Jdi na obsah Jdi na menu

ET-CE-TERA

 E.T.C....čili ET CETERA (ET-CE-TERA)...

 Jde o kód "projekce negativu" = metoda, kterou je kreslený ilustrační obrázek a v obecné rovině funkce, kterou se vyznačuje pohyb Lidského Vědomí světem reálných skutečností. 

 Stále slyšíme ze všech stran hesla - jako: dualita neexistuje, polarita je původcem zla na Zemi, vzestupující člověk se musí z těchto vzorců probudit k původnímu vědomí jednoty...atd., atd.... 

 Jak je to ale doopravdy? Může existovat párový dvoj-prvek bez duální společné báze? Může kmit (puls) výměny informací Života mezi nimi proběhnout bez krajních bodů návratu? 

 Zakopaný pes bude tedy asi někde jinde...zřejmě přímo v obsahu tzv. vyšší duchovní moudrosti, kterou je lidstvo krmeno se zřejmým záměrem...aby bylo dotlačeno tam, kde distributor "moudrosti" chce, aby se nacházelo - tj. ve fiktivním světě iluzí, odtržené od možnosti dosažení Celistvosti Galaktického Člověka a tím od propojení Ducha se Hmotou do zóny duality a v ní existující polarity Bytí. Pozitiv a negativ je nad dobrem a zlem - je alternativou směru myšlení, cítění a konání. Jak se nakonec situace vyvinou, jak se člověk zachová, co udělá a kam to povede (ke kterému pólu), je čistě záležitostí osobního souboru reakcí na podněty a tyto se nacházejí v takovém módu, na jaký je dotyčný v dané oblasti orientovaný, jaké uznává hodnoty a jaké sleduje cíle.... Pomineme-li základní morální kodex, který je nám vrozený - pak všechna projevená špatnost a zlo mají vysvětlitelný a rozpoznatelný soubor příčin, který je potřeba znát k tomu, abychom se v následcích orientovali a zpětně dokázali rekonstruovat celý vzorec myšlení a chování, který je výsledkem tzv. kauzality - díky existenci polarity se pohybuje vesmírné perpetuum mobile (koloběh informací mezi realitou a Knihovnami Pamětí). 

 Každý jednáme na základě zkušeností, které si z těchto Knihoven vybíráme na principu podobnosti s okolnostmi, do kterých jsme se dostali a které od nás vyžadují nějakou (re)akci. Pokud je nenajdeme ve svých osobních Knihách, tak bez skurpulí nakoukneme do "cizích"....a tady je potom na místě cosi označit jako "jednotou" = Jednotné Informační Pole, které je univerzálním zdrojem zkušeností ve formátu podobností a jejich "příběhových" verzí, bez ohledu na autora, který je tam uložil. Záloha prožitků, vjemů, myšlenek a všech našich pohybů hmotou, mentální a spirituální sférou, či mimotělními zážitky ve virtuálním rozšíření reality, probíhá totiž automaticky, bez přímého úkonu zdrojové inteligence, která konstrukt paměťového prvku vyprodukovala. Paměťový segment sice obsahuje cosi, co by se dalo nazvat "digitálním podpisem" Bytosti (otisk Ária kódu Jedinečnosti) - ten ale slouží k řazení registru v disku Galaxie pro vstupy při zpětném prohlížení osobní paměti (Kniha Života) - rozhodně není ale žádným plotem, na kterém by visela cedulka "cizím vstup zakázán!". Někdo má kreativní abstraktní představivost a někdo praktickou a užitnou. Podle toho také vypadají vizualizace příběhových zkratek, které si z Knihoven stahujeme - a pokud někdo "vidí" kouzelné víly a éterické bytosti, neznamená to, že by byl "probuzenější" než-li ten, kdo "vidí" projekt kultivace krajiny nebo střediska pro ekologickou výchovu...atd., atd....

 Často slýcháváme o vibrační úrovni člověka - co to vlastně znamená? Vibrace lidské aury (EM-pole, které nás obklopuje a prostupuje) jsou projevem synchronizací frekvenčních "stavů"...a to nejen vědomí, ale samotných elementů Jsoucna, ze kterých jsme utkáni - a to od těch nehmotných energo-informačních, až po ty hmotné částice prvků, ze kterých se skládá naše tělo....a jsme zase u primární duality a z ní se projektujících polaritních párů prvků Existence. Ve vztahu k projevujícím se dispozicím Galaktického člověka jde o rozšiřující se frekvenční limit bdělého stavu vědomí = rozsah vnímání, ve kterém jsme v Přítomnosti - tj. tehdy, kdy kontrolujeme svůj pohyb a okamžitě analyzujeme jeho směr a návaznosti v událostech, kterými je utvářen svět našich prožitků - skutečný i virtuální - v běhu Času i v představách na bázi fantazií, které nutně nemusí mít i následnou hmotnou podobu. Ze starého omezeného limitu bdělého Beta stavu vědomí expandujeme do Alfa meditačních frekvencí a Gama kreativní hyperaktivity vědomí = do pásma 8 - 64 Hz, které vystřeluje nad 100 Hz v reakcích na specifické podněty, snímané takto rozšířeným vědomím....a to bez ztráty kontroly nad svým tělem, okolím a plně soustředění na pohyb realitou. Děje se to totiž vše naráz - napříč vrstvami těchto "světů" v jednom plynoucím bodě ID-entity, tj. v Přítomném (nulovém) Okamžiku. Jde o přímý projev našeho interního Frekvenčního vzorce (FQ), kterým rezonujeme v mnoha verzích a podobách, v mnoha úrovních Existence. Z tohoto důvodu je trochu absurdní považovat někoho za tzv. nízko-vibračního (z vývojového hlediska duchovně zaostalého), protože v jiných sférách Existence může zdaleka převyšovat běžnou úroveň a působit jako specialista v nějakém oboru s globální působností. 

 Svoji pozici v Evolučním Plánu Lidstva můžeme stěží objektivně posoudit, protože míra sebehodnocení často zkresluje reálnou rovinu našeho vyjádření. Zde působí mnoho vlivů a okolností, které tvarují naše mínění a tím tvarují také naše názory na to, jak si na tom stojíme v množině ostatních. Přibližně orientačně si ovšem může položit několik otázek, které pomohou tuto pozici upřesnit:

1. Cítím se svobodně a samostatně ve vztahu k Životu a směru, kterým se ubírá? Nejsem svázaný omezujícími konvencemi, povinnostmi "násilného" charakteru nebo nejsem náhodou v podřízeném postavení vůči nějaké autoritě, kterou může být např. i vyšší moc?

2. Jsem sám sobě tvůrcem osnovy jednání a vztahů s ostatními? Nebo jsem vázaný nějakou předurčeností, se kterou jsem do této inkarnace přišel a jejíž osnovu musím dodržovat?

3. Jsem spokojený se svým Životem - s obrazem, který vytváří a stopou, kterou za sebou zanechává? Nebo cítím odpovědnost za něco, co nedokážu obsáhnout, natož popsat a proto jsem v trvalém podprahovém stresu - ale myslím (vím), že je to moje poslání pro vyšší cíle, i když se mi třikrát denně stane, že s tím chci seknout, tak to nejde - je to silnější než já?

 Asi tušíte, kam tím směřuji - ano...první jsou obecně chápané jako nízko-vibrační, druhé jako atributy vyšší bytosti. A jsme opět u projevu negativu, polarit a sklonu ke zkreslení daných skutečností - jak se s tím dnes a denně setkáváme v návodech, jak dojít k Vzestupu a Osvícení. 

 My totiž vidíme (vnímáme) jen to, co chceme - co ladí naší pošramocené duši a zpackanému životu, nenaplněným ambicím a touze po uznání a respektu v oblastech, kde se neposkytují důkazy o existenci našich tvrzení. Protiřečíme si v projevu, kdy v jedné větě sami sebe označíme za Světlonoše, který nese lidstvu poznání zapomenutých moudrostí vyspělých civilizací, které nás seslaly - a v téže větě se dopouštíme fatálních omylů ohledně neznalosti základů těch principů a pravidel, kterými se to všechno řídí. Takový je už člověk - v osobním hodnocení nezná míru, zato v hodnocení druhých ji zná prapodivně velmi dobře, i když jediným podkladem, který pro výnos rozsudku má, je pouhý náznak kritiky a znevážení naší velikosti v celospolečenských (galaktických) rozměrech. Ano - takoví jsme - my lidé - a čím víc rozšiřujeme svoje Vědomí jednostranně "dolů" (do Alfy), tím výraznější jsou projevy nezvládaného Super-Ega. Vyznačují se sklony k oddělenosti, elitářství, vyvolenosti, pýchou na znalosti toho, co je pro nízko-vibrační skryté, čili nečitelné. 

 Galaktický člověk osciluje v pásmu 8 - 100 Hz v nulovém bodu a Čas plyne okolo něho. Je solitérním prvkem Mozaiky Existence - plně autonomní, nikomu se nezodpovídající, kromě tradičních světských povinností, které vyplynuly z jeho Práva na Život v okamžiku, kdy se tady narodil.

 Popis je částí většího souboru mých poznámek k jednotlivým zákonům Kybalionu. Proto ETC (atd.)...i když kódů je v tom celá řada - jak vyplývá z formátu nadpisu: ET-CE-TERA znamená "mimozemská matrice Země" - ve smyslu příslušnosti k dalším vrstvám Živosti v Galaxii, kde všude jsme zanechali svoje osobní i kolektivní stopy působnosti.

 Vibrace z hlediska moderní vědy

 Vibrace z hlediska ezoterních náhledů do souvislostí

 et-cetera1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice