Jdi na obsah Jdi na menu

MEM-ORI

 ....nebo také MEMORY - čili vzpomínky, ale zde konkrétně PAMĚŤ.

 V aktuálních energo-informačních změnách jde o naše napojení na jednotné pole paměti, díky kterému máme vždy k dispozici takové informace, které jsou pro moment potřeby "ideální". Ideální jsem dala do uvozovek proto, že sami nikdy v ten daný moment neobsáhneme všechny souvislosti, které s naší pozicí mají vazbu - takže informace, které přijímáme jako podporu pro okamžitá rozhodnutí, jsou vlastně vysoce nadčasová - jen my tu perspektivu nevidíme. Nevidíme proto, protože do dějů vstupuje veliké množství proměnných, které okamžik po okamžiku mění detaily na linii vývoje událostí a tím je tvarují a dodávají dynamiku jejich směru a obsahu. Každý jsme malým, ale podstatným, elementem změny a tedy architektem budoucnosti v individuálním i kolektivním smyslu. 

 Schopnost řadit, zpracovat a porozumět informacím, které přijímáme na pozadí běžné aktivity, je daná mnoha aspekty - od osobní vyspělosti ohledně praxe života, po vzdělanost v oblastech zájmů, které preferujeme jako součást osobní životní filozofie. Samozřejmě mezi tím je obrovská škála zkušeností, na kterých stavíme - ať již jde o odborné profesní zaměření, nebo klasicky o rodinné vazby a společenské aktivity, kterým se věnujeme. Každý člověk je vrozeně (geneticky) specializovaný na nějakou konkrétní oblast zájmů, která může být úzkým profilem možného zaměření, nebo naopak - velmi obecným, tzv. univerzálním rozsahem rozletu - obojí však klade vysoké nároky na zpracování informací. Na základě svých charakterových a vyšších duchovních dispozic tak preferujeme konkrétní soubory pamětí (energo-informačních souborů) a jejich zužitkováním stavíme vlastní i kolektivní Realitu Života. 

 Nejsme tedy jen architekti, ale disponujeme potenciálem všech potřebných stavařských odborností - specializací, bez kterých by naše Stopa Životem nedávala smysl.  

 Jak se mění energetika molekuly DNA - v souvislosti s Transformací do intencí Galaktického Člověka - tak se nám otevírají nové možnosti v oblasti čerpání a zpracování informací, které si "stahujeme" z Pamětí Kosmické Mysli - tedy z vrstev informačních polí. Jsou to houstnoucí Vhledy a mimosmyslově vnímané Pocity, kterými se to projevuje. Rozdíl si můžeme názorně představit na tomto příkladu: jako kdyby zednická parta v terénu, namísto otrhaného zastaralého katalogu stavebních dílců, které může do stavby zakomponovat, najednou dostala připojení na internet a přímo z mobilního rozhraní začala listovat rozšířenou nabídkou nejmodernějších stavebních prvků a ihned je on-line také objednávala a s minimálním zpožděním obdržela k použití. 

 To je obsahem současných změn v přístupech do Pamětí Galaxie - k souborům nejen lidských zkušeností (Příběhů, které vyprávějí děj jejich získávání), ale všech inteligentních forem Života, se kterými tyto Paměti sdílíme. Je to přechod od "vegetativního" stylu Života (na základě genového automatu) k akčnímu spolupodílení se na samotné tvorbě těch automaticky spouštěných podnětů pro reakce. Kdo se orientuje v současných ezoterních proudech, ten si určitě povšimnul toho, že jde o naprostý opak toho, co duchovní avantgarda razí za momentální top směr ke Vzestupu, kde se klade důraz na nutnost odpojit mysl a spolehnout se na onen vegetativní automat, kterým přebírá kormidlo Srdce v okamžiku, kdy selhává odezva z nadstavbových zón intelektu. Galaktický Člověk má plně aktivovanou celou soustavu "mozků" (hlava, srdce a každá buňka v těle, organizovaná do specifických množin odborností podle orgánů), které pracují jako superpočítač v harmonickém souběžném propojení do onoho Jednotného Informačního Pole Kosmické Mysli - rozhraní, které se změnami lidských dispozic stává plně přístupné pro cílevědomé záměrné využití při výstavbě Reality Života. 

 Lidská populace je nyní složená ze čtyř druhů (typů) Člověka:

Přírodní (původní etnické obyvatelstvo)

Praktický (Člověk zaměřený na tvorbu hmotných hodnot a podporu materiální složky Života)

Duchovní (zaměřený na abstraktní spirituální oblasti, umění a kreativitu ducha, vzdělávání a bohatost vnitřních rozměrů Existence)

Galaktický (součet všech předchozích kvalit s nadstavbou přístupu a využití Kosmické Mysli způsobem, jako by byla jeho vlastní - takže univerzální Dárce i Příjemce v oblasti všech sfér a složek Existence)

 Zatímco první tři typy jsou izolované a uzavřené soustavy dispozičního potenciálu, který se aktivuje postupně hierarchickým posunem, poslední - Galaktický - je otevřenou autonomní soustavou v Mozaice Života. To jsou aspekty, které mění náhledy (obecně) tak dramatickým způsobem, že z původního hierarchického uspořádání struktur Života (včetně jeho energo-informačního zázemí) nezůstane kámen na kameni. Taková je budoucnost Člověka - i když první tři typy Člověka budou s tím Galaktickým existovat souběžně - úplná proměna genetiky se projeví až v dalších generacích. Aby se však děti mohly rodit s již kompletní výbavou, potřebují adekvátní Systém Podpory Života - a to je naše práce a naše snažení v této aktuální inkarnaci zde na Zemi. Transformace genetiky ale probíhá u všech - i u těch již narozených...je to proces sekvenčního nabíhání do nového evolučního modelu Existence (Modelu Magistra, který nahrazuje starou Hierarchii Moci).

 Být univerzální Dárce i Příjemce...přemítejme chvilku o tomto aspektu Existence a pokusme si představit, co to znamená - obecně,  i v detailech našich jednotlivých životů...kdo to dokáže, toho zavalí vlna údivu - nad tím, jak máme tu "hierarchii" prorostlou do každé malichernosti, kterých je za den miliarda. Jsou to momenty - v první řadě celé "kolekce" strachu: abychom nesnědli něco živého, mrtvého, nebo toxického, abychom se ubránili virtuálně možným útokům, abychom dělali hlavně to, co je pro oblast, která "ovládá" naši názorovou platformu, tzv. IN...abychom v tom nebyli pozadu, abychom "neselhali"... Rozhlédněme se - jakou stopu za sebou zanecháváme - v reálu, i na sítích - a zvažme, nakolik jsme povšechnými nejen Příjemci, ale hlavně Dárci....zda to, co dáváme, není extraktem našich vnitřních předsudků a bludných iluzí, zda právě takové Dary nejsou důvodem přetrvávajících lidských strachů a podvědomých obav.... 

 Je to obsáhlá oblast souvisejících informací, kterým se budu věnovat v některých příštích popisech.

 Přiložená ilustrace je součástí tria kódovacích sekvencí = MEM-ORI, MEM-ENTO a MO(nu)MENT, které dohromady nějak charakterizují ty Novosti, které souvisí s procesem otevírání Pamětí. Vložený Klíč se týká "ženské" složky Kosmické energie (Zdroje), která spolu s META tvoří pár (META-ORI-tron) základních elementů Bytí - rezonancí do vrstev Existence spolu tvoří "matrici", na které kvete Život v myriádách forem. Kompletní rozbor kódů sepíšu až s posledním schématem uvedeného tria - prozatím jen náhled do "kuchyně", kde reálný obraz vtéká do svojí nehmotné verze, která je už "pouhou" soustavou binárního kódu elektronického charakteru ve sdíleném prostředí digitálních sítí - proces, který symbolizuje souběžnou existenci ve vrstvách dimenze Živosti, kde jeden formát nedominuje nad jiným, protože bez realizace je Projekt jen zažloutlým svitkem informací ve skladu Nápadů a naopak - bez informační základny by realizace čehokoliv nebyla absolutně možná. Život je syntézou obojího - v harmonickém souladu a v dynamické rovnováze.   

 P.S. První obrázek v řadě je originál (pastel na čtvrtce A4), který jsem si založila do skicáku a příležitostně ho dám pod sklo do rámečku a někomu věnuji. Všechny další jsou již upravené digitální verze, z nichž většinou dvě vybírám ke konkrétnímu popisu a publikuji.

 Dodatek od Armina:

 "Je ale potřeba vědět a pracovat s tím, jestli všechny ty myriády kombinací mezi silným energetickým středem planety, jež generuje podmínky pro život, což je i magnetické pole, pohyby kontinentů, vulkanismus, zemětřesení, růst horstev ..., dále harmonizující vrstvy oceánů – vody, jež vytváří atmosféru a distribuci energii a živin po planetě a k tomu dynamika Slunce, teplo energie, jež vytváří přírodu a život, její rozmanitou existenci.
Jestli tyto naše duchovní snahy o vzestup člověka a lidstva umožňují …
Je potřeba si být toho všeho vědom, neboť tato úžasná kombinace několika vlastně dimenzí, jež sami o sobě jsou buď netečné, transformační či harmonizující, podporující, nemůže existovat jedna bez druhé, tedy nelze měnit tyto parametry, ale je potřeba měnit parametry na úrovní člověka a to v jeho povaze, potřebách, schopnostech, adaptaci.
Jinak to bude pořád evoluce, kde bude zpětná vazba v tom směru, kdy člověk změní parametr této úžasné kombinace planety, přírody, života a tím sám se dostane pod zpětnou vazbu a ohrozí svoji existenci, nebo její část, či své životní potřeby.
Cesta ven z toho je duševnost, duševneství, jež má jednak životní zkušenosti, cit k hodnotám a schopnost pracovat s druhou stranou mince, dopady svých činů a konání … Prostě životní moudrost.
V určité fázi nám k tomu pomáhá věda a technologie, neboť vytváří schopnost určité nezávislosti na cyklech planety, přírody a dávají nám čas vlastně si rozvinout mozek, jeho neuronové sítě a tím stav vědomí jež je základem pro komplexním vnímání a to nadvědomí.
Je to vlastně cesta člověka z jedné celkem brutální dimenze, kde jsou hlavní geny, instinkty, život v tlupě a přežití, k dimenzi kdy rozvíjíme vztahy, komunikace, hodnoty a nakonec, řeč až k dimenzi kde se vytváří cit, kontinuita, nadčasovost, ideály, láska, umění až k dimenzi kde už nejsou kontury člověka a je duševní existence a projev.
Na počátku je člověka, uprostřed je vědomí a EGO a nakonec je naše duševní studna celistvosti … Pokud se na to podíváme z větší perspektivy, ne už lidské individuální, tak je naše planeta vlastně velký inkubátor, jež podporuje tuto lidskou cestu k nové dimenzi bytí a to komplexnímu a to na několika úrovních, jednak udržuje jeho chod, tak že zde vznikají rozmanité prostředí kde jež vlastně rozvíjí jeho určité fáze, tak poskytuje i pracovní prostředí, zkušenosti a evoluční tlak tzv, zpětné vazby a proto musí být planeta, příroda, život nesmírně plastický a dynamický. Naše planeta je vlastně velká škola kde je mnoho životních prostředí, podmínek, tříd a tím podporuje evoluci a i naši lidskou cestu, jež je v počátku skupinová, ve středu společenská a na konci čistě individuální, duševní a nakonec mystická ..."

 mem-ori1.jpgmem-ori2.jpgmem-ori3.jpg

mem-ori4.jpgmem-ori5.jpgmem-ori6.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice