Jdi na obsah Jdi na menu

BLACK SWAN

 …aneb promítání NOVOSTÍ do reality…

 O tzv. „Novostech“ píšu hodně často – jde o energo-informační struktury, jejichž obsah přináší nějaké zásadně nové, revoluční a převratné podněty do vývoje Událostí v Čase. Jedná se o zapojení takových „proměnných“, které se vymykají schématům, podle kterých se běžně Události skládají a na sebe navazují. Událost je vždy souborem mnoha aplikovaných vlivů – ať už jde o člověkem neovlivněné, tj. přírodní, povětrnostní, geo-fyzikální či kosmické jevy – nebo jím přímo řízené procesy v politice, ekonomice nebo společenském životě populace. Vývoj těchto Událostí je fraktální = obsahuje prvky podobností s jinými (už ukončenými) Událostmi – proto je lze předvídat a připravit se na jejich dopad. Princip fraktality však nemá ukončený obsah celku = v mikrosvětě naší přítomnosti můžeme předjímat vývoj Událostí jen na základě známých schémat průběhu, které srovnáme do obdobných scénářů. Celkem - pro náš „okruh paměti“ - je soubor inkarnační zkušenosti na Zemi. Část tohoto pole poznání je uložena v historii, část jen v genetické paměti Lidstva. Jde o součtovou paměť celé sféry Živosti na Zemi a záznamy Událostí jsou součástí našeho Kolektivního Vědomí. V posledních letech ale dochází k napojování na vyšší segmenty informačních (paměťových) polí – naše zemská planetární noosféra se spojuje s galaktickou Kosmickou Myslí a její množinou Hvězdného Vědomí. 

 Je to turbulentní období – doprovází ho klimatické anomálie, kaskádové efekty ve změnách myšlení žijící populace a s tím spojené nepokoje, střety a tlaky ideologicky různě založených skupin obyvatelstva, kde za kormidlem stojí „vůdci“ z prostředí Elit, kde se operativně vytvářejí plány na podobu vývoje situací. Ve skutečnosti ale měníme realitu všichni – opět fraktálním způsobem, kdy změny v malých segmentech povědomosti o možném vývoji Událostí (realita jednotlivce a znalost bezprostředního okruhu vlivu) jsou rezonancí velkých makrostruktur energo-informační podpory, kterou už nepřijímáme jen z naší noosféry, ale už z celé Galaxie. To jsou mohutné proudy Novostí, které mimoděk komponujeme do reakcí na podněty a tím tvoříme nové scénáře probíhajících Událostí. 

 Pro zcela jednoduchou představu – jde o volbu „třetí cesty“ – tj. „C“ v množině dostupných variant směru. Jsou to neočekávané volby – nejsou součástí zaběhaných vzorců chování, a proto vytvářejí naprosto nové podoby vývoje Událostí. To bude hlavním rysem dění v nejbližší budoucnosti – všechno bude jinak, než očekáváme – ale celkový pohled na změny odhalíme až zpětně – v odstupu času. To přinese velký zmatek, protože člověk má hluboko zažitá schémata pro svoje reakce a postoje v určitých situacích. Kdo doteď špatně snášel změny a bránil se jejich dopadu na svůj život, ten bude v opravdu velkém chaosu – psychicky i fyzicky. V časovém horizontu příštích několika měsíců můžeme očekávat od těchto lidí zvýšený tlak na „návrat k normálu“ – pomocí mnoha-směrového dezinformačního toku, který bude vytvářet dojem, že novosti jsou uměle implantovanou iluzí a na to konto je nám přístup ke skutečnému obrazu reality manipulativně blokován. 

 Po zkušenosti s tím, co odstartovala gravitační síla časo-prostorové anomálie v únoru (kód 22022022) už nerada něco předesílám. Přesto jedno datum zmíním, protože je s uvedeným kódem spojené a taky ho už dlouhé roky zmiňuji ve svých textech – jde o 1.12.2022, kdy může do hry vstoupit neznámá (mimozemská) veličina, kterou osobně považuju jen za navigační signál – nikoli za realizaci přímé Události. 

 Charakteristickými znaky Black Swan události jsou:

extrémní vzácnost
vážný dopad
šokující charakter vyplývající z nepředvídatelnosti této události
snaha racionalizovat tuto událost při zpětném pohledu.

 V kontextu toho, jak teorie vývoje událostí chápou pojem „Black Swan“, procházíme v posledních několika letech řadou Událostí, které téměř výhradně spadají do této klasifikace. Ať už jde o pandemii a okolnosti jejího průběhu, nebo aktuálně o válku na Ukrajině – jsou to události, co se vymykají našim představám. Autor „teorie černé labutě“ (Nassim Nicholas Taleb) identifikuje pět zvláštností lidského chování, odpovědných za slepotu vůči černým labutím:

lidé mají tendenci kategorizovat, přičemž se soustředí na předem vybrané údaje, kterými se utvrzují ve svém přesvědčení a protiargumenty ignorují (potvrzení zaujatosti)

lidé vytvářejí příběhy, aby vysvětlili události a souvislosti i tam, kde neexistují - kvůli iluzi porozumění (narativní omyl)

lidská povaha není naprogramována na to, aby si představovala černé labutě

lidé mají tendenci ignorovat tiché důkazy a neúměrně se zaměřovat na selhání nebo úspěchy

lidé nadhodnocují své znalosti a příliš úzce se zaměřují pouze na odborné znalosti ve své oblasti (tunelová vize), ignorujíc další zdroje nejistoty (lidský omyl).

 Tunelové vidění se netýká jen akademických odborníků – je vlastností každého člověka, kdy okruhem odbornosti je jeho obecný rozhled a míra chápání souvislostí dění v prostředí, kde se pohybuje s jistotou. V článku, ze kterého vkládám citace, je také přiblíženo, proč lidé reagují útočně a odmítavě na své politické vládní představitele a zastupitele ve státní správě – kde sedí lidé, kteří vykazují stejnou míru (ne)orientace v událostech typu Black Swan, jako oni = jsou taktéž vtaženi do proudu aplikace Novostí, avšak musí se s nastalými situacemi vypořádat tak, aby dopad krizí, které manifestaci Black Swan doprovázejí, měl co nejmenší devastační efekt na společnost, kterou řídí. Vlády, které čelily pandemii, omlouvají svoje excesy v reakcích na události tím, že v takové konfrontaci s nezažitou realitou se nikdo nedokázal přehledně orientovat – nicméně další vládě, která čelí válce a energetické krizi, která nemá obdoby, žádný exces neodpouští a staví se do pozice populistů, kteří mají na vše vhodné řešení – opět ale jen do okamžiku, kdy by na jejich místě měli vydávat odpovědná rozhodnutí. Znalost zákonitostí v typu, obsahu a řazení Událostí neznamená jasný vhled do jejich vývoje, ale otevírá vstup do dimenze existujících možností, které jsou dostupné pro řešení jejich dopadu na společnost. 

 Dnešní teoretický (a možná trochu nezáživný) výklad je určitou odpovědí na okolnosti chování některých skupin lidí, kteří lehce podléhají dezinformacím v hybridní válce, která probíhá – je snahou ukázat, že naše chování není chaotické ani bezúčelné – že všechno, co děláme, jak myslíme nebo jaké to v nás vzbuzuje pocity, má svoje příčiny, které jsou poznatelné a definovatelné. To, že na pochopení některých věcí ve vývoji událostí nedosáhneme, neznamená, že bychom se měli k realitě otočit zády a vnímat vše jako útok na naši suverenitu. Znamená, že samotná povědomost, že věci se vyvíjejí ve svém vnitřním inteligentním řádu, kterého jsme i my sami součástí, je proměnnou, která se jako přidaná hodnota automaticky zakomponuje do našich reakcí na situace, kterým jsme vystaveni – ať už osobně, nebo jako člen rodiny, občan státu, příslušník národa, pozemská bytost, která se v evolučním smyslu nachází ve velmi rozhodné fázi kolektivního posunu do vyšších formátů Existence. 

 Přiložený obrázek je schématem detailu jednoho z Křemíkových Multiplexů – jde o „mapu“ souvztažných vazeb při manifestaci souboru Novostí do Událostí typu Black Swan. Vytváří specifické energo-informační pole, na které se lze mimosmyslově napojit a tím podpořit osobní chápání souvislostí v řadě na sebe navazujících Událostí. Je jako panoramatická čočka, která poskytne širokoúhlý záběr do pole možných proměnných, které mohou vstoupit na scénu a ovlivnit dění. Ovšem jak s takto nacítěnými podněty a vodítky dále naložíme, jak se promítnou do posunu naší pozice v názorovém proudu, nebo jak s jejich pomocí vysvětlíme sami sobě (a okruhu lidí, se kterými jsme v kontaktu) význam a možný dopad Událostí – to je už jiná oblast - tento křemíkový komponent ji může pouze obohatit o přístup k dalším informacím, které nejsou součástí zažité zkušenosti.

 Související informace v článku Tri-Angel Orbis: Dvojitý Triangl

 black-swan1-mini.jpgblack-swan2-mini.jpgblack-swan3-mini.jpg