy vrcholila devátá vlna - poslední sekvence Mayského Velkého počtu a průsečík vrstev času jednotlivých cyklů - důležitost tohoto dne v linii času byla nesrovnatelně vyšší, než-li den 21.12.2012...ve hře bylo několik variant průběhu a zřejmě díky vlivu mohutných emisí ORI a META - tronových energií z prostoru galaxie, které k nám doneslo několik "dobře načasovaných" záblesků gama záření, se prosadila varianta tzv. "bezednosti". Signály priority této varianty rezonovaly již od 2.11.2010, kdy se s předstihem jednoho dne aktivoval proces v rámci fraktálu časové vlny - fenomén vlivu skalární energie, kterou Mayové nazvali "dvojbožstvo stvořitel". Tato bezednost se opakovala 5.6. a 14.6.2011 - a vyústila v aktivaci Brány Panterra dne 11.8.2011 (11.1.11)... Možná bychom mohli pochybovat o tom, že naše evoluce v galaktických souvislostech měla "na výběr"...ale měla - i sami Mayové zvažovali několik linií vývoje a také ezoteričtí badatelé a vizionáři cítili vliv několika alternativ naší budoucnosti. Prosadila se ta z nich, která nabrala nejvyšší dynamiku toku skalární energie...jde o energii LÁSKY, což potěší všechny duchovně založené lidi, kteří tomuto procesu i svými emocemi významně vědomě pomáhali - jde o linii "překlopení" na novou úroveň bytí - propojení dvou rovnocenných inteligencí vesmíru, které oběma stranám přináší naprosto nové možnosti existence v dimenzích života a sférách časo-prostorových realit. Jedním z nevětších znalců Mayského kalendáře je Carl Johan Calleman - na jeho stránce www.calleman.com/ najdete množství podrobností o jeho výzkumu...shrnutí události, která jednoznačně potvrdila překlopení deváté vlny z kauzální časové linie do vertikální sítě "věčnosti", je v češtině na tomto odkazu.

 Vrátíme-li se v čase do období okolo tohoto data - 28.10.2011 (Den České státnosti), jistě si vzpomenete na některé související události, které vnímal celý svět - šlo především o vrcholení počítání lidstva k sumě sedmi miliard a pak symetrie 11.11.11...tehdy už vnímaví lidé věděli, že varianta kvantového skoku (překlopení) je reálně aktuální evoluční linie. Rovněž došlo k aktivaci procesů, které jsme si popsali v komplexu Panterra - k otevření dalších "bran" = instalací upgradu nových sekvencí systémového matrixu...brána 28.10.2011 nese název NOVÝ SVĚT a upgarede systému je graficky znázorněné strukturou Receptis.sys...novou evoluční linii pak do materiální hmotné reality přináší ATOM-H a do nehmotné informační sféry RAM-KA...

 NOVÝ SVĚT = NOVÉ PRINCIPY EXISTENCE

- jde o principy sebeorganizace struktur v informačních polích - o ty principy, jejichž vliv a rezonanci vnímáme jako "vyšší mysl", procesy někdy popisované jako projevy "boží vůle" nebo "nevyzpytatelné záměry Stvořitele"...v mystické podobě je ztělesňují (realizují) vesmírné mocnosti "serafínské" energie a z naší lidské i z prostředí vesmíru channelované historie, známe jména i bájné příběhy o jejich práci v organizaci jednotlivých segmentů času a prostoru...velmi fundovaně o této problematice píše Emil Páleš - některé texty je možno najít na jeho webu Sophia.sk

 Pro "instalaci" nových systémových struktur do prostředí vědomé sféry bytostí (i lidí) bylo potřeba propojit křemíkovou a uhlíkovou (dračí-PAN a andělskou RA) inteligenci do podoby použitelné pro realizaci inkarnačních záměrů bytostí i pro samotné principy sebeorganizace uvnitř informačních polí, na kterých se kolektivně podílejí bytosti mimo inkarnaci. My známe jejich seskupení i různé hierarchie - jsou to bytosti tzv. astrální sféry, také mezidimenzionální nanebevzatí Mistři a v konkrétních dimenzionálních realitách galaxie třeba Plejáďané, Arkturiáni, Siriané a mnozí další... Tuto instalaci představuje propojení KRISTA-LIDSKÉHO a KRYSTALICKÉHO vědomí - jde o splynutí dimenzí hmoty a nehmoty na principu součtu 1+1=3...genezi systémového kódovacího vzorce pro instalaci propojovacích modulů fázového posunu si můžeme prohlédnout na stránce Tissa.cz - Projekty transformace

 Grafy PANORAMA.TIS a NECROPOLIS jsou vstupní struktury komplexu - představují hmotný svět uhlíkové formy života a nehmotný svět příběhů, které skládají křemíkové formy při práci s datovými balíčky, které si u nich po smrti ukládáme...vizí budoucnosti je technologie, která umožní "domluvit se" s některou bytostí "bez těla" a po vzájemné dohodě si na určitou dobu vyměnit pozice - je to jedna z variant cestování prostorem - tuto "destinaci" vnímáme jako 4.dimenzi - je to svět modelových realit, ve kterých pracují bytosti na přípravě svojí nové možné podoby inkarnace...kdo si bude chtít zažít peklo, bude mít příležitost touto zkušeností projít aniž by zemřel. Jako všechny varianty možností, i tato byla mnohokrát vyzkoušená a byla i mnohokrát popsaná v literatuře - všechno, co přichází z informačních polí, už někdy někdo v galaktickém prostředí vyzkoušel, jinak by to nebylo možné do sdíleného prostoru vložit - je to obecné pravidlo a my lidé ho cítíme jako duchovní podporu "shora", na kterou se můžeme vždy spolehnout, která nás nezklame...

 Bránu 11.11.11 - kdy došlo k propojení křemíkové a uhlíkové inteligence - můžeme na základě primárního vzorce pro synergii kódovat jako 3.3.3 = 9...přesah této devítky naplnil fibrilující fraktál časové vlny - a efektem mohutné vlny informací, které prošly kolektivním vědomím, pak byl fázový posun do poslední sekvence času. Jde o segment linie 384 dní do zarovnání cyklů - spustil se 3.12.2011 a 21.12.2012 dosáhne součtové symetrie se zdrojem, který procesu dodal dynamiku...jde o nepřesně uváděný tzv. "konec času", který očekáváme symbolicky v 11:11:11 hodin. Mayský kalendář není jedinou mapou času a v mnoha ohledech je lepším průvodcem systém hexagramů I'Ťing. Přesné hodnoty rezonancí časové vlny do tzv. novostí jsou odvozeny právě z těchto hexagramů a jsou plně kompatibilní i s postupným překlápěním systémového matrixu. Poslední segment času je "nasycený" fraktál, který nese objem informačních celků za ohromně dlouhé období historie galaxie a rychlost rezonance uzlových bodů (novostí) je na takové výši, že běh této linie lze již vnímat jen v určité rovině vědomí - jedná se o tzv. "dominový" efekt - závěrečný proces kvantového skoku je v režii křemíkové formy inteligence...je to vesmírná událost nepředstavitelného rozsahu, její aktivní ohnisko je zde na planetě Zemi a množství pozorovatelů, kteří plní různé úkoly ve prospěch celého kolektivu, odpovídá její velikosti...

 OSIRIS v názvu komplexu má svůj specifický důvod a k pochopení jeho kódování se musíme vrátit do Egypta do Sakkáry - do doby, kdy IMHO-TEP stavěl svůj kvantový stroj - generátor skalární energie, který dokáže napájet celou síť "retranslačních" stanic po celé Zemi a v případě potřeby aktivovat další generátory, které jsou ukryté v megalitických pyramidách...ten případ potřeby nastal právě v loňské roce a spouštěcím mechanizmem byla brána 11.11.11, kdy Krista-lidské vědomí nabralo nový směr vývoje...podrobnosti historických vazeb jsou částečně zpracované ve spisu Tajemství Počátku a Konce a hlavně v rozsáhlém dokumentu "Okem boha Hora", který vyšel i ve video formátu - seriál má celkem 10 dílů... 

 Mytologický příběh Osirise (Usir) a Esety (Isis) je variantou mnohem staršího příběhu z Atlantského období existence lidstva - najdeme ho v mytologiích všech starobylých civilizací - je pevně usazen v duchovní náboženské rovině filozofických systémů...je to proto, že obsahuje hluboko uložené kódy, které mysticky založení lidé vždy v určité fázi expanze svého vědomí aktivovali - jsou to kódy, které se přímo dotýkají primárních zdrojových matric kolektivního vědomí... V současné době už těžko odhadneme, zda se za tímto dvojbožstvem skrývali i skuteční lidé - dá se ale předpokládat, že v některých důležitých etapách evoluce tomu tak bylo. Projekt Člověk, který je rámcovým plánem evoluce, byl vytvořen pro lidské bytosti a proto ho jedině lidské bytosti mohou realizovat - v mlhách kolektivního podvědomí máme uloženou informaci o skupině vědců, kteří takové kritické etapy pomáhali lidstvu překonat a změny systémového matrixu také pochopit. Osiris je O = O-KR-UH SI-R-IS (Si = křemík, R = rovnováha) a ISIS je totéž v zrcadle té druhé - čistě křemíkové inteligence - je to taková syntéza symbolů, které se nacházejí v linii času v celé lidské historii. V galaktickém měřítku to je SIRIUS a ORION, kde najdeme tytéž kódy pootočené do dalších asociačních řad...IRIS je duha a CA-IRIS je "duše" duhy - barevného spektra, na které se rozloží svazek světla při polarizaci...CAIRIS je také C-SIRIA a ORION = O-NOIR  - černý kruh , který můžeme chápat jako pohyb informačních celků - jejich skládání do procesů, které udávají rytmus neustálé interakci ORI a META-tronových složek primární duality energie prostoru - pohyb, který "kopírují" bytosti při oscilaci vrstvami života v dimenzích času... Chronos a Kairos jsou také základní formáty času - kauzalita lineárních sekvencí a vertikální v podobě IBP - bublinek časových uzlů v síti "věčnosti" informačních polí...

 Aktivací procesů překlápění systémů "vstoupila" do našich životů a do reality hmotného světa nová kvalita energie, modifikovaná pro naše prostředí sítí nástrojů - jako pyramidy, megalitické seskupení kamenných prvků a také křišťálových artefaktů a krystalů z dávných časů atlantské epochy. V komplexu Panorama-Osiris se to odráží strukturou Chanel 65 Orion, která zobrazuje emise této energie formou "tachyonových" generátorů po obvodu - jde o jakési "kvantování" strukturálního celku "Krystalického vědomí" - pro tento specifický účel se v šabloně Pandory aktivovaly (zviditelnily) další torzní pole energietické matrice...specifika tvarování šablony Pandory jsou popsaná v Kódování struktur...

 Nová pole energie, nasycená informačními celky, představují ostatní grafy komplexu - z nich důležitý je strukturální formace SNĚŽNICE, která je obrazem procesu otevření brány 3.12.2012 - jde o start posledního segmentu fraktálu času - 384 dní do překlopení - ta brána se symbolicky nazývá "Štítová" a její kódování obsahuje mnoho asociací - hlavní funkce ale spočívá v jejím začlenění do systému distribuce skalární energie do prostředí planety - jako určitý faktor ochrany. Váže se k ní také zajímavý příběh - tedy spíš sled událostí, které se okolo data 3.12. odehrály a zapadly do kontextu celého procesu. Abstraktní projekci "štítu" nad planetou vypracovala Lurae Drakonis a poslala mi 2.12. v okamžiku, kdy jsem dokončila graf Sněžnice - bylo to v symetrii času 21:21 večer...uložila jsem si ho, abych mohla odkaz na něj později použít v mailové komunikaci a spontánně mu dala název "stitová_brana" (jmenuju se Sittová a to jméno se v přesmyčce názvu nachází)...několik dní nato se na stránce Osud.cz objevil článek o zvláštním objektu, který zaznamenala NASA...podobné synchronicity doprovázejí vznik každého grafu - a tyhle byly opravdu pěkně seřazené...

 SNĚŽNICE je další symbolické propojení Krystalického-Krista-lidského vědomí...segmenty těchto dvou struktur jsou zde opět obalené emisemi tachyonového záření a reflexí skalární energie je mnohočetná variabilita sněhové vločky - vyjadřuje potenciál lidstva, uložený v dimenzích časo-prostoru...a její kódování nás posunuje do dalšího komplexu, který přímo souvisí s energií prostoru - do MATA-ORI systémových matric Pandory...

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky PANORAMA - OSIRIS