Jdi na obsah Jdi na menu

KLUB-KO-UZEL

 ...čili vymotávání se z paradigmatu závislosti na souhlasu...

 Jak je vidno z naznačené přesmyčky v názvu, jedná se o mnoha-vrstevnatý soubor významů - všechny nějakým způsobem charakterizují aktuální situaci v energo-informačním poli Kolektivního Vědomí Planety, které reaguje na postupující proces Transformace a na sérii instalací nového evolučního Modelu Magistra ("mistrovského" Systému Podpory Života).

 Na programu změn je fenomén tzv. "situační opozice", čili permanentního nesouhlasu - jako efektu plné aktivace principu "negativní expozice" v interakcích s prostředím. Jde o reakce vycházející z podvědomí, kde prozatím nejsou vytvořené stabilní vazby na soubory Novostí, které ale už plní svoje funkce - člověk zatím v mentální rovině "pokulhává" a ne vždy je schopen s nimi smysluplně pracovat. Proto dochází ke konfliktu pocitové, mentální a psycho-somatické odpovědi na přicházející podněty -  výsledkem je projevení "permanentního nesouhlasu" (zaujmutí postoje odporu). Jde o častý jev v chování lidí při komunikaci - čím víc se na povrch tlačí nutnost začít používat princip negativní expozice, tím masovější je projev situační opozice napříč celou společností. 

 "Negativní expozici" - jako součást metody asociační symetrie v práci s informacemi - jsem ve svých textech již mnohokrát zmínila. Jde o potřebu "obracet" informace a vstupovat do jejich struktury - změnami úhlů vnímání jejich obsahu stimulujeme zesílení jeho toku do interní zóny vjemů - tím dochází k širokospektrálnímu "rozkvětu" významů, které informační paket jinak neuvolní. Povrchovým skenem informačních zdrojů nedostáváme patřičné kvantum relevantní podpory pro zpracování celého obsahu sdělení - a to se týká jakýchkoliv informací - např. banální informační cedule v supermarketu nebo šotu zpravodajské relace v televizi. Přitom pojem "negativní expozice" neznamená brát si z informací jen to negativní...to vůbec...znamená převracet význam a sledovat svoje pocitové odpovědi, dojít maximálního rozvinutí do možných souvislostí a sledovat asociační řady jejich návazností - tím se dopracovat k mnoha skrytým údajům, jako procítění charakteru autora sdělení, nástin jeho profilového obrazu v duchovní sféře Bytí, načtení digitální stopy, kterou "zapsal" mnoha existencemi do Jednotného informačního pole (Knih Života) a tím k míře "pravdivosti" jeho  informací. Tady nemyslím "pravdu" jako skutečný soubor existujících tvrzení, ale hodnotovou kvalitu klasifikovanou mnoha kritérii - např. čistotou projevu interní vrstvy osobnosti - sladění do komplexu toho, co ze struktury vypadlo - mnoha-úhlové "ověření" na základě souladu použitých slov, jejich skladby do vět, zvolené zabarvení a způsob kladení důrazu na jednotlivosti, odhalení původu záměrů, motivací a cílů....atd.

 Práce s informační strukturou je blesková záležitost (prokmit všemi vrstvami vědomí), na které se podílí všechny složky naší smyslové i mimo-smyslové soustavy - výsledkem je "názor" (stanovisko), se kterým pak už zvolna dále pracujeme v poli vývoje daných událostí. Užívání principu negativní expozice lze přirovnat k prohlížení snímků reality na negativu filmu, kam byly původně exponované. Dnes je vše digitální, založené na datových souborech pro zpracování počítačem - ale určitě každý ví, oč se jedná - jak fungovaly staré fotoaparáty. Tak v analogii vypadá práce pomocí "negativní expozice" - je to převrácení "naruby" a pak následné přeskládán do symetrické podoby s nalezenou podstatou. Tímto způsobem člověku doslova padají klapky z očí a uší - žasne čemu všemu byl dříve ochoten naslouchat a věřit... Spontánní (běžné) používání principu negativní expozice patří do souboru schopností Galaktického Člověka. Jak bude přibývat vazeb na nový Systém Podpory Života, bude fenomén permanentního nesouhlasu ustupovat - opět díky efektu překročení nadkritického počtu (nasycení množiny) jednotlivců, kterým se nový způsob práce s informacemi zalíbí, proniknou do jeho "tajů" a vezmou si ho zasvé.

 Paradigma závislosti na souhlasu je jedním z páteřních parametrů v hierarchickém systému řízení. Jak víme - starý systémový matrix (spasitelský model evoluce) je takovým mocenským hierarchickým systémem. Při několika příležitostech jsem v popisech rozebírala, jak původně síť odpovědnosti za skutky a aplikace řízení struktur společnosti měla vypadat. Skrz vliv parazitických entit na náš kolektivní vývoj však došlo k pokroucení takového pojetí demokracie - byla nahrazena pyramidální soustavou kompetencí, založených na stupni zasvěcení a pověření - a tím na povolení a zákazu (souhlasu a nesouhlasu). Člověk - v autonomním svrchovaném postavení v Existenci - zná svoji pozici v toku událostí a ví, kdy má či nemá něco udělat, zařídit, vytvořit či koho kontaktovat nebo jaké informace zpracovat a poslat dál. Je totiž součástí specifického "oboru" výstavby (proměny) Sítě Života - je specialistou na konkrétní práci v dané odbornosti a umí si poradit ve všech možných okolnostech nastalých skutečností. Samozřejmostí je spolupráce na principu "rovný s rovným" a ochota podělit se o zkušenost vstřícným (nediktujícím) způsobem sdílení. Růstem osobní odbornosti pak obsáhne vlivem větší a větší okruh událostí (jejich energo-informační pole) a tím přináší svůj díl snažení pro blaho všech. Prozatím je to "utopie" - ale pomalu se k alternativám, které jsou na pozadí vývoje společnosti reálné, přibližujeme. 

 Galaktický Člověk má potřebu "souhlasu" posunutou jinam = přijímá "potvrzení" ve formátu synchronicit a na základě zpracované zpětné vazby ví, zda jde správným směrem, nebo zda je potřeba upravit osobní navigaci. Jestliže někdo o sobě tvrdí, že je vyšší bytostí s vyšším posláním a ve svých projevech často uvádí co mu bylo dovoleno, či zatím nebylo dovoleno, pak se pohybuje v hierarchickém mocenském systému a třeba pro mě osobně jeho informační servis není směrodatný (jen inspirační pro porovnávání na pozadí už sestavených vazeb okolností). A nejsou to jen tyto nuance v přednesech - jsou to střípky, které odhalují podstatu - kdo se již přesunuje do Pole Příčinnosti, ten dokáže tyto maličkosti analyzovat a zařadit. 

 Asi není v mých možnostech naskládat jednotlivosti daného tématu do prostoru, který mám na články vymezený (kvůli čitelnosti informací a udržení pozornosti v řadách jejich významů) - tak už jen pár postřehů k názvu a v něm obsaženém kódu. Posunem do nového Systému Podpory Života se stáváme jeho uživateli a tedy členy Galaktické Rodiny = KLUB-KOUZEL. To je první vrstva sdělení v kódu - další je KLUBKO a UZEL....to je rozhraní, kterým naše osobní i kolektivní Vědomí prochází. Proto ty paradoxní efekty v projevu lidí, proto narůstající situační opozice ve společenském styku. Jsme jako školáci, co opustili "alma-mater" a zatím jedou v setrvačnosti všech možných závislostí na autoritách - jak jim diktoval školní řád. Jde hlavně o neochotu přijmout odpovědnost - už se nemusíme na nic ptát a nikoho se dovolovat - nejsme závislí na souhlasu vzdálených struktur duchovního řízení, protože jsme sami plnohodnotnou sebe-řídící součástí těch "vyšších" soustav Existence. Když se zbavíme pocitu nutnosti žít v podřízeném postavení, budeme sami k ostatním přistupovat také jinak - rovnoprávně, s úctou a respektem (pokud se ovšem daný jedinec nedopouští nepravostí nebo nemá zlé úmysly). Všechno má "své" = specifický soubor okolností, které je potřeba znát a porozumět jejich vazbám - a pokud tyto okolnosti nejsou zřejmé, neznamená to, že by neexistovaly - však ony si k nám cestu najdou samy - jakmile pro ně budeme mít vytvořenou odpovídající základnu, na které se dá stavět více-dimenzionální Obraz dané energo-informační linie vývoje událostí, co s tématikou souvisí. To platí v malém (jednotlivě) i ve velkém (globálně, kolektivně).

 KLUB KOUZEL je sféra naší Fantazie, Světy vnitřního Vesmíru, který je fraktální k tomu vnějšímu, velkému... Stačí nechat plynout myšlenky, pocity, emoce - jejich prožitky, vnímat spektrum podobností a nebát se je spojovat a vrstvit - dopřát si prostor pro expanzi vědomí - neklást si limity nebo rámcová omezení, nedovolit žádné astrální či duchovní (nehmotné) entitě, aby nás ovládala, abychom na ní byli závislí, abychom ji museli poslouchat na slovo a čekali na nějaké souhlasy či pověření. Všechno, co potřebujeme, jsme si přinesli s sebou v okamžiku narození - je to tady, u nás a v nás, v našem Srdci a jeho bezprostřední blízkosti - uvnitř našeho aurického pole, které má rozsah celého vesmíru - nese potenciál toho co bylo, co je, i toho, co teprve bude....

 Přiložená ilustrace je "červí díra", kterou proudí naše myšlenky, kterými ohmatáváme vnitřky informací - jsou to portály do energo-informačního pole - jsou obousměrné a více-dimenzionální. Inspiraci ke kresbě jsem získala na profilu Fractal Holographic Universe.

 klub1.jpgklub2.jpg

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice